3 Μαΐ 2020

Ἀναγκαστικοὶ ἐμβολιασμοὶ καὶ ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ

Πολλὲς δεκάδες Ἀμερικανοὶ καὶ Εὐρωπαῖοι διανοούμενοι, μὲ ἄρθρα τους στὰ μέσα ἐλεύθερης ἐνημέρωσης, προειδοποιοῦν γιὰ τὶς ἐνδεχόμενες «παράπλευρες ἀπώλειες» στὸν τομέα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, μὲ τὸν πειρασμὸ (ἢ καὶ τὰ σχέδια) μίας παγκόσμιας ὀλιγαρχίας νὰ κεφαλαιοποιήσει τὴν ψυχολογία πανικοῦ καὶ συνθηκολόγησης τῶν πληθυσμῶν στὸ καθεστὼς πολιορκίας καὶ κρατικῆς αὐθαιρεσίας ποὺ ἐπέβαλε ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τὴν γένεση τῆς ὁποίας πολλοὶ ἐπίσης σοβαροὶ ἀναλυτὲς καταγγέλλουν ὡς προϊὸν ἐργαστηρίων καλλιέργειας «ὅπλων βιολογικοῦ πολέμου.» 

Τοῦ παρόντος –ἠπίου- δείγματος αὐτῆς τῆς ἀρθρογραφίας συντάκτης εἶναι προσωπικότητα κύρους, πρώην διακεκριμένο μέλος τῆς ἀμερικανικῆς Βουλῆς, πρώην ἀνεξάρτητος ὑποψήφιος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἱδρυτὴς ὁμώνυμου ἰνστιτούτου ὑπεράσπισης τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ γιατρὸς στὸ ἐπάγγελμα – ἰδιότητες ποὺ καθιστοῦν τὸ μήνυμά του ἄξιο σοβαρῆς προσοχῆς.

Μετάφραση/εἰσαγωγή Μιχαηλ Στυλιανοῦ 
Κατὰ τὴν πρώτη μου ἑβδομάδα στὴν Βουλὴ τὸ 1976, ἔριξα τὴν μία ἀπὸ τὶς δύο μοναδικὲς ψήφους ἐναντίον ἑνὸς νομοσχεδίου γιὰ τὴν χρηματοδότηση προγράμματος εμβολιασμου κατὰ τῆς ἐπιδημίας τῆς γρίπης τῶν χοίρων. Αὐτὴ ἡ ἐπιδημία κυριαρχοῦσε τότε...
στοὺς τίτλους τῆς δημοσιότητας καὶ οἱ περισσότεροι στὴν Οὐάσιγκτον ἦταν ἀλλόφρονες «νὰ κάνουν κάτι» γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ. 
Δυστυχῶς, τὸ κατασκευασμένο βιαστικὰ καὶ προωθημένο ἀμέσως στὴν παραγωγὴ ἐμβόλιο κατὰ τῆς γρίπης τῶν χοίρων δὲν ἦταν μόνο ἀναποτελεσματικό, ἦταν καὶ ἐπικίνδυνο. Περὶ τὰ 50 ἄτομα ποὺ ἔκαναν αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο προσβλήθηκαν στὴν συνέχεια ἀπὸ τὸ σύνδρομο Guillain-Barre, μία μορφὴ παράλυσης δυνητικὰ θανατηφόρας. Κατὰ τὴν διαπίστωση ἐμπειρογνώμονα τοῦ Κέντρου Ἐλέγχου Ἀσθενειῶν, τὰ κρούσματα αὐτοῦ του συνδρόμου ἦταν τετραπλάσια μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο κατὰ τῆς γρίπης τῶν χοίρων ἀπὸ ὅσα στὸν ὑπόλοιπο πληθυσμό. 

Αὐτὴ ἡ θλιβερὴ ἱστορία μπορεῖ νὰ ἐπαναληφθεῖ σύντομα. Ἀκριβῶς τώρα κυβερνήσεις καὶ ἰδιωτικὲς βιομηχανίες δουλεύουν ἐντατικὰ γιὰ νὰ ἀναπτύξουν καὶ να προωθήσουν γρήγορα ἕνα ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωναϊοῦ. Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Μικροσόφτ Μπὶλ Γκέιτς, ποὺ εἶναι ἕνας μεγάλος χρηματοδότης αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν, εἰσηγήθηκε νὰ ἐφοδιάζεται κάθε ἐμβολιαζόμενος μὲ ἕνα «ψηφιακὸ πιστοποιητικὸ» σὲ ἐπιβεβαίωση τοῦ ἐμβολιασμοῦ του. Ὁ Δρ. Ἀντονι Φώτσι ( σήμ: προεδρικὸς σύμβουλος ὑγείας), γνωστὸς γιὰ τὶς λανθασμένες προαναγγελίες του, θέλει ἐπίσης οἱ πολίτες να φέρουν κάποιαν ἀπόδειξη πὼς ἔχουν ἐμβολιασθεῖ. 

Μία ἄλλη ἀπολυταρχικὴ πρόταση ποὺ συζητεῖται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωναϊοῦ εἶναι νὰ ἀναγκαστοῦν ὅλοι οἱ πολίτες νὰ κατεβάσουν στὸ κινητό τους μίαν ἐφαρμογὴ ποὺ θὰ καταγράφει τὶς κινήσεις τους. Αὐτὸ θὰ ἐπιτρέπει σὲ κυβερνητικοὺς ἁρμοδίους νὰ ἐντοπίζουν αὐτοὺς ποὺ ἴσως βρέθηκαν κοντὰ σὲ κάποιον ποὺ ἴσως ἦταν φορέας τοῦ κορωναϊοῦ. Αὐτὴ ἡ ἀναγκαστικὴ «ἐπισήμανση ἐπαφῶν» ἀποτελεῖ μίαν ἐπίθεση κατὰ τῶν ἐλευθεριῶν καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ μας ἀσύλου. 

Τὰ ἐμβόλια μποροῦν νὰ βελτιώσουν τὴν ὑγεία. Γιὰ παράδειγμα, ἐμβόλια συνέβαλαν στὴν μείωση συχνότητας ἀσθενειῶν ὅπως ἡ πολιομυελίτιδα. Ἀλλὰ δὲν εἴναι ολα τὰ ἐμβόλια ἀσφαλῆ καὶ ἀποτελεσματικὰ γιὰ ὅλους. Ἐπιπλέον, ὁρισμένες μοντέρνες πρακτικές, ὅπως νὰ δίνουν στὰ παιδιὰ πολλαπλὰ ἐμβόλια μονομιᾶς, μποροῦν νὰ προκαλέσουν προβλήματα ὑγείας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμβόλια μποροῦν νὰ ὠφελήσουν μερικοὺς ἀνθρώπους, ἢ ἀκόμη καὶ τοὺς περισσότερους, δὲν δικαιολογεί τον κυβερνητικὸ ἐξαναγκασμὸ τῶν πολιτῶν νὰ ἐμβολιασθοῦν. 

Δὲν δικαιολογεῖ ἐπίσης τὸν ἐμβολιασμὸ παιδιῶν παρὰ τὴν θέληση τῶν γονέων τους. Καὶ ἀσφαλῶς δὲν δικαιολογεῖ τὸν περιορισμό ατομων καὶ οἰκογενειῶν σὲ ὑποχρεωτικὴ καραντίνα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν «ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ» ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχουν κάνει τὴν ἔνεσή τους. Εάν κυβερνήσεις μποροῦν νὰ ἐξαναγκάσουν πολίτες νὰ ὑποστοῦν ἰατρικὴ νοσηλεία, τότε τί θὰ τὶς ἐμποδίσει νὰ ὑποχρεώνουν τοὺς πολίτες νὰ ἀγοράσουν ἰατρικὴν ἀσφάλιση, νὰ τοὺς ἐπιβάλλουν τοὺς ὅρους ἐργασίας τους καὶ νὰ τοὺς ἀπαγορεύουν νὰ ἀποκτοῦν ἐπιβλαβεῖς συνήθειες οπως το κάπνισμα ἢ τὸ νὰ πίνουν ἄβραστο γάλα. 

Ἐπίσης ἐὰν οἱ κυβερνήσεις μποροῦν νὰ καταπατοῦν τὶς ἐπιθυμίες τῶν γονέων γιὰ τὴν ἰατρικὴ περίθαλψη τῶν παιδιῶν τους, τότε δὲν ὑπάρχει ἐμπόδιο νὰ σφετερίζονται οἱ κυβερνήσεις τὴν γονικὴ ἐξουσία καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς, ὅπως καὶ ἡ ἐκπαίδευση. 

Ὑποστηρικτὲς τῶν ὑποχρεωτικῶν ἐμβολίων καὶ τῆς ἐνισχυμένης ἐπίβλεψης τῶν πολιτῶν προσπαθοῦν νὰ ἐκβιάσουν τὸν ἀμερικανικὸ λαὸ λέγοντας ὅτι ὁ ἀναγκαστικὸς ἐγκλεισμὸς κατ’ οἶκον δὲν μπορεῖ νὰ τερματισθεῖ ἐὰν δὲν δημιουργήσουμε ἕνα κράτος ἐλεγχόμενης ἰατρικῆς προστασίας , μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ὁ αὐξανόμενος ἀριθμὸς Ἀμερικανῶν ποὺ κουράστηκαν νὰ μὴν μποροῦν νὰ πᾶνε στὴν δουλειά, στὸ σχολεῖο ἢ στὴν ἐκκλησία, ἢ ἀκόμη νὰ πᾶνε τὰ παιδιά τους σὲ ἕνα πάρκο, ἐπειδὴ ἔτσι διατάσσει ἡ κυβέρνηση, ὀφείλουν νὰ ἀπορρίψουν αὐτὴν τὴν «συναίνεση». 

Ἀντίθετα θὰ πρέπει νὰ ἀξιώσουν τὸν ἄμεσο τερματισμὸ τῶν ἀποκλεισμῶν καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης για τὴν ἀπόφαση πὼς θὰ προστατεύσουν καλύτερα τὴν ὑγεία τους. 

(Republished from The Ron Paul Institute by permission of author or representative) 

2 σχόλια:

  1. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ Θ.ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

    Μιλά ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης.

    https://www.youtube.com/watch?v=PNkfpOY1NIo

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.