15 Μαΐ 2020

Χειρότερη... φορολογικὰ χώρα γιὰ οἰκογένειες μὲ παιδιὰ ἡ Ἑλλάδα

Ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς καὶ φόροι ἐκτοξεύουν τὶς ἐπιβαρύνσεις τῶν ἐργαζομένων στὴν Ἑλλάδα, κατατάσσοντας τὴ χώρα μας στὴ δεύτερη θέση ἀνάμεσα στὶς 36 χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ μὲ τὴν ὑψηλότερη φορολόγηση ἐργαζομένων μὲ παιδιά. 

Τὰ στοιχεῖα τῆς νέας ἔκθεσης τοῦ Tax Foundation ποὺ παρουσίασε στὴ χώρα μας τὸ ΚΕΦίΜ εἶναι γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ἐντυπωσιακὰ καὶ ἀποδεικνύουν τὴν τεράστια ἐπιβάρυνση τῶν νοικοκυριῶν εἴτε πρόκειται γιὰ ἐργαζομένους χωρὶς παιδιὰ εἴτε μὲ παιδιά. Συγκεκριμένα, ἕνας ἐργαζόμενος χωρὶς παιδιὰ τὸ 2019 ἔπρεπε νὰ δώσει τὸ 40,8% τῶν ἀκαθάριστων ἀποδοχῶν του σὲ φόρους καὶ εἰσφορές. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔκθεση, τὸ ποσοστὸ τῶν ἀκαθάριστων ἀποδοχῶν διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: 8,2% εἶναι ὁ φόρος εἰσοδήματος, 12,7% εἶναι οἱ εἰσφορὲς ποὺ πληρώνει ὁ ἐργαζόμενος καὶ παρακρατοῦνται ἀπὸ τὸν μισθό του καὶ 19,9% εἶναι οἱ εἰσφορὲς ποὺ πληρώνει ὁ ἐργοδότης γιὰ τὸν...ἐργαζόμενο. 

Γιὰ μία οἰκογένεια μὲ δύο παιδιὰ οἱ ἐπιβαρύνσεις ἐξανεμίζουν τὸ 37,8% τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζομένων. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴ δεύτερη ὑψηλότερη οἰκογενειακὴ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση στὴν ἐργασία ποὺ φθάνει στὸ 37,8%, μὲ πρώτη τὴν Ἰταλία, στὸ 39,2%. 

Τὰ στοιχεῖα τῆς ἔκθεσης γιὰ τὴν Ἑλλάδα δείχνουν τὰ ἑξῆς: 

Ἡ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας στὴν Ἑλλάδα εἶναι ὑψηλὴ καὶ φθάνει στὸ 40,8% πάνω ἀπὸ τὸν μέσο ὄρο 36% τοῦ ΟΟΣΑ. 

Ἡ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας στὴ χώρα μας εἶναι ἡ 14η ὑψηλότερη μεταξὺ τῶν 36 χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ. 

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς περισσότερες χῶρες μὲ ὑψηλὴ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση στὴν ἐργασία, ἡ χώρα μας δὲν παρέχει σημαντικὲς φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις σὲ οἰκογένειες μὲ παιδιά. Μεταξὺ τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Ἑλλάδα ἔχει μία ἀπὸ τὶς μικρότερες διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων, μὲ 40,8% γιὰ ἐργαζομένους καὶ 37,8% γιὰ ἐργαζομένους μὲ οἰκογένειες μὲ δύο παιδιά. 

Συνολικὰ γιὰ τὶς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ἡ ἔκθεση δείχνει τὰ ἑξῆς:
Οἱ ἐργαζόμενοι χωρὶς παιδιὰ μὲ μεσαία εἰσοδήματα ποὺ ζοῦν σὲ χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ κατέβαλαν τὸ 2019 πάνω ἀπὸ 1/3 ἢ 36% τοῦ μισθοῦ τους σὲ φόρους εἰσοδήματος καὶ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές. 

Ἡ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας γιὰ ἐργαζομένους χωρὶς παιδιὰ στὸν ΟΟΣΑ κυμαίνεται ἀπὸ 7% στὴ Χιλὴ ἕως 52,2% στὸ Βέλγιο. 

Ἀπὸ τὶς 36 χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ σὲ 14 ἡ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας ξεπερνάει τὸ 40%, σὲ 14 χῶρες κυμαίνεται μεταξὺ 40%-30% καὶ σὲ 8 χῶρες εἶναι κάτω ἀπὸ 30%. 

Οἱ πρωταθλήτριες χῶρες εἶναι τὸ Βέλγιο (52,2%), ἡ Γερμανία (49,4%), ἡ Ἰταλία (48,0%), ἡ Αὐστρία (47,9%) καὶ ἡ Γαλλία (46,7%). Στὸν ἀντίποδα βρίσκονται ἡ Χιλὴ (7%), ἡ Νέα Ζηλανδία (18,8%), τὸ Μεξικὸ (20,1%). 

«Οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ Tax Foundation συμφωνοῦν γενικὰ ὅτι ἡ ὑψηλότερη φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας ὁδηγεῖ τόσο σὲ χαμηλότερα ποσοστὰ ἀπασχόλησης ὅσο καὶ σὲ χαμηλότερους μισθούς. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους χάραξης πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἀναζητοῦν τρόπους γιὰ νὰ βοηθήσουν τὴν οἰκονομία. Ἐὰν ὁ στόχος εἶναι νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν ἀπασχόληση, οἱ πολιτικὲς ποὺ μειώνουν τὴ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδειχθοῦν ἕνα ἰσχυρὸ ἐργαλεῖο». 

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΚΕΦίΜ Ἀλέξανδρος Σκούρας ἀναφερόμενος στὴ μελέτη τοῦ Tax Foundation ἑστίασε σὲ δύο κρίσιμα προβλήματα. «Πρῶτον, τὴ σημαντικὴ οἰκογενειακὴ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἰταλία, ποὺ σίγουρα ἐπιδεινώνει τὰ προβλήματα ὑπογεννητικότητας ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ δύο χῶρες. Καὶ δεύτερον, τὴν ὑψηλὴ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς ἐργασίας ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προοδευτικότητά της αὐξάνουν ἰδιαίτερά τούς φορολογικοὺς συντελεστὲς στὰ ὑψηλὰ εἰσοδήματα συμβάλλοντας σὲ σημαντικὸ βαθμὸ στὴ φυγὴ ἀπὸ τὴ χώρα ἐξειδικευμένου ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ καὶ διευθυντικῶν στελεχῶν». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.