4 Μαΐ 2020

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος περὶ Θείας Κοινωνίας

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τὰ φαινόμενα ταῦτα τύπους οἴου μοι καὶ σκιὰς τῶν κρυφίων εἶναι· τὸν ναὸν τὸν ὁρώμενον τοῦ τῆς καρδίας ναοῦ, τὸν ἱερέα, τοῦ ἀληθινοῦ ἱερέως τῆς του Χριστοῦ χάριτος· καὶ ἐφεξῆς οὕτως. Ὥσπερ οὖν κατὰ τήνδε τὴν ὁρατὴν Ἐκκλησίαν, ἂν μὴ πρότερον αἱ ἀναγνώσεις, αἱ ψαλμῳδίαι τε καὶ τίς ἐστιν ἀκολουθία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βαθμοῦ, προχωρήσειεν, αὐτὸ τὸ θεῖον μυστήριον τοῦ σώματός τε καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ τὸν ἱερέα ἐπιτελεῖν οὐκ ἀκόλουθον. Εἶτα κἄν πᾶς μὲν ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανὼν ἐπιτιθείη, ἡ μυστικὴ δὲ τῆς προσφορᾶς ὑπὸ τοῦ ἱερέως εὐχαριστία, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ μὴ γένηται, οὔτε ὁ ἐκκλησιατικὸς ἐτελεσιουργήθη θεσμός, καὶ ἐλλιπής ἐστιν ἡ λατρεία τοῦ μυστηρίου· οὕτω μοι καὶ τά τοῦ Χριστιανοῦ νόει· ἂν γὰρ νηστείαν μὲν καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ψαλμῳδίαν, ὅλην τε ἄσκησιν καὶ ἀρετὴν πᾶσαν κατορθωκὼς εἴη, ἡ μυστικὴ δὲ τοῦ Πνεύματος ἐνέργεια τῷ θυσιαστηρίῳ τῆς αὐτοῦ καρδίας ὑπὸ τῆς χάριτος κατ’ αἴσθησιν πᾶσαν καὶ πνευματικὴν ἀνάπαυσιν μὴ ἐπιτελοῖτο, ἀτελὴς ἡ τοιάδε πᾶσα τῆς ἀσκήσεως ἀκολουθία καὶ σχεδὸν ἀργή, οὐκ ἔχουσα τήν του Πνεύματος ἀγαλλίασιν μυστικῶς ἐν τῇ καρδίᾳ ἐνεργουμένην. 
Πατρολογία τοῦ Migne, τόμος 34ος, σελ. 932
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ αὐτὰ σοῦ λέω νὰ τὸ ξέρεις πὼς εἶναι τύποι καὶ σκιὲς κρυφῶν ἀληθειῶν· ὁ ναὸς ποὺ βλέπουμε συμβολίζει τὸν ναὸ τῆς καρδιᾶς, ὁ ἱερέας τὸν ἀληθινὸ Ἱερέα, δηλαδὴ τὴν χάρι τοῦ Χριστοῦ· κι ἔτσι συμβαίνει μὲ ὅλα. Σ᾽ αὐτὴν ἐδῶ λοιπὸν...
τὴν ὁρατὴ Ἐκκλησία, ἂν δὲν τελεσθοῦν προηγουμένως οἱ ἀναγνώσεις καὶ οἱ ψαλμωδίες καὶ ὅλη ἡ ἀκολουθία ποὺ προβλέπεται ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς ἐκκλησίας, δὲν μπορεῖ ὁ Ἱερέας νὰ ἐπιτελέσει τὸ θεῖο Μυστήριο τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ· Ἔπειτα, ἀκόμα κι ἂν ἐπιτελεσθεῖ ὅλος ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανόνας ἀλλὰ δὲν γίνει ἀπὸ τὸν Ἱερέα ἡ μυστικὴ εὐχαριστία τῆς προσφορᾶς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τότε οὔτε ὁ ἐκκλησιαστικὸς θεσμὸς τελειώθηκε, καὶ ἡ λατρεία τοῦ Μυστηρίου μένει λειψή. Ἔτσι ἀκριβῶς σοῦ λέω νὰ νοιώθεις καὶ τὶς πράξεις τοῦ Χριστιανοῦ· γιατὶ κι ἂν κατόρθωνε καὶ τὴν νηστεία καὶ τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴν ψαλμωδία καὶ κάθε ἄσκηση καὶ ἀρετή, χωρὶς ὅμως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιτελεῖ τὴν μυστικὴ ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος στὸ θυσιαστήριο τῆς καρδιᾶς του καὶ γιὰ κάθε αἴσθηση καὶ πνευματικὴ ἀνάπαυση, τότε ὅλη ἡ ἀκολουθία τῶν ἀσκήσεων μένει ἀτελὴς καὶ σχεδὸν μάταιη, ἀφοῦ δὲν νοιώθει μυστικὰ στὴν καρδιά του τὴν ἀγαλλίαση τοῦ Πνεύματος. Παράφρασις Συμεὼν τοῦ μεταφραστοῦ εἰς ρν΄ κεφάλαια εἰς τοὺς πεντήκοντα λόγους τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου περὶ τελειότητος ἐν πνεύματι, 113 (περὶ ἀγάπης).

2 σχόλια:

  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Bιβλιο του Mακαριου Noταρα με τίτλο : περί συνεχούς θείας μεταληψεως . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ί α .

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.