8 Απρ 2020

Δωρεὰ τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος στὸ ἴδρυμα Rockefeller

Ἡ Διεθνὴς Πρωτοβουλία Δράσης γιὰ τὴν Covid-19 τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος (ΙΣΝ) δημιουργήθηκε μὲ σκοπὸ τὴν ἄμεση ἀλλὰ καὶ σὲ βάθος χρόνου ἀντιμετώπιση τῆς παρούσας κατάστασης τῆς πανδημίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀποτελεσματικῆς διαχείρισης τῶν συνεπειῶν της, τὶς βασικὲς ἀνάγκες, στὶς κοινωνικοοικονομικὲς δομές, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων. Ἡ Διεθνὴς Πρωτοβουλία Δράσης ἔχει προϋπολογισμὸ ὕψους 100 ἑκατομμυρίων δολαρίων καὶ ἀφορᾶ ποσὸ ποὺ θὰ διατεθεῖ σὲ πολλὲς χῶρες. Μὲ πρῶτο στόχο τὴν ἰατρικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ καὶ τῆς νόσου Covid-19 ποὺ προκαλεῖ, τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προχώρησε ἤδη σὲ δωρεὰ ὕψους 3.000.000 δολαρίων στὸ τμῆμα ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου Rockefeller, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀναγνωρισμένα κέντρα ἐρευνῶν στὸν κόσμο, τὸ ὁποῖο ἔχει ξεκινήσει μία ἐλπιδοφόρα προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνακάλυψη ἐμβολίων καὶ την εξέλιξη τῶν θεραπειῶν γιὰ τῆς Covid-19. Πρόκειται γιὰ μία παγκόσμια ἐπιδημία, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὁποίας ἔχει πανανθρώπινη ὑπόσταση καὶ ὄχι ἐθνικὸ χρῶμα, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ἱδρύματος. Ἀκόμη ἕνας σημαντικὸς στόχος εἶναι νὰ ἀντιμετωπιστοῦν οἱ πολλὲς κοινωνικοοικονομικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχει ἐπιφέρει καὶ θὰ ἐπιφέρει ἡ πανδημία σὲ ὅλες τὶς χῶρες. «Μία κρίση αὐτοῦ του μεγέθους ἐπηρεάζει σὲ μέγιστο βαθμὸ τὶς κοινωνικὲς δομὲς καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἀνάγκη στήριξης τῶν πιὸ εὐάλωτων συνανθρώπων μας. Τρεῖς εἶναι οἱ ἄξονες πάνω ...
στοὺς ὁποίους σχεδιάζουμε νὰ συνεισφέρουμε, πάντα σὲ συνεργασία μὲ τοὺς δωρεοδόχους μας καὶ τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς: Ἡ διασφάλιση σίτισης γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, ἡ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη ἐκείνων ποὺ τὴ χρειάζονται καὶ ἡ στήριξη τῶν ὀργανισμῶν ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες ποὺ εἶναι βέβαιο πὼς θὰ ἐμφανιστοῦν μόλις τελειώσει ἡ ὑγειονομικὴ κρίση», ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση. Οἱ προσπάθειες αὐτές, στὸ σύνολό τους, προσβλέπουν στὴ βραχυπρόθεσμη καὶ μακροπρόθεσμη ἀντιμετώπιση ὁρισμένων ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες προκλήσεις τῆς πανδημίας καὶ ἀντικατοπτρίζουν τὸν διεθνῆ καὶ οἰκουμενικὸ χαρακτήρα τοῦ ΙΣΝ. Στὴν Ἑλλάδα Ἰδιαίτερη προσοχὴ θὰ δοθεῖ σὲ δράσεις στὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἐδῶ ἑστιάζεται ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Ἱδρύματος. Ὄχι μόνο γιατί ἐδῶ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε ὁ ἱδρυτής της. Ἀλλὰ καὶ γιατί ἡ χώρα ἀναδύεται ἀπὸ μία βαθιὰ καὶ ἐξαντλητικὴ δεκαετῆ κοινωνικοοικονομικὴ κρίση, καὶ βρίσκεται σὲ ἰδιαίτερα εὐάλωτη θέση, αὐτὴ τὴ στιγμή, ὅσον ἀφορᾶ στὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες τῆς πανδημίας. «Γι’ αὐτό, ἄλλος ἕνας σημαντικὸς στόχος μᾶς εἶναι νὰ στηρίξουμε ἐνεργά τους γιατρούς, νοσηλευτὲς ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπαλλήλους ὑποδομῶν καὶ καθαρισμοῦ τῶν ΜΕΘ, σὲ ὅλα τὰ Νοσοκομεῖα Ἀναφορᾶς γιὰ τὴν Covid-19. Αὐτοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ ἥρωες τῆς καθημερινῆς μάχης ποὺ δίνει ἡ ζωὴ ἀπέναντι στὸν θάνατο, μέσα σὲ δύσκολες καὶ ἐπικίνδυνες συνθῆκες, καὶ ἀξίζουν ἀπεριόριστη προστασία καὶ ὑποστήριξη. Τὸ ΙΣΝ δεσμεύεται νὰ παραμείνει οὐσιαστικὸς συνεργάτης τῶν κρατικῶν φορέων καὶ τῶν μὴ κερδοσκοπικῶν ὀργανισμῶν γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ μία νέα καταστροφικὴ κοινωνικοοικονομικὴ κρίση. Καὶ θὰ συνεχίσει, μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, νὰ ἐνισχύει τοὺς τομεῖς ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη, ὅπως ἡ Ὑγεία, μὲ δωρεὲς σὰν την Πρωτοβουλία γιὰ τὴν Ὑγεία. Ἡ συγκεκριμένη πρωτοβουλία, συνολικοῦ ὕψους ἄνω τῶν 420 ἑκατομμυρίων εὐρώ, βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη καὶ περιλαμβάνει τὴν κατασκευὴ τριῶν νέων νοσοκομείων, ἰατρικὸ ἐξοπλισμὸ ἔκτακτης ἀνάγκης καὶ διάγνωσης, ἐκπαίδευση νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ τραύματος καὶ τὴν πρόληψη τῶν ἐνδονοσοκομειακῶν λοιμώξεων, ὑπογραμμίζει ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ἱδρύματος. Τμῆμα τῆς Πρωτοβουλίας γιὰ τὴν Ὑγεία ἀποτελεῖ καὶ ἡ δωρεὰ στὸ Νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός», ὅπου οἱ κλίνες σὲ ΜΕΘ καὶ ΜΑΦ, καθὼς καὶ ἐξοπλισμός, ὅπως monitors καὶ ἀναπνευστῆρες, βοηθοῦν τὴν παροῦσα κατάσταση. «Μία σπάνια ἀχτίδα φωτός, σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, συνιστᾶ τὸ πλῆθος δημόσιων καὶ ἰδιωτικῶν ὀργανισμῶν ποὺ βγαίνουν μπροστά, μαζί, στὴ μάχη ἐνάντια στὴν πανδημία», δήλωσε ὁ πρόεδρος τοῦ ΙΣΝ, Ἀνδρέας Δρακόπουλος. «Ὅλοι μας στὸ ΙΣΝ θεωροῦμε ὑποχρέωσή μας νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ νὰ συμβάλουμε σὲ αὐτὲς τὶς προσπάθειες, προκειμένου νὰ περιορίσουμε τὶς συνέπειες τοῦ COVID-19, καθὼς καὶ νὰ ὑποστηρίξουμε ὅλους ὅσοι βρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς μάχης. Θὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ἀκοῦμε καὶ νὰ συνεισφέρουμε, στὸ ὕψος τῶν δυνατοτήτων μας, στὶς ἀνάγκες τῶν δωρεοδόχων συνεργατῶν μας, καθὼς συνεχίζουν τὸ πολύτιμο ἔργο τους, κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύσκολες συνθῆκες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.