10 Απρ 2020

Σὲ τοῦτα τὰ ἁγιασμένα χώματα μάθαμε νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωές μας

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος-Κιλκὶς
Οἱ καμπάνες καὶ τὰ σήμαντρα νὰ μὴν χτυποῦν, τὰ μεγάφωνα γιὰ νὰ ἀκοῦν οἱ ἐνορῖτες κλειστά. Μὲς στὸ ναὸ μόνο ὁ παπᾶς καὶ ὁ ψάλτης. Ἡ Θεία Κοινωνία ἑστία μετάδοσης τῆς ἀσθένειας. Ἀστυνομία καὶ συλλήψεις. Πρόστιμα καὶ φυλάκιση. Ὅπως τὰ παραθέτω νομίζεις ὅτι διαβάζεις εἰκόνες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας ἢ τῆς κομμουνιστικῆς Σοβιετίας καὶ τὶς διώξεις τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀντίσταση καμμία. «Τώρα νὰ ὑπακούσουμε στὸ κράτος καὶ μετὰ ...χαρὲς καὶ πανηγύρια». Μάλιστα. Βγαίνει ὁ Ναυπάκτου ὡς κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος καὶ ὁ Πέτσας ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱεραρχίας. Οὔτε ἕνα ὄχι δὲν ἀκούστηκε. Παραπέμπουν στοὺς Πατέρες -οἱ ὁποῖοι τοὺς διαψεύδουν καὶ τοὺς ἐλέγχουν- ψάχνουν ἐναγωνίως κείμενα ὑποστηρικτικὰ τοῦ προσκυνήματος στοὺς ἐφήμερους ἄρχοντες.

Τί διαβάζουμε ὅμως στὴν Ἱερὰ Ἱστορία; Τί ἔπρατταν οἱ ἅγιοι ὅταν ἡ ἐξουσία αὐθαιρετοῦσε εἰς βάρος τῆς Πίστεως;

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀποστόμωσε μὲ τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν ὀρθόδοξη ἀρχοντιά του τὸν ἰταμὸ ὕπαρχο Μόδεστο καὶ τὶς ἀπειλές του: «Τὴν δὲ βασιλέως φιλίαν μέγα μὲν ἡγοῦμαι μετ' εὐσεβείας, ἄνευ δὲ ταύτης ὀλεθρίαν ἀποκαλῶ». (Ἀναφερόταν στὸν αὐτοκράτορα Ουάλη, ὁ ὁποῖος ταχθεὶς ὑπὲρ τῶν αἱρετικῶν Αρειανών, ἤθελε νὰ καταβάλει κάθε ἀντίσταση).

Ὁ ἅγιος Αμβρόσιος, ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, ἤλεγξε δριμύτατα καὶ ἀπαγόρευσε στὸν Μέγα Θεοδόσιο τὴν εἴσοδο στὸν ναό, λέγοντάς του ὅτι ἐπιβάλλεται, ὅπως μιμήθηκε τὸν Δαυὶδ στὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημά του, νὰ τὸν μιμηθεῖ καὶ στὴν υψοποιό μετάνοια. Καὶ ὁ αὐτοκράτορας ἀναγκάστηκε, μετὰ τῆς συνοδείας του, νὰ...
ἀποχωρήσει συντετριμμένος καὶ νὰ ὑποβληθεῖ σὲ ὀκτάμηνο μετάνοια γιὰ τὴν σφαγὴ τῶν ἀθώων στὸν ἱππόδρομο τῆς Θεσσαλονίκης.

Ὁ στῦλος καὶ πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, ὅταν σχεδὸν ὅλη ἡ ἀντιπροσωπεία, ποὺ συνόδευε τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη Ἡ' τὸν Παλαιολόγο, στὴν ψευτοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, κραύγαζε «στέργομεν, καλὸν ἐστὶν ἡ ἕνωσις», ἀρνήθηκε ὁ ἅγιος νὰ ὑπακούσει στὶς ὀργισμένες προτροπὲς τοῦ Ἰωάννη. Ἐπιτίμησε μάλιστα καὶ τὸν θλιβερὸ λατινόφρονα Βησσαρίωνα, τὸ παπικὸ «κοπέλι». Ἡ ὑπερήφανη καὶ ἀγέρωχη στάση τοῦ ἁγίου προκάλεσε τὸν σεβασμὸ τοῦ αὐτοκράτορα, ποὺ τὸν διαβεβαίωσε ὅτι θὰ τοῦ ἐξασφαλίσει ἀνενόχλητη παλιννόστηση. (Καὶ ἡ ἐπηρμένη καὶ ἀταπείνωτη παπικὴ οφρύς ὁμολόγησε τὸ περίφημο «οὐδὲν ἐποιήσαμεν», θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους μας. Φοβᾶμαι ὅτι αὐτὸ τὸ μεγαλοπρεπὲς «οὐδὲν» τῆς παπικῆς ἀποτυχίας, κινδυνεύει σήμερα νὰ διαγραφεῖ καὶ νὰ παραμείνει μόνο του τὸ κακοφοβερόν «ἐποιήσαμεν»).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μὲ ὑπέροχη παρρησία καὶ ἀκατάβλητη τόλμη, στηλίτευσε τὴν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, γιὰ τὴν ἀνέγερση, ἐπὶ πορφυροῦ κίονος, ἀνδριάντα της, ἔξω ἀπὸ τὸν ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ἀντηχεῖ στοὺς αἰῶνες ἡ ανδροκάρδιος φράση του: «Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰωάννου ζητεῖ λαβεῖν». Γιὰ ἕνα ἄγαλμα ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἀντέδρασε ἔτσι ὁ ἅγιος. Σήμερα ποὺ οἱ ποικιλώνυμοι εκκλησιομάχοι διασύρουν τὴν πίστη, τοὺς ἐπαινοῦν καὶ σκύβουν τὸ κεφάλι στὰ ἐντάλματά τους. (Πόσοι ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς «ἄρχοντες» τοῦ λαοῦ, ἀνταποκρίνονται στίς... προδιαγραφὲς ποὺ θέτει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: «Τὸν γὰρ ἄρχοντα παντὸς λαμπτῆρος λαμπρότερον εἶναι δεῖ καὶ βίον ἔχειν ἀκηλίδωτον, ὥστε πάντας πρὸς ἐκεῖνον ὁρᾶν καὶ πρὸς τὸν αὐτοῦ βίον τὸν οἰκεῖον χαρακτηρίζει». Ποιoς ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἔχει «βίον ἀκηλίδωτον» καὶ ἀποτελεῖ παράδειγμα- «οἰκεῖον»- πρὸς μίμηση;).

Διαβάσαμε καὶ εἴδαμε τοῦτες τὶς ἡμέρες γιὰ ἐλάφια καὶ αρκούδες, ζῶα μικρὰ μετὰ μεγάλων, ποὺ σεργιανίζουν ξεφρόντιστα στὶς ἔρημες πόλεις τῆς τρομοκρατημένης Εὐρώπης. Θυμήθηκα ἕνα κείμενο τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Περιέχεται στὸ ἐκπληκτικὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσαν οἱ θαυμάσιες ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»- πολὺ σπουδαῖο τὸ ἔργο τους, ἔργο ἀποστολικό, τὸ ὁποῖο δροσίζει καὶ ἀναπαύει πολλὲς ψυχές. Τὸ βιβλίο τιτλοφορεῖται: «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς, μηνύματα στὸ λαό». Πόνημα περισπούδαστο, «κάθε του λόγος εἶναι Εὐαγγέλιο, κάθε λέξη του ἕνα μικρὸ Εὐαγγέλιο», ὅπως γράφει στὸν πρόλογο ὁ ἕτερος Σέρβος ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Ὁ ἅγιος Νικόλαος, τὸ 1944, μεταφέρθηκε στὸ γνωστὸ κολαστήριο τοῦ Νταχάου, ὅπου καὶ συνέγραψε τὰ κείμενα τοῦ βιβλίου.

Στὸ πόνημά του ἀκτινοσκοπεῖ μὲ ἀκρίβεια τὸν λεγόμενο εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, τὸν ἄθεο πολιτισμὸ τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Λούθηρου.

Γράφε στὴ σελίδα 108: « Στενοχωριέμαι γιὰ τὴν Εὐρώπη, γιατί θὰ καταστραφεῖ ὅπως ἡ Καπερναούμ. Οἱ περήφανοι πύργοι της θὰ καταστραφοῦν καὶ οἱ λεωφόροι της θὰ μετατραποῦν σὲ τόπους ποὺ θὰ φυτρώσουν θάμνοι μὲ ἀγκάθια, ὅπου θὰ κάνουν τὴ φωλιά τους τὰ φίδια. Στὸν τόπο ποὺ τώρα ἀκούγονται φωνὲς ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἀκούγονται κραυγὲς ἀπὸ κουκουβάγιες καὶ τσακάλια.

Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Εὐρώπη νόμισε γα τὸν ἑαυτό της πὼς ἐκπολιτίστηκε, τότε ἦταν ποὺ ἀγρίεψε. Τὴ στιγμὴ ποὺ νόμισε πὼς τὰ ἤξερε ὅλα, τότε ἦταν ποὺ παραφρόνησε. Τὴ στιγμὴ ποὺ νόμισε ὅτι ἀπέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε ἦταν ποὺ ἔχασε ὅλη της τὴ δύναμη».

Τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα δὲν θὰ ἀκοῦμε ψαλμωδίες καὶ καμπάνες στὶς πόλεις, ἀλλὰ σκυλιὰ νὰ γαβγίζουν καὶ τσακάλια νὰ οὐρλιάζουν. Θὰ μᾶς ἀπαντήσουν ποτὲ γιατί ἀπαγορεύτηκαν αὐτά; Ἄν αὐτὸ δὲν εἶναι πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τότε τί εἶναι; Καὶ σὲ τοῦτα τὰ ἁγιασμένα χώματα μάθαμε νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς ἁγίους καὶ στοὺς ἥρωές μας. «Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν Πατρίδα καὶ Θρησκεία μου, θὰ μιλήσω. θά 'νεργήσω κι ὅτι θέλουν ἂς μοῦ κάμουν».
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-θεολόγος
Κιλκὶς

9 σχόλια:

 1. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020.

  https://www.youtube.com/watch?v=XH-hwrBxb6g

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπαρχει και η άλλη διασταση του θεματος. Εγω θεωρω οτι ειναι επιτιμιο για τις αμαρτιες μας. Ανεξαρτητα απο τους σκοπους της πολιτειας η εκκλησια καλως εκαμε, για να μετανοησουμε, να νοιωσουμε την αξια και την ελλειψη της, περαν του οτι μας προστατευει γιατι έχουμε τοση πίστη ωστε να προφυλαχθουμε οπως λεμε. Επειτα ποσοι θα κοινωνουσαν αναξιως. Μου εχουν τυχει περιπτωση τρανταχτη με ασχολιες με μαγικα και να σου λεει οτι δενειναι τιποτα και ειχε σκοπο να κοινωνησει. Ή αλλες που βλέπουμε με επωνεμες κυριως γυναικες που δεν εχουν τουλαχιστον εξωτερικα την στοιχειωδη περιβολη και να σου λενε "εγω θα κοινωνησω" βεβαια εννοουσε οτι δεν φοβαται μην κολλήσει αλλα νομιζω οτι αυτο ναι μεν μας ποναει ολους αλλα ειναιευκαιρια μετανοίας. Νομιζω οτι τα παραδειγματα που φερνει ο αξιότιμος κ.Νατσιος ειναι άστοχα. Εμενα μου αρεσει που ειναι φιλοπατρις και γαπα το Θεο αλλα εδω νομιζω οτι δεν εχει δικιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΟΛΑΓΝΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ. Η ΔΕΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΤΟΛΜΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ. ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΠΩΣ Η ΓΕΩΡΓΙΑ , Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ , Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,Η ΣΕΡΒΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ.ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΥΠΟΨΙΕΣ. ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ ,ΟΥΤΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ, ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΩΡΕΣ ΕΓΙΝΑΝ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΑΝΑΞΙΩΣ , ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΑΝΑΞΙΩΣ,ΑΛΛΟΣ ΛΙΓΟ ,ΑΛΛΟΣ ΠΟΛΥ. ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΣΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ , ΙΕΡΕΙΣ , ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ- ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ. ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΑΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΒΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ. ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΩΡΕΣ ΠΟΛΛΕΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ? ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΟΥΣ . ΑΚΟΥΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΘΟΥΜΕ ΑΠ ΤΟ ΣΠΙΤΙ? ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ , ΚΑΙ ΣΦΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ. ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΚΛΗΡΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ , ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΑ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΣ ΦΑΡΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΜΑΣ. ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Σ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υπακοή στην εκκλησία την ξέρετε ο παραπάνω ανώνυμος; Το είπε και ο Αγιος Πορφύριος, να υπακούουμε στην εκκλησία. Εσεις είστε ο αλάθητος και τα λόγια σας, ναι μεν σκληρά, όπως λέτε, αλλά αληθινά; Ποιος είστε εσεις που βρίζετε τους αρχιερείς;Η εκκλησία πήρε υπεύθυνη θέση γιατί το πρόβλημα είναι σοβαρό και έχει να αντιμετωπίσει μερίδες- μερίδες ανθρώπων, άθεων που κυριαρχουν στα Μ.Μ.Ε, θρησκόληπτων, σούπερ ορθόδοξων. Το πρόβλημα υπάρχει από πλευράς πολιτείας που ενήργησε αυθαίρετα, στην αρχή, χωρίς να συνεργαστεί καλλίτερα με την εκκλησία. Χωρίς το θέλημα του θεού δεν γίνεται τίποτε. Οι αρχιερείς μας έκαναν αυτό που έπρεπε και ο καθένας χωριστά ότι νομίζει καλλίτερο για το ποίμνιό του π.χ. ο αρχιερεύς Αιτωλ/νίας κ. Κοσμάς έκανε λιτανεία Άγια Λείψανα σε όλα τα χωριά της περιφέρειάς του προσευχόμενος με πολύ πόνο. Έχουμε Άγιους Αρχιερείς που εμείς δεν τους ξέρουμε και βγαίνουμε και κατακρίνουμε χωρίς έλεος. Είναι βλασφημία αυτό το να κατηγορείς η πολύ περισσότερο να βρίζεις κληρικό και ιδιαίτερα αρχιερέα και μάλιστα άγιο. Αν ο θεός είχε τη λογική τη δική μας δεν θα έμενε κανένας όρθιος. Προσοχή λοιπόν από όλους μας, προσευχή και για τους αρχιερείς,ιερείς και μοναχούς, για την επιδημία να μας απαλλάξει ο Θεός για τους άρχοντές μας να τους φωτίζει ο Θεός και να κοιτάξουμε να διορθωνουμε τον εαυτό μας ο καθένας κάνοντας το θέλημα του Θεού με προσευχή , ταπείνωση και συνεχη μετάνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σαφώς οφείλουμε (λαϊκοί και κληρικοί) υπακοή στους Ποιμένες. Αυτό, όμως, δεν ισχύει όταν μας δίδουν εντολές που έρχονται σε αντίθεση με την πίστη μας, δηλαδή με την Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας. Σαφώς, και δεν είναι η Εκκλησία οι δώδεκα Μητροπολίτες της παρούσας σύνθεσης της Δ.Ι.Σ. (υποτάχθηκαν σε αντίχριστη απόφαση μιας μασονικής κυβέρνησης). Ούτε ήταν η Εκκλησία η ληστρική σύνοδος που αποφάσισε την καθαίρεση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ούτε ήταν η Εκκλησία οι Επίσκοποι της ληστρικής συνόδου της Φερράρας- Φλωρεντίας που υπέγραψαν την ψευτοένωση με τους παπικούς. Σε αυτήν την σύνοδο έκανε ανυπακοή, χωρίς βέβαια να υβρίσουν κανένα μέλος αυτής, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο Γεώργιος Σχολάριος (μετέπειτα Πατριάρχης). Επίσης, υπήρχαν άγιοι κληρικοί όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και ο Άγιος Ταράσιος, οι οποίοι έκαναν ανυπακοή στις αποφάσεις της εν Κωνσταντινούπολη ληστρικής Συνόδου το 754 μ.χ. (348 Επίσκοποι !) σχετικά με την μη προσκύνηση και κατασκευή ιερών εικόνων, πριν οι εν λόγω αποφάσεις της ακυρωθούν με την μετέπειτα συγκληθείσα 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία, μεταξύ άλλων όρισε "εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἐκκλησιαστική ἔγγραφον ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ (σημ. ακόμα και Πατριάρχης να είναι) ἀνάθεμα"
   Επιπλέον, επειδή αναφερθήκατε στον Άγιο Πορφύριο, σας θυμίζω ότι στον καθηγητή πανεπιστημίου Γ. Πιπεράκη ο εν λόγω Άγιος είπε «Όταν κάναμε κουβέντα για την κατάπτωση του κόσμου και ότι πηγαίνει προς το κακό έλεγε ότι "όλα χαλάνε, θα πηγαίνουμε προς το χειρότερο, προς το κακό", ενώ τόνιζε ότι θα φτάσουμε ακόμα και στην αποστασία του κλήρου! Τον ρώτησα με αγωνία, εμείς τι θα κάνουμε; Μου είπε ότι θα πιαστείτε από την κολώνα της Εκκλησίας και θα κρατιέστε εκεί. Καλά του είπα, ποια θα είναι η Εκκλησία, τι σημαίνει να κρατηθούμε από την κολώνα της Εκκλησίας; Εκείνος επέμεινε, από την πίστη σας, από την αληθινή Εκκλησία».
   Περαιτέρω, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε προφητεύσει «Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων».
   Τέλος, σχετικό και κατατοπιστικότατο για το εν λόγω θέμα είναι το άρθρο του π. Θεοδώρου Ζήση (Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.) "Έργο του Διαβόλου το κλείσιμο των Εκκλησιών από την Ιερά Σύνοδο" http://aktines.blogspot.com/2020/04/blog-post_32.html.

   Διαγραφή
  2. Μια και μοναδικη φορα δοθηκε η ευκαιρια στους ιεραρχες να δωσουν μαρτυρια Χριστου αναιμακτα και δεν το εκαναν, στις Αγιες μερες που ερχονται.

   Διαγραφή
  3. Τον αρχιεπισκοπο δεν τον ειδαμε να δινει καμια εντολη για λιτανειες πανελλαδικα. Αυτο δεν νομιζω να απαγορευται. Οποιος καταλαβε καταλαβε.

   Διαγραφή
 5. Φανταζομαι οτι εκτος απο τον σχολιαστη 12.27, και πολλοι αλλοι αναγνωστες σας θα εχουν εξοργιστει με τον υποκριτικο λογο του σχολιαστη 3.38, που μας καλει σε μετανοια οταν ο ιδιος μαλλον την εχει αναγκη περισσοτερο απ' ολους. Και, αγαπητο ιστολογιο, εχω την απορια: εσεις δεν το καταλαβαινετε; O ανθρωπος ειναι καταφανως πλανεμενος οικουμενιστης. Μας εχουν εκπαιδευσει να τους διακρινουμε ευκολα πια οι μεντορες τους [καλυτερα να μην πω εδω ονοματα...] Γ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. αγιος παισιος . ποιος θα μιλησει you tube. Yπαρχει βιντεο . Δειτε το. Γιο ολους και για ολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.