30 Μαρ 2020

Κύπρος: Ἡ ἐπιτήρηση τῶν κρουσμάτων ἀπὸ κορωνοϊὸ θὰ γίνεται μὲ βραχιόλι

Αὐστηροποίηση τῶν μέτρων ἀνακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (30/03) ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας Κωνσταντῖνος Ἰωάννου, μετὰ καὶ τὰ περιστατικὰ ἀνυπακοῆς ἀπὸ πολίτες καὶ τὰ αὐξημένα κρούσματα τοῦ ἰοῦ ποὺ ἀνακοινώθηκαν χθές, μὲ τὴ συντριπτική τους πλειοψηφία νὰ ἀφοροῦν ἐπαφὲς στὸ οἰκογενειακὸ καὶ φιλικὸ περιβάλλον τῶν ἀσθενῶν. 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ θορύβησε τὶς Ἀρχὲς καὶ σὲ νέα ἔκτακτη σύσκεψη τῆς Διυπουργικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Νίκο Ἀναστασιάδη, ἀποφασίστηκε ἄμεση δράση γιὰ τὴν ἐξάλειψη αὐτῶν τῶν φαινομένων. 
Ὁ Κωνσταντῖνος Ἰωάννου σὲ δημοσιογραφικὴ διάσκεψη ἐνημέρωσε γιὰ τὰ νέα, αὐστηρότερα μέτρα τὰ ὁποία θὰ τεθοῦν σὲ ἰσχὺ ἀπὸ αὔριο τὸ πρωί, στὶς 06.00. 
Τί ἀλλάζει 
– Κατ’ ἐξαίρεση διακίνηση μόνο μία φορὰ τὴν ἡμέρα μὲ τὴν ἀποστολὴ sms 
– Χρήση ἐντύπου μόνο γιὰ ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν 
– Αὔξηση τῆς ποινῆς ἀπὸ 150 στὰ 300 εὐρὼ γιὰ παραβίαση τῶν μέτρων 
– Ἀπαγόρευση τῶν συνάξεων σὲ σπίτια, ΕΚΤΟΣ ἀπ’ ὅσους...
διαμένουν σ’ αὐτό. 
– Καθολικὴ ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας ἀπὸ τὶς 21.00 μέχρι τὶς 06.00. ἑξαιροῦνται οἱ ἐργαζόμενοι οἱ ὁποῖοι κατέχουν τὸ εἰδικὸ ἔντυπο 
– Οι ἀκόλουθες ἐπιχειρήσεις λιανικοῦ ἐμπορίου θὰ παραμένουν κλειστὲς κάθε Κυριακή: Ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις λιανικοῦ ἐμπορίου τροφίμων καὶ ποτῶν (π.χ. ὑπεραγορές, παντοπωλεῖα, κρεοπωλεῖα, ἰχθυοπωλεῖα, ἀρτοποιεῖα, ζαχαροπλαστεῖα, φρουταρίες, κάβες). 
Νοεῖται ὅτι τῆς ἀπαγόρευσης ἑξαιροῦνται τὰ περίπτερα, νοουμένου ὅτι δὲν θὰ ἐμπορεύονται προϊόντα ἐπιχειρήσεων λιανικοῦ ἐμπορίου. 

– Πρὸς περιορισμὸ τῆς διακίνησης τῶν ὅσων ἔχουν διακριβωθεῖ ὡς θετικοὶ στὸν κορωνοϊὸ καὶ βρίσκονται σὲ αὐτοπεριορισμό, τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας μελετᾶ τὸν τρόπο ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιβάλλεται ἠλεκτρονικὴ κατ’ οἶκον ἐπιτήρηση. 

– Θὰ γίνουν συστάσεις πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες γιὰ ἔκδοση πιστωτικῶν καρτῶν στοὺς δικαιούχους μὲ βάση τὶς καταθέσεις τους καὶ τρόποι προστασίας τῶν πελατῶν ποὺ προβαίνουν σὲ ἀναλήψεις μετρητῶν ἀπὸ αὐτόματες ταμειακὲς μηχανές. 

Ἀπὸ αὔριο Τρίτη στὶς 6 τὸ πρωὶ ἀναστέλλεται ἐπίσης ἡ λειτουργία τῶν πιὸ κάτω: 

1. Τουριστικῶν καὶ ταξιδιωτικῶν γραφείων. 

2. Ὑπηρεσίες ἐξυπηρέτησης ἀεροσκαφῶν, ἑξαιρουμένου αὐτῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πτήσεων ποὺ κατ’ ἐξαίρεση ἐγκρίνονται ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Μεταφορῶν, Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἔργων καθὼς καὶ τῶν πτήσεων ποὺ ἀφοροῦν τὴν μεταφορὰ ἐμπορευμάτων (cargo flights). 

3. Ὁ ἀριθμὸς προσώπων, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ὁδηγοῦ, κατὰ τὴ διάρκεια μετακινήσεων μὲ ταξί, ἰδιωτικὰ ἢ/καὶ ἄλλα ὀχήματα δὲν θὰ ὑπερβαίνει τὰ τρία ἄτομα. 

Δικαίωμα εἰσόδου στὴ Δημοκρατία χωρὶς τὴν προσκόμιση ἰατρικοῦ πιστοποιητικὸ ἐξέτασης τοῦ κορωνοϊοῦ θὰ ἔχουν: 

1. Ὅσοι ἔχουν μεταβεῖ σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ ἰατρικοὺς λόγους, μαζὶ μὲ τὰ πρόσωπα ποὺ τοὺς συνόδευαν κατὰ τὴν ἀναχώρηση ἢ τὴ νοσηλεία τους. 

2. Εἶναι φοιτητὲς ποὺ ἀνήκουν σὲ «εὐπαθεῖς ὁμάδες» σὲ σχέση μὲ τὸν κορωνοϊό, βάσει τοῦ Ἀνακοινωθέντος τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἡμερ. 16 Μαρτίου 2020. 

Ὅσοι μετέβησαν γιὰ ἰατρικοὺς λόγους ἀντὶ τῆς προσκόμισης τοῦ ἰατρικοῦ πιστοποιητικοῦ θὰ πρέπει νὰ κατέχουν βεβαίωση ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους Διπλωματικὲς Ἀποστολὲς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 

Ὅσοι εἶναι φοιτητὲς καὶ ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες θὰ πρέπει νὰ κατέχουν εἰδικὴ βεβαίωση ποὺ θὰ ἐκδίδεται μόνο κατόπιν ἀξιολόγησης τῶν προαπαιτούμενων ἰατρικῶν πιστοποιητικών ἀπὸ τριμελὲς Ἰατροσυμβούλιο. Οἱ αἰτήσεις θὰ ὑποβάλλονται στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο τοῦ Παγκύπριου Ἰατρικοῦ Συλλόγου στὸ cyma@pis.cyma.org.cy. 

Ἐφόσον παραστεῖ ἀνάγκη ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία θὰ ναυλώσει εἰδικὲς πτήσεις ἀπὸ Ἀθήνα καὶ Λονδίνο, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία ἐπιβάτες ποὺ ἐμπίπτουν στὶς πιὸ πάνω κατηγορίες. 

Ὅλοι ὅσοι τῶν ὡς ἄνω κατηγοριῶν εἰσέρχονται στὸ ἔδαφος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας θὰ παραμένουν γιὰ 14 ἡμέρες ἀπὸ τὴν ἄφιξή τους σὲ χώρους ὑποχρεωτικῆς ἀπομόνωσης (καραντίνα) ποὺ θὰ ὑποδεικνύει τὸ κράτος, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ ἰατρικοὺς λόγους καὶ ἐμπίπτουν στὴν κατηγορία 1. Τὰ πρόσωπα αὐτὰ θὰ παραμένουν σὲ αὐτοπεριορισμὸ προκειμένου νὰ συνεχίσουν ἀπρόσκοπτα τὴ θεραπευτικὴ ἀγωγή τους. 

Τί ἰσχύει: 

Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ἐπιχειρήσεων νὰ ὀφείλουν νὰ προβοῦν σὲ ὅλες τὶς ἀναγκαῖες σηματοδοτήσεις, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρχει 2 μέτρα ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς πολίτες τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ἐκτός της ἐπιχείρησης (δηλαδὴ ἐντὸς τῶν καταστημάτων/ἐπιχειρήσεων καὶ στὶς οὐρὲς ἀναμονῆς ἐκτὸς τῶν καταστημάτων/ἐπιχειρήσεων). 

Ἐπιπλέον, οἱ πολίτες ὅταν προσεγγίζουν χῶρο ποὺ ἔχει πρόσβαση τὸ δημόσιο, θὰ πρέπει νὰ μεριμνοῦν ὅπως τηροῦν ἀπόσταση 2 μέτρων ἀπὸ ἄλλους συμπολίτες τους.

4 σχόλια:

 1. Δεν ξερω κατα ποσο οι Κυπριοι θελουν πραγματικα την ελευθερια τους μετα απο τετοια ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ μετρα.
  Πραγματικα θλιβερο-οχι οτι εμεις παμε πισω-.

  Ο Θεος μαζι μας κ εμεις με τη σειρα μας μαζι Του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οσο ο λαος ειναι αδιαφορος, ανεγκεφαλος,αποχαυνωμενος,
  "κοιμησμενος"...τοσο τα εωσφορικα φιδια θα μας "κυβερνουν" με φασιστικες μεθοδους με πληρη καταπατηση των δικαιωματων και της ελευθεριας μας.
  Μ'αυτη την λογικη των συνεχων νεων πιο αυστηρων μετρων καθε φορα,ετσι οπως το πανε,καποια στιγμη,θα μας πουνε το κρατος θα μας επιταξει τα σπιτια μας,τις περιουσιες μας,την ζωη μας, λογω του ...κωλο'ι'ου.
  Τοτε τι θα κανουμε θα λεμε με την σταση μας το "σφαξε με αγα μου να'γιασω"..???...!!!
  -- ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ-ΞΕΣΗΚΩΘΗΤΕ-ΞΕΚΟΛΑΤΕ --
  ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΑΜΕ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα παιδιά του σατανά, ακολουθώντας τις συμβουλές του πατέρα τους, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιβάλλουν την παγκόσμια δικτατορία του Αντίχριστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα θα τα ανακοινώσουν και σε εμάς!!! Τα παλιοκάναλα έχουν αναλάβει εργολαβία να λένε όλη μέρα ότι δεν βάζουμε μυαλό. Και συνέχεια δείχνουν πλάνα με κόσμο! Μεσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσουν τα ίδια μέτρα με της Κύπρου και στην Ελλάδα. Το πακέτο του στρατιωτικού νόμου είναι copy paste. Ειλικρινά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε....!Το θλιβερό είναι ότι κάποιοι συμπολίτες μας νοιώθουν ωραία με αυτά που ανακοινώνονται και έχουμε χωριστεί πάλι σε δύο στρατόπεδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.