7 Μαρ 2020

Ὁ οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν Ὀρθοδόξων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑ
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Κυριακή της Ὀρθοδοξίας σήμερα! Ἑορτάζει ἡ Ὀρθοδοξία μας? ἡ μεγάλη καὶ ἁγία μητέρα μας, ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Ἀστράφτει καὶ λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ παιδιά της, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὅταν ζοῦν μὲ ὑπακοή, μὲ εὐσέβεια καὶ μὲ εὐλάβεια μέσα στὴν ἀγκάλη της, δέχονται φῶς ἀπὸ τὸ φῶς της, δέχονται τὴ χάρι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἔχουν χαρὰ καὶ εἰρήνη μέσα τους, χαίρουν καὶ πανηγυρίζουν.
Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ μειώσουμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη τῶν ἀδελφῶν, διαπιστώνουμε ὅτι αὐτὴ τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρηνικὴ ζωὴ δὲν τὴ ζοῦν, δὲν τὴν ὁμολογοῦν ὅλοι οἱ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι χριστιανοί.
Ἡ φοβερὴ σύγχυσι ποὺ ἁπλώθηκε παντοῦ, δυστυχῶς καὶ μέσα στὴν πατρίδα μας, συκοφάντησε καὶ συκοφαντεῖ, πολεμάει τὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, ἐθόλωσε καὶ θολώνει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν μὴ ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων καὶ δὲν μποροῦν νὰ δοῦν τὸ φῶς καὶ τὴν λαμπρότητα τῆς ὀρθοδοξίας μας, τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Οἱ φανεροὶ καὶ περισσότερο οἱ κρυφοὶ καὶ ὕπουλοι ἐχθροί της Ὀρθοδοξίας μας, ἁπλώνουν καὶ ἐπιβάλλουν τὶς πλάνες τους, τοὺς τελευταίους δὲ καιροὺς τὸν συγκρητισμό, τὴν πανθρησκεία καὶ τὴν παγκοσμιοποίηση γιὰ νὰ κλονίσουν τὴν....
καθαρὴ πίστι τῶν Ἑλλήνων στὸν Χριστό, στὴν θεότητά του, νὰ νοθεύσουν τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἁγία παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ ὁδηγήσουν τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ἀπογόνους τῶν προμάχων τῆς πίστεως, στὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας.
Παράλληλα, ἡ ὑλιστικὴ ἐκκοσμίκευση, ἡ ὁποία κατέκλυσε τὴν πατρίδα μας, ἀναγκάζει τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς νὰ ἀγαπήσουν τὴν ὑλιστικὴ καὶ ἡδονιστικὴ ζωή, ἡ ὁποία δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήση καὶ νὰ ζήση τὸ μεγαλεῖο της Ὀρθοδοξίας.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο πολλοὶ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἰδιαιτέρως νέοι καὶ νέες, παρουσιάζονται ἀδιάφοροι, ἀσυγκίνητοι, ψυχροὶ καὶ ξένοι, ἐμπρὸς στὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν τοὺς συγκινοῦν οὔτε οἱ ἅγιοι, οὔτε ἡ Παναγία μας, οὔτε οἱ φωτισμένες ἑορτές, οὔτε ὁ χτύπος τῆς καμπάνας, οὔτε ἡ οὐρανία λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, οὔτε καὶ αὐτὴ ἡ Ἁγία Τράπεζα.
Καὶ ἐνῶ οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες βλέπουν ὅτι χωρὶς Χριστὸ καὶ Ὀρθοδοξία, χωρὶς ἐκκλησιαστικὴ βιοτή, ζοῦν χωρὶς χαρὰ καὶ εἰρήνη, χωρὶς οἰκογενειακὴ ἑνότητα καὶ ἀληθινὴ ἀγάπη γιὰ τοὺς συνανθρώπους, ἐπιμένουν μὲ τὸν ἐγωισμό τους νὰ περιφρονοῦν τὴν ἁγιάζουσα καὶ σώζουσα Ὀρθοδοξία.
Πονοῦμε γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς μας καὶ προσευχόμαστε νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν συναίσθησι, στὴν μετάνοια καὶ στὴν σωτηρία.
Σήμερα, ἀγαπητοί, αὐτὴ τὴν ἁγία Κυριακή της Ὀρθοδοξίας, σήμερα ποὺ ἑορτάζει ἡ σώζουσα ὀρθόδοξος πίστι μας, σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ὑπενθυμίζει τοὺς ἀγῶνες τῶν ἁγίων πατέρων της καὶ τοὺς ποταμοὺς αἱμάτων τοὺς ὁποίους ἔχυσαν γιὰ τὴν διαφύλαξι τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, ἐμεῖς ἂς θυμηθοῦμε τὴν προτροπὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ ἂς τὴν στερεώσουμε στὴν καρδιά μας? «Στῶμεν καλῶς»!
Μὴν ἀφήσουμέ τους, πάσης φύσεως, κλονισμένους καὶ συσχηματισμένους μὲ τοὺς πολεμίους τῆς Ὀρθοδοξίας μας νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἀδαμάντινη καὶ ἁγιοπνευματικὴ ἀλήθεια, ὅπως καὶ τὴν ἱερὰ ὀρθόδοξο παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ὀρθοδοξία μας δὲν εἶναι ἐγωκεντρικὸς καὶ ἀνθρωποκεντρικὸς παπισμός, οὔτε ἀνθρώπινος ὀρθολογιστικὸς προτεσταντισμός. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὀνομάζεται Ὀρθόδοξος γιατί διατηρεῖ, φρονεῖ, πιστεύει καὶ ἀσπάζεται ὀρθὰ τὴν γνησία ἀποκεκαλυμμένη διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν θεοκηρύκων Ἀποστόλων καὶ Πατέρων περὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ὄντων.
«Ὀρθοδοξία ἐστὶ ἀψευδὴς περὶ Θεοῦ καὶ κτίσεως ὑπόληψις» διδάσκει ὁ ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει: «Ἡ πίστις μου εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποία ἤκουσα ἀπὸ τὰ θεία λόγια, τὴν ὁποία ἐδιδάχθην παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων, τὴν ὁποία ἐδίδαξα κατὰ πάντα καιρὸν ὁμοίως, χωρὶς νὰ συμμορφοῦμαι πρὸς τὰς διαφόρους περιστάσεις καὶ τοὺς διαφόρους καιρούς. Τὴν πίστην αὐτὴν δὲν θὰ παύσω νὰ διδάσκω. Μαζί της ἐγεννήθην καὶ μὲ αὐτὴν ἀπέρχομαι τῆς παρούσης ζωῆς».
Μέσα στὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία δὲν ἔχουμε μόνο καταφανῆ ἀδιάκοπη ἱστορικὴ συνέχεια, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων. Ἔχουμε κυρίως καὶ προπαντὸς τὴν ἴδια πίστι, τὸ ἴδιο πνεῦμα, τὸ ἴδιο ἦθος μὲ τὴν πρώτη Ἐκκλησία.
Ἀκριβῶς ἐπειδὴ κατέχει ἡ ὀρθοδοξία ἀνόθευτη καὶ σώζουσα τὴν ἀλήθεια, ὁ διάβολος καὶ τὰ ὄργανά του ἐπὶ εἴκοσι αἰῶνες, ἀγωνίζονται νὰ ἐξαλείψουν τὴν ὀρθόδοξο πίστι.
Οἱ Ἰουδαΐζουσες αἱρέσεις ἐζήτησαν νὰ νοθεύσουν τὴν ἀλήθειά της. Οἱ προσκυνοῦντες τὰ εἴδωλα ἐθνικοὶ φιλόσοφοι ἔστρεψαν τὴν γραφίδα τους καὶ τὸ λόγο τοὺς ἐναντίον τῶν θεμελίων της ὀρθοδόξου πίστεως. Οἱ αἱμοχαρεῖς χριστιανομάχοι αὐτοκράτορες, ἔβαψαν τὴ γῆ μὲ ποταμοὺς αἱμάτων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ὁ Ἄρειος, ὁ Μακεδόνιος, ὁ Νεστόριος, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι αἱρεσιάρχες, τότε καὶ σήμερα, ἀγωνίσθηκαν καὶ ἀγωνίζονται νὰ χύσουν τὸ δηλητήριο τῆς αἱρέσεως μέσα στὴν Ἐκκλησία.
Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἐπὶ δέκα αἰῶνες, περιέρχονται γῆ καὶ θάλασσα μὲ τοὺς πράκτορες τῆς Οὐνίας γιὰ νὰ προσυλητίσουν τοὺς ὀρθοδόξους καὶ νὰ καταντήσουν τὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὑποτακτική του Πάπα. Τὸ αὐτὸ ποθοῦν καὶ οἱ προτεστάνται.
Ἡ δὲ μεγαλυτέρα αἵρεσι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὁ οἰκουμενισμός, κατὰ τὸν ὅσιο Ἰουστίνο Πόποβιτς, μὲ τὸ νὰ κηρύσσει θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ πανθρησκεία, ἐξισώνει ὅλες τὶς χωρὶς ἀλήθεια ὁμολογίες μὲ τὴν ἀδαμάντινη Ὀρθοδοξία καὶ ἀποτελεῖ θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ὀρθοδόξων.
Βέβαια, ὅσο καὶ ἂν πολεμεῖται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς ἀληθινὴ ποὺ εἶναι, δὲν φοβᾶται.
Σὲ ὅσους τὴν πολεμοῦν ἁπαντὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ἄνθρωπον ἐὰν πολεμὴς ἡ ἐνίκησες ἡ ἐνικήθης. Ἐκκλησίαν ἐὰν πολεμεῖς, νικῆσαι ἀμήχανον. Οὐδεὶς Ἐκκλησίας δυνατώτερος, ἄνθρωπε. Λύσον πόλεμον ἴνα μὴ καταλύση σου τὴν δύναμιν. Μὴ εἴσαγε πόλεμον εἰς οὐρανόν».
Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν κινδυνεύει ἀλλὰ κινδυνεύουμε ἐμεῖς, ἐὰν μείνουμε κοντὰ καὶ συσχηματιζόμαστε μὲ ἐκείνους ποὺ πολεμοῦν καὶ ἀλλοιώνουν τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια.
«Στῶμεν καλῶς» λοιπόν! Ὅπως οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὁμολογηταί, μάρτυρες, νεομάρτυρες, δὲν πρόδωσαν τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἔτσι κι ἐμεῖς ἂς θελήσουμε νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμά τους.
Τίποτα ἄλλο παρὰ μόνον ἡ ὀρθόδοξος πίστι καὶ ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ σώση τὸν κόσμο καὶ τὸν καθένα μας. Ἀμήν.


Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

9 σχόλια:

 1. Ας το ακούσουν οι φιλοφαναριώτες και φιλοφαναριώτισσες που δικαιολογούν τα πάντα για τους Φαναριώτες!!!
  Χρειάζεται πάνω απο 10 φορές διάβασμα για το εμπεδώσουν καλά κάπως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να διαβαστούν τα αναθέματα και της ληστρικής ψευδοσυνοδου στο Κολυμπάρι τής Κρήτης καί τής σχισματικής οργάνωσης του Μητροπολίτη Επιφάνιου,στους ιερούς ναούς της Ορθοδοξίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ἀγα.Παϊσίου..ΤΟ ΤΑΓΚΑΛΑΚΙ ΠΑΓΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
  ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ'...
  ΜΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ.
  ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλλοίμονο αν γίνονταν Οικουμενική Σύνοδος για κάθε αίρεση!!! Θα είχαμε εκατοντάδες Οικουμενικές Συνόδους!!!
   Λάθος η άποψη ότι για την αντιμετώπιση των αιρετικών χρειάζεται Οικουμενική Σύνοδος απαραίτητα.

   Βαρνάβας

   Διαγραφή
  2. Όντως δεν χρειάζεται για κάθε αίρεση που εμφανίζεται, οικουμενική σύνοδος διότι οι περισσότερες αιρέσεις αναπαράγουν διδασκαλίες που είχαν καταδικαστεί από προηγούμενες οικουμενικές συνόδους. Μια οικουμενική σύνοδος χρειάζεται για να αντιμετωπίσει μια νέα αίρεση. Ο οικουμενισμός πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί οικουμενική σύνοδος για να αντιμετωπιστεί αλλά και για να αναγνωρίσει την 8η και 9η οικουμενική σύνοδο. Δυστυχώς το γεγονός ότι αυτές οι δύο οικουμενικές σύνοδοι δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί «επίσημα» έδωσε πάτημα στους οικουμενιστές να τις παραβλέψουν και να φτάσουν στο σημείο να ονομάσουν «Εκκλησία» την παπική αίρεση. Γρηγορείτε και προσεύχεσθε όπως σωστά μας είπε η φίλη μας η Καλλιόπη. Δεν υπάρχει άλλη λύση.

   Διαγραφή
  3. Bιβλιο με τίτλο ο οικουμενισμος δίχως μάσκες , των εκδόσεων Oρθοδοξου Tυπου . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ί α .

   Διαγραφή
 4. Πολύ σωστός ο τίτλος που βάλατε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.