31 Μαρ 2020

Τὰ μέτρα περιορισμοῦ καὶ ἐλέγχου κυκλοφορίας λόγῳ κορονοϊού, τελικὰ δὲν ἰσχύουν γιὰ ὅλους (;)

ΦΕΚ B' 985/ 22-03-2020
Ἐνῶ ἡ χώρα μαστίζεται ἀπὸ μία γενικὴ παράνοια λόγῳ ἑνὸς ἰοῦ, ἐνῶ ἤδη ἐφαρμόζονται μέτρα ἐλέγχου καὶ περιορισμοῦ - ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, ἐνῶ περιορίζονται ἀτομικὲς ἐλευθερίες προκειμένου νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ὑγεία ὅλων μας καὶ νὰ περιορίσουμε ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερο τοὺς θανάτους, ἡ κυβέρνηση ἐντελῶς ἀψυχολόγητα στὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΦΕΚ B' 985/22-03-2020, προβαίνει σὲ μία ἀνεξήγητη νομοθετικὴ ρύθμιση ἀναιρῶντας ἡ ἴδια ὅσα μέτρα ἔχει λάβει.

Συγκεκριμένα στὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ στὴν δεύτερη σελίδα ὁρίζεται ὅτι:...
"2. Καθημερινὰ καὶ ἀπὸ ὥρα 7:00 ἕως καὶ ὥρα,ὥρᾳ 19:00 δίνεται ἡ δυνατότητα σὲ ἐκπροσώπους οἰκογενειῶν ἢ ὁμάδων τῶν διαμενόντων στὰ ΚΥΤ νὰ μεταβαίνουν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τους στὰ πλησιέστερα ἀστικὰ κέντρα. Στὶς περιοχὲς ὅπου εἶναι δυνατὴ ἡ μετάβαση μὲ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, αὐτή,αὐτῇ γίνεται χωρὶς νὰ προκαλοῦνται καταστάσεις συγχρωτισμοῦ στὸ ἑκάστοτε μέσο.

Σὲ περιπτώσεις ποὺ δὲν διατίθενται μέσα μεταφοράς, ἐπιτρέπεται ἡ ἔξοδος ἕως ἑκατὸ (100) ἀτόμων τὴν ὥρα, σὲ ὁμάδες μικρότερες τῶν δέκα (10) ἀτόμων. Ὁ ἔλεγχος τῶν ὡς ἄνω μέτρων πραγματοποιεῖται ἀπὸ προσωπικὸ τῆς ΕΛ.ΑΣ."

Διαβάζοντας κάποιος αὐτὴν τὴν παράγραφο ἀναρωτιέται :

- Γιατί τοὺς δίδεται τόσο μεγάλο χρονικὸ περιθώριο, μετακίνησης καὶ διαμονῆς ἐκτὸς τῶν ΚΥΤ ; ( 07:00 ἕως 19:00 εἶναι σχεδὸν ὅλη ἡ ἡμέρα).

Ἐνῶ στοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες πολῖτες ἐφαρμόζεται γιὰ παράδειγμα μέχρι καὶ ἡ ἐργασία ἀπὸ ἀπόσταση ἢ ἡ περιστασιακὴ ἐργασία καὶ πολλοὶ ἄλλοι περιορισμοὶ κίνησης.

- Γιατί τοὺς δίδεται ἡ δυνατότητα νὰ μεταβοῦν τόσοι πολλοὶ μαζὶ σὲ ἀστικὰ κέντρα ;

Ὑπάρχουν ἀστικὰ κέντρα γιὰ παράδειγμα στὴν ἐπαρχία, τὰ ὁποῖα εἶναι ἤδη πολὺ μικρὰ καὶ τὰ καταστήματα τροφοδοσίας τὸ ἴδιο ἐπίσης. Ἐκεῖ ἄραγε δὲν ὑπάρχει συγκέντρωση ἀτόμων σὲ μικρὸ χῶρο μὲ κίνδυνο μετάδοσης τοῦ κορονοϊού;

- Γιατί τοὺς δίδεται ἡ δυνατότητα, νὰ μεταβαίνουν στὰ ἀστικὰ κέντρα μὲ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ;

Πῶς ἄραγε 100 ἄτομα τὴν ὥρα σὲ ὁμάδες μέχρι 10 ἀτόμων χρησιμοποιοῦν μέσο μαζικῆς μεταφορᾶς χωρὶς νὰ «προκαλοῦνται καταστάσεις συγχρωτισμοῦ» μέσα σὲ αὐτό ; Ἢ μήπως εἶναι τόσα πολλὰ τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς στὴν χώρα ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ διαθέτουμε ἕνα ἀστικὸ λεωφορεῖο γιὰ παράδειγμα σὲ 10 ἄτομα μόνο; Ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει φόβος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ;

- Γιατί τοὺς δίδεται ἡ δυνατότητα νὰ βγαίνουν ἔξω καὶ νὰ κινοῦνται ἀνὰ 100 ἄτομα τὴν ὥρα καὶ σὲ ὁμάδες μέχρι τῶν 10 ἀτόμων ;

Ἄν ὑπολογίσει κανεὶς 100 ἄτομα τὴν ὥρα ἀπὸ 07:00 ἕως 19:00, τότε ἔχουμε 1200 ἄτομα νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα κάθε ἡμέρα γιὰ ὅλη τὴν ἑβδομάδα καὶ γιὰ ὅσο θὰ διαρκοῦν τὰ μέτρα στὰ ἀστικὰ κέντρα τῆς Ἑλλάδος! Ἄραγε πόσα ἄτομα εἶναι στὰ ΚΥΤ ; Ἄρα σὲ μία ἐπαρχιακὴ πόλη π.χ. τῆς Ἑλλάδος , οἱ Ἕλληνες πολῖτες θὰ εἶναι ἔγκλειστοι ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας στὰ σπίτια τους, ἐνῶ 1200 διαμένοντες στὰ ΚΥΤ θὰ κυκλοφοροῦν κάθε μέρα στὴν πόλη. Θυμίζει πολὺ τὸ στίχο 71 στὸ κεφάλαιο Σούρα Ελ-Νισά ἀπὸ τὸ κοράνι, ὅπου ἀναφέρει : » ὦ, ἐσεῖς ποὺ πιστέψατε! πᾶρτε τὶς προφυλάξεις σας καὶ νὰ στρατεύεστε ὁμάδα - ὁμάδα ἢ ὅλοι μαζί «. Ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι ἡ ἐπαρχία δὲν ἔχει μεγάλο πληθυσμό.

Γιὰ τὴν κάλυψη τῶν βασικῶν τους ἀναγκῶν καὶ τὴν προστασία τῆς ὑγείας τους θὰ μποροῦσε πολὺ ἄνετα νὰ ὑπάρχει εἰδικὸ κλιμάκιο μεταφορᾶς προϊόντων ἐντὸς τῶν ΚΥΤ καὶ νὰ μὴν χρειάζεται νὰ βγαίνουν ἐκτὸς ζώνης οἱ διαμένοντες στὰ ΚΥΤ. Ἐπίσης θὰ μποροῦσαν οἱ ὑπεύθυνοι νὰ ὁρίσουν καὶ συγκεκριμένη,συγκεκριμένῃ ζώνη,ζώνῃ ἐκτὸς τῶν ΚΥΤ , ὥστε νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα κάποιες ὧρες, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες πολῖτες. Ἔτσι θὰ ἐξασφαλιζόταν ἀκόμη περισσότερο ἡ ἀποτροπὴ μετάδοσης τοῦ ἰοῦ.

Ἡ Συνταγματικὴ Ἀρχὴ τῆς Ἰσότητας στὸ ἄρθρο 4 παρ. 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ἐπιβάλλει τὴν ὁμοιόμορφη μεταχείριση προσώπων, τὰ ὁποῖα τελοῦν ὑπὸ τὶς ἴδιες ἢ παρόμοιες συνθῆκες καταστρατηγεῖται, ὅπως καταστρατηγεῖται γιὰ τὸ ἴδιο θέμα στὶς μέρες μας καὶ ἡ Συνταγματικὴ Ἀρχὴ τῆς Αναλογικότητας, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ βάναυσο κλείσιμο τῶν Ὀρθόδοξων Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Εἶναι πραγματικὰ ἀπορίας ἄξιον, γιατί ἡ Κυβέρνηση αυτοαναιρείται μὲ τὸ ΦΕΚ αὐτὸ θέτοντας σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ ὅλων ὅσων διαμένουν στὰ ΚΥΤ ἀλλὰ καὶ τὴν δική μας, τὴν ὥρα μάλιστα κατὰ τὴν ὁποία ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες κάνουν πλήρη ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τῶν εἰδικῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς κυβέρνησης, καταστέλλοντας πάρα πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀτομικές τους ἐλευθερίες, δείχνοντας ἐξαιρετικὸ ζῆλο καὶ ὑπευθυνότητα, γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

29-03-2020
Ρούντας Ναπ. Γεώργιος

4 σχόλια:

 1. Δημήτριος Mαντες31 Μαρτίου 2020 - 3:06 μ.μ.

  ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ!!
  ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ!!
  Οπως ολοι γνωριζετε,το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ,στεκει πιο πανω απο καθε προσωρινο νομο η διαταγη της οποιας κυβερνησης,πολυ περισσοτερο,οταν αυτος ο νομος ερχεται σε καταφωρη αντιθεση με το γραμμα και το πνευμα του Συνταγματος.
  Παραπεμπω ολους τους συμπολιτες μου στο Αρθρο 5,παραγραφος 4 του Συνταγματος, οπου αναφερει ρητα:
  "Απαγορευονται ατομικα διοικητικα μετρα που περιοριζουν σε οποιονδηποτε Ελληνα την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ η εγκατασταση στη Χωρα,καθως και την ελευθερη εξοδο και εισοδο σ αυτη.Σε εξαιρερικες περιπτωσεις αναγκης,και μονο για την προληψη αξιοποινων πραξεων,ειναι δυνατον να επιβληθουν τετοια μετρα,υστερα απο αποφαση ποινικου δικαστηριου,οπως νομος οριζει."
  Αντι λοιπον για οποιοδηποτε " κωλοχαρτο " και αδεια εξοδου απο το σπιτι μας, καλο θα ειναι να διαβασουμε μια απλη φωτοτυπια στον αστυνομικο το αρθρο 5, παρ.4 του Συνταγματος,να τον προειδοποιησουμε οτι προβαινει σε πραξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ για την οποια θα διωχθει ποινικως και με ΑΓΩΓΗ,πολυ δε περισσοτερο,οταν δεν εξεδωσε κανενα ποινικο Δικαστηριο,καμια τετοια αποφαση εναντιον μας!(Οπως νομος οριζει)
  Η κυβερνηση Μητσοτακη προεβη εντελως αυθαιρετα στην παρανομη καταδικη ενος ολοκληρου λαου,αντικαθιστωντας τη Δικαστικη Εξουσια.
  Δηλαδη,μας δικασαν και μας καταδικασαν εν μια νυκτι σε παρανομο και αντισυνταγματικο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ,κοντρα σε καθε Νομο,σε καθε λογικη,με γεροντακια που εφυγαν απο λοιμωξη του αναπνευστικου,διοτι οπως ΟΛΟΙ πλεον γνωριζετε,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΟΡΩΝOΙΟΣ!!
  Το παραμυθι αυτο κατερρευσε!!
  Και τωρα αγαπημενοι μου Συμπολιτες που μαθατε την ΑΛΗΘΕΙΑ,οπως μας δικασαν αυτοι και μας καταδικασαν παρανομα σε μια νυχτα,ερχεται η σειρα μας να τους ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ και να τους ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!!
  Με τη μονη διαφορα!
  Εμεις θα τους στειλουμε κανονικα στην Ελληνικη Δικαιοσυνη και θα περασουν κανονικη Δικη!
  Αν προλαβουμε!
  Διοτι φωνη Λαου,Oργη Θεου!!
  Ειμαστε πολυ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ ολοι τωρα κ. Μητσοτακη!!
  Ερχομαστε και δε θα ξερετε που να κρυφτειτε σε λιγο!
  Μολις μαθουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλεος πια με αυτή την ανευθυνότητα, ότι δήθεν «δεν υπάρχει κορωνοϊός»!

   Διαγραφή
  2. Φοβάμαι ότι πολύν καιρό πριν κάποιοι φρόντισαν να εξασφαλίσουν τα βήματα των νυν.
   Η επίμαχη ΚΥΑ επικαλείται "το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού". Η "ερμηνευτική δήλωση" έχει προστεθεί μετά τις Στ' και Ζ' Αναθεωρητικές Βουλές των Ελλήνων.
   Στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το οποίο έχει κάνει διευκρινίσεις επί του άρθρου 5, γίνεται επίκληση του Ψηφίσματος της Στ' Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α' 23/1986)όπου, δυστυχώς για την προκείμενη περίπτωση, αναφέρονται τα εξής: "Δεν περιλαμβάνεται εις την εν παραγράφω 4 απαγόρευσιν η συνεπεία ποινικής διώξεως απαγόρευσις της εξόδου δια πράξεως του εισαγγελέως, ή η λήψις μέτρων επιβαλλομένων προς προστασίαν της δημόσιας υγείας ή της υγείας νοσούντων ατόμων, ως νόμος ορίζει".
   Από παλιά προετοιμάστηκε η κατάσταση.

   Διαγραφή
 2. Υπάρχει ρε φίλε
  αλλά

  ακίνδυνος γιά κάθε
  υγιή πολίτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.