18 Μαρ 2020

"Ἀπαγορεύτηκε κάθε μορφὴ ἱεροπραξιῶν στὴν πατρίδα μας, σὲ μία κίνηση ποὺ χειροκρότησαν οἱ γνωστοὶ ἐμμονικοὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπίσης γνωστοὶ θεολόγοι καὶ κληρικοὶ τοῦ μοντέρνου ρεύματος, μόνιμα ὁμονοοῦντες σὲ ὅλα τὰ «καυτὰ» θέματα"

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Άνδραλης
Παράνομη ἡ θρησκευτικὴ Λατρεία;
Ἐκεῖνοι ποὺ μάχονταν πρὶν λίγες ἡμέρες γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης τῆς γυναίκας, ἐνάντια στὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς τῶν ἀγέννητων παιδιῶν, σήμερα ἔγιναν ὑπέρμαχοι τοῦ δικαιώματος τῆς ὑγείας ἐνάντια στὸ δικαιώμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι οὕτως ἢ ἄλλως, συχνὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἄνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, μὲ μόνιμους συνοδοὺς τὴ χλεύη, τὴν εἰρωνεία, ἀκόμα καὶ τὶς ἀπειλές, κατὰ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ «ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου».
Ἔτσι, λοιπόν, γιὰ λόγους δημοσίου συμφέροντος, ἐν προκειμένῳ δημοσίας ὑγείας, ἀπαγορεύτηκε κάθε μορφῇ ιεροπραξιών στὴν πατρίδα μας, σὲ μία κίνηση ποὺ χειροκρότησαν οἱ γνωστοὶ ἐμμονικοὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπίσης γνωστοὶ θεολόγοι καὶ κληρικοὶ τοῦ μοντέρνου ρεύματος, μόνιμα ὁμονοοῦντες σὲ ὅλα τὰ «καυτὰ» θέματα.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννᾷται, εἶναι μὲ ποιὸ τρόπο κινδυνεύει ἡ δημόσια ὑγεία σὲ περίπτωση ποὺ γίνονται λειτουργίες κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως, τοῦ ψάλτη καὶ τοῦ νεωκόρου; Ἀκόμα πιὸ μεγάλο ἐρώτημα τίθεται μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῶν ιεροπραξιών στὶς Ἱερὲς Μονές. Μήπως οἱ...
μοναχοὶ δὲν τηροῦν τὸ σλόγκαν τῶν ἡμερῶν «μένουμε σπίτι μας»; Μὰ τὸ σπίτι τῶν μοναχῶν εἶναι τὸ μοναστήρι τους, ὁ ναός τους.

Ἡ κυβέρνηση ἔχοντας μπροστά της ἕνα ὄντως τεράστιο ὑγειονομικὸ πρόβλημα, λαμβάνει αὐστηρὰ μέτρα καὶ πῆρε τόση φόρα, ὥστε νὰ στερεῖ ἀπὸ τοὺς πολῖτες βασικὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ὅπως τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, χωρὶς νὰ λαμβάνει ὑπ' ὄψιν της τὴν ἀρχὴ τῆς αναλογικότητας, δηλαδὴ τὴν προτίμηση τῶν πιὸ ἤπιων μέτρων γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ, ἐν προκειμένῳ τοῦ περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ ἰοῦ.

Ἡ γενικὴ ἀπαγόρευση ποὺ ἐπεκτείνεται καὶ σὲ «ἀκίνδυνες» ἀκολουθίες, συνιστᾶ ἐξόφθαλμη καταπάτηση τοῦ δικαιώματος τοῦ θρησκεύειν. Ἡ χαιρεκακία μὲ τὴν ὁποία πολλοὶ συνάνθρωποί μας ὑποδέχθηκαν αὐτὴ τὴν ἀντισυνταγματικὴ ἐπιβολή, δημιουργεῖ τὴν ψευδαίσθηση στὴν κυβέρνηση ὅτι ἡ κίνηση αὐτὴ θὰ ἔχει πολιτικὸ κέρδος. Ξέχασαν ὅτι καὶ οἱ προηγούμενοι πόνταραν στὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ὑποστηρίζουν συστηματικὰ τὰ ΜΜΕ, χωρὶς ὅμως νὰ ἐκφράζουν πάντα τὴν πλειοψηφία. Καὶ αὐτὴ ἡ πολεμικὴ δὲν ἔρχεται μόνο ἐναντίον τῶν κληρικῶν, ἀλλὰ στρέφεται ἀπ' εὐθείας κατὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος στερεῖται τὸ δικαίωμα στὴ λατρεία.

Εἶναι ἀποδεδειγμένο, ὅτι στὶς δυσκολίες οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι λαοί, στρέφονται πιὸ πολὺ στὸ Θεό. Γι' αὐτὸ τόσο οἱ Γραφὲς ὅσο καὶ οἱ Πατέρες, βλέπουν τὶς πληγὲς ὡς μιὰ φιλάνθρωπη παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, σὲ καιροὺς ἀποστασίας. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας γιὰ τὴν πίστη μας καὶ ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ «γιατί», δυστυχῶς ἐλάχιστοι κληρικοί μας παραδέχθηκαν. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἐλάχιστοι χλευάστηκαν μὲ τὸ χειρότερο τρόπο ἀπὸ τοὺς ἀθέους, τοὺς χλιαροὺς καὶ τοὺς μοντέρνους θεολόγους. Κατὰ τὸν τρόπο ποὺ χλευάζονταν καὶ διώκονταν οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ προειδοποιοῦσαν ὅτι ἡ ἀποστασία θὰ φέρει δεινά.

Ὅπως ὅλα δείχνουν καὶ ὅπως λένε οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, θὰ ζήσουμε ἀκόμα πιὸ δύσκολες καταστάσεις. Ἡ ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων γιὰ συμμετοχὴ στὰ Μυστήρια θὰ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἐπιτακτική. Ἀλλὰ ἡ «εὐσεβὴς» κυβέρνησή μας θεώρησε ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ δώσει αὐτὴ τὴ μάχη χωρὶς τὸ Θεό. Δὲν τὸν ἔχει ἀνάγκη. Θεωρεῖ ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μποροῦν νὰ μεταφέρουν τὴν ἀσθένεια. Ἀγνοεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐμπειρία δύο χιλιετιῶν καὶ ἔχει ἐπιβιώσει καὶ σὲ λοιμοὺς καὶ σὲ διωγμοὺς καὶ σὲ κατακόμβες. Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ ἀλαζονεία αὐτὴ τῶν ἀρχόντων μας νὰ μὴ διογκώσει τὰ κακὰ ποὺ ἤδη γευόμαστε.

Βεβαίως, εἶναι καιρὸς νὰ ἀναλογιστεῖ ὁ καθένας τὴ δική του εὐθύνη, ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ποὺ γνωρίζουμε καλὰ πόσο ἐπηρεάζει ἡ ζωή μας τὰ γεγονότα καὶ πόσο ἄτεγκτος εἶναι ὁ πνευματικὸς νόμος. Καὶ ἂς ἀναλογιστοῦμε ὅλοι, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, λαϊκοὶ πόσα συνέβησαν στὴν Ἐκκλησία τὰ τελευταῖα , ποὺ μπορεῖ νὰ προκάλεσαν τὴ φιλάνθρωπη παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ φθάσουμε νὰ στερούμαστε καὶ τὰ Ἅγια Μυστήρια.

ΥΓ: Οἱ Ἱερὲς Μονὲς μποροῦν νὰ συνεχίσουν ἀπρόσκοπτα τὶς ἀκολουθίες, ὅπως καὶ οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ πραγματοποιέϊται ἡ ἐξομολόγηση μὲ κάποια ἀπόσταση τοῦ ἱερέα ἀπὸ τὸν ἐξομολογούμενο. Ὁποιαδήποτε παρεμπόδιση αὐτῶν τῶν Μυστηρίων συνιστᾶ ἀναίτια καταπάτηση τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ οἱ ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ μετέχοντες πιστοί, θὰ ἔχουν δικαίωμα ἀποζημίωσης ἀπὸ τὸ Κράτος. Προσωπική μου ἐπιθυμία εἶναι νὰ λειτουργήσουν ὅλοι οἱ ναοὶ ἀνοιχτὰ καὶ νὰ προσέλθει ὅποιος μπορεῖ καὶ θέλει, ἕτοιμος νὰ ἀναλάβει καὶ τὴν εὐθύνη ἔναντι τοῦ νόμου. Ὅμως κάτι τέτοιο, στὴν παροῦσα φάση, μοιάζει οὐτοπικό. Ἡ ἐλπίδα μας ἂς εἶναι στὸ Χριστό, ποὺ «φανερώνεται» περισσότερο στοὺς διωγμούς.

17 σχόλια:

 1. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΘΟΛΟΛΟΓΟΙ ΕΞ ΟΒΟΛΟΥ ΟΡΜΩΜΕΝΟΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 2. Η προσωρινή απαγόρευση της λατρείας, για την προστασία της υγείας, παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία
  https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35960-i-prosorini-apagoreusi-tis-latreias-gia-tin-prostasia-tis-ugeias-parabiazei-ti-thriskeutiki-eleutheria
  Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, θεολόγου


  Γεωργία Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αρθρο ευλαβέστατο που πρέπει να διαβαστεί με προσοχή, διότι εκχυλίζει το παράπονο, την πίστη του ευλαβούς λαού του Κυρίου και την άσβεστη επιθυμία του για ορθόδοξη λατρεία και μετοχή στα ι. Μυστήρια, κάτω απο τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εκκλησιαστικοί κανόνες. Οπως και η τελευταία επιστολή του μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ με την ίδια προσοχή χρειάζεται να διαβαστεί.

  Ελληνορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΩΡΑ: ΓΕΜΑΤΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ (ΦΩΤΟ)
  https://www.ekklisiaonline.gr/nea/tora-gemates-i-ekklisies-para-tis-apagorefsis-prosefchi-stin-panagia-gia-koronio-foto/?fbclid=IwAR2ReqecHWBsjn1M2qsuFPvufRmvkEYlDLCqQI4CX7hpPxaYfkG0M_evIRo

  Γεωργία Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "Καὶ ἂς ἀναλογιστοῦμε ὅλοι, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, λαϊκοὶ πόσα συνέβησαν στὴν Ἐκκλησία τὰ τελευταῖα , ποὺ μπορεῖ νὰ προκάλεσαν τὴ φιλάνθρωπη παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ φθάσουμε νὰ στερούμαστε καὶ τὰ Ἅγια Μυστήρια."

  Πέστα Χρυσόστομε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΟΛΟΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θα βρεθουν αραγε Πιστοι και Ιερεις που θα ρισκαρουν να υποστουν τις βαριες συνεπειες της παρακοης στα κελευσματα της αντιχριστης Πολιτειας; [και της αχριστης ιεραρχιας...]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δεν κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του χριστιανισμού; Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά, είχαν ασθένειες, θανάτους και υποδουλώνονταν ακόμα στους εχθρούς τους, μέχρι και τα ιερά και τα όσιά τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου ακόμα έπεσε στα χέρια των εχθρών τους; Και όταν ενθυμούνταν το Θεό και μετανοούσαντότε ερχόταν η ηρεμία , η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους. Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή, αντί να καταφύγουν στο Κύριο με Παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από τη ασθένεια, απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
  Η απίστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της! ΚΡΙΜΑ, ΚΡΙΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο π. Ιλαρίωνα!

   Διαγραφή
  2. Πάτερ,πριν χρόνια είχα διαβάσει ένα βιβλίο για τον βίο του Aγίου Πορφυρίου.Σε αυτό το βιβλίο,λοιπόν,αποδίδεται στον Aγιο Πορφύριο η άποψη,οτι,άν ο πιστός μισεί έστω και έναν άνθρωπο,δε πρέπει να κοινωνεί.Από τότε που το διάβασα,δεν έχω ξανακοινωνήσει.Ποιά η γνώμη σας;Ακόμα και να εξομολογηθώ,δε μπορώ να συγχωρέσω έναν άνθρωπο,που έκανε πολύ μεγάλο κακό σε αγαπημένο μου πρόσωπο.

   Διαγραφή
 9. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 10. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Το καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι
  και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτελεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη για να καταλάβετε την αλήθεια.όσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 7:27 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.