19 Μαρ 2020

«Χωρὶς ἀντίσταση ὑποταχθήκαμε στὴ βούληση τοῦ Καίσαρα. Καὶ ἔτσι συμφωνήσαμε ὅτι ὁ Θεὸς σ' αὐτὴ τὴ φάση δὲν μᾶς χρειάζεται»


Ὁ Χριστὸς στὸ «Πραιτώριο»
Τοῦ Στέργιου Μπούγια - Θεολόγου

«...Ἐάν τοῦτον ἀπολύσης, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος» (Ιω. ιθ', 12). Ἐὰν δὲν κλείσετε τοὺς ναούς, δὲν σέβεστε, δὲν ἀγαπᾶτε τὸν συνάνθρωπο, δὲν ὑπολογίζετε τὴν ὑγεία του, τὴ ζωή του.

Μέσα στὸ ναὸ εἶναι ὁ Χριστὸς στὸ Ἅγιο Ποτήριο, ὑπάρχει κίνδυνος μετάδοσης τῆς ἐπιδημίας. Ὁ Χριστὸς καὶ πάλι δικάζεται καὶ διχάζει, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον».
Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε αὐτὲς τὶς μέρες εἶναι πρωτόγνωρο. Ἡ ἐπιδημία, ὁ ἰὸς τῆς γρίππης ποὺ ενέσκυψε ἐξαπλώνεται καὶ ἀπειλεῖ τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων, ἔχει σπείρει τὸν πανικό, τὸν φόβο. Σὲ ἕνα βαθμὸ δικαιολογημένα. Ἀκριβῶς ἀπὸ ποὺ προῆλθε ὁ ἰὸς δὲν γνωρίζουμε. Πολλὰ καὶ διάφορα λέγονται καὶ γράφονται. Ξέφυγε ἀπὸ ἐργαστήρια, παίζονται παιχνίδια... Ποιὸς ξέρει;
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τί συμβαίνει ἀνθρωπίνως, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουμε ὅτι εἶναι παραχώρηση Θεοῦ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὸν κόσμο γίνονται γιατί τὰ θέλει ἢ τὰ ἐπιτρέπει ἢ τὰ παραχωρεῖ ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς κυβερνάει τὸν κόσμο καὶ ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀνταποκρίνεται καὶ συνεργάζεται ἐλεύθερα μαζὶ Τοῦ ἔχει εὐλογίες καὶ ἀγαθά, ὅσο ἀπομακρύνεται πληθύνεται τὸ κακὸ καὶ ἡ...
ἀδικία: «ἐάν θέλητε, καὶ εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε. Ἐάν δέ μή θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται.» (Ησαΐας, ἅ', 20).
Ἀσφαλῶς καὶ θὰ συμμορφωθοῦμε μὲ τὶς ὑποδείξεις τῆς ἐπιστήμης καὶ θὰ λάβουμε τὰ ἀπαραίτητα μέτρα, ἀλλὰ πρῶτα καὶ κύρια πρέπει νὰ ποῦμε τελωνικά «ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν, ἐνώπιόν Σου, Κύριε». Νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς συγχωρήσει καὶ νὰ σταματήσει τὴ θανατηφόρα αὐτὴ ἐπιδημία. Οἱ Νινευίτες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη σώθηκαν γιατί κήρυξαν νηστεία καὶ μετάνοια. Τὰ ἁμαρτήματά μας εἶναι πολλὰ καὶ μεγάλα μὲ κορυφαῖο τὶς ἐκτρώσεις, μὲ τὶς ὁποῖες σκοτώνονται χιλιάδες ἀθῶες ψυχές.
Δυστυχῶς, ὅμως, ἐμεῖς προσπαθοῦμε μόνοι μας νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἐπιδημία, δὲν πιστεύουμε στὴ βοήθεια καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἀμφισβητοῦμε τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη τοῦ σταυροῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων μας. Ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κυρίως γιὰ αὐτό, ἐκφράστηκαν ἀπόψεις ποὺ φανερώνουν ἄγνοια, ὀλιγοπιστία, εἰρωνεία καὶ ὑποτίμηση. Στὸ Ἅγιο Ποτήριο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Κοινωνοῦμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ παρέδωσε ὁ Χριστὸς στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο γιὰ νὰ τελεῖται συνεχῶς, χωρὶς διακοπή. Κοινωνοῦμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. «Ὁ κάθε πιστὸς ὀφείλει νὰ προσέρχεται ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα χωρὶς δισταγμοὺς καὶ ἀμφιταλαντεύσεις, γιατί κανένας ἰὸς δὲν μεταδίδεται μέσα ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία», τονίζει ὁ Μητροπολίτης Κύκκου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Ἡ προσπάθεια αποϊεροποίησης τῶν πάντων ὁδήγησε τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο στὴν ἀπιστία. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει κέντρο τὸν Χριστό, εἶναι χριστοκεντρική. Ἡ σύναξη τῶν πιστῶν στὸν ναὸ εἶναι μιὰ εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο. Μὲ τὰ ἐγκαίνια ὁ ναὸς ἁγιάζεται καὶ γίνεται πηγὴ εὐλογίας καὶ χάριτος. Ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι ὁ Τάφος τοῦ Χριστοῦ, ἔχει λείψανα μαρτύρων. Ἐπάνω της τελεῖται τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων, ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ὅλα μέσα στὸν ἱερὸ ναὸ εἶναι ἁγιασμένα. Ὁ ἱερέας τελεῖ τὰ μυστήρια καὶ γίνεται ἀγωγὸς τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μαρτυρεῖ πολλὰ θαύματα κατὰ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ μάλιστα τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἑπομένως εἶναι ἀσέβεια νὰ ἐξισώνονται οἱ ἱεροὶ ναοὶ μὲ τὶς λέσχες, τοὺς κινηματογράφους καὶ τὶς καφετέριες. Εἶναι ἀνεπίτρεπτο καὶ ἀποτελεῖ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας νὰ κλείνει τὶς Ἐκκλησίες ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ νὰ ἀπαγορεύει κάθε ιεροπραξία. Αὐτὸ δὲν ἔχει ἱστορικὸ προηγούμενο καὶ παραπέμπει στοὺς διωγμοὺς τοῦ Νέρωνα καὶ τοῦ Διοκλητιανού. Οὔτε στὰ χρόνια τῶν διωγμῶν καὶ τῆς Τουρκοκρατίας δὲν σταμάτησε ἡ τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Ἀσφαλῶς, ὅσοι δὲν πιστεύουν δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ δεχθοῦν αὐτά, ὅμως ἡ κοινὴ λογικὴ ἀπαιτεῖ σεβασμὸ στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῶν λαῶν καὶ τῶν συνανθρώπων μας, εἰρωνεῖες καὶ ὕβρεις δὲν ταιριάζουν σὲ πολιτισμένους ἀνθρώπους.
Σ' αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς τοῦ πειρασμοῦ, τῆς ἐπιδημίας, τὸ πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο μὲ τὶς ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις καὶ τακτικὲς ποὺ ὑποστηρίζουν ὁρισμένοι κατ' ὄνομα Χριστιανοί. Ἀντί, σύμφωνα μέ τὴν παράδοσή μας, νὰ προστρέξουμε στὴ χάρη τῶν Μυστηρίων, ἐμεῖς συμφωνήσαμε τὸ κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, στὴν παύση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων. Κλείσαμε τὸ διακόπτη τῆς θείας δεξαμενῆς τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια. Χωρὶς ἀντίσταση ὑποταχθήκαμε στὴ βούληση τοῦ Καίσαρα. Καὶ ἔτσι συμφωνήσαμε ὅτι ὁ Θεὸς σ' αὐτὴ τὴ φάση δὲν μᾶς χρειάζεται. Υἱοθετήσαμε μιὰ καθαρὰ ανθρωποκεντρική ἀντίληψη καὶ πρακτική. Ἀντὶ νὰ ἐνεργήσουμε ὡς συνειδητοὶ Χριστιανοὶ μὲ τὸ «πρῶτα ὁ Θεὸς» καὶ «σύν Θεῷ», βάλαμε τὸν Θεὸ στὴν ἄκρη καὶ τοῦ εἴπαμε: «Πρὸς τὸ παρὸν δὲν Σὲ χρειαζόμαστε, θὰ τὰ καταφέρουμε μόνοι μας». Μποροῦμε ἔτσι νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι βαδίζουμε στὰ χνάρια τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Πατέρων μας; Προφανῶς ὄχι.
Σ' αὐτὴ τὴ συντεταγμένη, δυστυχῶς, συντονίστηκε καὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ δέχθηκε νὰ ἀκυρωθεῖ, νὰ ὑποταχθεῖ στὰ προστάγματα τοῦ Καίσαρα. Δὲν ἀφουγκράστηκε φωνὲς καὶ ἱκεσίες πιστῶν νὰ μὴν κλείσει τοὺς ἱεροὺς ναούς, νὰ μὴν σταματήσει τὴν ἀναίμακτη Θυσία τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε θέλησε νὰ μιμηθεῖ φωτεινὰ παραδείγματα ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ στάση αὐτὴ μᾶς λύπησε πολὺ καὶ μᾶς πλήγωσε βαθύτατα, γι' αὐτὸ καὶ ἐκφράζουμε μὲ πολὺ θλίψη τὸν πόνο μας. Δὲν ξανάγινε αὐτό. Λησμονήθηκε τὸ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ, ε', 29).
Λύσεις θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν καὶ τὰ μέτρα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης νὰ ἐφαρμοστοῦν χωρὶς ποτὲ νὰ σταματήσει ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ποὺ εἶναι τὸ ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς καὶ δίνεται στοὺς πιστοὺς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιών καὶ εἰς ζωὴν τήν αἰώνιον».
Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα μας μὲ προσευχή, νηστεία, συντριβὴ καὶ μετάνοια· μὲ ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ Πατέρα μας «ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι, ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλα ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ἡμᾶς ὑπενεγκεῖν», δηλαδὴ ὁ ὁποῖος Θεὸς σύμφωνα μέ τὶς ὑποσχέσεις του δὲν θὰ σᾶς ἀφήσει νὰ πειραστείτε παραπάνω ἀπὸ τὴ δύναμή σας· ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸν πειρασμὸ θὰ φέρει καὶ τὸ τέλος του, ὥστε νὰ μπορεῖτε νὰ τὸν ἀντέξετε. (A' Κορ, ι', 13).
Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει, καλὴ Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα στοὺς Ναούς μας.

18 σχόλια:

 1. Πολὺ σωστὴ καὶ τεκμηριωμένη τοποθέτηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι εννοει ο κ. Μπουγιας με την τελευταια παραγραφο; Nα παραδοθουμε αμαχητι στις ορεξεις των αντιχριστων δυναμεων; Kλαψουριζοντας και περιμενοντας την εξ υψους βοηθεια το μονο που πετυχαινουμε ειναι να την απομακρυνουμε. Ο Θεος θελει να δει τη δικη μας αντιδραση και ομολογια και οχι την παθητικη δηθεν υπακουη και ταπεινη σταση [που στην πραγματικοτητα συνιστα δειλια και απιστια]. Γ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε 9:07 Γ.Π., όταν ο αρθρογράφος γράφει αυτολεξεί ότι το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο με τους κατ' όνομα Χριστιανούς "υποτάχθηκαν ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στη βούληση του Καίσαρα", εσύ τι καταλαβαίνεις; Ότι προτείνει "να παραδοθοούμε ΑΜΑΧΗΤΙ στις ορέξεις των αντιχρίστων δυνάμεων"; Μάλλον η κατανόηση κειμένου δεν είναι το δυνατό σου σημείο...

   Διαγραφή
 3. ...ὑποταχθήκαμε στὴ βούληση τοῦ Καίσαρα.....

  ΟΧΙ της Αριστεράς, των αθέων , του ΣΥΡΙΖΑ αλλά της ελπίδας των χριστιανών,της χαριτόβρυτης Δεξιάς!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κρυφο-αριστερός είσαι 9:17;
   Τί προπαγάνδα υπερ των Αριστερών είναι αυτή;
   Δεν ξέρεις ότι πίεζε πρώτη η Αριστερά για κλείσιμο των Ναών;
   Αν ήταν αυτή στην εξουσία θα το είχε κάνει απο την πρώτη στιγμή και με δυσμενέστερα μέτρα!!!

   Διαγραφή
  2. Άσε μας 10:08. Αποδείχθηκαν και αυτοί εκκλησιομάχοι και θεομπαίκτες. Είναι αδικαιολογητοι
   Πανάθλια η πρακτική τους να κλείσουν τους ναούς.

   Διαγραφή
  3. 2:07 πμ
   Δεν σου είπε ότι δεν είναι και αυτοί νεοταξίτες και αυτοί.
   Φυσικά και είναι αδικαιολόγητοι.
   Αλλά σε σχέση με την Αριστερά που κρυφοστηρίζει ο 9:17 και πάει να την βγάλει αθώα, είναι καλύτερη.
   Εδώ όμως έκλεισαν τα πάντα: σχολεία, καταστήματα, πανεπιστήμια, ακόμα και οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων. Πρόκειται για έκτακτη κατάσταση.
   Ομως και πάλι σε σχέση με την Αριστερά που πίεζε απο την αρχή να κλείσουν, κράτησε κάποιες μέρες αντίστάση.

   Διαγραφή
  4. του Αν. 10:08 μ.μ. του θίξανε το κόμμα ! (Uber alles)

   Διαγραφή
  5. 9:17 Τα έχεις μπλέξει. Η ΝΔ είναι Αριστερά. Και ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν το έπαιξε χριστιανικό κόμμα. Πρόκειται για ένα αριστερό κόμμα που ψαρεύει ψήφους και από τους χριστιανούς και τους δεξιούς. Γιαυτό εμφανίζεται με άλλο ύφος για να ξεγελάει τους άσχετους με την πολιτική

   Διαγραφή
  6. 10:15 πμ
   Παρερμηνεύεις τον χθεσινό 10:08 μμ.
   Διάβασε καλύτερα το χθεσινό σχόλιο 9:17 μμ στο οποίο απαντάει ο 10:08 μμ. Διάβασε και το 5;07 πμ σχόλιο σημερινό και θα καταλάβεις ότι σύγκριση κάνει ο 10:08 μμ και δεν είναι κόμμα του η ΝΔ.

   Διαγραφή
 4. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
  ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΤΟΥΣ ΕΓΓΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
  ΤΟ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ κ ΤΡΑΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΑΓΝΩΣΤΕΣ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
  Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν κατάλαβες καλά Πολύτεκνε. Δεν θίγονται κάποιοι όταν κατηγορείται κάποιος απο το πολιτικό σύστημα Το σωστό είναι ότι κάποιοι διαφωνούν στην ισοπέδωση που προχωρούν κάποιοι.
   Η Αριστερά πρωτοπορούσε πάντα στον αποχριστιανισμό του Κράτους. Οταν μερικοί δεν το βλέπουν αυτό, τότε κάποιοι διαφωνούν.

   Διαγραφή
 6. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 7:22 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 7. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
  Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ,ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΜΑΣ.
  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ,ΑΝΩΝΥΜΟΙ,ΜΕ ΒΡΙΣΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΕΒΙΕΣ,ΠΙΕΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΛΙΜΑ
  ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΟ.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ,ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ.Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ !!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.