18 Φεβ 2020

Ἀποτελέσματα τοῦ ἔργου γιὰ τὴν πρόληψη τῶν ἐκτρώσεων στὶς περιφέρειες τῆς Ρωσίας

Στὴ Ρωσία αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀρνητικὰ βλέπουν τὴν ἔκτρωση, θεωρώντας αὐτὴ ὡς ἠθικῶς ἀπαράδεκτο φαινόμενο. Σὲ σχέση μὲ αὐτὸ ἰδιαίτερη κοινωνικὴ σημασία ἀποκτᾶ τὸ ἔργο ποὺ ἀποβλέπει στὴν πρόληψη τῶν ἐκτρώσεων. Τὰ σχετικὰ στοιχεῖα παρέθεσαν μέλη τοῦ Δημοσίου Ἐπιμελητηρίου τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Εὐποιΐας καὶ Κοινωνικοῦ Ἔργου, τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Περιφέρειας Σαμάρα καὶ κοινωνικῶν ὀργανισμῶν κατὰ τὸ σεμινάριο γιὰ τὴν πρόληψη τῶν ἐκτρώσεων, ποὺ διεξήχθη στὶς 28 Ἰανουαρίου στὰ πλαίσια τῶν Χριστουγεννιάτικων Ἀναγνώσεων. Τὸ 2019 στὴν Περιφέρεια Σαμάρα περίπου 1000 ἔγκυες ἀποφάσισαν νὰ παραμένουν ἔγκυες, κάτι ποὺ συνιστᾶ 18,6% ἐκ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ ὅσων ἀπευθύνθηκαν γιὰ ἔκτρωση. Σύμφωνα μὲ τὸν Ὑπουργὸ Ὑγείας τῆς Περιφέρειας μεγάλη προσοχὴ στὴν ὑπὸ αὐτὸν Περιφέρεια δίδεται στὴ συμβουλευτικὴ πρὸ τῶν ἐκτρώσεων: σὲ 52 γυναικολογικὰ ἰατρεῖα λειτουργοῦν τμήματα ἰατρικῆς κοινωνικῆς βοήθειας, ὅπου συμβουλεύονται ὅλες οἱ ἔγκυες, οἱ ὁποῖες προσέρχονται γιὰ τὸ ζήτημα τῆς διακοπῆς ἐγκυμοσύνης. Κοινωνικὲς ὑπηρεσίες στὶς ἔγκυες παρέχονται ἀπὸ 44 κέντρα καὶ...
τρία τμήματα κρατικῶν ἱδρυμάτων κοινωνικῆς βοήθειας οἰκογένειας καὶ παιδιῶν. Τὴν τελευταία διετία αὐτὸ συνέβαλε, κατὰ τὸν Ὑπουργὸ Ὑγείας της... 


Περιφέρεια Σαμάρα, στὴ μείωση κατὰ 20% τῶν ἀμβλώσεων στὴν Περιφέρεια, ποὺ εἶναι πολὺ χαμηλότερο ἀπὸ τὸν μέσο ὄρο ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια. 

Ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώσεων στὴν ἴδια περιοχή, ἄνω τῶν πέντε χιλιάδων ἐτησίως, πραγματοποιεῖται σὲ ἰδιωτικὰ ἰατρικὰ κέντρα. Ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν δίνουν ἀπολογισμὸ καὶ δὲν παρέχουν στοιχεῖα γιὰ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν ἐπιχειρουμένων ἐκτρώσεων. 

Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς συμβουλευτικῆς πρὸ ἐκτρώσεων καθὼς καὶ τῆς βοήθειας στὶς γυναῖκες σὲ κατάσταση κρίσεως ἀποδεικνύεται ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν πείρα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ φιλανθρωπικοῦ προγράμματος «Σῶσε τὴ ζωή», τὸ ὁποῖο ὑλοποιεῖται μὲ ὑποστήριξη τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος Εὐποιΐας. Χάρη σὲ αὐτὸ τὴν τελευταία πενταετία σώθηκαν 12 162 παιδιά. 

«Εἶναι σημαντικὸ νὰ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς δημογραφικῆς καταστάσεως στὴ χώρα μὲ σκοπὸ τὴν ἀναβάθμιση τῆς θέσεως τῆς οἰκογένειας, τῶν πολυτέκνων καὶ τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς στὴν κοινωνικὴ συνείδηση, σημείωσε ἡ Προϊσταμένη τῆς «Στέγης Μητέρας» τῆς ὑπηρεσίας βοήθειας «Miloserdie» τῆς κατευθύνσεως τῆς προστασίας μητρότητας τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Εὐποιΐας καὶ Κοινωνικοῦ Ἔργου καὶ Ἐκτελεστικὴ Διευθύντρια τοῦ προγράμματος «Σῶσε τὴ ζωὴ» Μαρία Στουντενίκινα. 

Ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τοῦ ἐν λόγω Τμήματος Ἱερέας Ἀλέξανδρος Ἀλιόσιν τόνισε ὅτι ἀπὸ τοὺς ἄξονες τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ βοήθεια στὶς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες βρέθηκαν σὲ κατάσταση κρίσεως. Κὰτ΄αὐτόν, τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ σχετικοῦ ἔργου εἶναι ἡ λειτουργία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 73 στεγῶν μητέρας ἀνὰ τὴ χώρα, ἐνῶ τὴν τελευταία διετία βοηθήθηκαν ἄνω του 1 ἐκ. ἀνθρώπων. 

Γιὰ τὴν προώθηση τῆς περαιτέρω συνεργασίας τῆς πολιτείας μὲ τὴν κοινωνία στὸ θέμα σωτηρίας τῶν ζωῶν τῶν ἀγέννητων παιδιῶν θὰ πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες ὑποδομές, νὰ διατεθοῦν οἱ οἰκονομικοὶ πόροι στοὺς ΜΚΟ, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα, πιστεύει μέλος τοῦ Δημοσίου Ἐπιμελητηρίου καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐπιστημονικῆς Κοινωνικῆς Ἐμπειρογνωμοσύνης Σέργιος Ρυμπάλτσενκο, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι «μὲ τὸν σημερινὸ ἀριθμὸ τῶν ἐκτρώσεων ἡ συμμετοχὴ τῶν ΜΚΟ μὲ ὑποστήριξη τοῦ κράτους μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴ σωτηρία καὶ τὴ γέννηση 100 χιλιάδων νέων ζωῶν ἐτησίως. Εἶναι ἀνεκτίμητης ἀξίας ἀνθρώπινο δυναμικό, γιὰ χάρη τοῦ ὁποίου θὰ πρέπει νὰ δραχθοῦμε κάθε εὐκαιρία συνεργασίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.