4 Φεβ 2020

Σὰν σήμερα "ἔφυγε" ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς λευτεριᾶς μας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 4-2-1843 μ.Χ. ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΜΑΣ!
Ἐκεῖνος ποῦ εἶδε σὲ ὄνειρο τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ νὰ ὑπογράφει τὴν Ἐλευθερία τῆς σκλαβωμένης πατρίδας! Ὁ Γέρος τοῦ Μοριά, ποῦ ἔβλεπε τὴν Παναγιὰ τὴν ὁποία ὀνόμαζε "ἡ τύχη τῆς Ἑλλάδος"! Ὁ ἀκλόνητος γίγας τοῦ Ἔθνους, πού ἔλεγε μὲ σθένος πώς "ὅταν πιάσαμε τ΄ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ Πατρίδος", δείχνοντας τὸ αἰώνιο μονοπάτι, τὸ μόνο χρέος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ καθενός μας σὲ Πίστη καὶ Πατρίδα! Στρατηγὲ σὲ εὐγνωμονοῦμε! Νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ φιλήσουμε τὸ χέρι σου στὸν Παράδεισο!
Ἀκολουθεῖ ὁ συγκλονιστικὸς λόγος ποὺ ἀπήυθηνε  Γέρος τοῦ Μοριὰ στὴν Πνύκα πρὸς τοὺς νέους του Α΄ Γυμνασίου τῆς Ἀθήνας:
"Παιδιά μου! Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁπού ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη τῶν. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ' αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ' αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν....

 μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ τῶν, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ' ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν τῶν.
Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἑκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἠμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἠμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ' ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοί τους κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμη τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.
Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ρωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξη ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ' ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρὸ τοῦ ἔκαμε. Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ [ἀντιβασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέρνοντες τὸν ζυγὸ ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα τῶν, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἥμερα χειρότερα• διότι, ἂν εὐρίσκετο μεταξύ του λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης ὡς βοηθός του ἢ ἐγίνετο γραμματικός του προεστοῦ. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ τὲς ἡδονὲς ὁπού ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἥμερα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.
Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετάφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὁπού κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν κατάσταση εὐρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μας ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.
Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἅρματα οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις οὔτε κανένας φρόνιμός μας εἶπε «ποῦ πάτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση.
Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναίκα τοῦ ἐζύμωνε, τὸ παιδὶ τοῦ ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δύο χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὁπού ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν ἅρμαδα. Ἄλλα δὲν ἐβάσταξε!.
Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμά τους. Μὰ τί νὰ κάμομε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα νὰ δώσει χρήματα διὰ τὰς ἀναγκας τοῦ ἔθνους ἢ νὰ ὑπάγει εἰς τὸν πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ' αὐτὸν τὸν τρόπο κανεὶς δὲν ἤθελε οὔτε νὰ συνδράμει οὔτε νὰ πολεμήσει. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕνα ἀρχηγὸ καὶ μίαν κεφαλή. Ἄλλα ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος ἔξι μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ τὴν γνώμη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δὲν χτίζεται οὔτε τελειώνει. Ὁ ἕνας λέγει ὅτι ἡ πόρτα πρέπει νὰ βλέπει εἰς τὸ ἀνατολικὸ μέρος, ὁ ἄλλος εἰς τὸ ἀντικρινὸ καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὸν Βορέα, σὰν νὰ ἦτον τὸ σπίτι εἰς τὸν ἀραμπὰ καὶ νὰ γυρίζει, καθὼς λέγει ὁ καθένας. Μὲ τοῦτο τὸν τρόπο δὲν κτίζεται ποτὲ τὸ σπίτι, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι ἕνας ἀρχιτέκτων, ὁπού νὰ προστάζει πὼς θὰ γενεῖ. Παρομοίως καὶ ἠμεῖς ἐχρειαζόμεθα ἕναν ἀρχηγὸ καὶ ἕναν ἀρχιτέκτονα, ὅστις νὰ προστάζει καὶ οἱ ἄλλοι νὰ ὑπακούουν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Ἀλλ' ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάσταση, ἐξ αἰτίας τῆς διχόνοιας, μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ κοντέψαμε νὰ χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.
Εἰς αὐτὴ τὴν κατάσταση ἔρχεται ὁ βασιλεύς, τὰ πράγματα ἡσυχάζουν καὶ τὸ ἐμπόριο καὶ ἢ γεωργία καὶ οἱ τέχνες ἀρχίζουν νὰ προοδεύουν καὶ μάλιστα ἢ παιδεία. Αὐτὴ ἡ μάθησις θὰ μᾶς αὐξήσει καὶ θὰ μᾶς εὐτυχήσει. Ἀλλὰ διὰ νὰ αὐξήσομεν, χρειάζεται καὶ ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας, ἡ ὅποια γίνεται μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Θρόνου. Ὁ βασιλεὺς μᾶς εἶναι νέος καὶ συμμορφώνεται μὲ τὸν τόπο μας, δὲν εἶναι προσωρινός, ἀλλ' ἡ βασιλεία τοῦ εἶναι διαδοχικὴ καὶ θὰ περάσει εἰς τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν του, καὶ μὲ αὐτὸν κι ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας θὰ ζήσετε. Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὅποιοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν σταθεροὶ εἰς τὴν πίστη τους.
Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ ἀπερασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν νὰ ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια. Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηρᾶτε πλέον. Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρὸς μᾶς ἐπέρασε. Καὶ αἳ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τὸ δρόμο, θέλουν μετ' ὀλίγον περάσει. Τὴν ἡμέρα τῆς ζωῆς μᾶς θέλει διαδεχθῆ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου μας, καθὼς τὴν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων θέλει διαδεχθῆ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ ἥμερα. Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὁπού ἠμεῖς ἐλευθερώσαμε• καί, διὰ νὰ γίνη τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ Θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία.
Τελειώνω τὸ λόγο μου. Ζήτω ὁ Βασιλεὺς μᾶς Ὄθων! Ζήτω οἱ σοφοὶ διδάσκαλοι! Ζήτω ἡ Ἑλληνικὴ Νεολαία!

12 σχόλια:

 1. Καθε ελληνικο σπιτι κατω απο την εικονα του Χριστου κ της Παναγιας ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να εχει την εικονα του Θ.Κολοκοτρωνη τουλαχιστον.
  ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ Κ ΑΓΙΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΟΔΩΡΕ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας μπουν τα εικονίσματα
   το καντηλάκι
   το λιβάνι
   το απόδειπνο

   κι ας μνημονεύεται
   κι ο πολύπαθος
   κι αδικημένος
   γέρος τού μωριά,
   πού'δωσε το είναι του
   γιά την πατρίδα,
   κι επειδή ήτανε άνθρωπος
   αλύγιστος,
   τον κυνηγήσανε τα καινούρια αφεντικά
   της πατρίδας
   που μασκαρεμένοι
   σαν δήθεν πατριώτες
   και τάχα κομίζοντες
   την αρχαιότητά μας
   εξ Ευρώπης
   -απο την δύση τι φως
   να ανατείλει;-

   Κοραήδες,
   αντιβασιλείς κ.ά.
   κλέψαν την τιμή μας
   και μας πλανέψαν επιτήδεια με κούφια
   αρχαία μεγαλεία
   (οπως τα σακατέψανε
   στη δύση)
   και με πονηρία

   έκαναν τον
   απροσκύνητο ρωμηό

   τσιράκι-περήφανο-
   των τιποτένιων.

   Διαγραφή
  2. Σ ευχαριστω για το μεστό σχόλιο σου φίλε ειναι μια ομολογία σημερα που τα παιδια δεν ξέρουν ιστορία γιατι το σύστημα έπρεπε να να φτιάξει πολίτες χωρίς γνώση της γλώσσας της ιστορίας κ της πίστης της ορθόδοξης.

   Διαγραφή
 2. Τι να έκανε ο καψερός, εμψύχωνε τους καταβεβλημένους από τις κακουχίες και τις στερήσεις. Δε πέρασε λίγα η οικογένειά του. Μερικά χρόνια πριν είχαν κυριολεκτικά θερίσει τους κλέφτες οι Οθωμανοί, τους καταδίωκαν μέχρι ενός, την οικογένειά του οι Τουρκαλβανοί μουσουλμάνοι την είχαν κατακρεουργήσει. Για αυτό έφυγε ο Γέρος του Μωριά στη Ζάκυνθο και μαθήτευσε στον Αγγλικό στρατό διαφορετικά τον είχαν στοχεύσει τα τουρκαλβανικά ασκέρια να τον εξοντώσουν.. Υπήρχαν όμως και μουσουλμάνοι ντόπιοι στο Μωριά που ήταν φίλοι και κολλητοί και όλοι μαζί ήθελαν να αποτινάξουν το ζυγό. Ο Λάλας το κεφαλοχώρι των μουσουλμάνων είχε ρημάξει τη περιοχή. Τέλος πάντων, η ελπίδα των Ρωμιών ήταν η απελευθέρωση της Πόλης, της μοναδικής ηθικώ δικαίω πρωτεύουσας λαού που δεν απελευθερώθηκε δυστυχώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η λέξη καψερός μόνο στον ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΆΖΕΙ.

  ΑΛΛΆ ΜΌΝΟ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΤΆΚΗΔΕΣ.

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ, ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΈΝΟ ΙΣΤΟΛΌΓΙΟ.

  ΠΟΥ ΣΑΙ ΓΕΡΌ ΤΟΥ ΜΩΡΙΆ
  ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΎΜΕ ΛΕΥΤΕΡΙΆ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μια διευκρίνιση, το ΄καψερός΄στην εποχή μας έχει αρνητική σημασία, όμως δε ίσχυε εξ αρχής. Είχε καεί η γούνα του που λέμε στη καθομιλουμένη, καψαλίστηκε όλο το σόι του, πάλευε να ξυπνήσει το υπόδουλο γένος ο Γέρος, γνώριζε με τις επαφές που είχε με Άγγλους κι άλλους δυτικούς την ιστορία και κάτι παρά πάνω από τους αγράμματους πολεμιστές του, όλοι σχεδόν είχαν υποκύψει με τις σφαγές, τις λεηλασίες, τους βιασμούς των άγριων στιφών του Ιμπραήμ και τις ορδές Οθωμανών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο καψερός,
  ή αλλού
  ο καϋμένος,

  είχαν την έννοια
  της συμπαράστασης
  αφού οι άνθρωποι
  ζούσαν μεγάλωναν
  και πέθαιναν
  ανάμεσα σε λίγο πολύ οικοίους ανθρώπους

  και ήξεραν οτι
  άνθρωπος χωρίς πόνο
  και δυσκολίες στην
  ζωή δεν υπάρχει.

  Άλλο που σήμερα
  άγνωστοι μεταξύ
  αγνώστων

  άτομα

  ..."πολίτες" δήθεν

  κρύβουμε τον πόνο μας
  και της πληγές μας
  αφού η μάζα

  σαν τις κόττες

  τσιμπολογουν
  όποιον αφήσει να φανεί
  αδύναμος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν νομίζω ότι είσαι ανιστόρητος αλλά κινείσαι δολίος

  Αποκαλείς ότι ο Κολοκοτρώνης είχε φίλους μουσουλμάνος
  Πρώτον μουσουλμάνος σημαίνει πιστός.
  Οπότε δεν τους αποκαλούμε ποτέ έτσι αλλά μωαμεθανούς.

  Γιατί εμάς μας αποκαλούσαν γκιαούρηδες (άπιστους).

  Και τα δύο τα κείμενα σου, μόνο φαρμάκι έχουνε.

  Όλοι οι Ήρωες μας αγωνίστηκαν πρώτα υπέρ Πίστεως και μετά υπέρ Πατρίδος.

  Και ο Κολοκοτρώνης είπε ότι κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας, το μόνο βοηθό που είχαν ήταν τον Θεό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι Χρήστο, δε μιλάω δόλια όπως λες. Απλά καταθέτω ιστορικά γεγονότα. Ο Κολοκοτρώνης όντως είχε φίλους και μουσουλμάνους. Ήταν ο πολύ στενός φίλος του ο Αλή Φαρμάκης.

   Διαγραφή
  2. (Να ναι ευλογημένο) το δέχομαι.
   Παρερμήνευσα κάποια λόγια σου να με συμπαθάς.

   Η vikipedia έχει καλά πράγματα, αλλά δυστυχώς επειδή γράφει ο οποιοσδήποτε,
   Πολλές φορές γράφουν και ανακρίβειες.

   Διαγραφή
 7. Ο Αλή Φαρμάκης με την πρόφαση ότι θα έφερνε τον Κολοκοτρώνη κατέφυγε και αυτός στη Ζάκυνθο. Τότε ο Φαρμάκης και ο Κολοκοτρώνης συνεννοήθηκαν να ιδρύσουν ανεξάρτητο κράτος υπό την υποστήριξη του Ναπολέοντα Α΄ με ισοπολιτεία χριστιανών και μουσουλμάνων, με την αιτιολογία της συμπεριφοράς του Βελή πασά. Την υπόσχεση αυτή έδωσε ο στρατηγός Δονζελότ διοικητής της Επτανήσου. Τα σχέδια αυτά ματαιώθηκαν, όταν το 1809 η Ζάκυνθος καταλήφθηκε από τους Άγγλους. Ο Φαρμάκης και ο Κολοκοτρώνης συμμετείχαν στην κατάληψη της Λευκάδας από τους Άγγλους.

  Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από το wikipedia..Ας μην είμαστε προκατειλημμένοι, η γνώση της ιστορικής πραγματικότητας ελευθερώνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.