19 Δεκ 2019

Λίγοι σὲ κατάλαβαν, πολλοὶ σὲ πολέμησαν γιατί ἤσουν ἀσυμβίβαστος, δηλ. Ρωμηὸς πραγματικός! Τὴν εὐχή σου παπα-Γιώργη!

Τὸ πολιτικὸ πρόβλημα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ
Ἡ θεμελίωση
Κρισιμότατη καμπὴ γιὰ τὴ ῥωμαίικη - ἑλληνορθόδοξη πραγματικότητα ὑπῆρξε ἡ συνάντηση μὲ τὰ δυτικὰ φῶτα. Ὁ Διαφωτισμός, ὡς πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ πλημμυρίδα, ποὺ εἶχε κατακλύσει τὴν Εὐρώπη, ἦλθε νὰ ἀναταράξει καθολικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ποὺ ἐκινεῖτο μέσα στὸ ὀρθόδοξο - ἐκκλησιαστικὸ πλαίσιο μὲ τὶς καθιερωμένες πρακτικές του. Ὁ διαφωτιστικὸς - γνωσιολογικὸς καὶ κοινωνικοπολιτικὸς - ριζοσπαστισμὸς εἰσέδυσε στὴν ἑλληνικὴ διανόηση, ἀναπροσαρμόζοντας τὰ συστατικά τῆς ἑλληνικῆς ἰδεολογίας καὶ ἀναπροσανατολίζοντας τοὺς στόχους της. Τὸ αἴτημα, ἄλλωστε, τῆς «μετακένωσης» ἐπέβαλε τὴ μεταφορὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καὶ δομῶν -αὐτούσιων μάλιστα- στὴν «καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολήν». Οἱ κοραϊκὲς ὅμως προϋποθέσεις τῆς «μετακένωσης» βαρύνονται ἀπὸ τὸ τερατῶδες λάθος, ὅτι ἡ εἰσαγόμενη στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ «Εὐρώπη» οὔτε «κλασικὴ» Ἑλλάδα ἦταν, οὔτε «ῥωμαίικη», ἀφοῦ ἡ μὲν ἑλληνικότητά της εἶχε...
περάσει μέσα ἀπὸ τοὺς ἀλλοτριωτικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ φράγκικου σχολαστικισμοῦ, ἡ δὲ Ὀρθοδοξία μέσα στὸν παπικὸ συγκεντρωτισμὸ καὶ τὴν προτεσταντικὴ πολυδιάσπαση εἶχε χαθεῖ γι’ αὐτὴν ἀμετάκλητα.

Τὸ κοινωνικοπολιτικὸ ἐντούτοις μοντέλο, ποὺ εἶχε διαμορφωθεῖ στὴ φραγκικὴ Εὐρώπη, μεταφυτεύθηκε σταδιακὰ καὶ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς διαφωτιστὲς ἐκείνους, ποὺ δὲν εἶχαν ἐσωτερικὴ σχέση μὲ τὴν προγονική τους παράδοση. Καὶ αὐτὸ ἦταν τὸ εὐρωπαϊκὰ δομημένο καὶ πρὸς τὴν «καθολική μας μητρόπολη» -κατὰ τὸν Κ. Μοσκὼφ- μόνιμα προσανατολισμένο ἐθνικὸ κράτος.

Ἡ μεθοδευμένη μάλιστα καὶ συστηματικὰ καλλιεργούμενη στροφὴ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ὡς πολιτιστικὴ πηγὴ τῆς Εὐρώπης, λειτούργησε ὡς συνειδησιακὸς καταλύτης μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα στὴν ἀποστροφὴ πρὸς τὸ ἐθναρχικὸ κέντρο τῆς Ῥωμηοσύνης, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ τὸν προσανατολισμὸ στὸ στενὸ - κλειστὸ «κράτος», στὰ ὅρια τῆς ἀρχαίας ἐπαρχίας τῆς Ἑλλάδας καὶ μὲ κέντρο ὄχι πιὰ τὴν Πόλη, ἀλλὰ μονιστικὰ τὴν Ἀθήνα, γιὰ τὴν ὁριστικὴ λήθη τῆς Ὀρθόδοξης Αὐτοκρατορίας τῆς Νέας Ρώμης, τῆς ἑλληνορθόδοξης Ρωμανίας.

Μὲ τοὺς δυτικότροπους (γιατί ὑπῆρχαν καὶ παραδοσιακοὶ) Διαφωτιστὲς καὶ τὰ ὁράματά τους ἔπεσε τὸ Γένος στὴν καλοστημένη παγίδα τῆς Φράγκικης Εὐρώπης καὶ τοῦ ἀνθελληνισμοῦ τῶν ἀπογόνων τοῦ Καρλομάγνου, ὥστε νὰ δομηθεῖ τὸ ἑλληνικὸ Κράτος ὄχι πάνω στὰ παραδοσιακὰ θεμέλιά του, ἀλλὰ ἀντιγράφοντας τὰ προϊόντα τῶν εὐρωπαϊκῶν μακραίωνων ἐξελίξεων, ποὺ εἶναι ὁλότελα ξένα στὴν ῥωμαίικη - ἑλληνορθόδοξη ἱστορικὴ σάρκα καὶ διαμετρικὰ ἀντίθετα πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, ὥστε καμιὰ συμφωνία καὶ σύμπτωση ἀνάμεσά τους νὰ εἶναι δυνατή.

Τὸ αἴτημα τῶν Διαφωτιστῶν γιὰ ἑλληνικὸ κράτος εὐρωπαϊκοῦ τύπου, ποὺ θὰ πραγματώσει τοὺς ὁραματισμούς τους, θὰ γίνει μὲ τοὺς Βαυαροὺς πραγματικότητα, ἔστω κι ἂν χρειάσθηκαν περισσότερα ἀπὸ 150 χρόνια, γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸ κράτος αὐτὸ τὶς διαφωτιστικὲς προσδοκίες. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ κατανοήσουμε τὶς σημερινὲς σχέσεις, οὔτε πολὺ περισσότερο νὰ ἀναζητήσουμε κάποιες ἀναγκαῖες βασικὲς ἰσοῤῥοπίες, πέρα ἀπὸ καιροσκοπικοὺς συμβιβασμούς, ἂν δὲν λάβουμε ὑπόψη, πῶς ὀργανώθηκε τὸ ἑλληνικὸ κράτος μέσα στὴ Βαυαροκρατία.

Καρπὸς τῆς εὐρωπαϊκῆς - κοραϊκῆς ἰδέας τὸ κράτος αὐτό, θὰ θέσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς μέτρο τῆς ἀνάπτυξής του τὸν καθολικὸ ἐξευρωπαϊσμό του, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθεῖ χωρὶς περιθωριοποίηση καὶ ἐγκατάλειψη τοῦ ῥωμαίικου - ὀρθόδοξου πλαισίου ζωῆς καὶ ὅλων τῶν παραμέτρων του. Ἡ πολιτειακὴ φιλοσοφία τῶν Βαυαρῶν, σὲ σχέση μὲ τὸν Διαφωτισμό, ἐκφράσθηκε μὲ μία ἀριστοτεχνικὰ σχεδιασμένη καὶ ἔκτοτε κατὰ κανόνα συνεχιζόμενη παραλλαγή. Φαινομενικὰ εὐνόησε (ὑπερτροφικὰ γιὰ πολλοὺς) τὴ Θρησκεία, δίνοντας τὴν ἐντύπωση μάλιστα ἐπιστροφῆς στὴ συντήρηση. Καὶ πράγματι στράφηκε στὴ συντήρηση, ἀλλὰ ὄχι στὴν παράδοση! Μὲ τὴν ἀποκοπή της ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ - Ῥωμαίικο πλαίσιο, ἡ Ἐκκλησία (1833), ἀπὸ ἐθναρχικὸ σῶμα γίνεται ἕνας κρατικὸς θεσμός, ὑποβοηθητικὸς τῶν σκοπῶν τοῦ Κράτους. Οἱ Βαυαροί, βέβαια, συνεδύασαν τὶς εὐρωπαϊκὲς πολιτειακὲς κατευθύνσεις μὲ τὴν προτεσταντικὴ πολιτειακὴ ἀντίληψη, ποὺ περιέκλειε καὶ τὴν ἔννοια τῆς κρατικῆς θρησκείας (σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχή: cujus regio, eius religio). Καὶ αὐτὸ οὐσιαστικὰ ὑπηρετοῦσε τὸ πραξικοπηματικὸ αὐτοκέφαλο τοῦ 1833 (Staatskirchentum).

Ὁ ἐκκλησιαστικὸς ὀργανισμὸς γίνεται τώρα μία κρατικὴ θρησκευτικὴ ὑπηρεσία, ποὺ θὰ δίνει μὲν ἕνα θρησκευτικὸ χρῶμα στὴν σύνθεση τῆς κοινωνίας -ἐρεθιστικὸ γιὰ τοὺς Διαφωτιστὲς- ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχει ἀποφασιστικὸ ῥόλο στὴν πραγμάτωση τοῦ Ἕλληνα ἀνθρώπου καὶ στὴν πορεία τοῦ Ἔθνους. Ἀντίθετα, μπορεῖ νὰ γίνει ἄνετα λόγος γιὰ ἀποεκκλησιοποίηση τοῦ κοινωνικοῦ χώρου, παρὰ τὴν φαινομενικὴ θρησκευτικότητα, μὲ τὴν αὐταπάτη τῶν δημόσιων θρησκευτικῶν τελετῶν, ποὺ ἁπλούστατα ἐνισχύουν ἔκτοτε τὴν κρατικὴ ἰδεολογία. Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικότητα, ὡς καθολικὴ θεονομία, ἔπεσε τὸ ΄Ἔθνος στὴν κρατικὴ θρησκευτικότητα, ὡς νεοειδωλολατρία.

Ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία, διαφωτισμένη καὶ προτεσταντίζουσα, θὰ βλέπει τὴν παραδοσιακὴ πίστη τοῦ Λαοῦ καὶ τὴν θεσμικὴ ἐκπροσώπησή του, τὸν Κλῆρο - Ἱεραρχία, ὡς μέρος τῆς κρατικῆς μηχανῆς καὶ θὰ τὸ «χρησιμοποιεῖ», ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα. Τὸ πλαίσιο, συνεπῶς, διαμόρφωσης τοῦ Ἕλληνα δὲν θὰ εἶναι πιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα μὲ τὴν παράδοσή του, ἀλλὰ ἡ Πολιτεία, στὴν συντηρητικότητα ἢ προοδευτικότητά της, ποὺ κι αὐτὲς θὰ προσδιορίζονται ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῆς Εὐρώπης, ὡς εὐρωπαϊκὸς συντηρητισμὸς ἢ εὐρωπαϊκὴ προοδευτικότητα. Στὰ δεκαεπτὰ χρόνια τοῦ σχίσματος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας (1833-1850) κυοφορήθηκε κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ ὅλη ἡ μεταγενέστερη Ἑλλάδα. Στὰ κατοπινὰ χρόνια θὰ πραγματοποιηθοῦν (μὲ κάποιες παλινδρομήσεις λόγω τῆς παθητικῆς ἀντίστασης τοῦ ἀνυποψίαστου Λαοῦ), ὅλες οἱ εἰλημμένες ἤδη γιὰ τὸν ἐξευρωπαϊσμὸ μας ἀποφάσεις.

Ἡ πραγμάτωση
Ἐξευρωπαϊσμὸς σημαίνει ἀναγκαστικὰ ἐκφράγκευση, μετάσταση δηλαδὴ συνόλου τοῦ ἐθνικοῦ βίου στὸν τρόπο ζωῆς τῆς φραγκικῆς καὶ μεταφραγκικῆς Εὐρώπης. Σ’ αὐτὴν δὲ τὴν διαδικασία, ὅσον ἀφορᾶ στὸν πολιτικό μας χῶρο, ἐξευρωπαϊσμὸς σήμανε πρῶτα, μεταφύτευση τῶν ἀρχῶν καὶ μηχανισμῶν τῆς δυτικῆς κοινωνίας στὴν Ἀνατολή, ποὺ ἦταν ἑπόμενο νὰ συνοδευθεῖ ἀπὸ τὴν μεταφορὰ καὶ τοῦ ῥιζοσπαστκότερου σκέλους τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ, τοῦ μαρξισμοῦ, στὸν ὁποῖο κορυφώθηκε ἡ μακραίωνη διαλεκτικὴ πολιτικὴ διαδικασία τῆς Δ. Εὐρώπης.

Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὰ τὰ εἰσαγόμενα στὴν ἐθνικὴ ἰδεολογία καὶ ζωὴ στοιχεῖα εἶναι ὁλότελα ξένα πρὸς τὴν ἐγχώρια παράδοση, ἦταν ἑπόμενο μόνο μὲ τὴν περιθωριοποίηση τῆς παραδόσεως νὰ μποροῦν νὰ ἐπικρατήσουν. Γι’ αὐτὸ ἡ μὲν «προοδευτικὴ» παράταξη θὰ ἀντιμάχεται μόνιμα ὅ,τι εἶναι –ἢ φαίνεται– ὡς παράδοση, ἡ δὲ πολιτικὴ συντήρηση θὰ ἀνέχεται στοιχεῖα τῆς παραδόσεως, ἀλλὰ στὸ χῶρο τῶν μουσειακῶν ἐπιβιώσεων ἢ ἐκθεμάτων λαογραφικοῦ χαρακτήρα, καὶ ὄχι ὡς ζωτικὰ καὶ ζωοποιητικὰ συστατικά τῆς ἑλληνικῆς ὕπαρξης.

Τὸν λόγο τοῦ Κ. Μοσκὼφ «ἡ ὀρθοδοξία παραμένει στὰ πλατύτερα στρώματα λαϊκὴ» (Εἰσαγωγικὰ στὴν Ἱστορία τοῦ κινήματος τῆς ἐργατικῆς τάξης…, Ἀθήνα 1985, σ. 93) ἕνας ἐκκλησιαστικὸς τὰ καταλαβαίνει μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ πλατειὰ λαϊκὴ βάση διασώζει ἀνεπίγνωστα τὶς παραδοσιακὲς ἡσυχαστικὲς πρακτικὲς – καὶ ὄχι μόνο στὰ πνευματικὰ ζητήματα – ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῆς ζωῆς. Καὶ εἶναι αὐτὸ τὸ πλαίσιο ζωῆς, ποὺ ἄλλαξε καὶ ἀλλάζει συνεχῶς ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀλλοτρίωση τοῦ λαοῦ μας, ἡ ὁποία τὰ τελευταία χρόνια εἰσδύει στὸ ἐθνικὸ σῶμα νομικὰ κατοχυρωμένη καὶ κατευθυνόμενη. Θὰ σταθοῦμε δειγματοληπτικὰ σὲ κάποιες εὔγλωττες περιπτώσεις δυτικοποίησης:

Ἕνα Λαό, ποὺ ὁρίζει στὸν καθημερινό του λόγο τὴν ἀπαξία κάποιου μὲ τὴν ἡσυχαστικῆς προέλευσης φράση: «δὲν ἔχει Θεὸ μέσα του» (ἡ ἐνοίκηση τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο εἶναι ὀρθόδοξα ἡ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου)· ἕνα Λαὸ ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα διασώζει τὴν πίστη του στὸ θαῦμα, στὴν παρουσία δηλαδὴ καὶ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ δέχεται τὴν προτεραιότητα τῆς Χάρης, ζητοῦμε νὰ τὸν ἐγκλωβίσουμε στὰ στεγανὰ κάποιου συστήματος καὶ στὴν ὀρθολογικότητά του. Σ’ ἕνα Λαό, ποὺ εὔχεται ἀκόμη στὰ γλέντια του γιὰ «καλὴ καρδιά», δηλαδὴ «καθαρὴ –ἀπὸ πάθη– καρδιά», ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὴ λατρεία τοῦ «ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν…» καὶ «ξαγορεύεται», γιὰ νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τοὺς ἀδελφούς τους καὶ νὰ κάμει Ἀνάσταση («συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καὶ οὕτῳ βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη…»), μεταφέρεται ὁ δυτικὸς ἰδεολογικὸς διχασμὸς μὲ τὶς κομματικές του συγκρούσεις, ξένες ὁλότελα, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό τους στὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία, ποὺ δὲν ἀγνοεῖ βέβαια συγκρούσεις, ἀλλὰ μέσα στὰ δικά της ἑνιαία πλαίσια.

Εἰσάγεται δηλαδὴ ὁ Λαός μας στὴν πόλωση τῶν παρατάξεων, ποὺ ἀλληλοαναιροῦνται, ἔστω καὶ ἂν ἡ μία εἶναι παραλλαγὴ τῆς ἄλλης. Ἕνα Λαό, ποὺ ἡ ἱστορική του παρουσία δέθηκε μὲ τὴν αὐτοθυσία καὶ τὴν ὑπέρβαση τῆς ἀτομικότητας (π.χ Κούγκι, Ζάλογγο, Ἀρκάδι, 1940, Ἀντίσταση, Κύπρος), τὸν ἐγκλωβίζουμε στὰ «ἀτομικὰ δικαιώματα καὶ τὶς νομικὲς διεκδικήσεις, τὴν προτεραιότητα δηλαδὴ τοῦ νεκροῦ γράμματος τοῦ Νόμου. Ἴσως γι’ αὐτὸ ὁ Ῥωμηὸς - Νεοέλληνας αἰσθάνεται ἡδονὴ παραβαίνοντας τὸ νόμο. Γιατί οἱ περισσότεροι νόμοι ἔγιναν, γιὰ νὰ φυλακίζουν τὴν ἐλευθερίαν του μέσα στὸ «σύστημα». Κι αὐτὸ ποὺ λέμε δὲν ἔχει καμιὰ ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν γνωστὴ ἀναρχία, γιατί κι αὐτή, μὲ τὴ μορφὴ ποὺ κυκλοφορεῖται στὸν τόπο μας, πάλι ξενόφερτη εἶναι. Ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὴν ἀναρχία τὴν κλεφτουριᾶς καὶ τῶν Ὀρεινῶν τῆς Τουρκοκρατίας, τῆς ἡρωικῆς δηλαδὴ παρακοινωνίας, ποὺ ἡ ὕπαρξή της ἁπλωνόταν στὰ ὅρια Κτιστοῦ καὶ Ἀκτίστου, στὸ θεονόμο ἦθος τοῦ «πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29)

Τὸ δράμα ὅμως τῆς νεώτερής μας ἱστορίας εἶναι, ὅτι ὅλες οἱ ἀλλαγὲς στὴν ἐθνικὴ παράδοση γίνονται ἐρήμην του Λαοῦ, ἐπιβαλλόμενες ἀπὸ τὴν Διανόηση καὶ τὴν Πολιτικὴ Ἡγεσία. Ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσω τὸ συνταγματικὰ μὲν καθιερωμένο, ἀλλ’ οὐδέποτε ἐφαρμοζόμενο δημοψήφισμα γιὰ θέματα ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας. Ἔτσι λειτούργησε ἡ διαδικασία τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ ἀπ’ τὸ ξεκίνημά της. Ἔπρεπε νὰ ἀποξενωθεῖ ὁ Λαὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική του παράδοση, γιατί τὸ ἤθελαν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ὁ Φαρμακίδης, ὑποκαθιστώντας την μὲ ἕνα κατασκεύασμα - σύγκραση Διαφωτισμοῦ, Ἰωσηφινισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ καὶ εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, βέβαια, πόση σχέση εἶχε ὁ Φαρμακίδης καὶ ὅλοι οἱ συνεχιστές του μὲ τὴν παράδοση, ποὺ ζητοῦσε νὰ ὑποκαταστήσει.

Ὁ λόγος τοῦ Κ. Οἰκονόμου εἶναι ἐδῶ καταλυτικός: «Ἱερομόναχος τῆς ἐν λόγοις μὲν παιδείας ἐγκρατής (…) ἀλλ’ εἰς οὐδὲν ἀνήκων μοναστήριον ἢ Ἐκκλησίαν οὐδεμιᾶς τοῦ Κράτους ἐπισκοπῆς». Ἄλλο ἀνάλογο τραγικὸ σύμπτωμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μιμητισμοῦ –παπὰς καὶ αὐτὸς– ἦταν ὁ ἀκραῖος διαφωτιστὴς Θεόφιλος Καΐρης, ποὺ ἀντὶ γιὰ μία (ἀναγκαία) ἀνανέωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, κατασκεύασε τὸ «δικό» του εὐρωπαΐζον σύστημα μίας ἱεροκρατικῆς κοινωνίας, θεμελιωμένης στὸν (ἀστικὸ) τεκτονισμὸ καὶ τὸν εὐσεβισμό, καὶ ὡς ἕνα βαθμὸ στὸ ἰδεολογικὸ πλέγμα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Καὶ οἱ δύο εἶναι χαρακτηριστικὰ παραδείγματα γιὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ ὁ ἐκδυτικισμὸς στὸν τόπο μας.

Στὴ διαδικασία ὅμως τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ ἔλαβε μέρος καὶ ἡ «ἐπίσημη» ἐκκλησιαστικὴ παράταξη, μὲ πρώτη τὴν ἀκαδημαϊκή μας Θεολογία. Ἐπηρεασμένη ἡ τελευταία ἀπὸ τὴν διαφωτισμένη εὐρωπαϊκὴ θεολογία, δὲν μπόρεσε στὸ σύνολό της νὰ ἀγαπήσει τὴ λαϊκὴ εὐσέβεια καὶ ἰδεολογία τῶν Κολλυβάδων, τοῦ Μακρυγιάννη καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἀλλ’ ἐνῶ κατὰ κανόνα ἡ ἀκαδημαϊκὴ Θεολογία, μέσα στὸν «ἐπιστημονισμό» της, προτεσταντίζει, ἡ ἐκκλησιαστικὴ Ἡγεσία, ἐγγυστωμένη στὴν συντηρητικότητά της, κατὰ κανόνα παπίζει, λειτουργεῖ δηλαδὴ δεσποτικά. Ὁ παπικὸς - δεσποτικὸς συντηρητισμός, ποὺ συμβαδίζει στὴν Ἀνατολὴ μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Βααρλαμικοῦ Ἀντιησυχασμοῦ, στηρίζεται ὄχι στὸ Πνεῦμα καὶ τὴ Χάρη, ἀλλὰ στὴν ὑλικὴ δύναμη καὶ τὴν ἐξουσία. Τὸ «σκοτάδι» (Ματθ. 6, 23) γίνεται πυκνότερο, ὅταν στὰ ἐπείσακτα δυτικὰ πλαίσια ζωῆς δὲν ἀντιπαρατάσσεται ἡ παράδοση, ἀλλὰ μία συντήρηση, ποὺ θέλει νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὴν ἀντιπαράδοση, προβάλλοντας μία δυτικοποιημένη ψευδοορθοδοξία, κυμαινόμενη ἀνάμεσα στὸν παπικὸ δεσποτισμὸ καὶ τὸν προτεσταντικὸ εὐσεβισμό.

Μία ἀπὸ τὶς ὀδυνηρότερες ὄψεις αὐτῆς τῆς σύγχυσης εἶναι ἀκριβῶς ἡ τοποθέτηση τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων «Ἐκκλησίας - Πολιτείας», μονίμου πονοκεφάλου τῆς πολιτικῆς μας ἐξουσίας.

Οἱ δυτικοὶ ἢ δυτικίζοντες ρυθμιστὲς τῆς ἐθνικῆς μας πορείας δὲν μποροῦσαν – ἢ καὶ δὲν μποροῦν – νὰ συλλάβουν τὴν ὀρθόδοξη παράδοση τῶν σχέσεων τῶν δύο αὐτῶν μεγεθῶν ὡς «συναλληλίας» καὶ «συμφωνίας». Ἀντίθετα, μετέφεραν καὶ ἐδῶ ἀκέραιο τὸν δυτικὸ προβληματισμὸ τῶν σχέσεων αὐτῶν καὶ ἐπιδιώκουν μία δυτικὴ λύση, ἀγνοώντας τὴν φυσικὴ καὶ αὐτονόητη γιὰ τὴν παράδοσή μας συνύπαρξη καὶ συμπόρευση τῶν δύο ῥωμαίικων διακονιῶν τοῦ ἴδιου λαοῦ, τῆς «βασιλείας» (πολιτικῆς διακονίας) καὶ τῆς «ἱερωσύνης» (πνευματικῆς διακονίας). Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ σύγχυση, πάλι, γίνεται κατανοητὸ τὸ -φράγκικο καὶ αὐτὸ- αἴτημα τοῦ «χωρισμοῦ» Ἐκκλησίας - Πολιτείας, ὄχι ὡς ἐλευθερία βέβαια τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, ἀλλὰ ὡς περιθωριοποίηση καὶ φίμωσή της, γιὰ νὰ μὴν ἔχει λόγο στὴν πορεία τοῦ ἔθνους καὶ ἀποσύνδεση τῆς παραδοσιακῆς ὀρθοδοξίας ἀπὸ ὅλες τὶς δομές του. Τὸ ἐπιχείρημα τῶν βερμπαλιστικῶν προκλήσεων ἡγετικῶν μορφῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου δὲν εἶναι παρὰ πρόφαση. Μὲ μία πρόχειρη ἀνατομία τῆς ἐπιδίωξης αὐτῆς τῆς πολιτικῆς μας ἡγεσίας, μπορεῖ εὔκολα νὰ διαπιστωθεῖ, ἡ πιστὴ ἀντιγραφὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν («δυτικῶν») προτύπων καὶ καταστάσεων γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀναίρεσης τῆς μακραίωνης παράδοσης αὐτοῦ τοῦ τόπου, ποὺ ἔπνιγε ὡς τώρα τὴν ταυτότητά του.

Μολονότι ἀπευθυνόμαστε σὲ καλοὺς γνῶστες τῆς Ἑλληνικῆς πραγματικότητας θὰ ἐπιτραπεῖ νὰ ὑπενθυμίσουμε, ὅτι ὁ ἀπὸ τινῶν ἐτῶν σκανδαλώδης τονισμὸς τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν μειονοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ ἡ συνεχιζόμενη ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα ἀμφισβήτηση τῆς ἔννοιας τῆς «ἐπικρατούσης θρησκείας» στοχεύουν στὴ δημιουργία συνείδησης θρησκευτικῆς πολυμορφίας καὶ πολυφωνίας στὸν σύγχρονο Ἑλληνισμό, ὥστε νὰ καταστεῖ καὶ ἐδῶ δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἢ ἀμερικανικῆς λύσεως τοῦ «ἂ-θρησκου» κράτους ἢ καὶ τοῦ «ἀθέου» κράτους, ἂν τὸ ἐπιτρέψουν κάποτε οἱ Μεγάλοι μας Προστάτες. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν γίνει πρῶτα «πολὺ δυτικοί», γιὰ νὰ μποροῦν νὰ βλέπουν τὴν Ἐκκλησία τόσο εὐρωπαϊκά… Γι’ αὐτὸ θὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ δώσω μία προέκταση στὴν ἐπικρατοῦσα ἔννοια τῆς «ξενοκρατίας», ὡς ἐπέμβασης τῶν Ξένων στὴ χάραξη τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς καὶ τὴ μεταβολὴ τοῦ κράτους σὲ μεταπρατικὸ χῶρο, τονίζοντας καὶ τὴν ὄψη τῆς κυριάρχησης τοῦ «ξένου» στὴ συνείδηση καὶ τὸ φρόνημα ὅλων τῶν ἀποξενωμένων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, ποὺ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ χαράσσουν τὴν πολιτικὴ τῆς Χώρας.

Καταλήγουμε, ἔτσι, στὴ διαπίστωση, ὅτι καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ καὶ οἱ (ἀληθινοὶ ἢ ὑποθετικοὶ) ἀντιεκκλησιαστικοὶ συναντώμαστε συνήθως σὲ μία εὐρωπαΐζουσα καρικατούρα μας, ποὺ τὴ θεωροῦμε ὡς (παραδοσιακὴ) Ὀρθοδοξία καὶ ἢ τὴν προβάλλουμε ὡς σωτηρία, ἢ τὴν ἀποῤῥίπτουμε ὡς καταστροφή. Στὸ σημεῖο αὐτὸ λ.χ. μπορεῖ νὰ ἀναφέρει κανεὶς τὸν θεσμὸ τῆς κληρονομικῆς βασιλείας, ποὺ μᾶς ἐπέβαλε πάλι ἡ Εὐρώπη, γιατί ἡ ῥωμαίικη (ὀρθόδοξη) βασιλεία δὲν ἦταν κληρονομική, δηλαδὴ ῥατσιστική. Καὶ ἐνῶ ἡ «πρόοδος» φρίττει καὶ στὸ ἁπλὸ ἄκουσμα τοῦ ὄρου «βασιλέα», ἔστω καὶ ἂν ἡ ἑλληνικὴ παράδοση γνωρίζει ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα βασιλεία, ἀλλὰ αἱρετό, ὁρισμένοι «ἐκκλησιαστικοὶ» πιστεύουν, ὅτι ἡ ἔκπτωση τῆς φράγκικου τύπου βασιλείας στὴ Χώρα μας σημαίνει καὶ ἀπεμπόληση τῆς παραδόσεώς μας!

Μὲ τὶς ἀναφορές, φυσικά, αὐτὲς δὲν ζητῶ νὰ καταλογίσω εὐθύνες, ἀλλὰ νὰ ὑπογραμμίσω τὴν τρομερὴ σύγχυση στὴν ὁποία ζοῦμε, ἀλλὰ καὶ τὴ φρικιαστικὴ ἄγνοια τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης. Οἱ διαστάσεις αὐτῆς τῆς σύγχυσης ἢ ἄγνοιας γίνονται τραγικές, ὅταν σὲ Συνέδρια ἐπιστημονικὰ γίνεται λόγος, καὶ ἀπὸ ἱστορικοὺς ἀκόμη, γιὰ τὸν «Χριστιανισμὸ» γενικὰ καὶ ἀόριστα, μέσα στὸν ὁποῖο στριμώχνονται μὲ κάθε ἄνεση Ὀρθοδοξία καὶ μὴ Ὀρθοδοξία, Ῥωμηοσύνη κὰ Φραγκοσύνη. Καὶ αὐτὰ ἀπὸ λεγόμενους «συντηρητικούς».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως πλευρὰ τὸ φαινόμενο πολλῶν ὀπαδῶν τῆς παραδοσιακῆς Ἀριστερᾶς, ποὺ διατηροῦν στενὲς σχέσεις μὲ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς πρακτικές της, δὲν εἶναι μία ἀπόδειξη γιὰ τὴν ἀπόσταση, πού χωρίζει ἀκόμη τὸ Λαὸ στὸ εὐρὺ φάσμα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ του ἡγεσία;

Ἡ λαϊκὴ εὐσέβεια, ποὺ μέσα στὴ λαϊκότητά της εἶναι πιὸ αὐθεντικὴ ἀπὸ τὴν πεφωτισμένη θρησκευτικότητα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συντηρητισμοῦ, ἐπιμένει ἀκόμη νὰ ἀγνοεῖ τὸν Διαφωτισμὸ καὶ τὰ εἰσαγόμενα στὸ Ἔθνος παράγωγά του. Αὐτὴ ἡ ἀντοχὴ τοῦ Λαοῦ μας, σὲ μία τόσο παρατεινόμενη διάρκεια, μόνο στὴν ἐνέργεια τῆς Θείας Χάρης μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ. Καὶ ὁ μόνος, ποὺ τελικὰ εἶναι ἀνεύθυνος γιὰ ὅ,τι σὲ βάρος του συντελεῖται, εἶναι ὁ Λαός, ὁ «πάσχων Χριστὸς» τῆς ἱστορικῆς συνέχειάς μας.

(Πατὴρ Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς, τ. Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν,
Περιοδικὸ «ΡΕΣΑΛΤΟ» τ. 11 καὶ τ. 12)

81 σχόλια:

 1. Τον πολέμησαν οι μεταπατερικοί, λατινόφρονες «θεολόγοι» και κληρικοί και οι εκδυτικισμένοι και προτεσταντίζοντες οργανωσιακοί...

  Καλό Παράδεισο π. Γεώργιε!

  μια παλιά σου φοιτήτρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εύγε για την παρρησία σου!

   Διαγραφή
  2. Αναμένω τοποθέτηση κάποιων οργανώσεων για το ουκρανικό... Γιατί τέτοια σιωπή;; Γιατί δεν διαβάζουν τους Πατέρες και τους Αγίους μας;;

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε 2:10 μ.μ.
   Εχεις τρικυμία στο μυαλό σου για να μπλέκεις άσχετα ζητήματα και να βγάζεις έωλα συμπεράσματα που κατακρίνουν άδικα ανθρώπους που δεν γνωρίζεις τί διαβάζουν!!

   Διαγραφή
  4. Προς 2:26 π.μ.:
   Κάποιος άλλος έχει τρικυμία στο μυαλό του, ή και χειρότερα πράγματα.
   Άσε τον 2:10 π.μ. ήσυχο. Τα δικά σου χάλια κοίτα!

   Διαγραφή
  5. Προς 1:49 μμ
   Τρικυμία στο μυαλό και χειρότερα πράγματα έχεις εσύ! Κοίταξε τα δικά σου χάλια και άσε τον 2:26 πμ ήσυχο!!

   Διαγραφή
 2. Η ανώνυμη παλαιά φοιτήτρια γράφει ανοησίες και ψέμματα και συκοφαντίες στο τελευταίο της σκέλος για τους ανθρώπους των Ορθόδοξων Αδελφοτήτων που ονομάζει "προτεσταντίζοντες οργανωσιακούς"!

  Η αλήθεια είναι ότι ο π. Γεώργιος Μεταλληνός δεν πολεμήθηκε από τους ανθρώπους των Ορθόδοξων Αδελφοτήτων. Αντίθετα είχε την εκτίμηση από διακεκριμένα ηγετικά στελέχη των Ορθόδοξων Αδελφοτήτων, αλλά και ο ίδιος είχε σε εκτίμηση διακεκριμένα ηγετικά στελέχη των Ορθόδοξων Αδελφοτήτων μεταξύ των οποίων είχε και φιλία! Φυσικά διαφωνούσε με την Οργανώσεις ιδίως στην αρχική τους φάση και σκέψη. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.

  Αν τώρα πολεμήθηκε από ΚΑΠΟΙΟΥΣ των Αδελφοτήτων, αυτό δεν το ξέρω. Η γενικολογία έτσι όπως έχει γραφεί στο 2:26 μ.μ. σχόλια είναι μεγάλο ψέμα και αναποδογυρίζει την αλήθεια!

  Ας μην σπείρει μέσα από ψέματα άσκοπους διχασμούς μεταξύ των Ορθόδοξων Αντιοικουμενιστών η ανώνυμη παλιά φοιτήτρια!

  ΡΩΜΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να δούμε πόσες ιστοσελίδες και περιοδικά οργανώσεων θα παίξουν κάποιο κείμενο για τον παπα Γιώργη τώρα εις μνήμην του...
   Και πόσα παίζανε τις ομιλίες του τόσα χρόνια...

   Διαγραφή
  2. ΑΛΗΘΙΝΟΣ συμφωνώ.

   Διαγραφή
 3. Αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ότι δήθεν τον πολέμησαν οι Ορθόδοξες Αδελφότητες γενικά, μέσα από περιοδικά ή ομιλίες, ας τα παραθέσει η ανώνυμη "παλιά φοιτήτρια" διαφορετικά ας πάψει τα μεγάλα ψέματα!

  Είμαι σίγουρος όμως ότι δεν έχει τέτοιες αποδείξεις αλλά και ούτε ποτέ ο ίδιος ο π. Γεώργιος ο Μεταλληνός είπε κάτι τέτοια. Αν συνέβαινε, σίγουρα σε κάποια από τις αμέτρητες ομιλίες του, θα το είχε πει.

  ΡΩΜΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλό Παράδεισο στον π. Γεώργιο Μεταλληνό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το κόσμημα της του Χριστού εκκλησίας.

  Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου.

  https://vasilinos.wordpress.com/2019/12/19/το-κόσμημα-της-του-χριστού-εκκλησίας-μe

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η συνέντευξη του π. Γ. Μεταλληνού για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.

  https://www.orthodoxianewsagency.gr/sinenteykseis/i-teleytaia-synenteyksi-tou-p-metallinou-gia-tin-orthodoksia-kai-ton-polemo-pou-ypesti

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εφόσον η ασθένεια των
  οργανώσεων αποτελεί
  παρελθόν,
  ας μην ξύνουμε πληγές.

  Από την άλλη ο μετανοιωμένος και ζών
  εν ταπεινώσει,σηκώνει...
  και μυίγα αλλά
  και κουνούπι
  στο σπαθί του,
  (με άνεση).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δον κιχ ο τις δυστυχώς αρλουμπολογείς εδώ!
   Αδικείς ανθρώπους με αρλούμπες!

   Διαγραφή
  2. "ασθένεια των
   οργανώσεων"??
   Μήπως κάποιοι δεν ξέρουμε τι λέμε εδω μέσα?

   Διαγραφή
  3. Μην πυροβολείτε τους ποιητές!
   Αφήστε τους ήσυχους!
   Δον κιχ ο τις...συνέχισε παιδί μου! Μη μασάς!

   Διαγραφή
  4. Καλά λέει ο Δον κιχ ο τις για ασθένεια. Μόνο που η ασθένεια δεν είναι παρελθόν, όπως γράφει αλλά τραγικό παρόν και μέλλον.
   Οι "χριστιανικές οργανώσεις" που έχουν σήμερα κάποια σχέση με χριστιανισμό είναι μετρημένες στα μισά δάκτυλα του ενός χεριού. Οι υπόλοιπες, έχουν εμφανή ή κεκαλυμμένα τα συμπτώματα μιας θανατηφόρας ασθένειας. Τα συμπτώματα είναι απανθρωπιά, διαπλοκή με την μασονία, κατάληψη διοίκησής τους από ανάξιους και επικίνδυνους ανθρώπους, επισκοπολατρεία, γεροντολατρεία, άκρα εκκοσμίκευση, αδιαφορία για τα εκκλησιαστικά γεγονότα, διπροσωπία, κ.α. πολλά.

   Διαγραφή
  5. Ἡ ἀσθένεια τῶν προτεστατιζόντων ὀργανώσεων
   δὲν εἶναι παρελθών.Κάποιους τοὺςθρέφει ἀκόμα.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  6. Καλλιόπη 25 Δεκ. 7:47 μμ, δεν είναι προτεσταντίζουσες οι οργανώσεις!
   Κάποιες και παλιά ήταν.
   Δεν τα ξέρεις καλά!!

   Διαγραφή
 8. Από τους εκλεκτούς της Ελληνικής Εκκλησίας ο πάτερ Γεώργιος, ο Θεός να τον αναπαύσει. Χάσαμε ένα πολύτιμο κόσμημα αλλά θέλησε ο Θεός να τον καλέσει να στολίσει την ουράνια Ιερουσαλήμ με τη Ρωμαίικη λεβεντιά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μένουμε με όλο και λιγότερους μεγάλους κήρυκες της Πίστης μας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ πατέρα ΓΕΩΡΓΙΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πολύ στενοχωρήθηκα...!!! Ήταν εξαιρετική προσωπικότητα και το έργο του θα μείνει για πάντα ανεξίτηλο σε όλους τους πραγματικούς Ορθοδόξους. Καλό Παράδεισο πάτερ Γεώργιε! Πρεσβεύετε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών! Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Παναγιώτης Γιατράς - Ζάκυνθος19 Δεκεμβρίου 2019 - 7:49 μ.μ.

  Καλό Παράδεισο πατέρα Γεώργιε! Δεν σε ξεχνούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλό Παράδεισο!
  Όσο σκέφτομαι τους αγώνες του για την Ορθοδοξία, τόσο μεγαλώνει ο πόνος για την απώλεια ενός τέτοιου κληρικού-πατέρα της Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΣΥΝΕΤΟΣ- Ζάκυνθος19 Δεκεμβρίου 2019 - 10:33 μ.μ.

  Ευτύχησα να τον έχω καθηγητή μου. Θυμάμαι στο α΄ έτος, πρώτο του μάθημα, κάποιοι φοιτητές τον προσφώνησαν "κύριε καθηγητά¨. Διόρθωσε λέγοντας να τον αποκαλούμε πατέρα Γεώργιο ή παπα Γιώργη. Φυσικά όλοι μας τον αποκαλούσαμε πατέρα Γεώργιο κι εγώ πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια θα του πω ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αιωνια η μνημη κ αγιο το ονομα του π.Γεωργιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καλό Παράδεισο παπα-Γιώργη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Το κόμπλεξ με τις Αδελφότητες (υποτιμητικά "οργανώσεις") επιβεβαιώνει τον πόλεμο που τους γίνεται από τον μισόκαλο και μισάνθρωπο...
  Αδελφοί, θα χάσετε την ψυχή σας και είναι κρίμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο στον σχολιαστή 4:39 μ.μ.
   Μπράβο του.

   Διαγραφή
  2. Να υποθέσω οτι στα περιοδικά των αδελφοτήτων, δημοσιεύονταν τα άρθρα του παπά Γιώργη και του
   δασκάλου του Ιω. Ρωμανίδη
   στον οποίο συνεχώς αναφερόταν και μας έκανε
   γνωστό το όνομά του και
   την διδασκαλία του.

   Αν εσείς που τα διαβάζατε
   έχετε διαπιστώσει κάτι
   σχετικό,
   γνωρίστε τό μας
   και σε μάς
   ωστε να μήν αδικούμε.

   Προσωπικά πάντως, πιστεύω
   πως κάτι τέτοιο δεν
   συνέβαινε.

   Διαγραφή
  3. "Δον κιχ ο τις" μάθε να διαβάζεις καλύτερα πριν στρεβλώσεις την πορεία της συζήτησης!!
   Αρχισε η κουβέντα ως μη όφειλε, με την ψεύτικη κατηγορία ότι οι Αδελφότητες τον πολέμησαν!!!!Ψευδέστατο.

   Δεν είναι πόλεμος το να μην δημοσιεύει κσνείς κείμενα κάποιου, επειδή προκρίνει άλλα ή καλύτερα κατ' αυτούς ή προσώπων των Αδελφοτήτων.
   Πόλεμος σημαίνει επίθεση και χτυπήματα προσωπικά. Τέτοια δεν υπήρξαν. Οι όποιες διαφορετικές προτιμήσεις και επιλογές, αυτό Δεν είναι πόλεμος, όπως καταλαβαίνει και το μικρό παιδί!!

   Διαγραφή
  4. "Δον κιχ ο τις" το αντιοργανωσιακό σου μένος προσπάθησε να τιθασεύσεις, γιατί εκτίθεσαι...

   Διαγραφή
  5. Επειδή επιμένεις και επειδή δεν είναι κακό να είναι κάποιος άσχετος, κακό είναι να παρουσιάζεται ως γνώστης..
   Έχεις μήπως ακουστά για κάποιον Αυγουστίνο Καντιώτη η κάποιον Νικόλαο Σωτηρόπουλο και για το έργο τους ;
   Μόνο δυο ονόματα σου αναφέρω ...
   Από μια πάρα πολύ πρόχειρη ερεύνα σου δίνω μερικές παραπομπές

   https://www.impantokratoros.gr/oikoumenikh_synodos-metallhnos.el.aspx

   http://www.xrspitha.gr/archeio/2013/phebrouarios-2013-1/--e-synaxis-klerikon-monachon-diakeryttei-kata-tes-masonias

   http://www.xrspitha.gr/archeio/2013/aprilios-2013/--e-synaxis-klerikon-monachon-diakeryttei-kata-tes-masonias

   https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=65711

   Επίσης (αν συνεχίσεις να εμμένεις) θα σου αποστείλω παραπομπές του Αείμνηστου παπά Γιώργη για τον Αυγουστίνο Καντιώτη.

   Αν πάλι κατάλαβες πως δεν έχεις δίκιο, εύχομαι Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

   Διαγραφή
  6. Έχεις χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, δον κιχώτη (12:29 π.μ.)!
   Δεν μιλάμε για το αν οι αδελφότητες εγκωμίασαν τον π. Γεώργιο στον περιορισμένο χώρο των περιοδικών τους, αλλά αν τον πολέμησαν. Αν δεν καταλαβαίνεις την αμέτρητη διαφορά μεταξύ του δεν εγκωμιάζω και του πολεμώ, τότε πρέπει να ανοίξει κάποιο λεξικό...

   Και κάτι ακόμα.
   Εδώ δεν είναι χώρος για να βγάλει κανείς την εμπάθεια που έχει προς τις Αδελφότητες!
   Εδώ είναι χώρος για επαίνους στον μόλις κοιμηθέντα π. Γεώργιο Μεταλληνό!

   Φίλος της αλήθειας

   Διαγραφή
  7. Ασχετοι οι σύνδεσμοι που έδωσε ο ανώνυμος 10:41 π.μ.

   Το Μοναστήρι του π. Πήχου και η Σπίθα του π. Πήχου, δεν εκφράζουν τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη και τις ιεραποστολικές Αδελφότητες "Σωτήρ", "Ζωή", "Σταυρό" παρά μόνο τον ίδιο και το Μοναστήρι του.

   Ούτε και η σελίδα με το όνομα του π. Αυγουστίνου Καντιώτη εκφράζει τον π. Αυγουστίνο σε όλα, παρά μόνο την υπεύθυνη της σελίδας και τις προτιμήσεις της.

   Στην ουσία δεν διαφωνώ με τον ανώνυμο. Αλλά οι σύνδεσμοι είναι άσχετοι και δεν αποδεικνύουν κάτι.

   Υπάρχουν αποδείξεις όμως.
   Μια την ανέφερε ο ίδιος ανώνυμος προς το τέλος του σχολίου του και είναι η αναφορά του π. Γεώργιου Μεταλληνού στον π. Αυγουστίνο Καντιώτη.
   Υπάρχουν και άλλες.

   Φιλαλήθης

   Διαγραφή
  8. Ο σεβ. Φλωρίνης Αυγουστίνος
   ήταν ένας φλογερός και
   ασυμβίβαστος ιεράρχης.

   Αληθινος ακρίτας,
   ατρόμητος και ανυποχώρητος,
   δεν μάσησε
   ποτέ τα λόγια του,

   αλλά και σώφρων,
   ήξερε να σωπαίνει
   όταν πρέπει,
   χαριν της ενότητας του σώματος
   της εκκλησίας.

   Ας τον μιμιθούμε.

   (Για την παρεκκλησιαστική
   αταξία, που
   και ο παπαΓιώργης

   στηλίτευε

   όπως και
   ο δάσκαλος του
   π.Ιωάννης Ρωμανίδης

   όσοι φιλομαθείς,
   ανατρέξτε στα συγγράματά
   του τα οποία

   είναι πλήρη ορθοδοξίας,
   και ειλικρινούς,
   -ανόθευτου- πατριωτισμού!)

   Ας αναπαύσει ο Θεός την
   ψυχή του εν σκηναίς δικαίων,
   ώστε να εύχεται και για μάς
   τους τάχα ευσεβείς!
   Διαγραφή
  9. Τί μας λες παθιασμένε Δον Κιχώτη;
   Οτι οι Αδελφότητες είναι παρεκκλησιαστικές;; Ξέρεις τί θα πει παρεκκλησιαστικός;;;
   Θα παραλογίζεσαι φαίνεται!

   Αυτά δεν τα έλεγε ούτε ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ούτε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός. Δεν είδα ποτέ να τις ονομάζουν με την συκοφαντική ονομασία "παρεκκλησιαστικός".

   Διαγραφή
  10. Και πάλι στρεβλώνεις τον σεβ. Φλωρίνης Αυγουστίνο, "ΔονΚιχώτη"

   Ο σεβ. Φλωρίνης Αυγουστίνος ήταν ο ίδιος ιδρυτής ιεραποστολικής Αδελφότητας και πάντα τις υπερασπίζονταν, τις Αδελφότητες.
   Δεν δίδασκε τη σιωπή απέναντι στις συκοφαντίες περι δήθεν παρεκκλησιαστικών Αδελφοτήτων, που εσύ με αμάθεια αναμασάς!

   Αν εσύ έχεις γαλουχηθεί με αντιοργανωσιακό μένος, κοίταξε ν' αλλάξεις και μην προσπαθείς να μας πείσεις για τις ανεδαφικές απόψεις σου!...

   Διαγραφή
  11. Δον κιχ ό τις,
   είσαι ΦΟΒΕΡΟΣ!!! Όλα σου τα σχόλια είναι ένα κι ένα!

   Διαγραφή
  12. Για όσους κρίνουν επιπόλαια και άδικα και ζουν στην άγνοια μόνο γι' αυτούς είναι δήθεν "φοβερός" Δον κιχ ό τις, όταν γράφει αρλούμπες, όπως στα σχόλια της παρούσας ανάρτησης!

   Διαγραφή
  13. Την ενότητα θα έπρεπε να την θυμηθεί ο "δονκιχώτης", αν δεν είχε ο ίδιος αντιοργανωσιακό μένος, όταν άρχισε η ανώνυμη "παλαιά φοιτήτρια" να λέει γενικά ότι πολεμήθηκε απο οργανωσιακούς και όχι τώρα που απαντούν οι σχολιαστές στις ψεύτικες κατηγορίες και στηρίζουν το δίκαιο των Ορθόδοξων Οργανώσεων!!!

   Διαγραφή
  14. Αναγνωρίζω, οτι σε μιά
   εποχή, που οι πόλεις μας
   (κατά τον Σεφέρη)

   είχαν μετατραπεί σε
   πορνεία,

   οι αδελφότητες κράτησαν
   σθεναρή αντίσταση
   στό θέμα της ηθικής.

   Σε άλλα όμως θέματα
   γίνανε μεγάλα λάθη.

   Δυστυχώς, η αλήθεια συχνά
   πονάει, αλλά είναι ο
   μόνος δρόμος.

   Διαγραφή
  15. Δον κιχ ο τις,
   προσυπογράφω!! Δυστυχώς, πολέμησαν σφόδρα τον μοναχισμό και απαξίωναν το Άγιον Όρος... Δυστυχώς, γαλούχησαν μια στείρα θρησκευτικότητα που δεν έχει σχέση με το αγιοπατερικό ήθος και βίωμα και λόγω αυτού έμπορωξαν πολύ κόσμο και δη νέους εκτός της Εκκλησίας...
   Σήμερα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα αλλά θέλουν δρόμο ακόμα...
   Ο Άγιος Παΐσιος τους είχε πει ότι οι οργανώσεις πρέπει να γίνουν πιο πατερικές διότι ασχολούνταν με μεταφράσεις βιβλίων και τραγουδιών προτεσταντών της Δύσης...

   Διαγραφή
  16. Aντί για Φιλαλήθης καλύτερα να υπογράφεις ως πανάσχετος...
   Το μοναστήρι της λογγοβάρδας καταρχήν δεν είναι του του Χρυσοστόμου (Πήχου) αλλά τέθηκε εκεί αφού χειροτονήθηκε από τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη.
   Όσο για την Χριστιανική Σπίθα είναι φυλλάδιο που εκδόθηκε εδώ και δεκαετίες από τον π. Αυγουστίνο το οποίο τυπωνόταν και διανέμονταν μέσα στην ιεραποστολική Αδελφότητα “Σταυρός”.
   Επίσης ο “Σταυρός” ιδρύθηκε από τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη.
   Στην “Ζωή” Έμενε ως φοιτητής όταν σπούδαζε ως φοιτητής στην Αθήνα το 1926-29
   Στον”Σωτήρα” δεν είχε ανάμειξη.
   Μήπως θες παραπομπές για όλα αυτά γιατί τυχαίνει να τα ξέρω από μέσα και όχι από το ίντερνετ
   Υ.Γ. Συγχωρήστε μου το ύφος Χριστουγεννιάτικα άλλα δεν μπορώ τον στόμφο από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για αυτό που ισχυρίζονται
   Καλά Χριστούγεννα σε όλους και φυσικά και σε εσένα αδελφέ

   Διαγραφή
  17. Όσο για τον για τον 22 Δεκεμβρίου 2019 - 10:29 μ.μ. και το “ποίημα”περι του πόλεμου κατά του μοναχισμού μιλάει για άνθρωπο που έφτιαξε μοναστήρια η τονυποδέχθηκαν σε μοναστήρια κατά αυτό τον τρόπο . https://www.youtube.com/watch?v=Uyvcc0dX424
   Είναι κρίμα εμείς τα μυρμήγκια να πιάνουμε στο στόμα μας τέτοια αναστήματα
   Μάθετε ελάχιστα από την Ζωή του μήπως λίγο ταρακουνηθείτε
   https://www.youtube.com/watch?v=qvD0L9BoGUY

   Διαγραφή
  18. Διόρθωσις : Το μοναστήρι της λογγοβάρδας καταρχήν δεν είναι του του π. Χρυσοστόμου (Πήχου) αλλά..

   Διαγραφή
  19. Δον τυχ ότις αντί να διαβάζω τις σάχλες σου περί παραεκκλησιαστικών οργανώσεων αποφάσισα να αγοράσω τηλεόραση και να τα ακούω από τον Αντ1

   Διαγραφή
  20. Απάντηση στον ημιμαθή και ημιάσχετο ανώνυμο 10:41 μ.μ. 11:34 μ.μ. και 11:39 μ.μ.

   Ανώνυμε η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και ημιασχετοσύνη σου είναι χειρότερη της πανασχετοσύνης!

   Ο Φιλαλήθης 2:22 μ.μ. είπε την αλήθεια και εσύ είσαι ο ημιμαθής και παριστάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις.

   α. Το γνωρίζουμε όλοι ότι το Μοναστήρι της Λογγοβάρδας δεν είναι του π. Χ. Πήχου, και μην μας κάνεις τον έξυπνο. Όταν σου λέει ο Φιλαλήθης για "Μοναστήρι του π. Πήχου" εννοεί ότι σήμερα διοικείται από τον π. Πήχο αφού αυτός είναι ηγούμενος. Άφησε λοιπόν τις εξυπνάδες. Φυσικά και το Μοναστήρι της Λογγοβάρδας δεν είναι του π. Χ. Πήχου. Όλοι ξέρουμε ότι έχει μεγάλη ιστορία το Μοναστήρι της Λογγοβάρδας πριν από τον π. Χ. Πήχο.

   β. Γνωρίζουμε επίσης καλύτερα απο σένα ότι "Η Χριστιανική Σπίθα είναι φυλλάδιο που εκδόθηκε εδώ και δεκαετίες από τον π. Αυγουστίνο το οποίο τυπωνόταν και διανέμονταν μέσα στην ιεραποστολική Αδελφότητα “Σταυρός”. ".
   Όλα αυτά όμως ίσχυαν κατα την περίοδο που το περιοδικό αυτό δεν είχε περάσει στα χέρια του π. Χ. Πήχου.
   Αυτό που κάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις είναι ότι ΤΩΡΑ, δηλαδή οι σύνδεσμοι που μας έδωσες για να στηρίξεις τους ισχυρισμούς σου, δεν μιλάμε όμως για την Χριστιανική Σπίθα την περίοδο που την είχε στα χέρια του και την διεύθυνε ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης, αλλά για την περιόδο που έχει περάσει στα χέρια του π. Χ. Πήχου. Και διαφέρουν αυτές οι δύο περίοδοι μεταξύ τους όσο ο ουρανός από την γη!!!

   γ. Γνωρίζουμε επίσης καλύτερα απο σένα ότι ο “Σταυρός” ιδρύθηκε από τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη, αλλά εσύ δεν έδωσες στο 10:41 μμ σχόλιο σου, κανέναν σύνδεσμο της ιεραποστολικής Αδελφότητας "Ο Σταυρός", αλλά του Μοναστηριού που είναι ηγούμενος ο π. Χ. Πήχος!

   δ. Γνωρίζουμε καλύτερα από σένα ότι ο π. Αυγουστίνος "Στην “Ζωή” Έμενε ως φοιτητής όταν σπούδαζε ως φοιτητής στην Αθήνα το 1926-29", αλλά εσύ δεν έδωσες στο 10:41 μμ σχόλιο σου, κανέναν σύνδεσμο της Αδελφότητας "Ζωή", αλλά του Μοναστηριού που είναι ηγούμενος ο π. Χ. Πήχος!

   Δεν μας πειράζει το ύφος σου. Μας πειράζει πώς ενώ είσαι ημιμαθής, παριστάνεις και ότι "τα ξέρεις από μέσα", αλλά φαίνεται οι όποιες πηγές σου δεν σε έχουν ενημερώσει καλά!

   Ο Φιλαλήθης τα είπε πολύ καλά και εσύ δεν κατάλαβες περι τίνος συζητάς.

   Καλά Χριστούγεννα σου εύχομαι και εγώ. Και να ξέρεις ότι συμφωνούμε ότι δεν πολεμήθηκε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός από τις Αδελφότητες. Διαφωνούμε μόνο στην προσπάθεια σου να το στηρίξεις σε λάθος πηγές-συνδέσμους.

   Διαγραφή
  21. Ανώνυμε ή ανώνυμη 11:35 μ.μ.

   Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης σε όλη τη ζωή του εργάσθηκε ιεραποστολικά και ίδρυσε Αδελφότητες και κυρίως την τότε ακμαία Αδελφότητα "Ο Σταύρος".
   Προς το τέλος της ζωής του, οταν ήταν υπέργηρος, μάλλον απο εισηγήσεις άλλων προσώπων με μοναχικές τάσεις, ίδρυσε και ένα Μοναστήρι στη Φλώρινα.
   Βέβαια ποτέ δεν ήταν εναντίον του Μοναχισμού, αλλά προτιμούσε την Ιεραποστολή.

   Διαγραφή
  22. Ο βίος του π. Αυγουστίνου Καντιώτη που υπάρχει στο βίντεο 11:35 μ.μ., δεν αποδίδει κατα τέλειο τρόπο όλα τα γεγονότα, την ζωή και τις προτιμήσεις του π. Αυγουστίνου.
   Εχει πολλές ατέλειες και έχει ανάγκη σοβαρών διορθώσεων!
   Ασκήθηκε μάλιστα και κριτική πριν λίγα χρόνια όταν προβλήθηκε στην Αθήνα.

   Διαγραφή
  23. Νομίζω οτι ο κεκοιμημένος
   λεβέντης ιερέας,

   αξίζει περισσότερου
   σεβασμού και όσον με
   αφορά, θα κρατήσω για τον
   εαυτό μου τις απόψεις μου για το θέμα

   Έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό, ουσιαστικά αποτελεί
   παρελθόν και τώρα τα
   πράγματα, μας οδηγούν σε
   πολύ δύσκολα μονοπάτια,
   ενώ η πατρίδα, έχει μπεί
   σε μιά απίστευτη πρέσσα.

   Ο Θεός να δώσει να γίνουμε τα χαλικάκια,
   που μπλοκάρουν το πανίσχυρο γρανάζι

   ή η μιά χούφτα άμμος
   που σαματάει μια καλολαδωμενη μηχανη!

   Διαγραφή
  24. Είμαι ο 19 Δεκεμβρίου 2019 - 6:22 μ.μ.
   21 Δεκεμβρίου 2019 - 10:41 π.μ.
   22 Δεκεμβρίου 2019 - 11:34 μ.μ.
   22 Δεκεμβρίου 2019 - 11:35 μ.μ.
   22 Δεκεμβρίου 2019 - 11:39 μ.μ.
   23 Δεκεμβρίου 2019 - 12:02 π.μ.
   22 Δεκεμβρίου 2019 - 12:01 μ.μ.

   Οι σύνδεσμοι της Σπίθας που τεθήκαν είναι σε απάντηση του δον κιx ο τι ο οποίος ακριβώς ζήτησε:


   Να υποθέσω οτι στα περιοδικά των αδελφοτήτων, δημοσιεύονταν τα άρθρα του παπά Γιώργη και του
   δασκάλου του Ιω. Ρωμανίδη
   στον οποίο συνεχώς αναφερόταν και μας έκανε
   γνωστό το όνομά του και
   την διδασκαλία του.

   Αν εσείς που τα διαβάζατε
   έχετε διαπιστώσει κάτι
   σχετικό,
   γνωρίστε τό μας
   και σε μάς
   ωστε να μήν αδικούμε.

   Προσωπικά πάντως, πιστεύω
   πως κάτι τέτοιο δεν
   συνέβαινε.”

   Αν διαβάσεις τις παραπομπές σε όλες αναφέρεται ο παπά Γιώργης
   Ο ίδιος πάλι έχει εκφράσει ότι έτρεφε σεβασμό στον π. Αυγουστίνο Καντιώτη
   Θα μου πάρει χρόνο που δεν έχω αλλά αν επιμείνεις θα σου βρω τα βίντεο που αναφέρεται σε αυτόν.
   Αν δεις το αρχείο της Σπίθας που είναι online αφορά την περίοδο από το 2011 και μετά.
   Ελπίζω να μην αξιώνεις να σου βρω τα φυσικά αντίγραφα την περίοδο που ήταν εν Ζωή ο π. Αυγουστίνος και να στα τα ταχυδρομήσω....
   Για την συμμετοχή του εδώ http://www.imflorinas.gr/ieres-mones/i-m-agias-paraskevis-miloxor τι λες?
   Επίσης υπάρχει πνευματική σχέση και με άλλο μοναστήρι στην Αταλάντη.
   Η προσφώνηση του από τον τότε Ηγούμενο της Κουτλουμουσίου που παρατίθεται δεν αφήνει περιθώρια για περί “πολεμίου”
   Θα συμφωνήσουμε στο οτι” Βέβαια ποτέ δεν ήταν εναντίον του Μοναχισμού, αλλά προτιμούσε την Ιεραποστολή.” με την διαφορά οτι δεν “προτιμούσε” αλλά θεωρούσε ότι η Ιεραποστολή έχει υψηλότερο σκοπό όπως ο Αρχηγός της πίστεως μας ευλόγησε Αποστόλους και οχι μοναχούς για την διάδοση του Ευαγγελίου. (Προς Θεού και δεν υποβαθμίζω επ ουδενί τον ρόλο των Μοναχών στην Ορθοδοξία μας) Και ο Πατροκοσμάς μονάχος ήταν αλλά εγκατέλειψε το Άγιο Όρος για χάρη της
   Ιεραποστολής
   Όσον αφορά την ταινία για την ζωή του σαφώς αναφέρθηκα ότι πρόκειται περί ελαχίστων από όσα έπραξε για όσους τον γνώριζαν.
   Κρητική δεν ξέρω αν ξεσήκωσε στην Αθήνα για τις “πολλές ατέλειες και έχει ανάγκη σοβαρών διορθώσεων!” όπως λες.
   Προηγουμένως η ταινία προβλήθηκε σε πολλές αίθουσες στην Ελλάδα.
   Εφόσον πάλι τα γνωρίζεις όλα καλύτερα όπως αναφέρεσαι τότε δεν καταλαβαίνω που ενίσταται πέραν του ότι θίχτηκες επί προσωπικού
   Αν θεωρείς πάλι ότι “διαφέρουν αυτές οι δύο περίοδοι μεταξύ τους όσο ο ουρανός από την γη” όπως έγραψες μπορείς να επικοινωνήσεις εδώ http://www.xrspitha.gr/epikoinonia για να το διαπιστώσεις.
   Να είσαι καλά Φιλαλήθη μόνο μη γράφεις σε τρίτο πρόσωπο αν θες να στηρίξεις τα επιχειρήματα σου.
   Και πάλι με αγάπη Καλά Χριστούγεννα

   Διαγραφή
  25. Ανώνυμε 11:56 μ.μ. η διαπίστωση ότι οι δύο περίοδοι της "Χριστιανικής Σπίθας" διαφέρουν όσο ο ουρανός απο τη γη, δεν βγαίνει απο επικοινωνίες προσωπικές, αλλά απο αντικειμενική σύγκριση των δύο περιόδων μεταξύ τους. Είναι εμφανές από χιλιόμετρα για όποιον γνωρίζει τα πράγματα.

   Το αρχείο της Σπίθας και επι περιόδου π. Πήχου το έχω δει και αυτό που υπάρχει στο internet.

   Συμφωνώ μαζί σου ότι ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης θεωρούσε ότι η Ιεραποστολή έχει υψηλότερο σκοπό όπως ο Αρχηγός της πίστεως μας ευλόγησε Αποστόλους και οχι μοναχούς για την διάδοση του Ευαγγελίου. Πολύ σωστός!

   Συμφωνώ μαζί σου σε πλήρες βαθμό ότι ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης δεν ήταν πολέμιος του Μοναχισμού. Αγαπούσε πολύ και εκτιμούσε και τον σωστό Ορθόδοξο Μοναχισμό.

   Να είσαι καλά και εσύ και μην κοιτάς ανούσια πράγματα ποιός έγραψε, τί έγραψε. Μείνε στην ουσία των γραφομένων, όπου υπάρχει η αλήθεια.

   Και πάλι καλά Χριστούγεννα.

   Διαγραφή
  26. Όσον αφορά την επικοινωνία με την Σπίθα τέθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί πως ο π. Χρυσόστομος δεν έχει απαξιώσει τίποτε από το βίο και τη διδασκαλία του πνευματικού του πατρός, π.
   Αυγουστίνου Καντιώτη.

   Έως ότου διαβάσω το μήνυμα σου σκέφτηκα πως η αντιπαράθεση μας τελικά δεν ήταν επί της ουσίας και κατέληξε σε έναν άτυπο διαγωνισμό επίδειξης γνώσεων σε συγκεκριμένα θέματα.
   Από τη πλευρά μου ζητώ συγνώμη για αυτό.

   Η διαφορά είναι με όσους είτε από άγνοια είτε από εμπάθεια κατηγορούν τις αδελφότητες.
   Για τη “Ζωή” και το “Σωτήρα” δε γνωρίζω τόσα οσία για τον “Σταυρό” που έζησα κοντά τους κάποια χρόνια και γνώρισα ανθρώπους (πέραν του προαναφερομένου Ιεράρχη) που ενώ σύμφωνα με τις σπουδές και τις γνώσεις τους θα μπορούσαν να διάγουν μια εύπορη ζωή, παρά ταύτα στο όνομα του Χριστού και της Ορθοδοξίας “όργωναν” την Ελλάδα μα και ολόκληρο το κόσμο Ανάργυροι για να διδάξουν το Ευαγγέλιο και την Παράδοση μας.

   Πάρα ταύτα κάποιοι αφορίστηκαν κάποιοι λοιδορήθηκαν άλλους τους ενέπαιξαν όπως τότε έτσι και τώρα, όμως προς Δόξα Θεού πολλές ψυχές οδήγησαν και θα οδηγήσουν ακόμη στον Παράδεισο με τους λόγους τους

   Σου εύχομαι ολόψυχα ειδικά φέτος, το Θείο βρέφος να γεννηθεί Αληθινά μέσα στη καρδιά σου όπως και στη καρδιά όλων μας αλλά και κάθε Χριστιανού στην Ελλάδα μα και σε ολόκληρο τον Κόσμο..

   Διαγραφή
 18. ...αντε και καλη ψυχη...για μας..!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μεγάλος Αντιοικουμενιστής!

  Καλό Παράδεισο!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Εμεις να δουμε τι αγωνα θα κανουμε εκεινος ο,τι μπορουσε ειπε και εκανε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αιωνία σου η μνήμη Π.Γεώργιε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. O πατήρ Γεώργιος Μεταλληνος ήταν μ ε γ α λ ε ι ο ψυχης , γεμάτος αγάπη , ανθρωπιά , πατριωτισμό , Ορθοδοξία , η σοφια του και η ρητορική του δεινότητα ήταν α ν ε π α ν α λ η π τ ε ς , τ ε τ ο ι ε ς μορφές γεννιούνται κάθε εκατό χρόνια . Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνος εισήλθε στη περιοχή των Α θ α ν α τ ω ν με την Α ξ ι α του , εισήλθε στην Α ι ω ν ι ο τ η τ α και είναι από τους θ ρ ι α μ β ε υ τ ε ς της Ζωής , είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι θ' ακούσουν το : δεύτε οι ε υ λ ο γ η μ ε ν ο ι του πατρός μου .... O π ω ς A κ ρ ι β ω ς είναι διατυπωμένο στο κατά Mατθαιον ευαγγελιο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Τα πράγματα είναι απλά. Ο μακαριστός π
  Γεώργιος πολέμησε πολλές κακοδοξίες και μια από αυτές είναι η προτεσταντιζουσα τάση που ήρθε στην Ελλάδα από τους Μίσσιοναριους και εξαπλώθηκε και εδραιώθηκε με τη δράση κάποιων οργανώσεων. Αν δεν υπήρχε ο παπά Γιώργης ακόμα θα υπήρχαν τεράστιοι κίνδυνοι για το ορθόδοξο ήθος...
  Δεν είναι γνωστό ότι οι οργανώσεις δεν τολμούν να πάρουν θέση για το ουκρανικό και κάνουν τεμεναδες στο φανάρι; Κι ενώ γνωρίζουν τις θέσεις αγίων παλαιότερων και σύγχρονων όπως του γέροντος Εφραίμ της Αριζόνας... Κι όμως σιωπη ενώ η εκκλησία κινδυνεύει...
  Αυτή η σιωπή είναι αποτέλεσμα της δυτικοστοφης προτεσταντικής τους σκεψης... Ο Θεός να τους φωτίσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα έχεις πολύ μπλέξει στο μυαλό σου, με το αντιοργανωσικό κόμπλεξ που έχεις 2:08 πμ
   Εμπλεξες ουκρανικό, "προτεσταντίζουσα δυτικότροπή σκέψη" και Φανάρι!!!!!
   Τρικυμία στο μυαλό σου έχεις ανώνυμε!!!

   Οσο χτύπησαν τον οικουμενισμό του Φαναρίου κάποιοι από τις Οργανώσεις, δεν τον έχει χτυπήσει κανείς!!!

   Διαγραφή
  2. O αείμνηστος π. Γεώργιος επέκρινε σφοδρότατα τις θεολογικές ασυναρτησίες ορισμένων οργανώσεων και δικαίως το έπραξε για να προστατεύσει την Αλήθεια!
   Αρκεί κανείς να διαβάσει τα γραπτά του και να ακούσει τις πάμπολλες θεολογικές του ομιλίες.
   Οι των οργανώσεων άλλοι αντιλήφθηκαν και μετανόησαν και κάποιοι άλλοι εμμένουν στις εκδυτικισμένες πρακτικές τους. Γι΄αυτό και δεν θέλουν να ακούσουν για Μετταληνό και Ρωμανίδη!
   Αλλά δόξα τω Θεώ σιγά σιγά αλλάζουν προσανατολισμό γιατί αρχίζουν και προσγειώνονται...

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε 6:51 μμ το σφοδρότατα που γράφεις δεν ισχύει. Γενικά ήταν ήπιος χαρακτήρας και τα έλεγε ήπια.
   Επίσης στις πάμπολλες ομιλίες του δεν μιλούσε τις οργανώσεις, αλλά για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία! Από τις πάμπολλες ομιλίες του δεν βγαίνει ότι σφοδρότατα επέκρινε τις οργανώσεις!
   Το σφοδρότατα και το πάμπολλες δείχνει μάλλον το δικό σου πάθος απέναντι των οργανώσεων...

   Τέλος και απο σένα ακόμα βγαίνει ότι οι οργανώσεις δεν πολέμησαν τον π. Γεώργιο Μεταλληνό.

   Διαγραφή
  4. Πιο δυναμικά δεν τις έχει επικρίνει κανείς γιατί λίγοι τολμούν!
   Ευτυχώς πολλοί άκουσαν τον σεβάσμιο π. Γεώργιο και συνετίστηκαν!
   Δόξα τω Θεώ!!

   Διαγραφή
  5. Ζεις στον κόσμο σου Ανώνυμε 24-12-2019 3:00 μμ!!!
   Στον παραμυθένιο κόσμο του αντιοργανωσιακού μένους!!!

   Ψέματα γράφεις!!

   Οι Ορθόδοξες Οργανώσεις έχουν δεχθεί , ιδίως στα χρόνια της ακμής τους, πελάγη απο συκοφαντίες, πόλεμο και λάσπη!!! Δεν ξέρεις τί σου γίνεται!!

   Αλλά και μετά τα χρόνια της ακμής τους, απαξιώνονται και πολεμούνται πολύ απο μερικούς!

   Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ποτέ δεν επιτέθηκε με την παραμικρή σφοδρότητα στις Οργανώσεις. Μόνο τα λάθη τους σημείωσε, έτσι όπως τα νόμιζε. Γιατί ήξερε ότι δεν είναι ο εχθρός οι Οργανώσεις, κάτι που δεν το καταλαβαίνουν μερικοί σαν και σένα που έχεις αμέτρητο αντιοργανωσιακό μένος και παριστάνεις τον π. Γεώργιο Μεταλληνό με ψεύτικη εικόνα που ταιριάζει σε σένα!!!.....

   Διαγραφή
  6. μιλᾶτε γιὰ ἀντιοργανοσιακὸ μένος,μὲ πολὺ μεγάλο μένος !
   Γίνεστε ἀναξιόπιστοι !Καὶ γνώσεις νὰ μὴν ἔχεις,καὶ μόνο νὰ βλέπεις τὶς
   κακομούτσουνες μὲ τοὺς κότσους,τὰ ταγιέρ καὶ τὰ μουστάκια,νὰ μιλοῦν γιὰ Θεό,
   θέλεις νὰ φύγεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μακρυά.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  7. Καλλιόπη η κατάκριση και η χολή που βγάζεις στο σχόλιο σου 7:58 μμ δείχνει το δικό σου αντιοργανωσιακό μένος!!!
   Οπότε όταν έχεις τέτοιο μένος, οποιος σου αποκαλύπτει το αντιοργανωσιακό μένος σου, τον βλέπεις για να δικαιολογηθείς σαν να έχει αυτός μένος!!! Δηλαδή την αλήθεια ανάποδα την βλέπεις με την εμπάθεια που έχεις!!!

   Διαγραφή
  8. Το σχόλιο της Καλλιόπης δείχνει μόνο το μεγάλο βρωμερό πάθος της αδικαιολόγητης κατάκρισης που έχει για τους ευλαβείς ανθρώπους των οργανώσεων και τίποτε άλλο!!!

   Δείχνει πόσο μακρυά είναι η ίδια απο το χριστιανικό πνεύμα....

   Διαγραφή
  9. Στείρο και κακότροπο το σχόλιο της Καλλιόπης μόνο ερεθίζει τα πνεύματα και αδικεί τους αφιερωμένους ανθρώπους για.... εμφανισιακούς λόγους!!!
   Δηλαδή επειδή έχουν σεμνή ενδυμασία. Φαίνεται η Καλλιόπη θα 'θελε να ντύνονται άσεμνα και αντιχριστιανικά...

   Διαγραφή
  10. Η Καλλιόπη έχει δίκιο, άσχετα αν δίνει έμφαση στην εμφάνιση.
   Η ζωή των ανθρώπων πολλών χριστιανικών οργανώσεων δεν είναι καθόλου χριστιανική.
   Τώρα, πως γίνεται να είναι η οργάνωση χριστιανική και τα μέλη μη-χριστιανοί, αυτό ας το απαντήσουν οι ίδιοι. Εγώ είχα προσωπικές εμπειρίες και δεν πίστευα τα μάτια μου από αυτά που έβλεπα.

   Ο ανώνυμος που κακολογεί και βρίζει τους πάντες είναι γνωστός ταραχοποιός που πρόσφατα εμφανίστηκε σε αυτό το site. Κρίνοντας από την "χριστιανική" συμπεριφορά του, καταλαβαίνει κανείς πόσο ορθά είναι τα κριτήρια με τα οποία σκέφτεται και ενεργεί.

   Επίσης, τα πολλά σχόλια κόβονται από τους διαχειριστές χωρίς λόγο φανερώνουν και τις πεποιθήσεις των διαχειριστών του ιστολογίου.

   Διαγραφή
  11. Ο σημερινός ανώνυμος 2-1-2020 2:13 μμ είναι ο γνωστός ανώνυμος που βρίζει, ψευδολογεί και συκοφαντεί τους σχολιαστές που διαφωνούν με τις στραβές και κακές απόψεις του.
   Κρίνοντας από την μη χριστιανική συμπεριφορά του, καταλαβαίνει κανείς πόσο λάθος και στραβά είναι τα κριτήρια με τα οποία σκέφτεται και ενεργεί.

   Αν μπορεί ας αναμετρηθεί με επιχειρήματα που δεν έχει και όχι με συκοφαντίες ως συνήθως!!!

   Πολύ σωστή είναι η κριτική για το κακότροπο σχόλιο της Καλλιόπης που κατέκρινε άδικα τους ευλαβείς ανθρώπους απο το σεμνό ντύσιμο τους!!!!

   Οι διαχειριστές καλά κάνουν και αφήνουν τα άξια ανάρτησης σχόλια, ενώ κόβουν μερικά απο τα συκοφαντικά του σχόλια που μόνο συκοφαντίες βγάζουν και μηδέν από επιχειρήματα!!

   Διαγραφή
  12. Τα κριτήρια των διαχειριστών είναι πάρα πολύ καλά και λίγες είναι οι φορές που κόβουν καλά και άξια ανάρτησης σχόλια. Τους προτρέπω να συνεχίσουν έτσι και να μην παρασυρθούν απο τον κακότροπο σημερινό ανώνυμο 2:13 μμ. Λάθος έκαναν και έβαλαν και το σημερινό συκοφαντικό σχόλιο του που δεν έχει τίποτα να προσφέρει παρά κακολογίες και συκοφαντίες μόνο!!

   Διαγραφή
  13. ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ ΑΛΛΙΩΣ;;;
   ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΟΣΙΑΚΟΙ!
   ΗΘΙΚΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ !
   (γι'αύτὸ καὶ οἱ κακόγουστες,ἀποκρουστικὲς
   παρουσίες τους.οἱ ὑποκριτικὲς,ΟἹδῆθεν ταπεινὲς)
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  14. Καλλιόπη δεν αληθεύει αυτό που γράφεις.
   Στόχος σου είναι να κατηγορήσεις τις Οργανώσεις επειδή διδάσκουν την σεμνή ενδυμασία που εσύ βλέπεις με το κοσμικό βλέμμα σου ως αποκρουστικές!!!
   Εσύ φαίνεται προτιμάς τις άσεμνες ενδυμασίες, γι'αυτό τους κατηγορείς για αποκρουστικούς και υποκριτές!!

   Δεν γνωρίζεις τα εσώτερα του ανθρώπου για να τους κατακρίνεις σαν υποκριτές!! Η έωλη κατηγορία επιστρέφει πάνω σου!! Εσύ είσαι η υποκρίτρια που σε πείραξε ο ηθικός τρόπος που διδάσκουν και ζούν όπως είναι και η ενδυμασία και αναμασάς ό,τι έχεις ακούσει για να τους κατηγορήσεις!!!
   Αν σε ρωτήσω σε τί δεν ορθοτομούν ούτε που θα ξέρεις τί θα απαντήσεις. Μην συνεχίζεις λοιπόν την προσπάθεια δικαιολογίας του αρχικού κακότροπου σχολίου σου. Χειρότερα τα κάνεις και δείχνεις πόση χολή κρύβεις μέσα σου...

   Διαγραφή
 24. Νομίζω έγινε σαφές ότι
  ο φλογερός σεβ.Αυγουστίνος, χαίρει τής εκτίμησης όλων και
  οπωσδήποτε του παπαΓιώργη.

  Για τα άλλα...
  ας μην αναμοχλεύουμε καταστάσεις γιατί είμαστε
  λαός με σθένος και θυμικό
  γνωστό, στα πέρατα της
  οικουμένης

  και είναι

  κρίμα

  να το στρέφουμε ενάντια
  στους αδερφούς μας.

  Συγχωρέστε με αν σας πλήγωσα με φορτισμένες
  εκφράσεις.

  Εύχομαι

  καλά κι ευλογημένα

  Χριστούγεννα σε όλους.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δον κιχ ο τις,
   δίνεις ρεσιταλ!! Μακράν ο καλύτερος σχολιαστής εδώ στο φιλόξενο Ρωμαίικο!!

   Διαγραφή
 25. Καλά Χριστούγεννα δον κιx ο τις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ευχαριστώ πολύ.
  Καλά κι ευλογημένα!

  ...για όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.