8 Οκτ 2019

Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ὡς new age θρησκεία

Γράφει ὁ Κώστας Γρίβας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς 
στὴν Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων
Τὸν τελευταῖο καιρό, τὸ ζήτημα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἔχει τοποθετηθεῖ στὸ ἐπίκεντρο τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων. Μόνο ἕνας τυφλὸς δὲν βλέπει ὅτι ἡ σχετικὴ συζήτηση ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀντιπαράθεσης ἐπιστημονικῶν ἐπιχειρημάτων. Πλέον διεξάγεται μὲ χιλιαστικοὺς καὶ ἐσχατολογικοὺς ὅρους. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς μία μείζονα καταστροφὴ κοσμογονικῶν διαστάσεων γιὰ τὴν ὁποία ὑπεύθυνος εἶναι ἀποκλειστικὰ ὁ ἄνθρωπος.
Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης στὸν πολιτισμὸ μας ἐνδέχεται νὰ εἶναι τεράστιες. Καὶ αὐτὸ γιατί ὁ τρόμος γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἀλλάζει τὴν ἴδια μας τὴν θεμελιακὴ κοσμοαντίληψη γιὰ τὴν φύση, τὸν κόσμο καὶ τὴν θέση τοῦ ἀνθρώπου μέσα σὲ αὐτόν. Ἡ μεγάλη συνεισφορὰ τοῦ Δαρβίνου καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἐξέλιξης στὴν ἐπιστήμη ἦταν ὅτι καθιέρωσε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ φύση εἶναι ἕνα δυναμικὸ μέγεθος τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ διαρκῆ ἀλλαγὴ καὶ δὲν ἐπιδέχεται στασιμότητα. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ἑνὸς διαρκῶς μεταλλασσόμενου κόσμου ἀποτέλεσε τὸ....

θεμέλιο τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης καὶ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ. Σήμερα, ὅμως, ἡ τάση αὐτὴ ἀπειλεῖ νὰ ἀντιστραφεῖ.

Μὲ τὴν δαιμονοποίηση αὐτοῦ καθαυτοῦ τοῦ ὄρου κλιματικὴ ἀλλαγή, ἐπιβάλλεται νομοτελειακὰ μία ἀντίληψη ὅτι ἡ φύση εἶναι, ἢ μᾶλλον πρέπει νὰ εἶναι, ἕνας στατικός, παγωμένος κόσμος. Συνακόλουθα, ἐπανερχόμαστε στὶς μεσαιωνικὲς ἀντιλήψεις τῆς "φυσικῆς τάξης πραγμάτων", μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ θεμελιώδεις κοσμοαντιλήψεις μας, ποὺ ξεκινᾶνε ἀπὸ τὸ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε τὴν φύση, περνᾶνε καὶ στὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ πεδίο.

Ἐν προκειμένω, ἡ κοσμοαντίληψη μίας στατικῆς φυσικῆς τάξης ἀποτέλεσε τὸ θεμέλιο τῆς μοναρχίας καὶ τῆς φεουδαρχίας. Ἀντιθέτως οἱ δημοκρατικὲς καὶ σοσιαλιστικὲς ἀντιλήψεις βασίστηκαν στὴν κοσμοαντίληψη τοῦ δυναμικοῦ καὶ συνεχῶς μεταλλασσόμενου κόσμου. Ἐπιπροσθέτως, ἡ δαιμονοποίηση τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἀντιστρέφει τὸν ἴδιο τὸν προσανατολισμὸ τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου.

Κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ "χρυσὸ παρελθὸν"
Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὸν ὕστερο Μεσαίωνα καὶ μετὰ ὁ πολιτισμὸς μας εἶναι προσανατολισμένος πρὸς τὸ μέλλον (future oriented). Πυρήνας καὶ κινητήρια δύναμη τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης ἦταν ἡ κοσμοαντίληψη πὼς ὁ κόσμος κινεῖται πρὸς ἕνα καλύτερο μέλλον. Βέβαια, πάντοτε ὑπῆρχαν μνῆμες, εἰκόνες καὶ ἀντιλήψεις ἑνὸς ἐξιδανικευμένου "χρυσοῦ παρελθόντος", εἴτε κοντινοῦ εἴτε μακρινοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν δευτερεύων.

Πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θεμέλιο ἑδραιώθηκαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, οἱ δημοκρατικὲς καὶ σοσιαλιστικὲς θεωρίες. Ἀντιθέτως, οἱ ἀπολυταρχικὲς ἀντιλήψεις ἔδιναν ἔμφαση στὸ παρελθόν. Εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὴν καθιέρωση τῶν ὅρων πρόοδος καὶ ἀντίδραση. Βλέπουμε πὼς σήμερα τὰ πράγματα ἀλλάζουν.

Δία τῆς δαιμονοποίησης τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος, στρεφόμαστε πρὸς ἕνα ἰδεατὸ παρελθόν. Ἕνα παρελθόν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἔχουμε ἐγκληματικὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ πρέπει νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ αὐτὸ ἐγκαταλείποντας ὅτι μᾶς ὁδήγησε σὲ αὐτὴν τὴν ὕβρη. Δηλαδὴ ἀπὸ ὅτι θεωρούσαμε ὡς πρόοδο μέχρι σήμερα.

Οἱ ζηλωτὲς τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς
Πυρήνας τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, ἦταν ὁ ἀνθρωποκεντρισμός. Ἡ ἀντίληψη ὅτι «μέτρον ὅλων τῶν πραγμάτων ὁ ἄνθρωπος». Δηλαδή, τὰ πάντα νὰ στοχεύουν στὴν καλυτέρευση τῆς ζωῆς τοῦ ἐπὶ τῆς Γ
ς. Ὅμως, ἡ θρησκεία τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἢ καλύτερα το κλιματικοῦ τρόμου, ἀλλάζει τὶς προτεραιότητες. Πλέον πυρήνας τῆς κοσμοαντίληψής μας γίνεται μία ἀπρόσωπη φύση, τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ὑποτίθεται ὅτι καταστρέφει.

Συνακόλουθα οἱ ἄνθρωποι χάνουν τὴν κυρίαρχή τους θέση στὸν κόσμο καὶ τὸν ρόλο τῆς πυξίδας γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ κινεῖται ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξη. Ἐπιπλέον (αὐτο)ἀντιμετωπίζονται σὰν παράσιτα ποὺ "καταστρέφουν τὸ κλίμα". Τρῶνε κρέας, ταξιδεύουν μὲ αὐτοκίνητα, ἀεροπλάνα καὶ τρένα (καὶ ὄχι μὲ high end ἱστιοφόρα ἀξίας ἑκατομμυρίων δολαρίων...), χρησιμοποιοῦν ὀρυκτὰ καύσιμα γιὰ νὰ ζεσταθοῦν καὶ ἐν πάση περιπτώσει ὑπάρχουν.

Αὐτὴ ἡ ἔμμεση ἀλλὰ ξεκάθαρη δαιμονοποίηση τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι μία πρωτοφανὴς κατάσταση στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία καὶ δὲν ξέρουμε ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ὠμὸ συναισθηματισμό, τὸ μανιχαϊσμὸ τὸν χιλιασμὸ καὶ τὴν ἐνοχικότητα τῆς θρησκείας τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» πολὺ δύσκολα θὰ φέρουν κάτι καλὸ μαζί τους. Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ τείνει νὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα εἶδος new age θρησκείας, μὲ τοὺς ὀπαδούς της νὰ θυμίζουν περισσότερο φανατικοὺς ζηλωτές.

Ὁλοκληρωτικὸς πόλεμος καλοῦ καὶ κακοῦ
Ἐπίσης, ἡ λατρεία τοῦ κλιματικοῦ τρόμου ἐπιβάλλει μία μανιχαϊστικῆ ἀντίληψη τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ εἶναι τὸ Κακὸ (δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ ἀνέχονται τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἢ δὲν πιστεύουν ὅτι συμβαίνει ἢ δὲν πιστεύουν ὅτι ὀφείλεται στὸν ἄνθρωπο). Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ εἶναι τὸ Καλὸ (δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι συμβαίνει καὶ οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι οἱ ἄλλοι, τὸ Κακό, εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἀφήνουν νὰ ληφθοῦν μέτρα). Ἡ σύγκρουση τῶν δύο πλευρῶν ἔχει ὁλοκληρωτικὸ χαρακτήρα. Θὰ ἐπικρατήσει ἢ ὁ ἕνας ἢ ἄλλος. Ὁ κόσμος ἢ θὰ σωθεῖ ἢ θὰ καταστραφεῖ. Δὲν ὑπάρχει μέση κατάσταση. Ἄρα, δὲν τίθεται θέμα συνεννόησης, ἀνοχῆς ἢ συμβιβασμοῦ. Ἡ σύγκρουση εἶναι ἀπόλυτη.

Ἐπιπλέον, ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος καὶ ἡ προσωποποίηση τοῦ κινήματος κατὰ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἶναι ἕνα νεαρὸ κορίτσι, ὁ λόγος τοῦ ὁποίου ἑστιάζει στὸ συναίσθημα. Ἡ Γκρέτα Τοῦνμπεργκ καὶ ὁ παθιασμένος λόγος της ἐκφράζει τὴν ζωτικὴ δύναμη (vis vitalis) τῆς νεότητας ἐνάντια στὴν ἐγκεφαλικότητα τῶν "γέρων". Ἐκφράζει τὸ ψυχικὸ πάθος τῆς "θύελλας καὶ ὁρμῆς" (sturm und drang) τὸ ὁποῖο ἀντιπαρατίθεται στὸν ψύχραιμο λόγο καὶ τὴν ὀρθολογικὴ ἀνάλυση, ποὺ θεωροῦνται ὡς ἀνάθεμα.

Ὅλο αὐτὸ τὸ πακέτο τοῦ βιταλισμοῦ, τῆς νεότητας, τῆς περιφρόνησης στὴν μετριοπάθεια, τοῦ προτάγματος γιὰ ἄμεση δράση, τῆς μανιχαϊστικῆς ἀνάγνωσης τοῦ κόσμου, μὲ μόνο πιθανὸ καὶ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπόλυτη ἐπικράτηση τοῦ Καλοῦ καὶ τὴν ἐξάλειψη τοῦ Κακοῦ, εἶναι ἀκριβῶς τὸ μεῖγμα τοῦ Ναζισμοῦ. Τόσο ἁπλά.
slpress

22 σχόλια:

 1. Γράφει ὁ Κώστας Γρίβας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς στὴν Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, όχι ο Κώστας Γρίβας, αναπληρωτής καθηγητής επιστημων περιβάλλοντος. ’Aρα με τι τίτλο ακριβώς μιλάει?
  "Μόνο ἕνας τυφλὸς δὲν βλέπει ὅτι ἡ σχετικὴ συζήτηση ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀντιπαράθεσης ἐπιστημονικῶν ἐπιχειρημάτων", λέει ο άνθρωπος που δεν παρέθεσε ούτε ένα επιχείρημα για τις θέσεις του.
  Καθηγητά, εάν έχετε να ασκήσετε κριτική στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, να το κάνετε με επιστημονικά τεκμήρια, όχι με φιλοσοφικούς στοχασμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διαφωνώ κυρίως όταν λέει "Μὲ τὴν δαιμονοποίηση αὐτοῦ καθαυτοῦ τοῦ ὄρου κλιματικὴ ἀλλαγή, ἐπιβάλλεται νομοτελειακὰ μία ἀντίληψη ὅτι ἡ φύση εἶναι, ἢ μᾶλλον πρέπει νὰ εἶναι, ἕνας στατικός, παγωμένος κόσμος. Συνακόλουθα, ἐπανερχόμαστε στὶς μεσαιωνικὲς ἀντιλήψεις τῆς "φυσικῆς τάξης πραγμάτων", μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται". Με αυτή την πρόταση, ο καθηγητής δείχνει να αγνοεί πλήρως την φύση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και το περιεχόμενο τις όλης συζήτησης. Ναι, ο κόσμος αλλάζει, ναι, το κλίμα έχει κύκλους. Η κουβέντα δεν περιστρέφεται γύρο από το εάν ο κόσμος αλλάζει από μονος του η' όχι, αλλα γύρο στο ποσο η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να επηρεάζει, να επιταχύνει τέτοιες αλλαγές. Και η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί σχεδόν ομόφωνα στο ότι ναι, η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει τις συγκεντρώσεις αεριων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι γεγονός, όχι συνωμοσιολογία.
  Προφανώς και θα μπορούσε ένα τέτοιο φαινόμενο να συμβεί και φυσικά, χωρίς την ανθρώπινη δραστηριότητα, εάν π.x. έπεφτε ένας μετεωρίτης η' εάν είχαμε υπερβολικά έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι αυτός λόγος να αγνοήσουμε το φαινόμενο και να κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, η να φανατιζόμαστε και να γινόμαστε υπέρμαχοι αυτής τις δραστηριότητας; Εσύ τι άποψη έχεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βρε αδερφέ, δεν διαφώνησα μαζί σου. Απλώς ρώτησα ποιες είναι οι ενστάσεις σου σχετικά με το παραπάνω άρθρο. Δεν είμαι γνώστης επί του συγκεκριμένου. Γι΄ αυτό παρακαλώ οι πιο σχετικοί να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους να μαθαίνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι αναγνώστες που το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ

   Διαγραφή
  2. Λυπάμαι αν φάνηκα εριστικός. Η ανωνυμία του internet συχνά ευνοεί μια πόλωση, και δεν είναι εύκολο να διακρίνεις μια ειλικρινή απορία από αίνε ειρωνικό σχόλιο. Σου εύχομαι καλή συνεχεια και συγγνώμη και πάλι

   Διαγραφή
 3. ξυπνατε ρε πριν μας λιωσουν στους φορους

  https://www.youtube.com/watch?v=9maUxnQRBhs

  https://ecozen.gr/2019/10/klimatiki-allagi-o-antilogos/

  http://berlin-athen.eu/%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.enallaktikos.gr/ar50362el-poioi-einai-oi-500-poy-me-epistoli-toys-pros-ton-oie-arnoyntai-tin-klimatiki-allagi.html

   https://www.youtube.com/watch?v=2NK_2ovyBpo

   Διαγραφή
  2. Ήδη το κάνουν... δες στον τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η το πεδίο Τέλος εκπομπής Αερίων Ρύπων και πόσα πληρώνεις για αυτό

   Διαγραφή
  3. Φιλε αντι των τρολλ (Mad Science) που πασταρισες καλυτερα να εβαζες κατι τετοιο

   https://tasthyras.wordpress.com/2019/10/06/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%bf%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
   θα εισουν πιο πιστευτος
   ναι, και ο φωσκολος ειναι τσιρακι των πετρελαικων ετσι? https://www.youtube.com/watch?v=oj8wQ2dpQb0

   Διαγραφή
  4. Η επιστήμη δεν κάνει επίκληση στην αυθεντία. Ο Φώσκολος μπορεί να υποστηρίζει ότι θέλει. Η άποψη ενός επιστήμονα που μάλιστα δεν παραθέτει δεδομένα, αλλα μονο αερολογίες (το co2 είναι ευτυχία!), δεν έχει καμια αξια. Για κάθε Φώσκολο που αρνείται την ανθρώπινη επίδραση στην κλιματική αλλαγή υπάρχουν 100 επιστήμονες που την επιβεβαιώνουν.
   Επιπλέον, αυτό που λέει ο Φώσκολος είναι εξωπραγματικό, ο ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα ως αέριο του θερμοκηπίου είναι αποδεδειγμένως. Τα επιχειρήματα περί αρχαίας Ελλάδας και Λιβύης είναι ντροπιαστικά για όλη την ελληνική επιστημονική κοινότητα.
   Και εγώ σου λέω ότι το οξυγόνο είναι γαμάτο, είναι ζωή και είναι αγάπη. Για δοκίμασε να κάτσεις σε ένα περιβάλλον με συγκεντρώσεις οξυγόνου 100% να σε δούμε.
   Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα σε όλους, η επιστήμη δεν είναι ούτε ντέρμπι Παο-Ολυμπιακός, ούτε εκλογές, και ο Φώσκολος, σαν μέλος τις επιστημονικής κοινότητας οφείλει να το ξέρει αυτό και να φερθεί ανάλογα.
   Εάν έχει απτά στοιχεια για αυτό που λέει, να τα δημοσιεύσει και να τα τεκμηριώσει με επιστημονικό λόγο, όχι σαν να είναι στο καφενείο. Αν όχι, να μην μιλάει καν.

   Διαγραφή
  5. Αν δεν σου αρέσει ο Αρχοντής, πάρε τον Muller. Στην περιγραφή του βίντεο του υπάρχει μια λίστα με ΠΗΓΕΣ (επιστημονικές μελέτες, όχι blogspot), κάτι που δεν είδα ποτε σε κανένα από τα άρθρα/video που αρνούνται την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή

   https://www.youtube.com/watch?v=OWXoRSIxyIU

   Διαγραφή
  6. Φιλε μου οι πηγες σου ειναι αξιοθρηνητες μονο κανενα λογιδριο της Γκρετας δεν ανεβασες και μην μονοπωλεις ετσι τον ορο επιστημη και επιστημονες ως η μονη αυθεντια.
   Αν παλι θεωρεις την ΝΑΣΑ ως εμπιστη πηγη, αυτη δεν ειναι που μας λεει πως “κακτησαμε” την σεληνη? https://www.youtube.com/watch?v=RIlwqWva4ms η που ψαχμει για ιχνη ζωης στον Αρη?
   Αλλο ειναι να μην ανακυκλωνουμε να μη μολυνουμε το περιβαλλον τους δρομους τη φυση τις παραλιες με την βρωμια μας και αλλο να κανουμε θρησκεια την ανζεντα των ολιγαρχων που πωλουν δικαιωματα ρυπανσης.
   Κατα τα αλλα μαλλον γραφεις σε λαθος μπολγκ γιατι οι περισσοτροι εδω μεσα δεν θεωρουν την Παλαια Διαθηκη ως αναξιοοπιστη πηγη οπως την διακωμωδει ο τυπακος στην προηγουμενη σου αναρτηση.
   Και για να τελιωνουμε https://www.youtube.com/watch?v=jSfQFhKMJKU

   Διαγραφή
  7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  8. Φιλε μου, οι πηγες μου είναι επιστημονικές δημοσιεύσεις ή υλικό που αναφέρεται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι δικες σου είναι συνωμοσιολογικά ντοκιμαντέρ του Σκάι. Την επομενη φορα βάλε κατευθείαν link σε επεισόδιο 'Αρχαίοι Εξωγήινοι. Εάν δεν ξέρεις πως λειτουργεί η επιστημονική μέθοδος και η επιστημονική συναίνεση, είναι δικό σου πρόβλημα. Κάθε ισχυρισμός για την ψεύτικη προσσελήνωση έχει καταρριφθεί εδώ και χρονια, αλλα συνεχίζουμε και ακούμε τις ίδιες παπαριές. Ξέρω ότι σε κάνει να νιώθεις μοναδικός και διαφορετικός από τη μάζα, αλλα χώνεψε το.
   Και αν σε κάνει και νιώθεις καλύτερα, OK, ο άνθρωπος δεν πήγε στο φεγγάρι, η Nasa δεν ψάχνει στοιχεια για ζωή στον 'Aρη, η Γη είναι επίπεδη, τα εμβόλια φέρνουν αυτισμό και οι εξωγήινοι έχτισαν τις πυραμίδες. Όταν έχεις το παραμικρό αποδεικτικό στοιχειο για αυτές τις παπαρολογιες έλα και δείξε το.

   Υ.Γ. Μην με πατρονάρεις, θα χρησημοποιοω τον ορο επιστήμη όπως θεωρώ σωστό, και εάν θέλω να γράφω σε blog θρησκόληπτων, δικαίωμα μου. Δεν με ενδιαφέρει να κλείνομαι σε Echo chambers.

   Διαγραφή
  9. Επειδη ειναι εξοχως κουραστικη η συζητηση μαζι σου ο Σκαι και τα αλλα βοθροκαναλα πουλανε το ιδιο ποιηματακι με εσενα και απαγορευουν το αντιλογο,
   Αυτο ειναι μονο ενα αντοκυμαντερ παλαιοτερης εποχης που επιστημονες αναλυουν την απατη που πρεσβευεις
   Στη μαζα παλι αναφερεσαι εσυ και αν ηθελα να ακουσω τετοια θα ανοιγα το χαζοκουτι (για τη ακριβεια θα αγοραζα ενα γιατι το εχω απομακρυνει χρονια τωρα)
   Αν παλι θεωρεις επιστημονα και επιστημη τον τυπο που συζηταει με τον εαυτο του για να μας πεισει, τι να πω...
   περαστικα..
   Αυτα και ως εδω,,
   Ο καθενας ας βγαλει τα συμπερασματα του..

   Διαγραφή
 4. Το θέμα είναι
  πολύ λεπτό.


  Ο Χριστιανισμός
  είναι αυτός πού
  εισήγαγε μία
  γ ρ α μ μ ι κ ή
  α ν τ ί λ η ψ η
  του χρόνου,

  από την πτώση
  πρός τα έσχατα,

  πολύ πρίν τον
  Δαρβίνο.

  Οι βάρβαροι ηγεμόνες της Δύσης
  υποδυόμενοι
  τους χριστιανούς
  αλλά χωρίς
  στέρεες βάσεις

  κατασκεύασαν το
  βάρβαρο σύστημα
  του παπισμού που
  αφού διέστρεψε
  το πνεύμα της
  πίστης μας

  έδωσε πάτημα
  σε κάθε λογής
  ...ψευδοσόφους
  να προτείνουν
  ιδεολογήματα
  -δήθεν πανάκειες-
  που έκτισαν
  την βαβέλ των
  ...νέων κι ωραίων
  μοντέρνων καιρών

  (και
  πρωταγωνιστεί
  σήμερα
  στην προσπάθεια
  διάλυσης
  της ορθοδοξίας
  συνεργαζόμενο
  με τους ισχυρούς
  της γής
  και πιέζοντας
  ανάξιους
  αρχιποιμένες).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ἐτσι ! ἐν συντομίᾳ,
   ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου
   μετὰ τοῦ πειρασμοῦ !
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 5. Ζόμπι νεοταξίτικα https://www.youtube.com/watch?v=8ulE-yDmXpo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ας καταθέσω λοιπόν κι εγώ κάτι. Κοιτάξετε την φωτό. Ο νεαρός κρατάει μια ταμπελίτσα, γράφει New Deal. Σας θυμίζει τίποτα ; Ναι, είναι το πακέτο μέτρων που ο Ρούζβελτ αν θυμάμαι καλά εφάρμοσε στην Αμερική, θέτοντας τις βάσεις για τον σοσιαλιστικό εφιάλτη του κρατικού χρέους. Με λίγα λόγια. Αυτό θέλουν να κάνουν και τώρα. Το πρόβλημα, σαφώς υπάρχει από την στιγμή που ο πεπτωκός άνθρωπος δεν σέβεται και δεν αγαπά την φύση, και δεν μιλάμε μόνο για τους κοινούς θνητούς και δύσμοιρους φορολογούμενους, αλλά κυρίως για τους καννίβαλους που παράγουν όπλα και φυτοφάρμακα, οι οποίοι αποδεδειγμένα και με ευχαρίστηση θα έλεγε κανείς, μισούν και την κτίση και ό,τι υπάρχει σε αυτήν, για αυτό και είναι αποφασισμένοι είτε να το ισοπεδώσουν είτε να το τροποποιήσουν γενετικά, για να λένε μετά ότι αυτοί το έφτιαξαν, όχι ο Θεός. Τέλος. Τώρα, τι θα πάθουμε εμείς εξ αιτίας αυτών, είναι το εξής. Περισσότεροι φόροι, περισσότερα δεσμά, λιγότερη ελευθερία, απαξίωση της ανθρώπινης υπάρξεως- περαιτέρω απ ότι τώρα, δηλαδή. Καί όσο περισσότερο εδραιώνεται ένα περιβάλλον ευνοικό για τον αντίχριστο, τόσο πιο παράλογα θα γίνονται τα πράγματα. Και ο Θεός βοηθός.

  Παναγία Μαρμαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. https://www.huffingtonpost.gr/entry/disekatommerioechoi-stis-epa-demioeryoen-tameio-kata-tes-klimatikes-allayes_gr_5d2aefb9e4b02a5a5d5c3fc3?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. H θεωρία της εξελίξεως του Δαρβίνου είναι αντίΘεη και προσβλητική για τον Θεό και τον άνθρωπο, αντίκειται στην Πίστη μας και έχει ανατραπεί απο πολλούς επιστήμονες. Ο Θέος δεν έφτιαξε μαιμούδες που μόνες έγίναν άνθρωποι αλλά έφτιαξε άνθρωπο με ψυχή που είναι κατ εικόνα και καθ'ομοίωσήν Του. Έτσι η Θεωρία της εξελίξεως είναι προσβολή για την ανθρώπινη υπόσταση. Παραπέμπτω στις διαφωτιστικότατες εκπομπές του π. Βολουδάκη στην Πειραική εκκλησία για το θέμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η παράλογη πίστη στό

  α λ ά θ η τ ο

  της επιστήμης,

  και η γελοιοποίηση
  όσων τολμήσουν να εκφράσουν αλλη άποψη

  είναι κάτι που
  κατατάσει
  -οχι βεβαια την
  επιστήμη αλλά
  τους τυφλούς λάτρεις της-

  στην πιό...κουφή θρησκεία.

  Ενοείται οτι ανοίγοντας
  κουβέντα μαζί τους
  δεν υπάρχει περίπτωση
  να βγάλεις ποτέ άκρη.

  Υπομονή.
  Άλλωστε υπήρξε
  η πρώτη παγκόσμια
  (ψευτο)θρησκεία

  η οποία εντέχνως επιχειρείται
  να αντικατασταθεί
  από τον οικουμενισμό.
  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.