5 Σεπ 2019

Oἱ ἀποφάσεις τῶν Ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν ἔχουν συμβουλευτικὸ χαρακτήρα ἐνῶ τὰ Ἀνώτατα Δικαστήρια δεσμεύουν τὴ Διοίκηση!

Νέα «ἐπίθεση» τῶν Ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς 
ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ καὶ τὸ θρήσκευμα στὰ Ἀπολυτήρια
Ἄμεση ἀνάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Ἡ εἴδηση συνοπτικὰ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ἔκρινε ἀντισυνταγματική, μὴ νόμιμη καὶ ἀντίθετη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης καὶ στὸ πληροφοριακὸ σύστηµα «myschool», ἀλλὰ καὶ στὴ δήλωση τῶν μαθητῶν ὅτι δὲν εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι προκειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ µἄθηµα τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῶ ἡ Ἀρχὴ καλεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς τὴν ἀπόφασή της».
Τὰ σχόλιά μας:
Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ζητοῦν ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ χωρὶς ἀναφορὰ στὸ θρήσκευμα, οὔτε καν μὲ τρόπο ἀρνητικὸ («δὲν εἶμαι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος») καὶ διαγραφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ Ἀπολυτήρια. Παρόμοιες ἀποφάσεις τῆς ἴδιας Ἀρχῆς...
ἀλλὰ καὶ ἐκείνης τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη εἶχαν ὁδηγήσει τὸ καλοκαίρι τοῦ 2008 στὶς γνωστὲς ἐγκυκλίους Στυλιανίδη γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ποὺ ταλαιπώρησαν Θεολόγους, Δασκάλους καὶ τὰ σχολεῖα γιὰ πολὺ καιρό.

Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι σήμερα εἶναι ὅτι πλέον ὑπάρχει ἡ δεσμευτικὴ γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τελεσίδικη ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Περιττὸ νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν ἔχουν συμβουλευτικὸ χαρακτήρα ἐνῶ τὰ Ἀνώτατα Δικαστήρια δεσμεύουν μὲ τὶς ἀποφάσεις τους τὴ Διοίκηση. Πιὸ ἁπλά, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν μπορεῖ νὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὴν σημερινὴ ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἐπειδὴ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἐφαρμόζει τὴν προαναφερθεῖσα τελεσίδικη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων.

Ἡ ἰσχύουσα ἐγκύκλιος γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς (ἀρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015), γνωστὴ ὡς ἐγκύκλιος Λοβέρδου, ἀποτελεῖ συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καὶ ἑπομένως ὁποιαδήποτε σκέψη ἀλλαγῆς της πρέπει νὰ ἀπορρίπτεται ὡς μὴ σύννομη.

Καὶ ἕνα σχόλιο πολιτικοῦ χαρακτήρα. Ἐπειδὴ οἱ τελικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὰ ζητήματα παιδείας λαμβάνονται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας θὰ πρέπει νὰ προσεχθεῖ ἰδιαίτερα στὴν παροῦσα συγκυρία ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ χειρίζεται τὰ ζητήματα τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης. Ἐλπίζουμε πὼς ἡ τελεσίδικη ἀπόφαση ἀπόρριψης τῶν ἐγκυκλίων Στυλιανίδη γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ μὲ τὶς ὁποῖες ἔχουν ἀκυρωθεῖ τὰ Θρησκευτικὰ Φίλη – Γαβρόγλου θὰ ἀποτελέσουν κριτήριο λήψης πολιτικῶν ἀποφάσεων ποὺ θὰ κινοῦνται ἐντός τῆς νομιμότητας καὶ τῶν ἐπιταγῶν τοῦ Συντάγματος. Ἐὰν παρ’ ἐλπίδα ἐπιλεγεῖ πορεία διαφορετική, ἡ ἀντίδραση θὰ εἶναι ἄμεση. Οἱ ἀναγκαστικὲς νέες προσφυγὲς στὴ δικαιοσύνη θὰ κατατεθοῦν ἀμέσως καὶ ὁ ἀγώνας θὰ συνεχισθεῖ ἀνένδοτος.

Ὁλόκληρη ἡ εἴδηση
Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ἔκρινε ἀντισυνταγματική, μὴ νόμιμη καὶ ἀντίθετη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης καὶ στὸ πληροφοριακὸ σύστηµα «myschool», ἀλλὰ καὶ στὴ δήλωση τῶν μαθητῶν ὅτι δὲν εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι προκειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ µἄθηµα τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῶ ἡ Ἀρχὴ καλεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς τὴν ἀπόφασή της.

Ἀναλυτικότερα, στὴν Ἀρχὴ εἶχαν προσφύγει ἡ Ἑλληνικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ἘλΕΔΑ) καὶ ἡ Ἕνωση Ἀθέων, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ μὴ νόμιμη ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας:

1) στὰ ἀπολυτήρια της πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης,
2) στὸ μηχανογραφικὸ σύστημα «myschool» καὶ
3) στὴν δήλωση τοῦ μαθητῆ ἢ τοῦ γονέα, ὅτι δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.

Κατόπιν αὐτῶν, ἡ Ἀρχὴ μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 28/2019 ἀπόφασή της ἔκρινε ὅτι:
«α) ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύµατος καὶ τῆς ἰθαγένειας στὰ στοιχεῖα ποὺ τηροῦνται στὸ σχολεῖο, στοὺς τίτλους καὶ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης καὶ στὸ πληροφοριακὸ σύστηµα «myschool», καθὼς καὶ ἡ ὕπαρξη ἀντίστοιχων πεδίων στὰ σχετικὰ ἔντυπα, ἀνεξαρτήτως ἂν εἶναι προαιρετικὴ ἡ συµπλήρωσή τους καὶ
β) ἡ δήλωση ὅτι ὁ µἀθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐπικαλεῖται λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὸ µἄθηµα τῶν θρησκευτικῶν, δὲν εἶναι νόµιµες.

Παράλληλα, ἡ Ἀρχὴ καλεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, νά:
«α) ἀπόσχει ἀπὸ τὶς ὡς ἄνω µἡ συννοµες πράξεις ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν δεδοµένων τῶν µἀθητῶν,
β) µἐριµνήσει γιὰ τὴν ἄµεση τροποποίηση τῶν σχετικῶν ρυθµίσεων καὶ νὰ λάβει κάθε ἀναγκαῖο µἔτρο προκειµένου νὰ µἢν ἀναγράφεται πλέον τὸ θρήσκευµα καὶ ἡ ἰθαγένεια στὰ στοιχεῖα ποὺ τηροῦνται στὸ σχολεῖο καὶ στοὺς τίτλους καὶ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης, καθὼς καὶ στὸ πληροφοριακὸ σύστηµα «myschool» καὶ
γ) ἐκδώσει κάθε ἀναγκαία ὁδηγία πρὸς τὶς οἰκεῖες ἐκπαιδευτικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς διευθυντὲς τῶν σχολείων ὥστε, ἐφεξῆς, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ µἄθηµα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ µἢν ἀπαιτεῖται ἡ δήλωση ὅτι ὁ µἀθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, ἀλλὰ τὸ δικαίωµα αὐτὸ νὰ ἀσκεῖται (ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν µἀθητὴ ἂν εἶναι ἐνήλικος ἢ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ ἂν εἶναι ἀνήλικος), κάτ? ἐπίκληση ἀποκλειστικὰ καὶ µὄνον λόγων συνείδησης».
Ὁ πρόεδρος τῆς (ἘλΕΔΑ) Γιάννη Ἰωαννίδης
Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, δικηγόρος Γιάννης Φ. Ἰωαννίδης, σὲ δήλωσή του χαρακτηρίζει πολὺ σημαντικὴ τὴν ἐν λόγω ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς.

Εἰδικότερα, ὁ κ. Ἰωαννίδης ἀναφέρει:
«Μὲ μία πολὺ σημαντικὴ σημερινή της ἀπόφαση (ὕπ? ἄρ. 28/2019) ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἔκανε δεκτὲς τὶς προσφυγὲς τῆς ἘλΕΔΑ καὶ τῆς Ἕνωσης Ἀθέων καὶ ἀποφάσισε ὅτι δὲν εἶναι νόµιµες: α) ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύµατος καὶ τῆς ἰθαγένειας στὰ στοιχεῖα ποὺ τηροῦνται στὸ σχολεῖο, στοὺς τίτλους καὶ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης καὶ στὸ πληροφοριακὸ σύστηµα «myschool», καθὼς καὶ ἡ ὕπαρξη ἀντίστοιχων πεδίων στὰ σχετικὰ ἔντυπα, ἀνεξαρτήτως ἂν εἶναι προαιρετικὴ ἡ συµπλήρωσή τους καὶ

β) ἡ δήλωση ὅτι ὁ µἀθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐπικαλεῖται λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὸ µἄθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, γιατί παραβιάζουν τὶς σειρὰ διατάξεων τοῦ Συντάγματος, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς νομοθεσίας περὶ προσωπικῶν δεδομένων ἐνῶ ἐκθέτουν καὶ τοὺς μαθητὲς σὲ κινδύνους διακρίσεων.

Ἐπιπλέον ἡ Ἀρχὴ καλεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ὡς ὑπεύθυνο ἐπεξεργασίας, νά:
α) ἀπόσχει ἀπὸ τὶς ὡς ἄνω µἡ συννοµες πράξεις ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν δεδοµένων τῶν µἀθητῶν,
β) µἐριµνήσει γιὰ τὴν ἄµεση τροποποίηση τῶν σχετικῶν ρυθµίσεων καὶ νὰ λάβει κάθε ἀναγκαῖο µἔτρο προκειµένου νὰ µἢν ἀναγράφεται πλέον τὸ θρήσκευµα καὶ ἡ ἰθαγένεια στὰ στοιχεῖα ποὺ τηροῦνται στὸ σχολεῖο καὶ στοὺς τίτλους καὶ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης, καθὼς καὶ στὸ πληροφοριακὸ σύστηµα «myschool» καὶ γ) ἐκδώσει κάθε ἀναγκαία ὁδηγία πρὸς τὶς οἰκεῖες ἐκπαιδευτικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς διευθυντὲς τῶν σχολείων, ὥστε, ἐφεξῆς, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ µἄθηµα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ µἢν ἀπαιτεῖται ἡ δήλωση ὅτι ὁ µἀθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, ἀλλὰ τὸ δικαίωµα αὐτὸ νὰ ἀσκεῖται (ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν µἀθητὴ ἂν εἶναι ἐνήλικος ἢ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ ἂν εἶναι ἀνήλικος), κάτ? ἐπίκληση ἀποκλειστικὰ καὶ µὄνον λόγων συνείδησης».

Πρόκειται γιὰ μία ἀπόφαση ποὺ δικαιώνει τὸ ρόλο τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς ὡς προστάτιδας τῶν δικαιωμάτων, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἐγγυητικά, ὅταν ἡ νομοθετικὴ καὶ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ἀποτυγχάνουν νὰ διασφαλίσουν ἐπαρκῶς τοὺς ὅρους ἄσκησης τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς προστασίας εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων στὸν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. Ἐλπίζουμε αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς τὶς συστάσεις τῆς Ἀρχῆς».
huffingtonpost.gr  -  Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ

7 σχόλια:

 1. Πήραμε μια μικρή
  γεύση

  των μηχανισμών
  που στήνονται
  ώστε
  ενώ τυπικά να
  μην καταργείται
  η
  -έστω ολίγη-
  δημοκρατία

  να περιορίζεται

  όπου ενοχλεί
  τον
  "δικαιωματικό"
  ροζ φασισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διαβάζω το ένα μετἀ το άλλο τα άρθρα σας,
  ΠΟΥΘΕΝΑ μια λέξη για συγκέντρωση ενόψει παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για την προδοτική συμφωνία.
  Τι έγινε;;;Άλλαξε η κυβέρνηση και αποκτήσατε επιλεκτική μνήμη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1.Μην αδικείτε το ιστολόγιο, που στα πολιτικά θέματα «ξεχωρίζει» με αξιοπρέπεια.
   2.Ο σημερινός πρωθυπουργός έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ. Γιατί δεν ζήτησε δημοψήφισμα ; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης έχουν το ίδιο αφεντικό ;
   Tί περιμένετε από ένα νέο συλλαλητήριο; Όχι αγαπητέ μου, δεν σπέρνω σιτάρι στην άσφαλτο.

   Διαγραφή
 3. ΓΙΑ ΤΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΙΧΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ.

  'Δεν αντιλαμβάνεστε ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης έχουν το ίδιο αφεντικό ;
  Tί περιμένετε από ένα νέο συλλαλητήριο; Όχι αγαπητέ μου, δεν σπέρνω σιτάρι στην άσφαλτο.'

  ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΡΩΤΑΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ.
  ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙ.
  ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ.
  ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.


  ΜΗΝ ΣΠΕΡΝΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΟΠΩς ΚΑΝΑΤΕ ΟΣΟ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.
  ΚΑΝΤΕ ΚΑΛΑ ΚΟΝΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΔ. ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ.
  ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΛΕΞΗ : ΝΤΡΟΠΗ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το Ρωμαίικο Οδοιπορικό έχει χτυπήσει τόσο πολύ την Νέα Δημοκρατία, όσο κανένα άλλο ιστολόγιο και ιστοσελίδα.
   Και συνεχίζει ανένδοτο τον αγώνα του. Τώρα, αν δεν στήριξε ένα συλλαλητήριο που δεν το εκπροσωπούσε κανένας επίσημους θεσμικός φορέας, καλά έκανε. Προσέχει τις κινήσεις του. Δεν είναι ότι υποτάχτηκε ή ότι πρόδωσε. Σας παρακαλώ, μη γράφετε μπούρδες! Μ αρέσει που διάβασες προσεκτικά τις αναρτήσεις του. Τόσο επιθετικές αναρτήσεις, ίσως από άλλο ιστολόγιο δεν υπάρχουν, αντικειμενικά. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν!

   Διαγραφή
 4. Είμαι ο Ανώνυμος 6 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:15 π.μ.

  Δεν πάω σε συλλαλητήριο μ΄αυτούς που ψήφισαν Ν.Δ.
  1. Συμφωνώ απόλυτα με τον ανών. 4:13 μ.μ. : Το Ρωμαίικο Οδοιπορικό έχει χτυπήσει τόσο πολύ την Νέα Δημοκρατία, όσο κανένα άλλο ιστολόγιο και ιστοσελίδα.
  2. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να ντρέπομαι.
  – ήμουν παρών σε 6 συλλαλητήρια. (και των Αθηνών)
  - Στις εθνικές εκλογές ψήφισα ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ. Όσοι ψήφισαν Ν.Δ. δεν γνώριζαν τη δήλωση , πριν τις εκλογές, του νυν πρωθυπουργού, ότι θα σεβαστεί τη συμφωνία ; δεν διάβασαν :

  “ Τώρα υπόσχονται ότι θα τηρούν κατά γράμμα την «προδοτική» τάχα Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από τη στάση τους στην Συμφωνία των Πρεσπών και μεγαλύτερη δικαίωση για εμάς που πήραμε την απόφαση. ΤΣΙΠΡΑΣ.ΦΛΩΡΙΝΑ 23-6-19”

  EΣΥ Ανώνυμε 6 Σεπτεμβρίου 2019 - 2:55 μ.μ. ΤΙ ΨΗΦΙΣΕΣ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν ψηφισα...γιατι "ψοφισα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.