19 Σεπ 2019

Ἡ ἑλληνικὴ διανόηση παπαγαλίζει ὅ,τι τῆς σερβίρεται ἀπὸ τὴ Δύση, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία

Γράφει ὁ Γιῶργος Κοντογιώργης
Πρὶν χρόνια ὁ Θόδωρος Πάγκαλος εἶχε δηλώσει στὸν Σκάι: «Δὲν φταίει ἡ Siemens καὶ ἡ Novartis, οἱ Ἕλληνες εἶναι διεφθαρμένος λαός». Ἐὰν ἐξαναγκάσει κάποιος μία γυναίκα νὰ εἶναι σὲ πορνεῖο καὶ ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν χρόνο ποὺ εἶναι ἐξαναγκασμένη νὰ εἶναι ἐκεῖ, ἀρχίσει καὶ τῆς ἀρέσει, ποιὸς φταίει; Αὐτὴ ἡ δυστυχὴς πού τὴν ἐξανάγκασε κάποιος ἀσκώντας βία ἐπάνω της;
Διότι ἂν ὅσοι ἰσχυρίζονται αὐτὰ εἶχαν διαβάσει ἔστω καὶ λίγο, ὄχι τοὺς ὀλιγογράμματους ποὺ δὲν ἀποκρύπτουν τῆς ἀπέχθειά τους πρὸς τὴν κοινωνία, ἀλλὰ ἔστω τοὺς ὀλιγαρχικούς τῆς ἀρχαιότητας, τὸν Πλάτωνα, ἢ ἀκόμη τὸν δημοκρατικὸ Ἀριστοτέλη, θὰ γνώριζαν ὅτι τὸ πολιτικὸ σύστημα εἶναι αὐτὸ ποὺ δημιουργεῖ τὸ ἦθος καὶ τὸ ἔθος τῆς κοινωνίας.
Σήμερα, τὸ πολιτικὸ σύστημα λέει ἐμμέσως στὸν πολίτη ὅτι γιὰ νὰ φτιάξει ἕνα σπίτι πρέπει νὰ λαδώσει. Τοῦ λέει ὅτι γιὰ νὰ φοροδιαφύγει πρέπει νὰ λαδώσει. Τοῦ λέει ὅτι γιὰ νὰ διορίσει...
τὸ παιδὶ του πρέπει νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν πολιτικὸ ρουσφέτι. Ἕνας ὑπουργὸς δὲν τιμωρεῖται πολιτικὰ ἐὰν βάζει τὴ γυναίκα του μὲ ξεχωριστὴ ἑταιρεία νὰ κάνει δουλειὲς μὲ τὸ κράτος, τὶς ἐπιλογὲς τοῦ ὁποίου ὁ ἴδιος ἐπηρεάζει ἄμεσα ἢ συνήθως ἐμμέσως. Οὔτε ἐὰν κάνει κουμπαριὲς μὲ μεγαλοεπιχειρηματίες καὶ ἐξασφαλίζει χρῆμα γιὰ τὶς προεκλογικὲς δαπάνες του κι ὄχι μόνο.

Τὸ πραγματικὸ ἐρώτημα, λοιπόν, εἶναι τί ἐπιλογὲς ἔχει ἡ κοινωνία. Τὸ πολιτικὸ σύστημα διαφθείρει τὴν κοινωνία, τῆς καλλιεργεῖ τὴ διαπλοκὴ καὶ μετὰ τὴν κατηγορεῖ γι’ αὐτὸ ποὺ τῆς ἔκανε. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μέσα στὴν κρίση οἱ δανειστὲς δὲν ἄγγιξαν οὔτε τὸ πολιτικὸ σύστημα, οὔτε τὴ νομοθεσία ποὺ ἀφήνει περιθώρια γιὰ διαπλοκὴ καὶ διαφθορά.

Διεφθαρμένος λαὸς κατὰ τὴν κομματοκρατία
Ἔτσι, οἱ πολιτικοί μας συνεχίζουν νὰ ἐθίζονται στὴν ἔννοια τῆς κομματοκρατίας, δηλαδὴ τοῦ ἰδιοτελοῦς συμφέροντος ποὺ τοὺς κρατάει στὸν ἀφρό. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἐπανεκλογή τους, τὸ πῶς θὰ ἀποκτήσουν ἀξιώματα καὶ βέβαια πῶς θὰ διαχύσουν τὴν εὐθύνη, πῶς θὰ ἐνοχοποιήσουν τὴν κοινωνία γιὰ νὰ ἔχουν ἐλαφρυντικὰ σὲ ὅ,τι διαπράττουν.

Τὸ ὑφιστάμενο πολιτικὸ σύστημα πρέπει νὰ ἐκλείψει. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅμως, ἔχουμε πρόβλημα μὲ τί θὰ τὸ ἀντικαταστήσουμε. Ἂν ἀναζητήσουμε ἕνα νέο σωτήρα, αὐτὸς θὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ ἴδιο σύστημα, ἢ τὸ σύστημα θὰ τὸν ἀφομοιώσει, ἢ θὰ τὸν καταλύσει πολιτικά. Τὸ ἐρώτημα, λοιπόν, εἶναι ἂν μπορεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ ἕνα νέο σχῆμα, ἕνας ἡγέτης καὶ μία πολιτικὴ δύναμη, ἡ ὁποία θὰ προτείνει καὶ θὰ ἐμπνεύσει ἕνα πρόταγμα μετάβασης σὲ μία ἄλλη ἐποχή. Σὲ μία ἐποχή, στὴν ὁποία θὰ ἀλλάξει ριζικὰ ἡ θεσμικὴ σχέση μεταξὺ κοινωνίας καὶ πολιτικῆς, ἔτσι ὥστε νὰ ἀναγκαστοῦν οἱ πολιτικοὶ νὰ πολιτεύονται γιὰ χάρη τοῦ δημόσιου συμφέροντος.

Πῶς μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό; Ἂν κάποια πολιτικὴ δύναμη ἐπιχειρήσει νὰ τὸ ἐπιβάλει μέσα ἀπὸ τὶς κοινοβουλευτικὲς διαδικασίες, τότε κατὰ πάσα πιθανότητα θὰ συσπειρωθοῦν ὅλοι καὶ θὰ τὴν ἀκυρώσουν. Γύρω ἀπὸ τὸ παρὸν σύστημα ἔχουν ὑφανθεῖ νοοτροπίες καὶ ἰσχυρὰ συμφέροντα ποὺ τὸ κάνουν δύσκολο ἀντίπαλο, ἀλλὰ καὶ μὴ ἀνατάξιμο. Γι’ αὐτὸ θεωρῶ ὅτι ἡ ἀλλαγὴ μπορεῖ νὰ προκύψει ἢ ἀπὸ κατάρρευση ἢ ἀπὸ ἀνατροπή, ὑπὸ τὸν ὄρο ὅτι ὑπάρχει ἕνα πρόταγμα, ὅτι θὰ ξέρουμε πὼς θέλουμε νὰ πᾶμε στὸ μέλλον καὶ ἐμεῖς, ὅπως πηγαίνουν ἤδη κυρίως στὴ Δύση.

Μᾶς κλωνοποίησαν στὸ ὄνομα τοῦ “ἐξευρωπαϊσμοῦ”
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ συνεκτιμήσουμε ὄχι μόνο τὴν καταστροφὴ ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ἐξάρτησή της, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι εἴμαστε σὲ ἕναν ἐπικίνδυνο γεωπολιτικὸ χῶρο. Ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ οἱ συσχετισμοί, κινδυνεύουμε νὰ ἀποτελέσουμε εὔκολο θήραμα γιὰ τὴν Τουρκία. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιατί δὲν μπορεῖς νὰ λειτουργήσεις πολιτικά, ἔχοντας κατὰ νοῦ ὅτι βρίσκεσαι στὸν Καναδὰ ἢ στὴ Σουηδία ποὺ δὲν ὑπάρχουν οἱ γεωπολιτικὲς συνθῆκες τῆς περιοχῆς μας.

Πάντως, αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὴν Ἑλλάδα δὲν βλέπω νὰ ὑπάρχει ἡ ἀναγκαία συνείδηση καὶ γνώση, οὔτε καν σὲ ἐπίπεδο διανοουμένων. Ἡ ἑλληνικὴ διανόηση εἶναι κατὰ κανόνα μηρυκαστική. Δὲν διαθέτει αὐτονομία σκέψης. Παπαγαλίζει ὅ,τι τῆς σερβίρεται ἀπὸ τὴ Δύση, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία. Δὲν εἶναι οὔτε καν αὐτὸ ποὺ ἀρχίζει νὰ διαμορφώνεται δειλὰ στὴ Δύση.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅσες φορὲς δοκιμάζει κάποιος νὰ ὑποδείξει μία λύση γιὰ κάποιο πρόβλημα, ἡ ἀπάντηση εἶναι: «ἔχει γίνει αὐτὸ πουθενὰ ἀλλοῦ; Τὸ ἔχει πεῖ κάποιος ἄλλος;». Θεωροῦν ἀδιανόητο νὰ παραχθεῖ πρωτότυπη σκέψη ἀπὸ Ἕλληνα! Ὀφείλεις νὰ προτείνεις λύσεις ποὺ θὰ εἶναι ἐναρμονισμένες μὲ τὸ πολιτικῶς ὀρθό, δηλαδὴ μὲ τὸν δυτικὸ κανόνα. Γιατί; Τὸ μυστικὸ βρίσκεται στὴν ἐποχὴ ποὺ μᾶς ἐπέβαλλαν τὴν ἀπολυταρχία καὶ μᾶς κλωνοποίησαν, στὸ ὄνομα τοῦ “ἐξευρωπαϊσμοῦ”. Μᾶς δίδαξαν πῶς νὰ μὴν ἔχουμε αὐτοεκτίμηση καὶ αὐτονομία σκέψης.

20 σχόλια:

 1. Εξαιρετικο το αρθρο και θα ηθελα απλα να συμπληρωσω οτι, εφ'οσον ο ελληνας σημερα ειναι "μεταλλαγμενος"
  ιστορικα,κοινωνικα,εγκεφαλικα,
  εκπαιδευτικα,εχει απωλεσει δηλαδη καθε τι που τον καθοριζε και τον διαφοροποιουσε σαν λαο απο ολους τους αλλους ετσι εχει διαμορφωθει σημερα μια κοινωνικη πραγματικοτητα που ΔΕΝ θυμιζει-στο ελαχιστο-ΕΛΛΑΔΑ οπως ηταν καποτε,ΔΕΝ θυμιζει το παλιο ελληνικο σχολειο οπως ηταν καποτε,ΔΕΝ θυμιζει την παλια ελληνικη οικογενεια που ηταν ολοι γυρω απο το τραπεζι για το φαγητο με την εικονα του ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ να υπαρχει στο δωματιο και πολλα αλλα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙΑ.
  Ο σκοπος σημερα ειναι να γινει μια αλωσις και μια "εξαφανισης" της ελληνικης οικογενειας,της κοινωνιας,
  των εθιμων,των παραδοσεων,της ηθικης
  τα παιδια να μεινουν αμορφωτα, αστοιχειωτα,χωρις ΠΙΣΤΕΥΩ χωρις ιχνος αγαπης και σεβασμου για τον συνανθρωπο...οι μελλοντικοι ηλεκτρονικοι "σκλαβοι"
  μιας παγκοσμιοποιημενης κοινωνιας
  ανθρωπων-αριθμων,χωρις να υπηρετουν ΚΑΜΜΙΑ ΑΞΙΑ,ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ "ΠΙΣΤΕΥΩ" ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
  ΕΚΕΙΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΕΜΑΘΑΝ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΞΑΝ,ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η λυση καθ οι ανθρωποι υπαρχουν,δεν προβαλονται ομως πουθενα και απο κανεναν.Η Νεα Φιλικη Εταιρεια,η πολιτικη παραταξη συνεχιστων του Ιωαννη Καποδιστρια ,του Αγιου της Πολιτικης.Για να ξαναβρουμε την Ορθοδοξη Ρωμαιικη περπατησια μας και το πολυτιμα και ανεκτιμητα τζιβαηρικα μας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν σας μαθαίνουν να βάζετε τόνους εσάς εκεί στην "Κοινωνία";

   Διαγραφή
 3. Βαλε εσυ,εγω βαριεμαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, αν βαριέστε να βάλετε τόνους στις λέξεις, πόσο θα παλέψετε για την Πατρίδα...

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος 19 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:05 μ.μ.
   Και τι σας λέει ότι ο ανώνυμος που δεν βάζει τόνους είναι κομματικό στέλεχος του κόμματος Κοινωνία; Μπορεί να μου διαφεύγει κάτι, αλλά δεν βλέπω λόγο να το συμπεραίνετε αυτό από τα λεγόμενά του;
   Τέλος, δε χρειάζεται να παλέψουν για την Πατρίδα. Αν δεν την καταστρέφουν, όπως οι υπόλοιποι, είναι υπεραρκετό.

   Ένας άλλος ανώνυμος

   Διαγραφή

 4. Αυτο καταλαβες εε??
  Οι τονοι σε ενδιαφερουν πιο πολυ απο αυτα που γραφω?καταλαβα σε τι "επιπεδο"
  βρισκεσαι και ποση σημασια δινεις.
  Αλοιμονο στο blog αν εχει σχολιαστες σαν και εσενα...μπες στην τρυπα σου που θα με ειρωνευτεις κιολας,μαθε να σχολιαζεις και οταν μαθεις τα ξαναλεμε.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην εξάπτεσαι αδελφέ, η γλώσσα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε. Πρέπει να τα φυλάμε. Δεν είπα ότι δεν έχουν σημασία όσα γράφεις. Διακρίνω μια επιθετικότητα όμως (μπες στην τρυπα σου).. Τέλος πάντων, όπως λέει και ο Όσιος Παΐσιος (που η παράταξή σου τον αμφισβήτησε σε πολλά σημεία): "αν ζούσε σήμερα ο Μέγας Βασίλειος, θα έπιανε πάλι την σπηλιά και το κομποσχοίνι". Επομένως καλά το είπες, πρέπει να μπούμε στο ταμείο μας και να ξεκινήσουμε προσευχή, μόνο αυτό μας απέμεινε.

   Διαγραφή
 5. εσας ρε νουμερο δεν σας μαθαινουν ουτε περισπωμενη ουτε τροπους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο των υποστηρικτών της "Κοινωνίας".. Ευχαριστούμε θερμά!

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 2:13 μ.μ.
   Για να είμαστε ακριβείς, με τις νέες ταυτότητες που θα βγουν σε λίγο, όλοι μας νούμερα θα είμαστε. Θα μπορούσε να είναι ο νέος μας εθνικός χαιρετισμός: "γεια νούμερο". Ίσως θα πρέπει να το χωνέψουμε και να μην παρεξηγιόμαστε από τον χαρακτηρισμό.

   Εκτός αυτού, σταματήστε να μαλώνετε και να γκρινιάζετε. Υπάρχουν άλλοι που γράφουν πολύ χειρότερα. Οι τόνοι είναι το ελάχιστο από αυτά που βλέπεις στο ιντερνετ και σε αυτό το μπλογκ.

   Διαγραφή
 6. Aσφαλώς και δεν έχουν καμία σχέση με το ήθος και το ύφος των ανθρώπων της ΠΟΛ.ΠΑΡΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ τέτοια σχόλια και μάλιστα ανώνυμα.Γιατί όμως τέτοια εμπάθεια και ψέματα εναντίον της ΚΟΙΝΩΝΙΑ;Τι να το κανείς το κομποσχοίνι και το ταμείο αδελφέ όταν πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα λέγοντας ότι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ αμφισβήτησε σε πολλά σημεία τον Αγ. Παίσιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον γιατί το έχουμε χάσει το ρημάδι...
   Τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω πως συμπέρανε ο ένας ανώνυμος ότι ο άλλος ανώνυμος είμαι μέλος της Κοινωνίας. Μετά προσπαθώ να καταλάβω γιατί τον πείραξαν οι τόνοι που έλειπαν, όταν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος μετά βίας γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί σωστά τον υπολογιστή και είναι φυσικό να γράφει σε αυτόν σαν ζαλισμένο κοτόπουλο. Μετά είναι και η εμπάθεια που αναφέρετε. Αλλά μη νομίζετε ότι αυτή η εμπάθεια στρέφεται μόνο εναντίων της Κοινωνίας. Εναντίων όλων αδιακρίτως στρέφεται. Κοινώς, δεν ξέρουμε τι μας φταίει και τρωγόμαστε ακόμα και με τα ρούχα μας. Δε θα μπορούσα να σας απαριθμήσω όλα τα περιστατικά όπου άτομα, που δεν με γνώριζαν καν, με στόλιζαν με κοσμητικά επίθετα για πράξεις μου που δεν τους έθιγαν, ούτε τους ενοχλούσαν στο ελάχιστο (μιλώ για περιστατικά εκτός ίντερνετ, στην καθημερινή ζωή).
   Αλλά όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, "μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι"...
   Πάντως, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο κάποιοι εμπαθείς σε αυτό το site να είναι βαλτοί.

   Διαγραφή
  2. http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2014/01/blog-post_7179.html

   Διαγραφή
  3. http://atheatignosi.blogspot.com/2014/05/blog-post_1267.html

   Διαγραφή
  4. @Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:28 μ.μ.
   Συγνώμη, αλλά τα περισσότερα από τα γραφόμενα στο άρθρο είναι χαζομάρες και θυμάμαι πολύ καλά το ύποπτο ιστολόγιο που ξεκίνησε να τις εκδίδει. Μια-μια οι κατηγορίες (γιατί και εγώ τους ψήφιζα και με προβλημάτισε το θέμα):

   1) Όταν μια ενορία στηρίζει ένα πολιτικό κόμμα / Η επιμονή τους να κατεβαίνουν στις εκλογές ΜΟΝΟΙ τους. / Ξεκίνησαν μόνοι τους:
   Η Κοινωνία έχει κατά καιρούς καλέσει άτομα από άλλες ενορίες να γίνουν μέλη τους. Κάλεσε ακόμα και ιερείς να στείλουν πνευματικά παιδιά τους να τους βοηθήσουν, χωρίς καμιά ουσιαστική ανταπόκριση. Επίσης, από όσο ξέρω, κάλεσε και άλλα κόμματα σε συνεργασία, αλλά όταν τους είπε πως πρέπει να υπογράψουν την αποκήρυξη της μασονίας για να γίνει αυτό, έγιναν καπνός. Γιατί άραγε;

   2) Οι "πολιτικάντικες" μέθοδοι
   Όταν κατεβαίνεις για πολιτικός χρειάζεται να λερωθείς. Δυστυχώς, το εκλογικό μας σύστημα και η "δημοκρατία" μας το επιβάλλουν. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό είναι στον κόσμο του. Αν μάθετε πόα λεφτά χρειάζεται για να κατέβεις στις εκλογές και πόσο δύσκολο είναι να ακουστούν οι απόψεις σου, θα πάρετε μόνο μια μικρή ιδέα. Τέλος, δεν βλέπω που είναι το κακό στο να διαφημίζεται η υποστήριξη γνωστών ατόμων. Αν έγινε χωρίς να το ήθελαν τα εμπλεκόμενα άτομα, φυσικά είναι άσχημο, αλλά όχι τόσο άσχημο ώστε να μην τους ψηφίσεις, και δεν είδα κανένα άτομο από αυτά να διαμαρτύρεται στο διαδίκτυο. Αν έχετε ονόματα, πείτε τα μας και δώστε μας τρόπους να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Πάντως, ελπίζω να μην περιμένετε να σας κυβερνήσουν άγιοι... Οι άγιοι ψάχνουν σπηλιές να κατοικήσουν, δεν προσπαθούν να μπουν στο κοινοβούλιο. Εύκολα κανείς κρίνει "έξω από τον χορό", αλλά είστε τόσο σίγουροι πως θα πράττατε πιο σωστά αν ήσασταν στην θέση τους;

   3) Η στάση της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στο θέμα της Κάρτας του Πολίτη και η "κολοτούμπα" στις πρόσφατες εκλογές / Οι προκλητικές θέσεις του πατρός Βασιλείου Βολουδάκη για τον π.Παϊσιο:
   Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης δεν είναι το κόμμα Κοινωνία. Μπορεί ο ίδιος και κάποια μέλη τους όντως να βλέπουν την κάρτα του πολίτη με καλό μάτι και να αιτιολογούν αυτές τι απόψεις τους (και τεχνικώς μιλώντας, η κάρτα θα έλυνε πολλά σημερινά προβλήματα, δημιουργώντας όμως νέα), αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα μέλη συμφωνούν. Πάντως, όπως θα ξέρετε, πάνω στο θέμα ο άγιος Παΐσιος και ο άγιος Πορφύριος διαφωνούσαν. Και σε καμιά περίπτωση ένας άγιος δεν μπορεί να θεωρηθεί αλάθητος. Αυτές είναι πρακτικές των παπικών, όχι των ορθοδόξων... Πάντως, αυτό ήταν το θέμα που με προβλημάτιζε και εμένα περισσότερο με αυτό το κόμμα και συμφωνώ και με τους δυο αγίους. Αλλά εδώ ταιριάζει το ρητό για τον λιγότερο δάκο. Και πιστεύω πως αν κάποιος πάει σαν μέλος την Κοινωνίας και βρει εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην κάρτα, τότε δε θα είναι δύσκολο να τους μεταπείσει. Αλλά δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να μην θέλει την κάρτα, οπότε δεν ξέρω τι προτείνει ο αρθρογράφος. Να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε αντίχριστους;

   Διαγραφή
  5. ...
   4) Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ θέση της ΚΟΙΝΩΝΙΑ για τις εκτρώσεις:
   Εδώ ο αρθρογράφος πρέπει να τα έχει εντελώς χαμένα... Η κίνηση της Κοινωνίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις τα πάντα σε μια μέρα. Δηλαδή, δε σας φτάνει να βελτιωθεί η κατάσταση, θέλετε να γίνει η Ελλάδα παράδεισος επί γης χωρίς να το θέλουν οι πολίτες της!!! Ούτε ο φασισμός είναι χριστιανικό στοιχείο... Και επίσης, υπάρχουν ιατροί και στο εξωτερικό που κάνουν εκτρώσεις. Δεν σταματά τίποτα τους Έλληνες να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους.

   5) Η καταγγελία του πατρός Βολουδάκη προς την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:
   Καθόλου δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά θέματα του π. Βολουδάκη. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι πως συμφωνώ στην άποψή του πως δεν πρόκειται να βρούμε ανάπαυση σαν ορθόδοξοι μέχρις ότου κυβερνήσει τον τόπο κόμμα με ορθοδόξους χριστιανούς και όχι κόμμα με μασόνους. Επίσης, δεν κρίνω άτομα ως προς τα προσωπικά προβλήματα που έχουν με άλλα άτομα. Ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι συνέλληνες είναι πολύ απαίσιοι σαν χαρακτήρες και σε συκοφαντούν ή σε εκνευρίζουν αφάνταστα και χωρίς ντροπή και έλεος. Μπορεί ο πάτερ να έχει και δίκιο.

   6) Ψηφίστε "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" για να έχουμε "σχολεία αθρήσκων":
   Συγνώμη, αλλά αν πρόκειται να έχουμε κοινά σχολεία για πιστούς και άθεους και λόγω αυτού δεν μπορούμε να έχουμε ομολογιακού περιεχομένου μάθημα των θρησκευτικών, και εγώ θα προτιμούσα χωριστά σχολεία (ή χωριστά προγράμματα διδασκαλίας) για άθεους και χριστιανούς. Καλά θα ήταν να διδάσκονται όλοι την πίστη μας, αλλά με το ζόρι τίποτα δεν γίνεται... Ούτε ο φασισμός είναι χριστιανικό στοιχείο...

   Διαγραφή
  6. Επίσης, και εγώ διαφωνώ σε πολλά με τον π. Βασίλειο Βολουδάκη. Μερικά παραδείγματα είναι οι (ανύπαρκες;) προτάσεις του για αντιμετώπιση της Κολυμπαρίου "συνόδου" (αν και οι απόψεις του για αυτή τη "σύνοδο" και την εγκυρότητά της φαίνονται να είναι σωστές) και οι αρνητικές απόψεις του για την διακοπή μνημονεύσεως. Αλλά σε καμιά περίπτωση δε θα ψηφίσω ένα μάτσο βρωμομασόνους για να μην ψηφίσω κάποιους ορθόδοξους χριστιανούς που έχουν διαφορετικές απόψεις από εμένα, έστω και αν οι απόψεις τους είναι λάθος. Άλλο το να κάνεις λάθος ή να πέφτεις σε σφάλματα από τον πονηρό και άλλο να είναι μασόνος και συνεργάτης του διαόλου...

   Διαγραφή
 7. Ολοι στην κυβερνηση ειναι το...
  τελευταιο που εγραψες...και ΕΓΡΑΨΕ..!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ δεν είναι θρησκευτικό σωματείο ούτε χριστιανική αδελφότητα και επομένως δεν ασχολείται με πνευματικά θέματα αυτά καθ'αυτά ούτε με ερμηνείες λόγων αγίων γερόντων και της Αγ.Γραφής. Είμαστε πολιτική παράταξη, παράταξη αγωνιζόμενων χριστιανών και όχι κόμμα -κομμάτι της κοινωνίας πολυποίκιλων συμφερόντων .Αγωνιζόμαστε για να επανέλθει στην πατρίδα μας το δια σταυρού πολίτευμα η πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια και εκεί κρινόμαστε.Ειναι λυπηρό να υπάρχουν χριστιανοί κληρικοί και λαικοί να μην βλέπουν; αυτόν ακριβώς τον κεντρικό στόχο και να επικεντρώνουν την κριτική τους σε επι μέρους θέσεις μας η και σε άσχετα θέματα. Πάντως για να καταλάβουμε τις όποιες θέσεις της ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι καλό να τις διαβάζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος και όχι αποσπασματικά.Και η όποια κριτική να μην στηρίζεται σε εμπαθείς η παρανοικούς ανθρώπους εντός η εκτός Ελλάδος με ύποπτο ρόλο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.