28 Ιουν 2019

Εἶναι ἀκόμη νωπὸ τὸ αἷμα τοῦ ἀδερφοῦ Κατσίφα

Εἰκόνα «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Κι ἐνῶ ἡ Κυριακή τῆς ἐκλογικῆς παρωδίας στὴν Ἀλβανία ἀπέχει τρία εἰκοσιτετράωρα οἱ Βορειοηπειρῶτες θὰ πρέπει νὰ νιώθουν ἰδιαίτερα ἄβολα καί ὡς σκεπτόμενα ἄτομα καὶ γαλουχημένα μὲ τὴ δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία ποὺ εἶναι οἱ οἰκουμενικὲς ἀξίες τῆς ἀνθρωπότητας μὲ βάπτισμα ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, καλοῦνται νὰ πράξουν σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὸ πνεῦμα τους.
Ἀσφαλῶς, αὐτὲς οἱ ἐκλογὲς φάρσα, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐξεταστοῦν καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα ὅτι δὲ σέβονται οἰκουμενικὲς ἀξίες καὶ ἐλευθερίες ὅπως εἶναι ἡ ἰσοτιμία, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ μυστικότητα τῆς ψήφου. Τὸ ΣΚ τοῦ Ἔντι Ράμα, κολυμπώντας μέσα στὴ διαφθορὰ καὶ τὴν ἐκτεταμένη καλλιέργεια τῆς κάνναβης, ὁδεύει σὲ ἐκλογὲς ἀλήστου μνήμης. Σὲ ἐκλογὲς τύπου 1945 ὅπου ὑπῆρχε μόνο τὸ Δημοκρατικὸ Μέτωπο τοῦ Χότζα καὶ ποὺ ὁδήγησαν στὴν πρώτη ἐκτεταμένη...
ἐκλογικὴ καλπονοθεία στὴ χώρα καὶ τὸν διωγμὸ τῶν Χειμαρριωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιτάχτηκαν στὸ καθεστὼς καὶ καταψήφισαν τὸ Δημοκρατικὸ Μέτωπο τοῦ Χότζα. Ἤξεραν καὶ τότε οἱ ἀγέρωχοι ἕλληνες τῆς Χειμάρρας τί τοὺς περίμενε μετὰ τὴν ἀνοικτὴ ἀνταρσία τους. Ἐντός τῆς νυκτὸς οἱ Παῦλος καὶ Σπύρος Κολέκας (παπποὺς καὶ ἀδερφὸς τοῦ παπποῦ τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, Ἔντι Ράμα) ἄλλαξαν τὶς κάλπες, σημειώνοντας τὴν πρώτη στὰ ἱστορικά τῆς σύγχρονης Ἀλβανίας, καλπονοθείας μὲ τὶς μετέπειτα συνέπειες ποὺ εἶχε ὄχι μόνο γιὰ τὴν τύχη τῶν Χειμαρριωτῶν (ἀφαίρεση τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικότητας, κλείσιμο τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, φυλακὲς καὶ ἐκτελέσεις), ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς χώρας.

Ἄξιος συνεχιστὴς τῶν προπαππούδων του, ὁ Ἔντι Ράμα, σημερινὸς πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ἀποδεδειγμένα πιά, μέσα ἀπὸ τηλεφωνικὲς παρακολουθήσεις τῆς γερμανικῆς Bild, ὡς ἐπικεφαλής μίας ἐκτεταμένης συνέργειας μὲ ἄτομα τοῦ σκοτεινοῦ κόσμου τοῦ ἐγκλήματος γιὰ καλπονοθεία ἐθνικοῦ ἐπιπέδου, ὁδηγεῖ ἀνένδοτος τὴ χώρα σὲ μονοκομματικὲς ἐκλογές, καταφέρνοντας πλῆγμα κατὰ τοῦ πλουραλισμοῦ καὶ τῆς ἰσοτιμίας, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς μυστικότητας τῆς ψήφου.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ φέρει σὲ δύσκολη θέση τοὺς ἕλληνες βορειοηπειρῶτες εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ σὲ 35 δήμους τῆς χώρας, ὁ Ἔντι Ράμα δὲ βρῆκε οὔτε ἕναν γιὰ νὰ βάλει ὡς ὑποθετικὸ συνυποψήφιο μὲ τοὺς ἐκλεκτούς τοῦ ΣΚ, στοὺς τρεῖς δήμους, τῆς Χειμάρρας, τοῦ Φοινικιοῦ καὶ τῆς Δερόπολης κατέβασε ἕλληνες βορειοηπειρῶτες μὲ τὸ δικό του ψηφοδέλτιο. Στὴ Χειμάρρα κατέβασε ξανὰ τὸν ἀποδεδειγμένο συνεργάτη του στὴν περιουσιακὴ ἀποψίλωση τῶν συμπατριωτῶν μας, Γιῶργο Γκόρο, τοῦ ὁποίου ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀφαίρεσε τὸ 2017 τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, στὸ Φοινίκι, τὸν πρόεδρο τοῦ ΜΕΓΚΑ, Χριστάκη Κίτσιο καὶ στὴ Δερόπολη, τὸν κατὰ καιροὺς οἰκογενειακὰ πολιτευόμενο μὲ τὰ μεγάλα ἀλβανικὰ πολιτικὰ κόμματα, Δημήτρη Τόλη.

Τὰ πράγματα ὅμως εἶναι ἁπλὰ γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα ἀποδείχτηκε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ὡς ἡ πλέον ἀνθελληνικὴ καὶ ὡς ἀνηλεὴς διώκτης τῶν βορειοηπειρωτῶν μὲ πολλὰ ἔνσημα στὴν παραβίαση τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς περιουσιακῆς ἀποψίλωσης τῶν βορειοηπειρωτῶν, ὅπου ἐκεῖνοι βρίσκονται καὶ δραστηριοποιοῦνται, ὑπάρχει ἕνα γεγονὸς ποὺ δὲν δικαιώνει καὶ δὲν συγχωρεῖ κανέναν βορειοηπειρώτη ποὺ θὰ ἔδινε ψῆφο στήριξης στὸν Ἔντι Ράμα καὶ τὸ ΣΚ.

Ὑπάρχει ἀκόμη νωπὸ τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ μας, τοὺς ἀδελφοῦ τους Κωνσταντίνου Κατσίφα. Τοῦ βορειοηπειρώτη ἥρωα ποὺ οἱ κατασταλτικὲς δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος, μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ Ράμα ἔστησαν, σημάδεψαν καὶ δολοφόνησαν στὰ τρία μέτρα. Στὰ χρονικά τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ νεοσύστατου ἀλβανικοῦ κράτους τὸ 1912, ἡ δολοφονία ἐν ψυχρῶ (δὲν χρησιμοποιοῦμε τὸν ὄρο «ἐκτέλεση», διότι ἡ ἐκτέλεση προϋποθέτει δικαστικὴ ἀπόφαση) Κατσίφα εἶναι ἡ πιὸ στυγνὴ καὶ ἡ πιὸ ἀπάνθρωπη. Ἀκόμη σήμερα οἱ γονεῖς τοῦ Κατσίφα, ἐμεῖς τὰ ἀδέρφια τοῦ Κατσίφα, ἀνὰ τῆς οἰκουμένης, περιμένουμε μία ἀπάντηση, ἐνῶ οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς τοῦ Ἔντι Ράμα δὲν ἐκδίδουν ἀκόμη πόρισμα γιὰ τὴν ἄνανδρη καὶ προμελετημένη δολοφονία τοῦ ἴδιου τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιατί μὲ τὴν ἐκτέλεση Κατσίφα, αὐτὸ ἤθελε νὰ πετύχει ὁ τουρκόφιλος πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας. Τὴν ἑλληνικὴ ἰδέα καὶ τὴν ἑλληνικὴ σημαία ἤθελε νὰ ἐκτελέσει.

Τὸ αἷμα τοῦ ἀδερφοῦ μας Κατσίφα εἶναι ἀκόμη νωπὸ καὶ καλεῖ τοὺς ἀδελφοὺς βορειοηπειρῶτες νὰ στείλουν ἠχηρὸ μήνυμα ὄχι μόνο πρὸς τὸν Ἔντι Ράμα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς συμπατριῶτες τους ὑποψηφίους τοῦ Ἔντι Ράμα νὰ σεβαστοῦν τὸ αἷμα τοῦ ἀδικοχαμένου ἀδερφοῦ τους. Ὑπάρχει ἀκόμη χρόνος νὰ ἀποσύρουν τὶς ὑποψηφιότητές τους καὶ νὰ σώσουν, ἔστω καὶ τὴν ὕστατη ἐτούτη ὥρα τὴν ὑπόληψή τους, τὴν ὑπόληψή μας. Γιὰ νὰ μὴ μείνουν σημαδεμένοι καὶ νὰ μὴ μᾶς σημαδέψουν ὅλους μας τοὺς Ἕλληνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.