22 Απρ 2019

Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης καὶ τοὺς Βουλευτᾶς περὶ τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικος

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΚΑΡΥΑΙ  ΤΗ 9η/22α Ἀπριλίου 2019
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχαὴλ Καλογήρου καὶ Βουλευτᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου εἰς Ἀθήνας
Ἐξοχώτατοι Κύριοι,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ θέσωμεν ὑπ  ὄψιν Ὑμῶν τὰ κάτωθι:
Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὰς σχεδιαζομένας μεταβολᾶς τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, μὲ τὰς ὁποίας καταργοῦνται τὰ ἄρθρα 198, 199 καὶ 201, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν κακόβουλον βλασφημίαν, τὴν καθύβρισιν θρησκευμάτων καὶ τὴν περιΰβρισιν νεκρῶν, ἀντιστοίχως.
Ἡ προτεινομένη κατάργησις τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων θὰ ἔχη σοβαρᾶς ἀρνητικᾶς συνεπείας εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωὴν καὶ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὁδηγοῦσα πολλάκις εἰς τὴν ἀπευκταίαν χρῆσιν τῆς αὐτοδικίας, ἐλλείψει ποινῆς ὑπὸ τοῦ Νόμου. Ὠσαύτως, ἡ ἱστορία καὶ...
ἡ Ὀρθόδοξος παράδοσις τοῦ ἔθνους μας, ἐπιτάσσουν τὸν σεβασμὸν τοῦ νεκροῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἔστω καὶ ἐὰν τοῦτο ἀνήκη εἰς ἐχθρούς τῆς πατρίδος.

Ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς παρέδωσε τὸν χρυσοῦν κανόνα καὶ θεμέλιον λίθον διὰ τὴν εἰρήνην τῶν κοινωνιῶν καὶ τὴν ἁρμονικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων, μὲ τὴν ρῆσιν «ὃ σὺ μισεῖς ἐτέρω μὴ ποιήσεις», διδάσκων οὕτως καὶ τὸν σεβασμὸν εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον, τὸν ὁποῖον ἔχουν υἱοθετήσει καὶ αἱ νομοθεσίαι πλείστων χωρῶν. Ὅταν ὁ σεβασμὸς οὗτος ἐξαφανισθῆ διὰ τῆς πλήρους ἀσυδοσίας ὅσων προσβάλλουν τὰς θρησκευτικᾶς πεποιθήσεις τῶν συνανθρώπων των, αἱ ὁποῖαι διὰ πλείστους ἐξ αὐτῶν εἶναι ὅ,τι ἱερώτερον καὶ προσφιλέστερον ἔχουν, ἀσφαλῶς ἡ κοινωνία μας θὰ δεχθῆ πλῆγμα εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς.

Διερωτώμεθα, ποία ἀνάγκη ἐπιβάλλει τὰς προτεινομένας ἀλλαγᾶς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πατρίδα μας, εἰς καιροὺς μάλιστα ἐξάρσεως τῆς θρησκευτικῆς βίας. Ζητεῖται εἰς τὸ ἑξῆς νὰ ὑβρίζεται καὶ νὰ βλασφημῆται ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία ἢ νὰ προσβάλωνται ἐλευθέρως οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τάφοι, χωρὶς τὸν κίνδυνον ἐπιβολῆς ποινικῶν κυρώσεων; Μήπως τελικῶς ἐπιδιώκεται ἡ ἀποξήλωσις τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ Ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Ἐν τέλει, ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν προκαλεῖ ἡ προτεινομένη ψήφισις ὑπὸ τῆς Βουλῆς τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικος ὡς ἑνιαίου, χωρὶς δηλαδὴ νὰ δίδεται ἡ δυνατότης καταψηφίσεως ὠρισμένων ἄρθρων του. Διατὶ προτιμᾶται αὐτὴ ἡ διαδικασία ψηφίσεως εἰς ἕνα νομοθέτημα ὑψίστης σημασίας διὰ τὴν ὁμαλὴν κοινωνικὴν συμβίωσιν καὶ εἰρήνην, ὅπως εἶναι ὁ Ποινικὸς Κῶδιξ; Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμόζεται τοιαύτη μεθόδευσις εἰς τὸ Κοινοβούλιον τῆς πατρίδος μας;

Ἀπευθυνόμενοι πρὸς πάντας Ὑμᾶς, ἐπισημαίνομεν τὴν ἀδήριτον ἀνάγκην νὰ διαφυλάξωμεν, κατὰ τὴν σύγχρονον ταύτην ἐποχήν, μὲ ὄλας μας τὰς δυνάμεις ὅλα ὅσα μᾶς ἐκληρονόμησεν ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις τῆς πατρίδος μας.

Παρακαλοῦμεν λοιπὸν θερμῶς ὅπως συμβάλλετε εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῶν ἐπικειμένων δυσμενεστάτων συνεπειῶν, μὲ τὴν διατήρησιν τῶν διατυπώσεων τῶν ἐν λόγω ἄρθρων ἐπακριβῶς ὡς ἔχουν ἢ τουλάχιστον παρέχοντες τὸ δικαίωμα ψηφίσεως ἑνὸς ἑκάστου ἄρθρου κεχωρισμένως, δίδοντες οὕτω τὴν δυνατότητα εἰς ἕκαστον ἐκπρόσωπον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου νὰ ἐκφράση ἐλευθέρως τὴν ἄποψίν του, αἰρόμενος εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.

Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ παράκλησις ἠμῶν θὰ τύχη τῆς δεούσης προσοχῆς πάντων Ὑμῶν καὶ εὐχόμενοι ὁ Κύριος νὰ χαρίση εἰρήνην εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πατρίδα ἠμῶν, εἰς δὲ τὸ πολυεύθυνον ἔργον Ὑμῶν ἐνίσχυσιν καὶ φωτισμόν, διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοὺ  Ἁγίου Ὅρους Ἄθω.

1 σχόλιο:

  1. Η σιωνιστοκατευθυνόμενη κυβερνώσα αλητεία δεν ορρωδεί προ ουδενός.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.