12 Νοε 2018

Ἀπορριπτέα ἡ πρόθεση ἀπόλυσης τῶν Ἱερέων μας ἀπὸ τὸ Δημόσιο

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ
Κανείς νουνεχὴς πολίτης δὲν ὑπάρχει, ποὺ νὰ μὴν κατανοεῖ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ λεγόμενη πρόταση ἢ πρόθεση τῆς Πολιτείας, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν Ιερέων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ χώρα μας κρύβεται στὴν οὐσία μία ἀκόμη δίωξη καὶ ἀπαξίωση τοῦ πνευματικοῦ χώρου τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἐκεῖνοι ἐκφράζουν.
Η δίωξη αὐτὴ ἀποτελεῖ μοναδικὸ φαινόμενο σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀνερμήνευτη ἐχθρότητα,ποὺ ἐπιδεικνύει πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ κληρονομιὰ ἡ σημερινὴ πολιτειακὴ ἀρχὴ ἡ ὁποία, καθὼς φαίνεται, ἐφαρμόζει ἕνα σχέδιο ποὺ ἐπιδιώκει νὰ μετατρέψει ἄρον - ἄρον τὴν ὀρθόδοξη κοινωνία τῆς Ἑλλάδος σὲ οὐδετερόθρησκη εἴτε μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν πολυθρησκειακῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, εἴτε μὲ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες εἴτε μὲ τὴν πρόθεση ἀποπομπῆς τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ὅ, τί αὐτὸς ἐκφράζει ἀπὸ τὸν Δημόσιο βίο.
Η δολιότητα τῶν ὑποσχέσεων τῆς Πολιτείας φανηκε ἄμεσα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι...οὔτε καν ἀνέμενε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἀλλά,μαζὶ μὲ τὴν ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ἀπόλυση τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ἀνακοίνωνε, παράλληλα, τὴν προκήρυξη 10.000 νέων διορισμῶν στὶς θέσεις τῶν ἀπολυθέντων κληρικῶν! Τὸ τέχνασμα αὐτὸ τῆς πολιτείας,ἀπὸ τὴ μία πλευρά, νὰ ἀπολύει τοὺς κληρικοὺς ἀπὸ τὸ Δημόσιο,καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, νὰ ἀναζητᾶ στήριξη τῆς ἀπόφασής της σὲ ἀπελπισμένους ἀδιόριστους, προσφέροντάς τους τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ διοριστοῦν,ἂν ἀπολυθοῦν οἱ κληρικοί, συνιστᾶ ἄμεση πολιτικὴ πρόκληση σύγκρουσης καὶ διχασμοῦ κοινωνικῶν ὁμάδων ἐργαζομένων καί, πιὸ συγκεκριμένα, σύγκρουση τῶν ἀδιόριστων μὲ τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὴν Ἐκκλησία ποὺ διακονοῦν. 

Η πρόταση καὶ πρόθεση συμφωνίας, ποὺ ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ γιὰ ὁ καλὸ τῶν Ἱερέων καὶ μεταφέρεται μέσω τοῦ Μακαριωτάτου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας γιὰ περαιτέρω συζήτηση καὶ ἀπόφαση συμβαίνει γιὰ πρώτη φορά, διότι, γιὰ πρώτη φορά,μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί, ἀντὶ νὰ προάγονται, ὑποβιβάζονται καὶ ὑποτιμοῦνται, μὲ ἐντελῶς ἀντισυνταγματικὸ καὶ παράνομο τρόπο, σὲ ἕνα κατώτερο καὶ ἀγνώστων στοιχείων ἐργασιακὸ καθεστώς. Ἡ Πολιτεία, μὲ τὴν ἀπαξιωτικὴ στάση της,ἐπιδεικνύει ἐμφανῶς, ὄχι συμπάθεια καὶ ἀναγνώριση, ἀλλὰ ἐμφανῆ περιφρόνηση καὶ ὑποτίμηση ἔναντι γενικά της πνευματικῆς παρουσίας καὶ τοῦ πνευματικοῦ ρόλου τοῦ κατώτατου κλήρου. Ὁ Ἱερέας, στὴν ἑλληνικὴ παραδοσιακὴ κοινωνία,ἀποτελεῖ τὸ μόνιμο καὶ σταθερὸ στήριγμα τοῦ λαοῦ μας, στὶς λύπες, στὶς χαρές, στὶς συμφορές, στὶς ἑκάστοτε ὑλικὲς καὶ πνευματικές τους ἀνάγκες. Ὑπάρχουν χιλιάδες ἄνθρωποι στὶς ἐνορίες τῆς χώρας μας, χριστιανοὶ καὶ μή, τόσο στὶς πόλεις ὅσο καὶ στὰ χωριά,ποὺ βιώνουν τὸν δικό τους σταυρὸ μὲ τόσες μόνιμες ἢ προσωρινὲς ἢ καὶ αἰφνίδιες δυσχέρειες καὶ δυσκολίες, ποικίλου περιεχομένου, ποὺ ἡ Πολιτεία οὔτε καν τὶς γνωρίζει. Ὁ Ἱερέας, ὅμως, εἶναι πάντοτε ὁ πρῶτος ποὺ γνωρίζει καὶ μαθαίνει προσωπικὰ αὐτὰ τὰ προβλήματα. Ειδικά τὰ τελευταία χρόνια οἱ κληρικοὶ εἶναι κυρίως ἐκεῖνοι ποὺ ἀντιμετώπισαν τὶς γνωστὲς καὶ ὀξύτατες κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, συμβάλλοντας ἔτσι,μέσω τοῦ φιλάνθρωπου ἔργου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν,στὴ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης. Ἡ ἀνίερη πρόταση ἀποπομπῆς τῶν Ἱερέων ἀπὸ τὸ Δημόσιο, δείχνει,συμβολικά, μία ἐχθρικὴ καὶ μειωτικὴ στάση ἔναντι τῶν κληρικῶν καὶ μία ἀπαράδεκτη ἀγνωμοσύνη καὶ ἀχαριστία ἀπέναντι σὲ ἕναν κλάδο, ποὺ πρωταγωνίστησε στοὺς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας. 

Η Πολιτεία, μὲ τὴν πρόθεση ποὺ ἐξέφρασε νὰ ἀπολυθοῦν οἱ Ἱερεῖς ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ νὰ ἐνταχθοῦν σὲ ἕνα ἀμφιβόλου ἐγκυρότητας καὶ διάρκειας ἐπιδοματικὸ καθεστώς, πέραν τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἀσφαλιστικῆς ὀδύσσειας, ποὺ ἄδικα καὶ ἀπρόκλητα ὑποβάλλει τοὺς κληρικοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους, ἐκφράζει, χωρὶς ἀμφιβολία, μία ὑψηλοῦ συμβολικοῦ περιεχομένου ἀπαράδεκτη ὑποτίμηση τοῦ πνευματικοῦ ρόλου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἀλλὰ καὶ ἕνα δεῖγμα ἀπαξίωσης καὶ ἀχαριστίας στὴν διαχρονικὴ πρὸς τὸ ἔθνος μας προσφορά τους. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι βέβαιο ὅτι οὔτε συμφωνεῖ οὔτε ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴ του ἡγεσία σὲ τέτοιες ἀκραῖες ἐνέργειες. Ελπίζουμε ὅτι, μετὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις ποὺ ὑπάρχουν, θὰ συνειδητοποιήσει τὴν ἀδικία ποὺ ἐνέχει ἡ πρότασή της γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ θὰ τὴν ἀνακαλέσει. Ἐλπίζουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας δὲν θὰ ἀποδεχθεῖ αὐτὸ τὸ προσύμφωνο ποὺ ἀπαξιώνει τὸ πνευματικὸ ἔργο τῶν κληρικῶν ποὺ διακονοῦν τὴν Ἐκκλησία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.