6 Νοε 2018

Τοῖς ARIGATU προγράμμασι (LTLT) καταρτιζόμενοι!

Μερτζάνη Νικολάου, θεολόγου-ἠλεκτρονικοῦ
H ARIGATOU ΣΤΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
Workshop on the Learning to Live Together Programme in Athens-September 2013
Τό παρακάτω κείμενο καί ἡ φωτογραφία εἶναι παρμένα ἀπό τό blogspot τῆς Maria Lucia πού εἶναι διευθύντρια τῆς ARIGATOU Γενεύης καί γραμματέας τοῦ διαθρησκειακοῦ συμβουλίου!
«Hola, 
Αὔγουστος – Ὀκτώβριος,  ἦταν πολυάσχολοι  μῆνες μέ συνέδρια, στρατηγική ἀνάπτυξη, σεμινάρια, προσλήψεις, διοικητικό ἔργο καί  ἀξιολόγηση τοῦ τί ἔχει γίνει. Τόν Σεπτέμβριο διοργανώσαμε στήν Ἀθήνα τό πρῶτο Σεμινάριο Βασικῆς Κατάρτισης γιά τό Πρόγραμμα Μαθαίνοντας Νά ζοῦμε Μαζί. Ὁ κύριος στόχος αὐτοῦ του σεμιναρίου ἦταν νά εἰσαχθεῖ τό πρόγραμμα στά σχολεῖα μέσω τῆς ἐκπαίδευσης δασκάλων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας καί γυμνασίου πού θά ὑλοποιηθοῦν ὡς μέρος τῶν μαθημάτων θρησκευτικῶν, φυσικῶν, πολιτικῶν καί γενικῆς ἐκπαίδευσης στά διαφορετικά ἐκπαιδευτικά περιβάλλοντά τους. Τό σεμινάριο ὀργανώθηκε σέ συνεργασία μέ τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Δρ. Ἄγγελου Βαλλιανάτου, Ἐθνικοῦ Συμβούλου (καί μέλους[1] τῆς ARIGATOU)  γιά τά Θρησκευτικά Μαθήματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδας. Εἴχαμε....
24 συμμετέχοντες, οἱ ὁποῖοι γιά τέσσερις ἡμέρες συμμετεῖχαν σέ ἀρκετές συζητήσεις γιά τήν ἠθική, τήν πνευματικότητα καί τή διαθρησκειακή, διαπολιτισμική μάθηση καί συμμετεῖχαν ἐνεργά σέ πρακτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τή μαθησιακή προσέγγιση καί μεθοδολογίες τοῦ προγράμματος Learning to Live Together. Ἔχει δοθεῖ ἄφθονος χῶρος γιά βιωματική μάθηση καί προβληματισμό, ὥστε νά ἐπιτρέπεται στούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀναπτύξουν δεξιότητες διευκόλυνσης πού θά χρησιμοποιηθοῦν στίς αἴθουσες διδασκαλίας τους. Ἦταν ἕνα δύσκολο καί ἐν τούτοις πολύ σημαντικό σεμινάριο, ὅπου οἱ δάσκαλοι ἀντανακλοῦσαν τή δική τους ἀντίληψη τῆς πνευματικότητας καί τοῦ τί σημαίνει στήν καθημερινότητά τους, στήν κοινωνία τους καί στό ἐπάγγελμά τους. Ὑπῆρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά μέ τό σκοπό τῆς σιωπῆς καί πῶς νά ἀσκεῖται σιωπή(;) στή ζωή μας καί ἄν εἶναι κάτι ἐγγενές σέ ὁρισμένες κοινωνίες ἤ μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ παντοῦ. Στό τέλος τοῦ σεμιναρίου, οἱ συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν νά προσαρμόσουν τό πρόγραμμα στίς δραστηριότητες τῶν νηπιαγωγείων, νά προωθήσουν τή διαθρησκειακῆ κατανόηση καί σεβασμό στά σχολεῖα δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης καί νά τό χρησιμοποιήσουν στή φυσική ἀγωγή καί στά μαθήματα δημοτικῶν σχολείων ».
Τά στοιχεῖα ἀρύστηκα ἀπό τό blogspot τῆς Μaria Lucia: http://marialuciauribe.blogspot.com/2013/09/workshop-on-learning-to-live   together.html 

Ἡ ἴδια αὐτοσυστήνεται[2] ὡς ἑξῆς: «Τό ὄνομά μου εἶναι ἡ Maria Lucia Uribe Torres, ἀλλά οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μέ ἀποκαλοῦν Malu. Κατάγομαι ἀπό τήν Κολομβία. Αὐτή τή στιγμή συνεργάζομαι μέ τήν Arigatou International στή Γενεύη.
Η Arigatou εἶναι μία διεθνής ΜΚΟ μέ ἕδρα τήν Ἰαπωνία πού ἐργάζεται γιά τήν ὑπεράσπιση και   προώθηση  τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν».
Ἐπίσης, ἡ         Maria Lucia εἶναι διευθύντρια τῆς ARIGATOU Γενεύης καί

γραμματέας τοῦ διαθρησκειακοῦ συμβουλίου στό ὁποῖο ὅπως εἴδαμε ἀνωτέρω,  μετέχει καί ὁ κ. Βαλλιανάτος[3].

 «Ἡ Ἱερά Σύνοδος χαρακτηρίζει ἀσυμβίβαστο μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη   τό Ἵδρυμα Arigatou». [4]


Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν και
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΘΕΜΑ:« Περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou»
 Συνοδικῇ Ἀποφάσει ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκούς Ἱερᾶς Συνόδου  τῆς 18ης παρελθόντος μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 387/31.5.2016 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἰρέσεων, περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι:
            Ἡ Ἐπιτροπή, μελετήσασα ἐπισταμένως τά εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς κείμενα τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως, καθώς καί τά σχετικά δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, συνεκτιμῶσα δέ καί τά ἀναφερόμενα εἰς τήν διεθνῆ ἐπιστημονικήν βιβλιογραφίαν περί τοῦ Ἱδρύματος τούτου καί τῆς μητρικῆς αὐτοῦ ὀργανώσεως, διεπίστωσε τά ἀκόλουθα:
«Ἡ μητρικὴ ὀργάνωσις Μyochikai, τῆς ὁποίας θυγατρικὸν ὀργανισμὸν ἀποτελεῖ τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ἀνήκει εἰς τὰ νέα ἰαπωνικὰ θρησκευτικὰ κινήματα βουδιστικῆς προελεύσεως, τὰ ὁποῖα ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν Ἰαπωνίαν τὸν 20όν αἰῶνα.
Ἡ ἱδρύτρια αὐτῆς Μiyamoto Μitsu ὑπῆρξεν ἀρχικῶς ἠγετικὸν στέλεχος ἄλλης βουδιστικῆς θρησκευτικῆς κινήσεως, τῆς Reiyukai, ἐξ ἧς ἀπεχώρησεν τὸ 1950, μετὰ ἀπὸ σκάνδαλον φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλων κατηγοριῶν καὶ ἵδρυσε τὴν νέαν ὀργάνωσιν Μyochikai τὸ ἴδιον ἔτος, ἡ ὁποία διδάσκει θέσεις καὶ πρακτικὰς τῆς βουδιστικὴς ἰαπωνικῆς αἱρέσεως Νichiren.
Τὸ Ἵδρυμα Arigatou ἱδρύθη ὑπὸ τοῦ Takejasu Μiyamoto τὸ ἔτος 1990 μὲ ἀφορμὴν τὰ 40 ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ βουδιστικοῦ νέου θρησκευτικοῦ κινήματος Μyochikai, ὡς θυγατρικὸς ὀργανισμὸς του, μὲ σκοπὸν ἐνισχυτικὸν καὶ διαθρησκειακὰς δραστηριότητας, ἰδιαιτέρως μεταξὺ τῶν παιδιῶν. Τὸ ἔτος 2000 τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ἐν συνεργασία μὲ τὴν ἰαπωνικὴν ἐπιτροπὴν τῆς UNICEF καὶ τὴν ὀργάνωσιν «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη γιά τὴν θρησκεία καὶ τὴν εἰρήνη τῆς Ἰαπωνίας», ἵδρυσαν τὸ «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειῶν γιά τὰ παιδιά»(GNCR), μὲ σκοπὸν νά ἐνθαρρύνουν τὴν διαθρησκειακὴν ἐργασίαν καὶ βοήθειαν τῶν παιδιῶν. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ ἐδημιουργήθη τὸ ἐκπαιδευτικὸν πρόγραμμα LTLT (Learning To Live Together – Αn Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education), περιέχον προγράμματα ἐντόνου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.
Εἰς τὰ ἔντυπα τῆς κινήσεως ἐντοπίζονται σαφῆ καὶ ἔκδηλα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ μὲ προμετωπίδα τὴν «πνευματικότητα». Ἐπιπλέον, μαρτυρεῖται διὰ προσεκτικῶς διατυπωμένου λεξιλογίου, ἀπόπειρα διαφημίσεως καὶ διαδόσεως ἐξωχριστιανικῶν πρακτικῶν καὶ δοξασιῶν, ὅπως ὁ διαλογισμός, εἰς τὰ σχολεῖα.
( Ήταν ένα δύσκολο και εν τούτοις πολύ σημαντικό σεμινάριο, όπου οι δάσκαλοι αντανακλούσαν τη δική τους αντίληψη της πνευματικότητας και το τι σημαίνει στην καθημερινότητά τους, στην κοινωνία τους και στο επάγγελμά τους. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά με το σκοπό της σιωπής και πώς να ασκείται σιωπή(;) στη ζωή μας και αν είναι κάτι εγγενές σε ορισμένες κοινωνίες ή μπορεί να εφαρμοστεί παντού, όπως ως άνω επισημαίνει στο blogspot της, η ίδια η  διευθύντρια της ARIGATOU ΓΕΝΕΥΗΣ MARIA LUCIA).

Εἰς τὴν ἰδίαν συνάφειαν, τὸ 2004, ὁ Takejasu Μiyamoto ἵδρυσε τὸ «Συμβούλιο Διαθρησκειακῆς Ἠθικῆς Ἐκπαίδευσης γιά Παιδιά» (Interfaith Council on Ethics Education for Children). Τὸ Συμβούλιο αὐτὸ καθιέρωσε, τὸ 2008, ἐπὶ ἐτησίας βάσεως, τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς καὶ Δράσης γιά τὰ παιδιά», κατὰ τὴν ὁποίαν διοργανώνονται διὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ κοινοῦ θρησκευτικαὶ συναντήσεις καὶ συμπροσευχαὶ διαφόρων θρησκευτικῶν κλάδων, προτείνουσαι ἕν κοινὸν κείμενον προσευχῆς μὲ ἐξαιρετικῶς νεφελῶδες καὶ προβληματικὸν περιεχόμενον, ἐξ ἐπόψεως τῆς χριστιανικῆς πίστεως.
Τοιαύτη διαθρησκειακὴ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ Santo Domingo τὴν 19.11.2015, τῇ συμμετοχῇ Χριστιανῶν, Ἰουδαίων, Ἰνδουιστῶν, Βουδιστῶν καθὼς καὶ ὀπαδῶν παραχριστιανικῶν καὶ νεοεποχίτικων ὁμάδων.
Τὸ Ἵδρυμα Arigatou συνεργάζεται καὶ μετ’ ἄλλων ὁμάδων βουδιστικῶν ἀρχῶν, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦν, κατὰ δήλωσιν αὐτῶν, λατρείαν πρὸς «τὴν φύση, τὸν Βούδα, ποὺ βρίσκεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα».
Δέν εἶναι ἐξ ἅλλου τυχαῖον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ μητρικὴ ὀργάνωσις Μyochikai, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει τὸ Arigatou, ὅπως ἐπισημαίνεται καὶ εἰς τὴν εἰδικὴν ἐπιστημονικὴν βιβλιογραφίαν, εἶναι λίαν ἐνεργὴ ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τῆς ἱδρύσεώς της εἰς θέματα εἰρήνης καὶ εἰς διαθρησκειακὰς πρακτικάς.
Εἰς τὰ ἔντυπα καὶ τοὺς διαδικτυακοὺς τόπους τῆς κινήσεως, χρησιμοποιεῖται προσεκτικὸν λεξιλόγιον διὰ τὴν διαφήμισιν ἢ καὶ τὴν ὑπαρκτὴν συνεργασίαν της, κατὰ δήλωσιν αὐτῶν, μὲ ΜΚΟ καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς εἰς τὰ πλαίσια εὐρύτερων δράσεων διαθρησκειακῶν καὶ πολιτιστικῶν πρωτοβουλιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀξιοποιοῦνται ὑπὸ τῆς ὀργανώσεως καταλλήλως διὰ τὴν ἐπικοινωνιακὴν προβολήν της.
Εἰς τὸ πλαίσιον τῆς στοχοθεσίας καὶ τῶν δράσεων του, τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ὅπως προκύπτει καὶ ἐκ τῶν δημοσιευμένων δραστηριοτήτων του, ἐπιδιώκει νά ὑπεισέρχεται εἰς ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα καὶ δράσεις. Εἰς τὴν ἰδίαν συνάφειαν ἐπιδιώκεται ἡ συνεργασία καὶ μὲ Ἐκκλησιαστικοὺς Φορεῖς (ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), εἰς οὕς προτείνει δράσεις συνεργασίας καὶ ἐκδηλώσεις διὰ θέματα εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ εἰρήνη, ἡ ἐκπαίδευσις, ἡ καταπολέμησις τῶν διακρίσεων κ.ἅ (Η Arigatou είναι μια διεθνής ΜΚΟ με έδρα την Ιαπωνία που εργάζεται για την υπεράσπιση και   προώθηση  των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως είδαμε ανωτέρω στο ιστολόγιο της MARIA LUCIA) .
Ὡς ἐκ τούτου ἔχοντες ὑπ' ὄψιν ὅτι:
α) συμφώνως πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τὸ πάνσεπτον Πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καὶ ἡ διδασκαλία Του, ὡς μοναδικὰ καὶ ἀναντικατάστατα, δέν ἐπιδέχονται σύνθεσιν ἢ συμπλήρωσιν δι’ ἐξωχριστιανικῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν,
β) τὸ Ἵδρυμα Arigatou ἔχει ἐμφανῶς βουδιστικόν θρησκευτικὸν ὑπόβαθρον εἰς τὴν ἰαπωνικὴν ἐκδοχὴν του, καὶ
γ) καλλιεργεῖ καὶ προβάλλει ἔντονα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, εἶναι αὐτονόητον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κίνησις τυγχάνει σαφῶς ἀσυμβίβαστη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν».
Ὅθεν, συνίσταται ἡ προσοχὴ τῶν ἐκλεκτῶν λειτουργῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευσιν, μὲ τὸ ὑψηλὸν αἴσθημα εὐθύνης τὸ ὁποῖον διακρίνει αὐτούς, ὅπως ἀποφεύγουν συνεργασίας μετὰ κινήσεων καὶ σωματείων, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ πρακτικὰς θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.

Ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
+Ὁ Μεθώνης Κλήμης

________________________________________
[1]https://ethicseducationforchildren.org/en/who-we-are/interfaith-council, προσπελάστηκε στις 04-11-18.
[2] http://marialuciauribe.blogspot.com/p/about-me.html,  προσπελάστηκε στις  04-11-18.
[3] https://ethicseducationforchildren.org/en/who-we-are/staff, προσπελάστηκε στις 04-11-18.
[4]http://imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2875&catid=61    3&Itemid=1165, Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ,  προσπελάστηκε στις  04-11-18.
thriskeftika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.