25 Σεπ 2018

Ὅταν ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ δόγματος ἀλλοτριώνει τό ἦθος


Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Παραθρησκειῶν
Ἐν Πειραιεῖ τή 24η Σεπτεμβρίου 2018
Η αἵρεση καί γενικά ἡ κακοδοξία εἶναι ἡ πιό φοβερή ἀρρώστια, τό πιό ὀλέθριο κακό μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο διότι δέν προσβάλλει μόνο τό δόγμα, ἀλλά καί τό ἦθος καί τήν ὅλη ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἐκπεσόντες συνήθως ἀδυνατοῦν, ἐξ’ αἰτίας τῆς αλαζονείας τῶν, νά ἀντιληφθοῦν ὅτι βρίσκονται σέ πλάνη, γι’ αὐτό καί εἶναι πολύ δύσκολο, ἄν ὄχι ἀδύνατο, νά μετανοήσουν καί νά ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία.
Στερημένοι τῆς Θείας Χάριτος, ὄχι μόνο δέν συναισθάνονται τήν τραγική τους κατάσταση, ἀλλά στρέφουν τά βέλη τους πρός τά ὑγιῆ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καταλογίζοντάς τους δῆθεν «αἱρετικές» ἀπόψεις. Κλασικό παράδειγμα οἱ κατηγορίες τῶν αἱρετικῶν παπικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπί χίλια χρόνια κατηγοροῦν τήν Ὀρθοδοξία ὡς «αἵρεση», ἐπειδή αὐτή ἔχει ἀπορρίψει τίς πάμπολλες αἱρετικές δοξασίες τῶν, πού ἔχουν συσσωρεύσει μετά τό σχίσμα τοῦ 1054.
Ἀφορμή γιά τήν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπό ἐπιστολή της «Καθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος», τήν ὁποία ἀπέστειλε στίς 29.1.2018 πρός τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία στή συνέχεια τήν κοινοποίησε, (7.9.2018), στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας. Ἡ ἐπιστολή ἀναφέρεται σέ ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου μας, δημοσιευθεῖσα στίς 15.1.2018 μέ τίτλο «Ποιά εἶναι ἡ βαθύτερη σημασία τῆς διορθώσεως τῆς Κυριακῆς προσευχῆς ἀπό τόν κ. Φραγκίσκο;». Η ἀνακοίνωσή μας παίρνει ἀφορμή ἀπό....
σχόλιο τοῦ Πάπα Φραγκίσκου σχετικά μέ τήν ὀρθή μετάφραση τῆς προτάσεως «μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν», τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, γιά νά κάνει μία σύντομη ἀναφορά στήν γνωστή αἱρετική διδασκαλία περί τοῦ «ἀλαθήτου» τοῦ Πάπα ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἀποτελεῖ βασικό δόγμα πίστεως γιά τόν Παπισμό, πού θεσπίσθηκε στήν Ἅ΄ Βατικανή «Σύνοδο» τό 1870. Κατά τόν συντάκτη τῆς ἐπιστολῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ, «διατύπωσε πρός τό πρόσωπο τοῦ Πάπα ψευδεῖς καί συκοφαντικές ἐκφράσεις», και ὅτι δήθεν «ἀποτελεῖ πάγια τακτική τοῦ Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ νά κατηγορεῖ τήν Καθολική Ἐκκλησία καί τόν ἑκάστοτε Σεβάσμιο Προκαθήμενό της. Καί αὐτό τό κάνει μέ χυδαῖο ὑβρεολόγιο καί μέ ἀπαράδεκτες παρερμηνεῖες τῆς ἱστορίας»! Δέν ἀναφέρουν ὅμως οὔτε μία ἀπό αὐτές τίς «συκοφαντίες», οὔτε μια «κατηγορία» κατά της «Καθολικῆς Ἐκκλησίας», οὔτε ἕνα δείγμα «χυδαίου ὑβρεολογίου», οὔτε μία ἀνασκευή«ἀπαράδεκτης παρερμηνείας τῆς ἱστορίας», κι αὐτό διότι, ἁπλά, δέν ὑπάρχουν στά κείμενά μας, οὔτε ὡς ἔννοια! Ἄς μᾶς ὑποδείξει ὁ συντάκτης συγκεκριμένες «συκοφαντίες», «κατηγορίες», καί «χυδαῖες ὕβρεις» γιά τόν κ. Φραγκίσκο καί ἐμεῖς θά ζητήσουμε συγνώμη μέ νέα ἀνακοίνωσή μας! Ἄν ὑπῆρξε κάποια ἄδικη κατηγορία, ἤ ἄν εἴχαμε ἀναφέρει κάποιο ψευδές γεγονός, οἱ «ἱεράρχες» τῆς «Καθολικῆς Ἱεραρχίας» θά τό εἶχαν ἀναφέρει. Τό ἴδιο ἐπίσης, ἄν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐκτόξευε χυδαῖες ὕβρεις πρός τόν «προκαθήμενο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας», ἀποκαλώντας τόν γιά παράδειγμα, φονιά, πόρνο, κλέφτη, ἀνήθικο, ψεύτη, κλπ. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή μομφή γιά τό πρόσωπο τοῦ κ. Φραγκίσκου. Ὡς ἄνθρωπο τόν ἀγαποῦμε, δέν θέλουμε τό κακό του. Ἄν μᾶς ἦταν δυνατόν, θά τόν εὐεργετούσαμε. Μισούμε ὅμως καί ἀποστρεφόμαστε τίς πλάνες του, τίς ὁποῖες ἐνσαρκώνει στό πρόσωπό του καί τίς ἐπιβάλλει στά ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν τῆς «ἐκκλησίας» του. Τό ποιμαντικό μας καθῆκον μᾶς ἐπιβάλλει νά ἐπισημαίνουμε στούς πιστούς μας τίς δεκάδες αἱρετικές διδασκαλίες τοῦ Παπισμοῦ, γιά τήν προφύλαξή τους ἀπό τόν κίνδυνο τῆς αἱρέσεως, πού ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια. Μήπως ὅμως νομίζουν ὅτι ζοῦμε στό σκοτεινό μεσαίωνα, ὅπου ὁ Παπισμός ἐξολόθρευε ὅποιον τολμοῦσε νά ἀσκήσει τήν παραμικρή ἀντίδραση στίς παπικές τερατωδίες, τίς ὁποῖες σήμερα ἀποδοκιμάζει ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη;

Κάνει λόγο γιά «ἱστορικές παρερμηνεῖες» μας, ἀλλά δέν κάνει τόν κόπο νά ἀναφέρει ἔστω μία. Ὅμως τά ἱστορικά γεγονότα δέν ἀλλάζουν καί ὡς ἐκ τούτου δέ χρειάζεται καμιά «παρερμηνεία» τους γιά νά καταδειχθεῖ τό θλιβερό χιλιόχρονο παρελθόν τοῦ Παπισμοῦ. Οἱ σταυροφορίες, οἱ ἱερές ἐξετάσεις, οἱ ἐκβιασμοί, τά μαρτύρια καί οἱ χιλιάδες φόνοι τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ νύχτες τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, οἱ γενοκτονίες ἰθαγενῶν ἀπό τούς παπικούς «ἱεραποστόλους» ἀποικιοκράτες, τά 880.000 θύματα τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπό τούς παπικούς δολοφόνους Οὐστάσι, ὑπό τίς «εὐλογίες» τοῦ καρδιναλίου Ἀλουισίου Στέπινατς, τόν ὁποῖο ἀνακήρυξε ἅγιο, τά χιλιάδες ἐγκλήματα καί οἱ διωγμοί ἀπό τούς οὐνίτες στήν Ἀνατολική Εὐρώπη, οἱ ὁποῖοι συνεχίζονται μέχρι σήμερα, προφανῶς δέν χρειάζονται καμιά ἑρμηνεία ἤ παρερμηνεία γιά νά ἀποδείξουν τί ἐστί Παπισμός καί ποιό εἶναι τό «φιλάδελφο» προσωπεῖο του γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τήν μία καί ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Ἐνόχλησε τήν «Καθολική Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος» ἡ δική μας ταπεινή καί ἀσήμαντη, ἀλλά κατά πάντα νόμιμη, κριτική μας κατά τοῦ «Σεβάσμιου Προκαθημένου» της. Δέν εἴδαμε ὅμως τήν ἴδια εὐαισθησία σέ δικό τους ὑψηλόβαθμο καρδινάλιο, ὁ ὁποῖος ζήτησε πρόσφατα τήν παραίτηση τοῦ Πάπα, μέ τήν βαρύτατη καταγγελία. ὅτι εἶναι ἔνοχος συγκάλυψης τοῦ ἀνείπωτου διαχρονικοῦ ἐγκλήματος τῆς παιδεραστίας καί παιδοφθορίας χιλιάδων παπικῶν «κληρικῶν»! Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές παραθέτουμε τήν εἴδηση σέ ἄρθρο μέ τίτλο «Ζητεῖ τήν παραίτηση τοῦ Πάπα» (Ἔφ. «Καθημερινή», 28.8.2018): «Τήν παραίτηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ζήτησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κάρλο Μαρία Βιγκάνο, πού κατηγόρησε σέ μακροσκελῆ ἐπιστολή του τόν Ποντίφικα γιά συνειδητή συγκάλυψη τοῦ σκανδάλου σεξουαλικῆς κακοποίησης ἀνηλίκων ἀπό τόν Ἀμερικανό καρδινάλιο Θίοντορ Μακάρικ. Χρησιμοποιώντας πρωτοφανῆ σκληρή γλώσσα, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Βιγκάνο κάνει λόγο γιά «σύμφωνο σιωπῆς, πού θυμίζει τίς μεθόδους τῆς μαφίας». Στήν ἐπιστολή του, ὁ ἀρχιεπίσκοπος συνεχίζει: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔχει ζητήσει ἐπανειλημμένως πλήρη διαφάνεια στήν Ἐκκλησία. Σέ αὐτή τή συγκυρία, τήν τόσο δραματική γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ὁ Ποντίφικας ὀφείλει νά ἀναγνωρίσει τά σφάλματά του καί σύμφωνα μέ τήν ἀρχή τῆς μηδενικῆς ἀνοχῆς, ὀφείλει νά δώσει τό καλό παράδειγμα, παραιτούμενος μαζί μέ ὅλους τούς καρδιναλίους καί ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι συγκάλυψαν τίς πράξεις τοῦ Μακάρικ». Η δική μας κριτική, (θεσμικοῦ χαρακτήρα), εἶναι ἀσήμαντη, μπροστά στήν «ἀτομική βόμβα» τοῦ παπικοῦ καρδιναλίου, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλά καταγγέλλει τό Βατικανό καί εἰδικά τόν Πάπα γιά τό ἔγκλημα τῆς συγκαλύψεως χιλιάδων περιπτώσεων παιδεραστίας, ἀλλά ἀμφισβητεῖ στήν πράξη τό «ἀλάθητό» τοῦ Πάπα καί ζητεῖ τήν παραίτησή του! Ἐνόχλησε τό δικό μας «βεγγαλικό» τήν «Καθολική Ἱεραρχία Ἑλλάδος», ἀλλά ὄχι ἡ «βόμβα μεγατόνων» τοῦ παπικοῦ καρδιναλίου!

Με πολλή λύπη καί ὀδύνη ψυχῆς πληροφορούμαστε τίς χιλιάδες περιπτώσεις παιδεραστίας, πού βγαίνουν κάθε τόσο στή δημοσιότητα. Παραθέτουμε στή συνέχεια, ἐνδεικτικά μόνον, ὁρισμένες ἀπό τίς πάμπολλες σχετικές δημοσιεύσεις, οἱ ὁποῖες ἐν εἴδει χιονοστιβάδας ἀπειλοῦν νά καταπλακώσουν τό Βατικανό: Στήν ἐφημερίδα «Μακελειό» δημοσιεύθηκε στίς 11.6.2018 ἄρθρο μέ τίτλο «Νέο σκάνδαλο στήν καθολική ἐκκλησία. Ἀνεπούλωτο τραῦμα ἡ παιδεραστία στό Βατικανό». Στήν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» στίς 28.8.2018 ἄρθρο μέ τίτλο: «Ἡ καθολική Ἐκκλησία ψάχνει…ψυχίατρο». Στό δημοσίευμα αὐτό ἀναφέρεται ὅτι ὁ Πάπας σέ πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Ἰρλανδία «δέν ἔπαψε νά ζητάει συγνώμη ἀπό τά θύματα σεξουαλικῆς κακοποίησης καθολικῶν ἱερέων», καί ὄτι «ἡ ἀμέλεια τοῦ Πάπα νά ἐνεργοποιήσει ἔνα ad hoc δικαστηριό τοῦ Βατικανοῦ γιά παιδεραστές ἱερεῖς προκάλεσε τήν παραίτηση, σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας, τῆς Μαίρη Κόλινς μίας Ἰρλανδῆς πού εἶχε πέσει σέ μικρή ἡλικία θύμα κακοποίησης καθολικοῦ ἱερέα». Στην ἐφημερίδα «Φιλελεύθερος» στίς 17.9.2018 ἄρθρο μέ τίτλο: «Coverstory. Κακοποίηση μέ χιλιάδες θύματα. Ἔγκλημα καί συγκάλυψη». Στίς χῶρες πού σημειώθηκαν τά περισσότερα κρούσματα εἶναι οἱ Η.Π.Α., ἡ Ἰρλανδία, ἡ Γερμανία, ἡ Λατινική Ἀμερική, ἡ Αὐστραλία κ.α. Τά ἐγκλήματα αὐτά εἶναι αὐταπόδεικτα καί γι’ αὐτό ἀναγκάστηκε τό Βατικανό (καί ἀναγκάζεται συνεχῶς) νά καταβάλλει τεράστια ποσά γιά ἀποζημιώσεις. Σημειωτέον ὅτι τά σεξουαλικά αὐτά φρικτά ἐγκλήματα παραπέμπονται στή δικαιοσύνη κυρίως ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές καί ὄχι ἀπό τήν «Καθολική Ἐκκλησία», ἡ ὁποία κατηγορεῖται, ἐπί τή βάσει στοιχείων, ὅτι σέ πολλές περιπτώσεις προσπάθησε νά τά συγκαλύψει! Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος ὁ ΣΤ΄ παρατήθηκε, σύμφωνα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, ἐπειδή ἀδυνατοῦσε νά ἀντιμετωπίσει μία σωρεία ἠθικῶν σκανδάλων τοῦ Βατικανοῦ.

Σπαράσσεται ἡ καρδιά μας τόσο γιά τά ἄμοιρα, ἀθῶα, παιδικά θύματα, ὅσο καί γιά τούς ἐγκληματίες παπικούς «κληρικούς», οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν σέ τέτοια κατάντια. Ἀδυνατοῦμε νά σκεφτοῦμε ὅτι θά μποροῦσαν νά διαπράξουν αὐτά τά αἴσχιστα ἐγκλήματα ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι εἶναι χριστιανοί καί μάλιστα «κληρικοί», διάδοχοί της ἱεροσύνης τοῦ Χριστοῦ! Ὡστόσο δέν εἶναι παράδοξο, ἄλλα πολύ φυσικό καί ἑπόμενο, νά παρατηροῦνται τέτοιου εἴδους τραγικά φαινόμενα μέσα στό χῶρο τῆς αἱρέσεως, ἀφοῦ ὅπως εἴπαμε καί προηγουμένως, ὁ αἱρετικός, ἐστερημένος τῆς Θείας Χάριτος, ἀδυνατεῖ νά ὑπερνικήσει τόν παλαιόν ἄνθρωπο «σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γάλ.5,24), καί κατά συνέπεια γίνεται παίγνιο τῶν παθῶν του καί αἰχμάλωτος τῶν σαρκικῶν του ἐπιθυμιῶν. Εἰδικότερα εἰς ὅ, τί ἀφορᾶ τό συγκεκριμένο ζήτημα, τήν αἰτία τοῦ κακοῦ, θά πρέπει νά ἀναζητήσουμε, πέραν τῶν ἄλλων, στήν παπική ἀπόφαση περί τῆς ὑποχρεωτικῆς γενικῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου, τήν ὁποία ἐπέβαλε ὁ Πάπας Γρηγόριος ὁ Ζ΄ τό 1074 μ. Χ. παραβλέποντας τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καί καταφρονώντας τήν βιβλική καί Πατερική Παράδοση.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας δίδαξε ὅτι ἡ ἐγκράτεια τοῦ σώματος δέν εἶναι δυνατή γιά ὅλους. Σέ παρατήρηση τῶν μαθητῶν Του: «εἰ οὕτως ἐστίν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετά τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι», (Μάτθ.19,10), ἀπάντησε: «οὐ πάντες χωρούσι τόν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἶς δέδοται· εἰσί γάρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρός ἐγεννήθησαν οὕτω. καί εἰσίν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπό τῶν ἀνθρώπων, καί εἰσίν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτούς διά τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω» (Μάτθ.19,11-12). Τό ἀλάνθαστο στόμα τοῦ Κυρίου διαβεβαιώνει ὅτι ἡ παρθενία εἶναι συνέργεια τοῦ Θεοῦ καί χάρισμα, πού δέν τό ἔχουν ὅλοι, ἀλλά ἔχει δοθεῖ σέ ὀλίγους καί ὡς ἐκ τούτου, μόνον «ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω». Ο τότε «ἀλάθητος» Πάπας Γρηγόριος ὁ Ζ΄ θέλησε νά διορθώσει τό Χριστό, ἀποφαινόμενος ὅτι ὅλος ὁ «καθολικός κλῆρος» μπορεῖ νά «εὐνουχίσει ἑαυτόν» καί νά τηρήσει τήν παρθενία! Ἐπίσης ὁ ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει τούς πάντες, κληρικούς καί λαϊκούς: «καλόν ἀνθρώπω γυναικός μή ἀπτεσθαι, ἀλλά διά τάς πορνείας ἕκαστος τήν ἑαυτοῦ γυναίκα ἐχέτω καί ἑκάστη τόν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω» (Ἅ΄Κόρ.7,1-2). Καί συνεχίζει: «θέλω γάρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καί ἐμαυτόν, ἀλλ’ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὅς μέν οὕτως, ὅς δέ οὕτως» (Ἅ΄Κόρ.7,7). Μάλιστα παραγγέλλει στόν Τιμόθεο νά χειροτονεῖ ὡς κληρικούς «μίας γυναικός» ἄνδρες, (Ἅ΄Τίμ.3,2), νά εἶναι καλοί οἰκογενειάρχες καί νά φροντίζουν τήν Ἐκκλησία, ὅπως φροντίζουν τίς οἰκογένειες τῶν.

Ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία ἀκολουθώντας πιστά τήν ἁγιογραφική καί ἀποστολική παράδοση δέν ἐπιβάλλει κανενός εἴδους ἀγαμία, ἀλλά δέχεται τήν ἑκούσια ἀποδοχή της, εἴτε κληρικοί εἶναι αὐτοί, εἴτε μοναχοί, εἴτε λαϊκοί. Ο 5οςιερός Κανόνας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων απαγορευει, ἐπί ποινή ἀφορισμοῦ, ἤ καί καθαιρέσεως, τόν ἐπίσκοπο, ἤ πρεσβύτερο, ἤ διάκονο, νά χωρίσει ἀπό τήν γυναίκα του, προφάσει εὐλαβείας καί χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη ἐκείνης. Ἐπίσης ὀ 13οςιερός Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, (691 μ. Χ.) ορίζει, ὅτι ὅσοι ἀπό τούς διακόνους καί πρεσβυτέρους εἶχαν πρό τῆς χειροτονίας τῶν νυμφευτεῖ μέ νόμιμη σύζυγο, νά μήν χωρίζουν ἀπό τίς συζύγους τῶν μετά τήν χειροτονία τῶν καί ὅτι ὁ κληρικός ἐκεῖνος πού θά τολμήσει νά χωρίσει ἀπό τήν σύζυγό του νά καθαιρεῖται. Ἐπίσης ἀπαγορεύει εἰσέτι τήν γενική ἀγαμία τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας. Τήν ἐποχή αὐτή, (τέλη τοῦ 7ου αιώνος μ. Χ.), ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ πλέον ἡ ἐκκλησιαστική τάξη εις ὅ, τί ἀφορᾶ τό θέμα τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν, ἔτσι ὥστε νά νομοθετεῖται ἡ ὑποχρεωτική ἀγαμία μόνον στούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα προέρχονταν ἀπό τίς τάξεις τῶν μοναχῶν, καί ὡς ἐκ τούτου ἐθελούσια εἶχαν ἐπιλέξει τήν ἀγαμία.

Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀντιευαγγελικῆς καί παρά τούς ἱερούς Κανόνες ἐφαρμογῆς τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου στόν Παπισμό ὑπῆρξαν τραγικές καί ὀλέθριες. Μία ματιά στό παρελθόν «Καθολικῆς Ἐκκλησίας», μᾶς ἀποκαλύπτει ἕνα πλῆθος ἠθικῶν σκανδάλων σέ ὅλες τίς τάξεις τοῦ κλήρου, ἀκόμη καί Παπῶν, ὄπωςτου Πάπα Σεργίου Γ' (904-911), τοῦ Πάπα Βενεδίκτου Θ' (1032-1048), τοῦ Πάπα Ἰωάννη ΚΓ' (1410-1415), τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου ΣΤ΄ (1492-1503), καί πάμπολλων ἄλλων!

Κλείνοντας, λυπούμεθα εἰλικρινά γιά τήν ἀπαράδεκτη ἐπιστολή τῶν «ἱεραρχῶν» τῆς «Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καθώς καί γιά τίς ἄδικες κατηγορίες πού προσάπτονται στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Μέ ὀδύνη ψυχῆς διαπιστώνουμε τήν ἀδυναμία τῶν «καθολικῶν ἱεραρχῶν» νά διακρίνουν τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, ἀλλά καί τήν πλάνη τῆς αἱρέσεως στήν ὁποία εὑρίσκονται, τήν ὁποία, θέλουμε νά πιστεύουμε, ἀνεπιγνώστως καί μέ ζῆλο, οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, ὑπηρετοῦν. Δηλώνουμε, μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ὅτι δέν διακατεχόμαστε ἀπό ἴχνος μίσους, μισαλλοδοξίας, κακότητας, διχασμοῦ, καί διάθεση πράξεων ἐκδικητικότητας πρός τούς ἑτεροδόξους, ἀλλά τό μοναδικό κίνητρό μας εἶναι ἡ προάσπιση τῆς ἀλήθειας, μέ γνώμονα τήν ἀγάπη, ἡ γνωστοποίηση στούς πιστούς μας τῶν ἐκτός της Ἐκκλησίας πλανῶν, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν, σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, στήν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας, πού εἶναι τό μεγάλο ζητούμενο κάθε πιστοῦ. Δεν ἔχουμε παρά νά προσευχόμαστε πρός τόν Κύριον, ὁ Ὁποῖος«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»(Ἅ΄Τίμ.2,4), νά φωτίσει τίς τιμιώτατες ψυχές τους, ὥστε νά συνειδητοποιήσουν τήν πνευματική ἀλλοτρίωση τοῦ Παπισμοῦ καί τήν ἀπύθμενη ἄβυσσο, πού τόν χωρίζει ἀπό τήν ἀκαινοτόμητη ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἐπιστρέψουν στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Παραθρησκειῶν

1 σχόλιο:

 1. Προς Ιερείς, με αγάπη και πόνο ψυχής.
  Δεν μας αρέσει ο καλλωπισμός του προσώπου σας,δεν θέλουμε να μας αρέσετε κοσμικά.
  Εχω ακούσει ότι όταν ο Παπάς κόβει η ξυρίζει μέρος από το γένι του, φεύγει η θεία Χάρη... μην το ρισκάρετε.
  Στο Θεό να αρέσουμε, όχι στο κόσμο.
  Ούτε θέλουμε όταν σας φιλούμε το χέρι να μυρίζει "cool water by Davidoff"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.