7 Ιουλ 2018

Μακεδονία καί Ἐκκλησία


Αποτέλεσμα εικόνας για Μακεδονία καί Ἐκκλησία
                     Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου π. Ἱεροθέου Βλάχου 


   Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ τό πρόβλημα τῆς ὀνοματοδοσίας τοῦ κράτους τῆς ΠΓΔΜ. Ὅμως στό κείμενο αὐτό θά ἀσχοληθῶ μέ μιά ἄλλη παράμετρο τοῦ θέματος. 
  Ἡ ὅλη συζήτηση γιά τό θέμα αὐτό ἀρχικά ξεκίνησε ἀπό τήν σαφῆ προϋπόθεση νά μήν ὑπάρχη στήν ὀνομασία τοῦ νέου κράτους ὁ ὅρος Μακεδονία, γιατί ὅπως ὑποστηρίχθηκε ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική. Στήν συνέχεια κατέληξε στό νά δοθῆ σύνθετη ὀνομασία μέ γεωγραφικό προσδιορισμό γιά ὅλες τίς χρήσεις («Βόρεια Μακεδονία») καί νά γίνη ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν ἀλυτρωτικές βλέψεις. 
 Τά δύο ὀγκώδη συλλαλητήρια, στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα, ὑποστήριξαν τήν μή χρησιμοποίηση τῆς λέξεως Μακεδονία γιά τό Κράτος τῶν Σκοπίων, μέ ὁποιανδήποτε σύνθετη ὀνομασία, γιατί ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική...

   Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος πάνω στό θέμα αὐτό ἔλαβε συγκεκριμένη ἀπόφαση: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει μαρτυρήσει μέ τό λόγο καί τό αἷμα κλήρου καί λαοῦ τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, γι’ αὐτό καί δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου “ Μακεδονία” ἤ παραγώγου του ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου Κράτους, τό ὁποῖο θά ἔχει ἐπιπτώσεις καί στήν ὀνομασία τῆς σχισματικῆς αὐτοαποκαλούμενης ἐκκλησίας τῆς “Μακεδονίας” ». 
  Καί αὐτή ὑποστηρίχθηκε κατά τό συλλαλητήριο στήν Ἀθήνα. Ἐπίσης, πολλοί Ἱεράρχες πού ποιμαίνουν σέ περιοχές τῆς Μακεδονίας ὑποστήριξαν ὅτι δέν θά ἀποδεχθοῦν τήν λέξη Μακεδονία γιά τό Κράτος τῶν Σκοπίων, ἔστω καί ὡς σύνθετη ὀνομασία, μέ τό σκεπτικό ὅτι δέν μπορεῖ νά δοθῆ σέ ἄλλο Κράτος τό ὄνομα αὐτό, καί τό κυριώτερο ὅτι δέν μποροῦν νά ἀποδεχθοῦν ἐθνότητα καί γλώσσα Μακεδονική. 
   Μέχρι ἐδῶ τά πράγματα ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας εἶναι ξεκάθαρα. Ὅμως, ἀρχίζουν νά ἐμπλέκωνται ὅταν μελετήσουμε τό θέμα τῆς Ἐκκλησίας μέ τό ἴδιο σκεπτικό. Τί ἀκριβῶς ἐννοῶ. 
  Στήν Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Νοεμβρίου 2016 ὑποστήριξα ὅτι «δέν ὑπάρχει ὀνομασία χωρίς ὕπαρξη, γιατί διαφορετικά ἐκφράζεται ἕνας ἐκκλησιολογικός νομιναλισμός. Τότε, ἄς δεχθοῦμε καί τήν ὀνομασία Μακεδονία στό Κράτος τῶν Σκοπίων, ἐπειδή ἐπικράτησε πολλά χρόνια. ... Αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνη δεκτό ἀκόμη καί σέ ἐθνικά θέματα, γι’ αὐτό ἡ Ἑλλάδα ἀρνεῖται νά ἀναγνωρίση τό ὄνομα «Μακεδονία» στά Σκόπια, ἄν καί χρησιμοποιεῖται αὐτό τό ὄνομα ἀπό τό Κράτος τῶν Σκοπίων πολλά χρόνια, καί ἡ Κύπρος ἀρνεῖται νά ἀναγνωρίση τήν «Τουρκική Δημοκρατία στήν Βόρεια Κύπρο», καίτοι παρῆλθε ἕνα χρονικό διάστημα πού τήν κατέλαβε». 
   Στήν Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017 ὁμίλησα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ὑποστήριξα τά ἀκόλουθα: «Αὐτή ἡ ἀποδόμηση δέν γίνεται μόνον στά θρησκευτικά, ἀλλά καί στήν ἱστορία. Διότι καί γιά τό μάθημα τῆς ἱστορίας εἰσάγεται ἡ θεματική μέθοδος Σπουδῶν. Ἔχουν δημοσιευθῆ στόν τύπο ἀπόψεις τῶν ὑπευθύνων γιά τήν ἀναμόρφωση τοῦ μαθήματος τῆς ἱστορίας, ὅπου ὑποστηρίζονται ... τά Σκόπια νά μετονομασθοῦν σέ Μακεδονία...». 
   Ἐπίσης, στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς 24-25 Μαΐου 2016 ὑποστήριξα ὅτι δέν μποροῦμε ὡς Ἱεράρχες νά δίνουμε τό ὄνομα-ὅρο Ἐκκλησία σέ ἄλλες ἑτερόδοξες Χριστιανικές Κοινότητες, ἀφοῦ μάλιστα ὁμολογοῦμε κατά τήν χειροτονία μας σέ Ἐπίσκοπο, καί κατά τήν θεία Λειτουργία, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική. 
   Ὁπότε τίθεται σοβαρό ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατόν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι νά ἀγωνίζονται καί νά ὁμολογοῦν ὅτι μία εἶναι ἡ Μακεδονία καί αὐτή εἶναι ἑλληνική, καί διακηρύσσουν ὅτι δέν θά δεχθοῦν τό ὄνομα Μακεδονία νά τό «κλέψουν» ἄλλοι λαοί, ἐνῶ ταυτοχρόνως ὄχι μόνον δέν κάνουν τό ἴδιο γιά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά εὐχαρίστως δέχονται νά ὀνομάζωνται Ἐκκλησίες καί ὅσες ἔπαυσαν νά εἶναι ὀρθόδοξες, ἀφοῦ δέν ἀκολουθοῦν τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων; 
   Ἐπίσης, τά ἐρωτήματα ἐπεκτείνονται. 
  Εἶναι λιγότερης σημασίας καί σπουδαιότητας τά θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα ἀπό τά πατριωτικά καί ἐθνικά; Μποροῦμε νά σιωποῦμε γιά σοβαρά θεολογικά θέματα, καί μάλιστα ὅταν ὑποστηρίζεται ὅτι καί οἱ ἄλλες Ὁμολογίες πού καταδικάστηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές καί «Καθολικές» Συνόδους εἶναι Ἐκκλησίες, ἐνῶ ταυτόχρονα διακηρύσσουμε διαπρυσίως ὅτι δέν θά δεχθοῦμε προδοσία σέ θέματα ἐθνικά; Ποιά προδοσία εἶναι μεγαλύτερη καί ποιά ἔχει αἰώνιες συνέπειες, ἡ προδοσία στά ἐθνικά ζητήματα ἤ ἡ προδοσία στήν ἀμώμητη καί ἄσπιλη αἰωνία καλλονή, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία; 
  Ἐρωτῶ καί ἀπορῶ.– 

“Εκκλησιαστική Παρέμβαση “parembasis

3 σχόλια:

 1. ΗΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ...
  ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΡΕΦΩ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟ...ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΤΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ 9ης ΜΑΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ.
  ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΚΘΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΄΄ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ΄΄ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η Ε.Ε ΩΣ ΣΤΙΡΗΓΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
  ΕΞΥΜΝΕΙΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
  ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΄΄ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ κ ΧΑΛΥΒΑ΄΄ ΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΄΄ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ...ΕΙΡΗΝΗ!!!ΕΥΗΜΕΡΙΑ!!!ΑΛΛΥΛΕΓΥΗ!!!Η ΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΨΑΛΜΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ...ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ....΄΄
  Ε Λ Ε Ο Σ
  ΄΄ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΠΗΔΗΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΙΚΗ ΤΟΥ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ΄΄
  ΄΄Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ κ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ΄΄
  ΄΄ΜΕΓΑΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΕΤΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΔΡΟΜΟΥΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ κ.α.....
  ''ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΑ ΚΤΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ ΑΛΛΥΛΕΓΥΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Δ Α Ν Ε Ι Σ Μ Ο Τ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ Π Ο Σ Ο Υ ΤΩΝ 300 κ ΠΛΕΟΝ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ.....ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΠΙΟ ΕΥΝΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ.ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ Α Π Α Ι Τ Η Σ Η ΤΟΝ ΕΞΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ κ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ΄΄
  ΄΄Η Ε.Ε ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑ κ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗ...΄΄
  ΄΄ΕΠΙΣΗΣ Η Ε,Ε ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗ+ΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΕΠΙΡΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΓΕΝΗΣΕΙΣ ΝΕΙΩΝΟΝΤΑΙ κ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΣΑ ΤΣΗ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ΄΄
  ΄΄ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΟΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ 9η ΜΑΙΟΥ 1950 ΩΣΤΕ Η ΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΝΑ ΒΑΔΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ κ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΕΙΑΣ.ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ Π Ρ Ε Π Ε Ι ΝΑ ΤΟΝ ΥΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ κ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΟΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΑΙ΄΄
  ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
  ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ κ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΛΑΟΥ.
  ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΝΘΗΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Κ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ.
  ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΑΤΟΥΣ κ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΜΑΣΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ....
  ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ ΟΠΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΘΕΗ ΠΑΙΔΕΙΑ κ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ ΑΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.ΑΣ ΜΗΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ...
  ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ ΟΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΕΕΙ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΄΄ΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΣ΄΄ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΗΚΕ κ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΙΜΒΙΩΣΗ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ.....ΤΗΣ ΥΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ...ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ....ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.
  ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ κ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
  ΣΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΡΟΘΕΕ.ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΚΘΕΑΖΕΤΑΙ κ ΑΝΥΜΝΗΤΑΙ.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ...σελ2
  ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΡΟΘΕΕ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΙΖΩΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΛΕΚΕΤΑΙ ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΩΝ ΄΄ΦΙΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ΄΄ΝΑ ΚΑΛΟΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ....
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΛΕΩ ΠΩΣ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. >> ΚΥΡΙΑΚΗ

  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης θα πραγματοποιήσουν Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Νομού, στα διόδια της Λεπτοκαρυάς,σχετικά με την ιστορία της Μακεδονίας , την Κυριακή 15 Ιουλιου, στις 10πμ. Θα μοιραστούν φυλλάδια σε διερχόμενα οχήματα, χωρίς να κλείσει ο δρόμος. Μια ειρηνική κινητοποίηση στην οποια καλούνται να συμμετεχουν και οι πολίτες της Πιερίας.

  Την ίδια ώρα στην Αμφίπολη, Ενωμένες Πατριωτικές Δυνάμεις, από Σέρρες, Καβάλα και Δράμα Ξεκινάνε μεγάλη μηχανοκίνητη Πορεία.

  Στη Ρόδο πάλι το πρωϊ υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση στις 10 το πρωϊ μπροστά στο Δημαρχείο, ενώ η Κρήτη θα δώσει βροντερό παρόν το απόγευμα σε Ηράκλειο και Χανιά για την Μακεδονία.
  Ξεσηκώνεται και ο Έβρος.
  Κάλεσμα στην Αλεξανδρούπολη και συγκέκριμένα στον Φάρο για Πορεία. Στις 7:30 το προσκλητήριο για τους Ακρίτες μας που αναμένεται να δώσουν βροντερό παρόν.

  Για Το βράδυ της Κυριακής μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη από αγωνιστικούς φορείς για συγκέντρωση στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πορεία στην πόλη. Το κάλεσμα είναι για τις 8 το βράδυ και η πρωτοβουλία ανήκει στην Ακομματίστη Αυτο-οργάνωση Ελλήνων Πατριωτών.

  Το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής έχει ως εξής.

  - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - ΑΓΩΝΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

  - ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΙΟΔΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ!

  - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΡΟΔΟΣ - 10 ΤΟ ΠΡΩΪ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

  - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

  - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΡΑ 19.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ,ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ "ΧΑΝΙΑ -ΠΑΡΩΝ" ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΙΣ 19:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΑ

  - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΝΙΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΔΡΑΜΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΕΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 10:30 ΠΜ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.