9 Απρ 2018

Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως προωθεῖ τὴν κοινὴν Ἱεραποστολὴν μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν!

Χαιρετισμὸν ἀπέστειλεν ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τὴν 8ην Μαρτίου πρὸς τὸ συνέδριον, ποὺ διωργάνωσε τὸ ΠΣΕ εἰς τὴν Τανζανίαν μὲ τίτλον «Κινούμενοι ἐν τῷ Πνεύματι: Κεκλημένοι διὰ τὴν μεταμόρφωσιν τῆς μαθητείας». Δία τὴν λέξιν «μαθητεία» χρησιμοποιεῖται ἡ ἀγγλικὴ λέξις, ποὺ χρησιμοποιεῖται καὶ διὰ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Εἰς τὸ μήνυμά του ὁ Πατριάρχης ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συνήθη ἀγαπολογίαν ὁμιλεῖ ὡς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ εἶναι ἐκεῖνον τὸ ὁποῖον φωτίζει καὶ τοὺς αἱρετικούς! Ἡ Ἱεροκανονικὴ μήνυσις τοῦ Πάν. Ἡγουμένου τῆς Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου θὰ πρέπη κάποτε νὰ τύχη ἐξετάσεως ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν, καθὼς πληθαίνουν αἳ συγκρητιστικαὶ δηλώσεις τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος δὲν δίδει Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν, ἀλλὰ προωθεῖ τὴν Ὀρθοδοξίαν ὡς μίαν ἁπλῶς πτυχὴν τοῦ χριστιανισμοῦ. Παραθέτομεν ἀποκλειστικῶς εἰς μετάφρασιν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴν τὴν ἀπομαγνητοφώνησιν τοῦ χαιρετισμοῦ: 

«Μὲ μεγάλη χαρὰ χαιρετίζουμε τὸ συνέδριο «Παγκόσμια Ἱεραποστολὴ καὶ Εὐαγγελισμὸς» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στὴν ὄμορφη πόλη Ἀροῦσα τῆς...
Τανζανίας στὴν ποικιλόμορφη Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο. Ἡ χαρούμενη μαρτυρία τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ σωτήριο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου του, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἐπαναβεβαίωση τῆς κοινῆς μας δεσμεύσεως νὰ ἐργασθοῦμε μαζὶ γιὰ τὴν δικαιοσύνη καὶ προσέγγιση ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους στὰ ἔθνη καὶ τὶς θρησκεῖες, εἶναι κάτι ποὺ πραγματικὰ ἐνισχύουμε, τὴν ἐπανορθωτικὴ ἀποστολή μας καὶ τὸν σκοπό μας στὸν κόσμο. 


Αὐτὸ τὸ ἔτος τὸ ΠΣΕ ἑορτάζει τὴν 70η ἐπέτειό του, ἡ ὁποία προστίθεται στὸ ἑορταστικὸ πνεῦμα αὐτῆς τῆς συγκεντρώσεως, ὅπως ἐπίσης μᾶς ἐνθαρρύνει ὅλους μας νὰ συνεχίσουμε τὶς συντονισμένες προσπάθειές μας νὰ ἐργαστοῦμε πρὸς ἀξιόλογους στόχους καὶ σκοπούς. Πράγματι κινούμεθα στὸ πνεῦμα καὶ μὲ στόχο μας τὴ μεταμορφωτικὴ μαθητεία, μία ἀπελευθερωτικὴ καὶ ζωογόνο μεταμόρφωση, ποὺ μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Πῶς θὰ γνωρίζουν οἱ ἄλλοι ὅτι εἴμαστε μαθητές του; Μὲ τὸ νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Καὶ πῶς θὰ ἀποκτήσουμε αὐτὸ τὸ θεῖο δῶρο; Δία τῆς πίστεώς μας, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς προσωπικῆς μας πνευματικῆς καλλιέργειας. 

Πολλὲς φορὲς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατηγορεῖται ὅτι δίνει μεγάλη ἔμφαση στὴν πνευματικὴ ζωή, τὴν λειτουργία καὶ τὴν λατρεία καὶ κατὰ συνέπεια παραβλέπει τὴν κοινωνικὴ διακονία, τὶς πρακτικὲς διαστάσεις τῆς μαρτυρίας καὶ τὴν ἐξωστρέφεια τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Ὡστόσο ἡ φιλανθρωπία εἶναι στὸ κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὸν κόσμο. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ πληρότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἐκφράζεται στὴν Εὐχαριστία ὄχι μόνο μὲ τὴν ἔννοια τῆς λατρείας, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ὡς εὐχαριστιακὴ μαρτυρία στὸν κόσμο, στὴν διακονία καὶ τὴν χριστιανικὴ ἱεραποστολή, ὡς λειτουργία μετὰ τὴ λειτουργία. Ἡ θέωση ὡς παραδοσιακὴ κατανόηση τῆς σωτηρίας στὴν ἐσχατολογική της προοπτικὴ στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία σημαίνει μετοχὴ στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς θείας χάριτος καὶ δυναμικὴ ἐμπειρία καὶ ἔκφραση στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σύμφωνα μὲ αὐτὰ συγχαίρουμε ὁλοκαρδίως τὸ θέμα τοῦ συνεδρίου «κινούμενοι ἐν τῷ Πνεύματι: κλήση γιὰ μεταμόρφωση τῆς μαθητείας», ὅπως ἐκπληκτικὰ δίδεται ἔμφαση. 

Ἡ μεταμόρφωση ἔχει κάθετες καὶ ὁριζόντιες διαστάσεις. Παρ’ ὅλες τὶς προκλήσεις τοῦ παρελθόντος καὶ τὶς ταλαιπωρίες ποὺ βίωσε ἡ Ἀφρικανικὴ Ἤπειρος βρίσκουμε τοὺς ἑαυτούς μας σήμερα νὰ περιβάλλονται ἀπὸ ζωντανὲς ἀφρικανικὲς χριστιανικὲς κοινότητες ποὺ χορεύουν καὶ τραγουδοῦν στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, πορευόμενες μπροστὰ κατὰ τὸν ρυθμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν ἑορτασμὸ τῆς χειραφετήσεως τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴν λαβὴ τοῦ διαβόλου, ποὺ ἐγγυᾶται ἡ νίκη τοῦ Σταυροῦ καὶ ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας. 

Μὲ χαρὰ μαρτυροῦμε τὴν μεταμόρφωση καὶ τὸν ἀνακαινισμὸ ποὺ εἶναι ἤδη καθ’ ὁδὸν στὴν Ἀφρικὴ καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ τὸ πλούσιο καὶ ἄφθονο ἔλεος. Ὡς ἐκ τούτου ἂς λάβουμε ὅλοι θάρρος καὶ ἂς ἀξιοποιήσουμε τὴν ὑπέροχη εὐκαιρία νὰ συνομιλήσουμε καὶ νὰ μάθουμε ἀπὸ τὶς διαφορετικὲς ὁμάδες ὁμιλητῶν καὶ ἀπὸ τὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ πλούσιου πολιτισμικὰ ἀφρικανικοῦ μωσαϊκοῦ. 

Ἀνοῖξτε τὶς καρδιὲς καὶ τὸ μυαλό σας καὶ ἐπιτρέψτε στὸ Πνεῦμα ποὺ κάλεσε ὅλους ἐσᾶς σήμερα στὴν Ἀροῦσα νὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴν δική σας ἰδιαίτερη μεταμόρφωση, ἡ ὁποία θὰ σᾶς ἐνδυναμώσει στὴ διακονία σας, θὰ διευρύνει τοὺς ὁρίζοντές σας καὶ θὰ σᾶς φθάσει ὡς ἄτομα καὶ θὰ σᾶς ἐξοπλίσει καλύτερα στὴν ἀποστολὴ μεταμορφώσεως τῆς μαθητείας γιὰ τὸν κόσμο. 

Ἐπιθυμοῦμε ἐπίσης νὰ δράξουμε αὐτὴν τὴν εὐκαιρία νὰ χαιρετίσουμε ἰδιαιτέρως τὴν ἐντυπωσιακὴ παρουσία νεολαίας σὲ αὐτὸ τὸ συνέδριο, στῆς ὁποίας τὶς ἱκανότητες, τὶς δυνάμεις καὶ τὸ νεανικὸ σφρίγος ἐπενδύουμε τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ στὴν ὁποία μὲ σιγουριὰ βρίσκουμε τὴν ἐνεργητικὴ ἔκφραση τῆς θείας ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ στὸ παρόν, ὅπως δηλώθηκε στὴν ἐγκύκλιο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸ νησὶ τῆς Κρήτης τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016. 

Εἴθε ὁ θεῖος ζῆλος γιὰ ἱεραποστολὴ καὶ εὐαγγελισμὸ νὰ ἀνθήσει στὶς νεανικὲς καρδιές, νὰ πυροδοτεῖ, νὰ δίνει κίνητρα καὶ νὰ κινητοποιεῖ αὐτὲς σὲ μία ἀνανεωμένη καὶ δυναμικὴ διακονία πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ καὶ τοὺς ταπεινούς μας χαιρετισμοὺς ἀναπέμπουμε πρὸς ἐσᾶς ἐγκάρδια προσευχή, ἐνῶ σᾶς ἐνθαρρύνουμε νὰ λάβετε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ μεταμορφούμενοι ἐσεῖς, χιλιάδες γύρω σας θὰ σωθοῦν».

4 σχόλια:

 1. Ἄς λέει......
  Καί ὁ Ἀ.Παπανδρέου ἔλεγε,ἔξω ἀπό ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ....
  ΤΟ ΕΚΑΝΕ;;
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μετά από την πλήρως αποτυχημένη σύνοδο του Κολυμπαρίου Κρήτης, το καλοκαίρι του έτους 2016, έχω σταματήσει να ενδιαφέρομαι για όσα κάνει ή λέγει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
  Ο Θεός να τον ελεήσει, καθώς και όλη την Εκκλησία του Χριστού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν ἀναρωτιέσαι γιατί ἀποτυχημένη;;Καί αὐτοκατάργητη;;Κατά λάθος λές ἔγινε;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. π. Νικολάι Ραγκόζιν-Αντίχριστος & ψεύδο-8η Οικουμενική Σύνοδος.

   "Ο πρωθιερέας του Ρωσικού Πατριαρχείου, π. Νικολάι Ραγκόζιν (+1981), αποκαλύπτει ότι ο τελικός Αντίχριστος θα παρουσιασθεί ενώπιον της ψεύδο - 8ης Οικουμενικής Συνόδου όλων των αιρετικών αλλά και των Ορθοδόξων... και όποιος δεν τον προσκυνήσει θα πεθάνει!"

   https://www.youtube.com/watch?v=n4v3c-4llnc

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.