10 Απρ 2018

Θέλουν νὰ μᾶς ξεβαπτίσουν

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
Τό ὑπουργεῖο Παιδείας συνεχίζει ἀνένδοτο τήν πολεμική του κατά τῆς ὀρθοδόξου ἀγωγῆς. Δέν ἀνέμενε τήν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τήν παρανομία πού διέπραξε μέ τήν ἐπιβολή τῶν ἀντισυνταγματικῶν, ἀντιπαιδαγωγικῶν καί καταστροφικῶν γενικά νέων πολυθρησκειακῶν προγραμμάτων σπουδῶν στά θρησκευτικά ἀλλά προχώρησε ἀκόμη περισσότερο. Στήν νέα παρανομία! Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, τό Ὑπουργεῖο προέβη στήν ἀπάλειψη ἀπό τόν νέο Ὀργανισμό του τῆς φράσης πού κάνει λόγο γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν. Διατήρησε μόνον αὐτή πού ἀναφέρεται, στήν καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς τους συνείδησης.
Μένει νά δοῦμε, ἄν καί πόσο θά.... κρατήσει καί αὐτή. Γιατί οἱ ἀλλαγές πού προωθοῦνται στό μάθημα τῆς ἱστορίας δημιουργοῦν ἔντονο προβληματισμό, ὅπως καταγγέλλει ἡ Παννελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων. Οἱ ἀλλαγές ἀναφέρονται στήν «πολυπολιτισμική διάσταση τῆς Ἱστορίας». Προτείνεται νά δοθεῖ ἔμφαση στήν κοινωνική καί πολιτισμική ἱστορία (Ἱστορία τῆς ἐργασίας, τοῦ φύλου, τῆς παιδικῆς ἡλικίας κ.α.) Καί γίνεται λόγος στό πρόγραμμα Ἱστορίας γιά «πλουραλιστική καί ἀνεκτική ἐθνική ταυτότητα». Θά συμβεῖ δηλαδή καί ἐδῶ ὅτι συνέβη καί μέ τήν ἀπάλειψη τοῦ ὄρου «ἐθνική» ἀπό τήν παιδεία. Ἐφαρμόζεται ἡ μέθοδος τοῦ σαλαμιοῦ. Δημιουργοῦνται νέες καταστάσεις –τετελεσμένα, πού περιπλέκουν ἀκόμη περισσότερο τό θέμα ἀντί νά τό ἐπιλύουν . Καί ὅλα αὐτά γίνονται αὐθαίρετα μέ τή δύναμη τῆς ἐξουσίας. Τῆς πολιτικῆς ἰσχύος, πού ἐμφανίζεται ἀδυσώπητη.
Ἰδιαίτερα προκλητική ἡ ἐνέργεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά ἀφαιρέσει ἀπό τόν νέο Ὀργανισμό τοῦ τήν ἀναφορά στήν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν, ὅπως ὁρίζει τό ἄρθρο 16, πάρ. 2 τοῦ Συντάγματος . Εἶναι δηλωτική της ἐπιδίωξής του νά μήν προσφέρει ἀμιγῶς ὀρθόδοξη ἀγωγή στούς ἕλληνες ὀρθοδόξους μαθητές, ἀλλά θρησκευτικό ἀχταρμά, τόν ὁποῖο ὀνομάζουν θρησκευτικό ἐγγραμματισμό. Δηλαδή πληροφόρηση γιά ὅλες τίς θρησκεῖες, προκειμένου οἱ μαθητές νά ἐπιλέξουν ἀναλόγως.
Ἐφαρμόζει …δημοκρατική μέθοδο στήν προσφορά καί ἐπιλογή τοῦ μορφωτικοῦ ἀγαθοῦ. Προσφέρει μέ ἄλλα λόγια θρησκευτική θολούρα, πού συσκοτίζει τούς μικρούς μαθητές Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, ἀντί νά τούς διαφωτίζει , ἀφοῦ δέν γνωρίζουν ἀκόμη ἐπαρκῶς τήν ὀρθόδοξη πίστη τους, γιά νά τήν συγκρίνουν μέ τίς ἄλλες.
Καί ἀφοῦ ὅλα τά θρησκευτικά πιστεύματα παρατίθενται ἰσότιμα, οἱ μαθητές ὁδηγοῦνται στόν σχετικισμό. Γιατί πῶς νά διακρίνουν τή διαφορά ἀνάμεσα στή Θεανδρική προσωπικότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ ἐκείνη τοῦ Μωάμεθ ἤ τοῦ βούδα κ.λ.π.; Ἤ τήν ὑπεροχή τοῦ Εὐαγγελίου ἔναντι τῶν κείμενων τῶν ἄλλων θρησκειῶν; Πῶς νά ἐννοήσουν τήν ἀσύγκριτη ὑπεροχή τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἄν δέν ἀκούσουν γιά παράδειγμα τούς λόγους τοῦ Ἀποστολου τοῦ σκλαβωμένου Γένους μᾶς Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «Ἐγώ ἐδιάβασα πολλά περί… ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων. Τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα. Ὅλες οἱ πίστες εἶναι ψεύτικες…μόνον ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων εἶναι καλή καί ἁγία»;
Εἶναι φανερό πρός ποιά θρησκευτική κατεύθυνση ὁδηγεῖ τούς ὀρθοδόξους μαθητές μας τό Ὑπουργεῖο. Τά νέα προγράμματά του,ἀντί γιά ὀρθόδοξη ἀγωγή προσφέρουν μᾶλλον κατήχηση τῶν διαφόρων αἱρέσεων καί τῶν θρησκευτικῶν ἐτεροδιδασκαλιῶν. Γίνονται ὁδηγός στίς παρωχημένες πνευματικές καί ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις τῶν κυβερνώντων . Καί ἐξυπηρετοῦν τή νεοεποχίτικη παγκοσμιοποίηση καί τήν πανθρησκεία.
Τό παράδοξο εἶναι ὅτι ἐπιμένει τό Ὑπουργεῖο στήν ἐφαρμογή τῶν θρησκειολογικῶν προγραμμάτων μόνον γιά τούς ὀρθοδόξους μαθητές. Ἐνῶ γιά τούς ρωμαιοκαθολικούς, τούς μουσουλμάνους , τούς ἑβραίους μαθητές προβλέπει (δικαίως) μέ νόμο νά διδάσκονται ἀμιγῶς τήν πίστη τους. Χρησιμοποιεῖ δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Ποῦ εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας;
Κωφεύει, δυστυχῶς, τό Ὑπουργεῖο στίς ἔντονες διαμαρτυρίες ἐκκλησιαστικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν παραγόντων, Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων, Συλλόγων Πολυτέκνων κ.α. Παραμένει ἀδιάφορο ἀκόμη καί στήν πρωτοφανῆ στά ἐκπαιδευτικά χρονικά ἐπιστροφή τῶν νέων βιβλίων θρησκευτικῶν. Ὅλη αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη ἀντιμετώπιση τῶν ὀρθοδόξων γίνεται, παρότι κοπτόμαστε γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τελικά, γιατί δέν γίνεται δημοψήφισμα, ὥστε νά φανεῖ ἡ βούληση τοῦ λαοῦ;
Συμπερασματικά θά λέγαμε ὅτι αὐτοί πού μᾶς διαφεντεύουν ἐμφανίζονται ὡς ἐκσυγχρονιστές τάχα τῆς Παιδείας μας, ἐνῶ φαίνεται πώς ἐπιζητοῦν νά τήν ἀκυρώσουν. Νά ἀποκόψουν τή νέα γενιά , τή μαθητιώσα νεολαία μας, ἀπό τίς ὀρθόδοξες ρίζες. Ἀπό τίς ζωοδότρες πηγές τοῦ ἔθνους . Ἀπό τό Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του, ὅπως αὐτό βιώθηκε αἰῶνες τώρα στή λαμπροφόρα Ὀρθοδοξία. Δέν θέλουν οἱ κυβερνῶντες νά καλλιεργήσουν τό χαρακτήρα τῶν μαθητῶν μας μέ τήν ὑπέροχη, τήν ἄφθαστη διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ἁπλούστατα δέν πιστεύουν σ’ αὐτή . Πιστεύουν σέ ξεπερασμένες ἀνθρώπινες θεωρίες . Γι’ αὐτό καί ἐπιμένουν ἀνενδότως στή μετάλλαξη τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος σέ θρησκειολογία, ἀφοῦ δέν μποροῦν πρός τό παρόν νά τό καταργήσουν. Ἀντιμετωπίζουν τήν Ἐκκλησία ὡς ἕνα κοινωνικό μόρφωμα. Καί στόχευσή τους εἶναι νά ἀναθέσουν τό θρησκευτικό μάθημα σέ…Κοινωνιολόγους. Μᾶς ὁδηγοῦν στά ἄθεα γράμματα, γιά τά ὁποία μίλησαν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καί ὁ Παπουλάκος.
Εὐχόμαστε νά ἀντιληφθοῦν τό μέγεθος τοῦ κακοῦ πού προκαλοῦν. Νά ἀποβάλλουν τίς ὑλιστικές καί ἀθεϊστικές ἰδεοληψίες τους. Νά κατανοήσουν τά ἐπιστημονικά πορίσματα ὅτι μέ ἄθεες ἀντιλήψεις δέν μποροῦμε νά προσδοκοῦμε ἀληθινή ψυχική καλλιέργεια τῶν νέων καί τῆς κοινωνίας. Νά κατανοήσουν τήν ἀναγεννητική δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἀναγνώρισαν ἀκόμη καί ΄΄πατριάρχες΄΄ τῆς ἀπιστίας. Ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου ἄλλαξε τόν κόσμο.
Χωρίς πίστη στό Χριστό καί στό Εὐαγγέλιό Του δέν μποροῦμε νά ἀναμένουμε πρόοδο πνευματική καί κοινωνική, ἀλλά ὀπισθοδρόμηση στή βαρβαρότητα. Ἕνα θρησκευτικό μάθημα, πού δέν προσφέρει τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου Του, ἀλλά τίς διάφορες μορφές τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου , παρέχει μέν γνώσεις , ἀλλά δέν στηρίζει ψυχές. Δέν σφυρηλατεῖ χαρακτῆρες. Δέν ἐμπνέει φρόνημα καταπολέμησης τῶν παθῶν, ἀποφυγῆς τῆς διαφθορᾶς, τῆς βίας, τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς παραβατικῆς ἐν γένει συμπεριφορᾶς. Ἀλλά ὁδηγεῖ στό χάος καί στήν καταστροφή. Αὐτό βεβαιώνει ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα.
Ἀποστολή ὅμως τῆς παιδείας δέν εἶναι αὐτή. Ἄν ἐπιμένουν, ἄς ἀλλάξουν τόν τίτλο τοῦ Ὑπουργείου. Ἄς τό ὀνομάσουν Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας. Θά εἶναι ὁ πιό κατάλληλος τίτλος. 

1 σχόλιο:

  1. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Τριαδικό Θεό για να απαλλάξει την Πατρίδα μας από την σιωνιστοκατευθυνόμενη κυβερνώσα αντίχριστη και εθνομηδενιστική συμμορία.......

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.