24 Απρ 2018

Καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κατὰ Γαβρόγλου γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς


Στὸ ΣτῈ κατατέθηκε νέα αἴτηση ἀκύρωσης κατὰ τοῦ διατάγματος γιὰ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας.

Ὄχι μόνο δὲν ἀπέσυρε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τῆς αἴτησή της ποὺ εἶχε καταθέσει πρὸ δεκαημέρου στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατὰ τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 18/2018 (νέος ὀργανισμὸς ὑπουργείου Παιδείας), ὅπως εἶχε ζητήσει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου (18.4.2018), ἀλλὰ ἀντίθετα σήμερα κατατέθηκε νέα αἴτηση ἀκύρωσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιά, τὸν Μητροπολίτη Πειραιὰ Σεραφεὶμ Μεντζελόπουλο, κ.λ.π.
Πρὸ δεκαημέρου ξεκίνησε νέα ἀντιπαράθεση μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κυβέρνησης καὶ εἰδικὰ μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, καθὼς ἀπὸ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 18/2018) ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἐν λόγω ὑπουργείου ἡ «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης». Δηλαδὴ ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων.
Ἀκολούθησε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν (18.4.2018), μία συνάντηση κατόπιν αἰτήματος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸν κ. Γαβρόγλου. Στὴν ἐνημερωτικὴ αὐτὴ συνάντηση, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας παραβρέθηκαν ὁ...
Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης Ἐφραὶμ Στενάκης καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομο Σαββάτος.
Κατὰ τὴ συνάντηση αὐτὴ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ζήτησε νὰ παραιτηθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν αἴτηση ἀκύρωσης ποὺ ἔχει καταθέσει στὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας ἀπήντησαν στὸν κ. Γαβρόγλου, ὅτι θὰ ἐνημερώσουν τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὸ αἴτημα τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας.
Σήμερα, στὸ ΣτῈ κατατέθηκε νέα αἴτηση ἀκύρωσης κατὰ τοῦ διατάγματος γιὰ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. Ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Μητροπολίτη Πειραιᾶ, συνυπογράφουν τὴν αἴτηση ἡ «Πανελλήνια 'Ἕνωσις Θεολόγων», ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» καὶ δύο γονεῖς τῶν ὁποίων τὰ παιδιὰ τους φοιτοῦν στὸ Δημοτικὸ σχολεῖο καὶ στὸ Λύκειο.
Τὸ μῆλο τῆς ἔριδος εἶναι καὶ πάλι ὁ νέος ὀργανισμὸς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. ὁ ὁποῖος καθορίζει τοὺς σκοπούς, τοὺς στόχους, τὶς ἁρμοδιότητες καὶ τὴν ὀργάνωση γενικότερά τοῦ ὑπουργείου.
Εἰδικότερα, ὁ νέος ὀργανισμὸς στὸ πρῶτο του ἄρθρο μεταβάλει τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας σὲ σχέση μὲ τὸ προγενέστερο καθεστώς, στὸ θέμα τῆς ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης.
Συγκεκριμένα, ὁ παλαιὸς ὀργανισμὸς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 114/2014), μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀνέφερε ὅτι ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας εἶναι «ἡ προαγωγὴ τῆς παιδείας μὲ σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴν διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».
Μὲ ἄλλα λόγια τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀφαίρεσε μὲ τὸ νέο ὀργανισμὸ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου, τὴ στιγμὴ ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα ἡ «κρατικὴ ἀποστολὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν νέων ἀφορᾶ σὲ μείζονα βαθμὸ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολης Πειραιᾶ, κ.λπ., ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀντίθετη τόσο στὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος, ὅσο καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), ἡ παράλειψη τοῦ νέου ὀργανισμοῦ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἐντάξει τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης στοὺς σκοποὺς τοῦ ὑπουργείου.
Στὸ ἄρθρο 9 τῆς ΕΣΔΑ, σημειώνεται στὴν αἴτηση ἀκύρωσης, κατοχυρώνεται τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐνῶ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου τῆς ΕΣΔΑ, ἐπισημαίνεται: «Οὐδεὶς δύναται νὰ στερηθῆ τοῦ δικαιώματος, ὅπως ἐκπαιδευθεῖ. Πᾶν κράτος ἐν τὴ ἀσκήσει τῶν ἀναλαμβανομένων ὓπ΄ αὐτοῦ καθηκόντων ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μορφώσεως καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως θὰ σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων ὅπως ἑξασφαλίζωσιν τὴν μόρφωσιν καὶ ἐκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως πρὸς τὰς ἰδίας αὐτῶν θρησκευτικὰ καὶ φιλοσοφικᾶς πεποιθήσεις».
Τέλος, ὑπογραμμίζεται ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος τὸ κράτος καὶ εἰδικότερα τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ὀφείλει νὰ δρᾶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων μέσω τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ διδάσκεται σὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ ὡρῶν ἐβδομαδιαίως, «ἐπὶ τὴ βάσει ἀποκλειστικῶν καὶ μόνον τῶν ἀρχῶν τῶν δογμάτων, τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν Ἱερῶν παραδόσεων τῆς ὀρθοδοξίας».

protothema.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.