12 Μαρ 2018

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι κατ' ἐξοχὴν μάθημα οἰκολογικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐαισθητοποιήσεως


Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἔστω, τὰ προσχήματα! Οὔτε αὐτά; Ἔστω, ἡ σιωπή! Οὔτε αὐτή; Ἄλλαξαν τὰ δεδομένα! Καὶ ἐκτός, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας! Αὐτὲς εἶναι προκλήσεις πλήρεις ἀναίδειας καὶ ἀσέβειας στὴν ἁγία Παράδοση. Εἶστε οἱ ποιμένες, ποὺ θὰ φυλάξετε τὴν Ἀλήθεια καὶ τὰ λογικὰ πρόβατα! Καταλαβαίνετε τί κάνετε; Ἀλήθεια, ποῦ ζεῖτε; Προφανῶς σὲ ἄλλη πραγματικότητα! Προδοσία τύπου Ἰούδα Ἰσκαριώτη. Καὶ ἔτι περισσότερο! 
Διαβάστε παρακάτω ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν εἰσήγησή του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν Ἡμερίδα «Ἡ θάλασσα ποῦ μᾶς ἑνώνει», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης:

Στὴ σημασία τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης καὶ τῆς συνεννόησης, στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκολογικῆς συνείδησης καὶ στὴν ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο, ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴν εἰσήγησή του στὴν Ἡμερίδα «Ἡ θάλασσα ποὺ μᾶς ἑνώνει», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης. Ὑπογράμμισε δὲ ὅτι οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες τῆς Εὐρώπης δοκιμάζονται σήμερα «στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος» τῶν μεταναστῶν καὶ τῶν προσφύγων. 

Γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
Στὴν εἰσήγησή του δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὴ σημασία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν κατεύθυνση τῆς εὐαισθητοποίησης τῶν νέων γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς συνόλης Δημιουργίας. «Ἀκριβῶς, ὡς θεολογικὸν μάθημα, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι...
κατ' ἐξοχὴν μάθημα οἰκολογικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐαισθητοποιήσεως, διδασκαλία τοῦ προσωποκεντρικοῦ, τοῦ κοινοτικοῦ καὶ οἰκοφιλικοὺ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Σᾶς καλοῦμε νὰ στηρίζετε τὴν διαρκῶς μεταρρυθμιζομένην σχολικὴν θρησκευτικὴν ἀγωγὴν καὶ νὰ ἀναδεικνύετε τὰς σημαντικωτάτας παιδευτικᾶς λειτουργίας της. Ὡς ἐλέχθη, ἡ Παιδεία εἶναι ‘'ἡ θάλασσα τοῦ πνεύματος, ποὺ μᾶς ἑνώνει''. Μᾶς ἑνώνει ὡς παιδεία ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστόν, ὡς παιδεία ἐλευθερίας, ὡς παιδεία εἰρήνης καὶ ἀλληλεγγύης, ὡς παιδεία κοινωνικῆς καὶ οἰκολογικῆς συνευθύνης». 


Γιὰ τὴν προσφυγικὴ κρίση 

«Ἡ θάλασσα ὄντως ἑνώνει καὶ ὀφείλει νὰ ἑνώνει! Οἱ λαοὶ περὶ τὴν θάλασσαν τοῦ Αἰγαίου ὀφείλομεν νὰ τὴν βλέπωμεν ὡς ἑνωτικὴν δύναμιν καὶ νὰ τὴν προστατεύωμεν ἀπὸ τὴν ἀνθρωπογενῆ μόλυνσιν, νὰ διασώσωμεν τὸν θαλάσσιον πλοῦτον καὶ τὴν ἀπαράμιλλον αἰγαιοπελαγιτικὴν ὡραιότητα» ἀνέφερε, ὅπως μεταδίδει τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας πὼς «στὸ Αἰγαῖον Πέλαγος τῶν μεταναστῶν καὶ τῶν προσφύγων δοκιμάζονται σήμερα οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἀρχὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον». Ὅπως εἶπε ἡ λύση, «εἶναι ἀδύνατον νὰ δοθεῖ ἐπὶ τὴ βάσει πολιτικῶν ὑπολογισμῶν, βίας ἢ γραφειοκρατίας». Ἰδιαίτερο ρόλο καλοῦνται καὶ δύνανται νὰ διαδραματίσουν οἱ θρησκεῖες, σὲ πνεῦμα εἰρήνης καὶ ἀλληλεγγύης. Γιὰ τὸ περιβάλλον 
Στὴ συνέχεια, ὑπενθύμισε ὅτι ἡ δημιουργία περιβαλλοντικῆς εὐαισθησίας, ἡ κινητοποίηση ὅλων τῶν συναρμοδίων φορέων καὶ ἡ πρόσκληση πρὸς τὶς θρησκεῖες νὰ συνδράμουν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, βρίσκονται στὸν πυρήνα τῆς Πατριαρχικῆς διακονίας του, μαζὶ μὲ τὴν προώθηση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τοῦ διαλόγου. «Ὁ 20ός αἰὼν ὑπῆρξεν ὁ πλέον βίαιος αἰὼν τῆς ἱστορίας», σημείωσε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, «ὄχι μόνον ἀναφορικῶς πρὸς τὴν βίαν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ ἐν σχέσει πρὸς τὰς ὠμότητας τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι εἰς τὴν φύσιν, τὴν πανίδα καὶ τὴν χλωρίδα, τὴν ἀτμόσφαιραν, τὸν ὑδροφόρον ὁρίζοντα, τοὺς ποταμούς, τὰς λίμνας καὶ τὰς θαλάσσας. Ἰδιαιτέρως προκλητικὸν παραμένει τὸ γεγονὸς ὅτι μέγα τμῆμα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ζῆ καὶ σήμερον ἐν ἐνδεία. Φαίνεται ὅτι ἡ γνῶσις, ἡ ὁποία παρήγαγε θαυμαστὰ ἀποτελέσματα, καὶ ἡ πρωτόγνωρος εὐημερία δὲν ἐθεράπευσαν τὴν καρδίαν καὶ τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά, μᾶλλον, ἐτροφοδότησαν τὸν κυνισμόν του». 
Ὑπογράμμισε ὅτι ἡ σύγχρονη παγκοσμιοποίηση ὄξυνε τὰ οἰκολογικὰ προβλήματα «καὶ προοιωνίζεται, μὲ τὴν φετιχοποίησιν τῆς οἰκονομικῆς προόδου καὶ τὴν ὑποταγὴν τῆς οἰκολογίας εἰς τὴν οἰκονομίαν, νέα ἀδιέξοδα». Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς οἰκολογικῆς καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, εἶπε ὁ Πατριάρχης, δὲν ἀποτελεῖ ὑπόθεση ἀποκλειστικῶς τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας οὔτε ἐξαρτᾶται μόνο ἀπὸ πολιτικὲς ἐπιλογές.«Εἶναι ἀναγκαία μία κοπερνίκεια στροφὴ εἰς τὴν ἀξιολογίαν μας, μία ριζικὴ ἀλλαγὴ νοοτροπίας, μετάνοια, πολυδιάστατος εὐαισθητοποίησις καὶ εὐρυτέρα κινητοποίησις» τόνισε. 

Γιὰ τὸ ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
Ἀναφορικὰ μὲ τὸν ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο, σημείωσε, μεταξὺ ἄλλων: «Πεποίθησή μας εἶναι ὅτι ἡ πνευματικὴ παράδοσις τῆς Ὀρθοδοξίας δύναται νὰ συμβάλει καθοριστικῶς εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν αὐτῶν τῶν προβλημάτων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκολογικὴ καὶ κοινοτικὴ μορφὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ πίστις καὶ ἡ θεία λατρεία, τὸ ἀσκητικὸν ἦθος καὶ ἡ εὐχαριστιακὴ ταυτότης τῆς Ὀρθοδοξίας ὁδηγοῦν εἰς σεβασμὸν τῆς δημιουργίας, εἰς ἁπλότητα βιοτὴς καὶ εἰς φιλάνθρωπον διακονίαν τοῦ πλησίον. Ἡ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀπειλεῖ σύμπασαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀμεσώτερα ἐγγίζει τοὺς πτωχούς τῆς γής». 
O Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στὴν Κοινὴ Δήλωση ποὺ συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, τὴν 1 Σεπτεμβρίου 2017, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Προσευχῶν γιὰ τὴν προστασία τῆς Δημιουργίας, ποὺ γιὰ τὴν καθιέρωσή της πρωτοστάτησε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Στὴ συνέχεια τῆς ὁμιλίας του, ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὶς σχετικὲς ἀποφάσεις ποὺ ἔλαβε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὴν Κρήτη, τὸν Ἰούνιο του 2016. 
«Ἡ πορεία πρὸς τὸ οἰκολογικὸν καὶ κοινωνικὸν μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος μόνον κοινωνικὴ καὶ οἰκολογικὴ δύναται νὰ εἶναι. Κάθε ἐπιλογὴ εἰς τὸν χῶρον τῆς οἰκονομίας, κάθε πρόοδος τῆς ἐπιστήμης, κάθε πολιτικὸν καὶ κοινωνικὸν κίνημα, κρίνεται μὲ βάσιν τὴν συμβολὴν του εἰς τὴν προστασίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου του καὶ τοῦ ‘'οἴκου'' του, τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος» εἶπε. 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης σημείωσε ὅτι στὸν σημερινὸ κόσμο, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ζήσουμε τὴν πίστη μας στὴν ἐποχή μας, νὰ εἴμαστε χριστιανοὶ καὶ σύγχρονοι ἄνθρωποι. 
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἡμερίδα, ποὺ τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, συνδιοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Περιφερειακὴ Διεύθυνση Ἐκπαίδευσης Κεντρικῆς Μακεδονίας, τὴ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, τὸ Γραφεῖο Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, τὸ Γραφεῖο Σχολικῶν Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Δράμας, τὰ Κέντρα Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης πολλῶν περιοχῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, τὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, δημόσια καὶ ἰδιωτικὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ ἄλλους φορεῖς. 7 σχόλια:

 1. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο στον πατριάρχη μας ωραία τα λέει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας ελπίσουμε ότι ειρωνεύεσαι...

   Διαγραφή
  2. Αστειεύεται ή δεν αστειεύεται, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σ` αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν "γνώμες", "απόψεις". Η απάντηση είναι μία, Αγιοπατερική, Αγιοπνευματική: Ωραία, ναι. Άγια, όχι! Και, θέλουμε, δεν θέλουμε, η αγιότητα είναι το ζητούμενο, για όσους θέλουν να λέγονται μέλη της Εκκλησίας. Κυρίως δε για τους ποιμένες. Φορέας δε και πηγή αυτής της Αγιότητας είναι η Εκκλησία. Όλα τα άλλα έπονται και με διαφορά,ως δευτερεύοντα, τριτεύοντα και βάλε...

   Διαγραφή
  3. Μάλλον εσείς δεν καταλάβατε τι είπε ο Παναγιώτατος. Συνεχίστε να βρίζεται το Πατριαρχείο και τον πατριάρχη! Προσχωρήστε κατευθείαν στους παλαιοημερολογίτες. Όποιος έλληνας βάλετε κατά του Πατριαρχείου για μένα παύει να είναι Έλληνας. Καθίστε στο καβούκι σας και κάντε τον δήθεν αγώνα σας. Ο έξω από δω με κάτι τέτοιους σαν εσάς ευσεβιστές χαίρεται! Εν τω μεταξύ το πατριαρχείο μας θα μεταδίδει το Φώς της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Καλό υπόλοιπο της Σαρακοστής!

   Διαγραφή
 3. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ,ΜΑΣ(ΕΜΑΣ;!;)ΔΟΥΛΕΥΕΙ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.