23 Φεβ 2018

Οἱ ἐπιστήμονες κατέληξαν ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων ἔχουν βιολογικὴ προέλευση. Δηλαδὴ, προτοῦ γεννηθεῖ κανεὶς εἶναι ἢ ἀγόρι ἢ κορίτσι καὶ αὐτὸ δὲν ὑπόκειται σὲ ἀλλαγές.

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ


Τὰ ἀγόρια παίζουν μὲ φορτηγά, τὰ κορίτσια παίζουν μὲ κοῦκλες! 
 Ἡ ἐλεύθερη αὐτοδιαχειριζόμενη ἐπιλογὴ τοῦ παιδιοῦ γιὰ τὸ εἶδος τοῦ παιχνιδιοῦ του, ὑποδηλώνει τὴν ἔμφυτη ψυχολογία του.Σύμφωνα μὲ μία νέα μελέτη, οἱ διαφορὲς μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν εἶναι βιολογικὲς καὶ δὲν εἶναι ρευστές, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ θεωρία τῶν διεμφυλικῶν. 

Ἔρευνες ποὺ ἀποκαλύφθηκαν στὸ Περιοδικὸ Infant and Child Development (Ἀνάπτυξη Βρεφῶν καὶ Παιδιῶν) κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προτίμηση τοῦ φύλου στὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνατροφῆς τοὺς ὅσο εἶναι ἐνδογενὴς στὸ παιδί. Αὐτὰ τὰ εὐρήματα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν ἐπικρατοῦσα θεωρία τῶν ποικιλοτρόπως σεξουαλικὰ προσανατολισμένων ὅτι τὸ φύλο εἶναι ἐξωτερικὰ κατευθυνόμενο καὶ ρευστό.

Ἔγιναν δεκαέξι μελέτες ἀποτελούμενες ἀπὸ 787 ἀγόρια καὶ 813 κορίτσια. Οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι... σταθερὰ τὰ ἀγόρια ἔπαιζαν μὲ «ἀγορίστικα» παιχνίδια περισσότερο ἀπὸ τὰ κορίτσια καὶ τὰ κορίτσια ἔπαιζαν μὲ «κοριτσίστικα» παιχνίδια περισσότερο ἀπὸ ὅ, τί τὰ ἀγόρια.
Αὐτὸ τὸ εὔρημα δὲν θὰ ἐκπλήξει τοὺς περισσότερους γονεῖς, ἀλλὰ ἀναιρεῖ τὶς ἐπικρατοῦσες θεωρεῖες τῶν διεμφυλικῶν ποὺ λένε ὅτι ἡ διαφορὰ στὸ σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ εἶναι ἁπλῶς ἕνα "κοινωνικὸ κατασκεύασμα".

Οἱ ἴδιες ἐγγενεῖς προτιμήσεις φύλου παρατηρήθηκαν σὲ μία ποικιλία περιστάσεων. Δὲν ὑπῆρξε σημαντικὴ ἐπίδραση ἀπὸ τὴν παρουσία ἑνὸς ἐνηλίκου, ἀπὸ τὴ γεωγραφικὴ θέση τῆς μελέτης, τὴν ἡμερομηνία δημοσίευσης, τὴν ἡλικία τοῦ παιδιοῦ ἢ τὴ χρήση παιχνιδιῶν οὐδέτερων ἀπὸ ἄποψη φύλου.

Οἱ ἐπιστήμονες κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ δεδομένα ἀπὸ αὐτὲς τὶς μελέτες ἔδειξαν ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων ἔχουν βιολογικὴ προέλευση. Μὲ ἄλλα λόγια, προτοῦ γεννηθεῖτε, εἶστε ἀγόρι ἢ κορίτσι καὶ αὐτὸ δὲν ὑπόκειται σὲ ἀλλαγές.

Ἡ μελέτη ἀναφέρει ὅτι ἡ συνέπεια στὴν ἐξεύρεση διαφορῶν φύλου ἀπὸ τὶς προτιμήσεις τῶν παιδιῶν γιὰ τὰ παιχνίδια τοῦ δικοῦ τους φύλου, δείχνει τὴν ἰσχὺ αὐτοῦ του φαινομένου καὶ τὴ δύναμη ποὺ ἔχει ἡ βιολογικὴ προέλευση.

Ἔτσι, ὅπως αὐτὸ ποὺ βλέπει κανεὶς στὸ ἀποτύπωμα ἀπὸ ἕνα μελάνι ἢ ὅπως ἐνστικτωδῶς συσχετίζει κάτι μὲ μία λέξη ὑποδηλώνει τὴν ἐσωτερικὴ ψυχολογία του, ἔτσι καὶ ἡ ἐλεύθερη αὐτοδιαχειριζόμενη ἐπιλογὴ τοῦ παιδιοῦ γιὰ τὸ παιχνίδι του, ὑποδηλώνει τὴν ἔμφυτη ψυχολογία του. Οἱ ἐρευνητὲς λένε ὅτι οἱ ἐπιλογὲς αὐτὲς "φαίνεται νὰ εἶναι προϊὸν τόσο τῶν ἐγγενῶν ὅσο καὶ τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων".

Ἡ μελέτη ἔδειξε ἐπίσης ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων αὐξήθηκαν μὲ τὴν ἡλικία. «Τὰ μεγαλύτερα ἀγόρια ἔπαιζαν περισσότερο μὲ «ἀγορίστικα» παιχνίδια ... ἀπὸ ὅ, τί τὰ μικρότερα ἀγόρια», ἀλλὰ τὸ ἴδιο μοτίβο δὲν βρέθηκε στὰ κορίτσια. Οἱ ἐρευνητὲς εἰκάζουν ὅτι αὐτὴ ἡ παρατήρηση μπορεῖ νὰ ὀφείλεται στὴν αὐξανόμενη κοινωνικὴ πίεση στὰ κορίτσια νὰ σπάσουν αὐτὰ τὰ ἔμφυτα στερεότυπα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.