19 Δεκ 2017

Ὁλόκληρη ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὸ Ἀγρίνιο

Στὸ Ἀγρίνιο, τὴν Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐνημερωτικῆς ἐκδήλωσης, ποὺ συνδιοργάνωσαν καὶ πραγματοποίησαν στὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Ἐπιμελητηρίου Αἰτωλοακαρνανίας τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν Συλλόγων Γονέων καὶ Κηδεμόνων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων 1ου , 2ου, 4ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου, 10ου, 11ου καὶ 12ου πόλεως Ἀγρινίου καὶ 1ου Αγίου Κωνσταντίνου, 2ου Παναιτωλίου, 2ου Καινούργιου, 3ου Νεάπολης, Στράτου καὶ Καλυβίων Δήμου Ἀγρινίου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, καὶ στὴν ὁποία κεντρικὸς ὁμιλητής ἦταν ὁ κ. Δημήτριος Νατσιός, Διδάσκαλος – Θεολόγος καὶ Συγγραφέας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ Νέα Προγράμματα τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου», ὅσοι παραβρεθήκαμε στὴν ἐκδήλωση, ὁμόφωνα ἀποφασίσαμε τὰ ἑξῆς:
Δεῖτε τὸ βίντεο τῆς ἐκδήλωσης…


1 
Ἐκφράζουμε τὴν ἐνσυνείδητη καὶ πλήρη ἀντίθεσή μας πρὸς τὰ ἐφαρμοζόμενα ἀπὸ ἐφέτος Νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὴ διανομὴ τῶν σχετικῶν «Φακέλων μαθήματος» στὰ σχολεῖα τῆς Χώρας μας καὶ ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἀπόσυρσή τους, διότι μὲ τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ περιεχόμενό τους ἀνατρέπουν ἐκ βάθρων τὸ κορυφαῖο ἐκπαιδευτικὸ ἰδεῶδες τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν μας, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης.


2. Πιστεύουμε ὅτι πάντοτε, ἰδίως δὲ στὶς ἡμέρες μας, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ μεγάλη ἰδεολογικὴ σύγχυση, προκλητικὸ ἀμοραλισμὸ καὶ πολύμορφη ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τὸ Σχολεῖο ὀφείλει νὰ θωρακίζει τὰ παιδιά μας, τὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, μὲ τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης, μέσα ἀπὸ ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν, ποὺ αὐτὲς θὰ τὶς προσφέρει ἀσφαλῶς μὲ ἐκσυγχρονισμένο καὶ ἑλκυστικὸ λόγο, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε καὶ προεχόντως μὲ λόγο καθαρὰ εὐαγγελικό, πατερικό, παραδοσιακὸ καὶ ἐκκλησιαστικό.


3. Στὰ «νέα Θρησκευτικὰ» δὲν προβάλλεται καὶ δὲν ὁμολογεῖται ὁ Χριστὸς ὡς ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς καὶ Σωτήρας τοῦ κόσμου οὔτε ἡ διδασκαλία του ὡς ἡ μόνη ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια. Ὁ Χριστὸς προβάλλεται ὡς Δάσκαλος καὶ ἱδρυτὴς θρησκείας, δίπλα σὲ ἄλλους. Στὴν προοπτικὴ καὶ λογικὴ ἑνὸς οὐδετερόθρησκου σχολείου συμπαρατίθενται καὶ ἀναμειγνύονται σὲ πολλὲς διδακτικὲς ἑνότητες ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη καὶ λατρεία μὲ ἀντίστοιχες πίστεις καὶ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις διαφόρων θρησκειῶν. Ἐπιπλέον ἡ προσφορὰ τοῦ διδακτικοῦ ὑλικοῦ γίνεται ἀμέθοδα, ἀντιπαιδαγωγικὰ (π.χ. ἄκρως λεπτομερειακές, δυσνόητες καὶ κουραστικὲς θρησκειολογικὲς ἔννοιες) καὶ ἄνευ ἑνιαίου καὶ συγκεκριμένου στόχου πρὸς ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν. Τοῦτα, ὅμως, φρονοῦμε ὅτι προκαλοῦν θρησκευτικὴ σύγχυση στοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς ὁδηγοῦν κατευθείαν στὸ συγκρητισμό, τὴν πανθρησκεία, τὸν ἀγνωστικισμὸ καὶ ἐνδεχομένως τὴν ἀθεΐα.


4. Καταγγέλλουμε τὴν εἰς βάρος τῶν παιδιῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀνισονομία, ἀφοῦ τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων τῆς Θράκης καὶ τῶν Ἑλλήνων Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ἑβραίων ἀπολαμβάνουν, σύμφωνα μὲ εἰδικὲς νομοθετικὲς προβλέψεις, τὸ δικαίωμα, καὶ ὀρθῶς, νὰ διδάσκονται στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τους ἀμιγῶς καὶ ἀνοθεύτως τὴ θρησκεία τῶν γονέων τους, μόνον δὲ τὰ τέκνα τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἐξαναγκάζονται μὲ τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» σὲ ἀντορθόδοξη πολυθρησκειακὴ ἀγωγή. Δηλαδὴ μόνο σὲ αὐτὰ ἀσκεῖται μὲ τρόπο ρατσιστικό, ἐρήμην τῆς λαϊκῆς βουλήσεως, προσηλυτισμὸς στὸ συγκρητισμὸ καὶ τὴν πανθρησκεία.


5. Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, μὲ βάση τὸ Σύνταγμά μας (ἄρθρα 13 καὶ 16), τοὺς νόμους τοῦ Κράτους (ἄρθρο 1 τοῦ νόμου 1566/1985), τὴ νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (Ἀποφάσεις τοῦ ΣΤ΄ Τμήματος 3356/1995 καὶ 2176/1998) καὶ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις (ἄρθρο 2 τοῦ Α΄ πρόσθετου πρωτοκόλλου στὴ Διεθνῆ Σύμβαση τῆς Ρώμης τῆς 4ης Νοεμβρίου 1950), κυρίως δὲ καὶ κατεξοχὴν μὲ βάση τὴ μακραίωνη Ἑλληνορθόδοξη συνείδησή μας, νὰ σεβαστεῖ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων γονέων γιὰ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους, ἀκόμη καὶ ἂν τοῦτο τὸ δικαίωμα ἐπικαλοῦνταν ἕνας καὶ μόνο γονέας.


6. Ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ λύσει τὸ ἀνακύψαν ζήτημα τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» ἀπὸ κοινοῦ καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ πάντως νὰ χορηγήσει τὸ ταχύτερο δυνατὸν στοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς σχολικὰ ἐγχειρίδια θρησκευτικῶν, ποὺ θὰ προσφέρουν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ μὲ τρόπο ἀνόθευτο, εὐμέθοδο καὶ βεβαίως σύγχρονο. Τοῦτο ὄχι μόνο θὰ ἐκφράζει τὸ φρόνημα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ καὶ ἀρραγὲς θεμέλιο τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.