2 Δεκ 2017

Συναινετικὸ διαζύγιο μὲ διαδικασίες-ἐξπρὲς σὲ συμβολαιογράφο

Σὲ μία ὥρα, μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη, ἀντὶ μηνῶν ἢ καὶ ἔτους ποὺ ἀπαιτεῖται σήμερα, θὰ ἐκδίδονται συντόμως τὰ συναινετικὰ διαζύγια. Σύμφωνα μὲ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης ποὺ κατατέθηκε στὴ Βουλὴ καὶ πιθανότατα θὰ ψηφιστεῖ μέχρι τὰ μέσα Δεκεμβρίου, οἱ σύζυγοι ποὺ συναινοῦν στὴ λύση τοῦ γάμου τους θὰ μποροῦν νὰ πηγαίνουν μὲ τοὺς πληρεξούσιους δικηγόρους τους σὲ συμβολαιογράφο, ὁ ὁποῖος θὰ πιστοποιεῖ τὴ λύση μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη ποὺ θὰ ἔχει ἰσχὺ δικαστικῆς ἀπόφασης. Μάλιστα, ἐφόσον τὸ ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ ἐκπροσωπηθοῦν μόνον ἀπὸ τοὺς δικηγόρους τους.
Σὲ περίπτωση ἀνήλικων τέκνων, γιὰ νὰ λυθεῖ ὁ γάμος, ἀπαιτεῖται ἡ ρύθμιση τῆς ἐπιμέλειας τῶν τέκνων, τῆς ἐπικοινωνίας μὲ αὐτά, καθὼς καὶ ἡ διατροφή τους. Οἱ ὄροι μποροῦν νὰ περιλαμβάνονται στὴν ἴδια συμφωνία ἢ σὲ διαφορετικὴ πράξη ποὺ θὰ ἰσχύει γιὰ δύο χρόνια τουλάχιστον.
Ἡ λύση τοῦ γάμου ἰσχύει ἀπὸ τὴν κατάθεση ἀντιγράφου τοῦ συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου στὸ....
ληξιαρχεῖο.
Παράλληλα, προβλέπεται ὅτι καὶ στὴν περίπτωση τοῦ συναινετικοῦ διαζυγίου μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη ἀκολουθεῖται ὁ τρόπος λύσης τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου ποὺ περιγράφεται στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δηλαδὴ θὰ πρέπει νὰ παραγγέλλεται ἡ λύση ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα ὕστερα ἀπὸ αἴτηση τῶν ἐνδιαφερομένων, ἡ ὁποία θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἀντίγραφο τῆς συμβολαιογραφικῆς πράξης.
Ἡ εἰσαγγελικὴ παραγγελία καὶ ἡ συμβολαιογραφικὴ πράξη θὰ ὑποβάλλονται στὴν ἱερὰ μητρόπολη ὅπου ἀνήκει ὁ Ι.Ν. ὅπου τελέστηκε ὁ γάμος.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὶς διατάξεις γιὰ τὸ συναινετικὸ διαζύγιο ἀντιτίθενται οἱ δικηγόροι, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐγείρονται, μεταξὺ ἄλλων, ζητήματα συνταγματικότητας.
Στὸ ἴδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται σειρὰ διατάξεων ποὺ ἀφοροῦν τὰ μέτρα θεραπείας ἀτόμων ποὺ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν ποινὴ λόγω ψυχικῆς ἀσθένειας. Μεταξὺ ἄλλων προβλέπεται ὅτι τὸ δικαστήριο διατάσσει τὸ κατάλληλο θεραπευτικὸ μέτρο γιὰ ἄτομο ποὺ διέπραξε ἀξιόποινη πράξη, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται μὲ ποινὴ στερητικὴ ἐλευθερίας τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους ἐφόσον ὑφέρπει ὁ κίνδυνος διάπραξης ἄλλων ἀνάλογης βαρύτητας ἐγκλημάτων σὲ περίπτωση ποὺ ἀφεθεῖ ἐλεύθερο. Παράλληλα, ρυθμίζεται ὁ μέγιστος χρόνος διάρκειας τοῦ θεραπευτικοῦ μέτρου καὶ παρέχεται ἡ δυνατότητα ἄρσης ἢ ἀντικατάστασης τοῦ μέτρου ποὺ ἐπιβλήθηκε μὲ αἴτηση τοῦ θεραπευμένου. Σύμφωνα μὲ τὰ προβλεπόμενα, οἱ δαπάνες θεραπείας καὶ εἰσιτηρίου καλύπτονται ἀπὸ τὸν ἀσφαλιστικὸ φορέα τοῦ ἀτόμου καί, σὲ περίπτωση ποὺ δὲν ὑπάρχει, ἀπὸ τὸ κράτος.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.