18 Δεκ 2017

Μακεδονία: Ντροπή νά ντροπιαστοῦμε...

Γράφει ὁ Νατσιὸς Δημήτρης, δάσκαλος-Κιλκὶς
"Αὐτό πού κερδήθηκε μέ αἷμα δέν μπορεῖ νά ξεπουληθεῖ μέ τό μελάνι μιᾶς ὑπογραφῆς".
Μπαίνω ἀπευθείας στό θέμα, ἄνευ περιστροφῶν καί προλόγων. Ἄν βρεθεῖ, ἄν τολμήσει "ἑλληνική" κυβέρνηση, κυβέρνηση Γραικύλων, νά ὑπογράψει τήν προδοσία, τήν μεγαλύτερη ἀπό καταβολῆς νεοελληνικοῦ κράτους, πού λέγεται «βόρεια ἤ ἄνω ἤ νέα «Μακεδονία», θά πρέπει νά γνωρίζει ὅτι:
Πρώτον: τό πλέον εὐτελές καί ἀνάξιο λόγου. Δέν πρόκειται νά ξαναδεῖ ἐξουσία. Ὅπως στήν περίπτωση τοῦ ἱστορικοῦ κουρελουργήματος τῆς Ρεπούση, θά ὑπάρξει τέτοια κινητοποίηση ἀπό τόν πατριωτικό χῶρο, πού οἱ κυβερνῶντες - ὅποιοι κι ἄν εἶναι- θά τρίβουν κυριολεκτικά τά μάτια τους. Ἰδίως οἱ βουλευτές τῆς Μακεδονίας, ἅς ἑτοιμάζονται γιά ἰσόβια, ἄτιμη καί ὄχι τιμητική, ἰδιώτευση. Ἅς γνωρίζουν ὅτι θά ἀντιμετωπίσουν, σέ περίπτωση ὑπογραφῆς τῆς προδοσίας, ὅ,τι ἀντιμετώπισαν οἱ παπόδουλοι ἐπίσκοποι, ὅταν γύρισαν στήν Κωνσταντινούπολη τό...
1438, μετά τήν ψευτοσύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας. Ὑπέγραψαν ἕνωση – ὑποταγή τῆς Ὀρθοδοξίας – τῶν Ἐκκλησιῶν καί φτάνοντας στήν Πόλη τούς ἀνέμενε ὁ λαός… 

Ὅταν μαθεύτηκε ὅτι λατινοφρόνησαν καί ὑπέκυψαν στά «φλωρία» τοῦ Πάπα, ὁ εὐσεβής λαός τούς προπηλάκισε καί τούς ἒφτυσε. Ταραγμένοι καί μετανιωμένοι ψέλλιζαν οἱ  μητραλοίες: «Πεπράκαμεν (πουλήσαμε) τήν πίστην ἡμῶν, ἀντηλλάξαμεν τῇ ἀσεβείᾳ τήν εὐσέβειαν, προδόντες τήν καθαράν θυσίαν (τήν Ὀρθοδοξία), ἀζυμῖται (παπικοί) γεγόναμεν. Κόψατε τήν δεξιάν ἡμῶν τήν ὑπογράψασαν (κόψτε τό χέρι πού ὑπέγραψε), ἐκριζώσατε τήν γλώσσαν ἡμῶν τήν τοιαῦτα ὁμολογήσασαν». (Δ. Παναγόπουλου, «Εἰς ἔναντι μυρίων»). Χέρι πού θά ὑπογράψει καί γλώσσα πού θά ὁμολογήσει «Βόρεια ἤ Ἄνω ἤ Νέα Μακεδονία» θέλουν κόψιμο ἤ ξερίζωμα. Τελεία καί παύλα. Σέ θέματα Πατρίδος καί Πίστεως δέν χωρεῖ συγκατάβασις.

Δεύτερον: ἡ στάση μας στό θέμα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἡ λυδία λίθος γιά τό σύνολο τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Ἄν ὑποκύψουμε στούς ὠμούς ἐκβιασμούς καί παραδώσουμε ἀμαχητί τό ὄνομα ἀνοίγει ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου. Πέραν τῆς διεθνοῦς ἀνυποληψίας καί περιφρόνησης -πού ήδη... ἀπολαμβάνουμε- δημιουργεῖται κακό προηγούμενο. Ὅλοι -Ἀλβανοί, Βούλγαροι καί οἱ  πάτρωνές τους Τοῦρκοι- θά ἀπαιτοῦν, θά  ὁρμοῦν καλύτερα, καί ἐμεῖς θά ἐπαιτοῦμε τήν σύμπραξη ἀνύπαρκτων συμμάχων. Ὡς γνωστόν οἱ λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις συναγάγουν συμπεράσματα γιά τήν πολιτική τους, ὄχι μέ κριτήριο τήν «ἑτοιμότητα ὑποκλίσεων», ἀλλά μέ κριτήριο τήν ἰσχύ τῶν κρατῶν στίς περιφέρειες, τήν ἱκανότητα – ἀποφασιστικότητα τῶν κυβερνήσεών τους νά ὑπερασπίσουν τά ἐθνικά τους συμφέροντα καί τό εἰδικό γεωπολιτικό βάρος πού ἀναπτύσσουν στούς περιφερειακούς συσχετισμούς ἰσχύος. 

Τρίτον: Ἄν συμβεῖ τό ἀπευκταῖο, ἡ προδοσία, εἶναι σίγουρο πώς οἱ Σκοπιανοί εὐθύς θά καταπατήσουν τίς ὑπογραφές τους καί θά θέσουν, ἀπό θέσεως ἰσχύος πλέον, ὅλα τά συμπαρομαρτούντα μέ τό Σκοπιανό ζητήματα: ἀλυτρωτισμός, περιουσίες, ὀνοματοδοσία προϊόντων, τοπονυμίων, ἀεροδρομίων, «μακεδονική» ἐκκλησία, ἱστορική κληρονομιά. Μᾶς ἀναμένει, δέν ἔχει σημασία ἄν εἶναι εἰς τό ἐγγύς ἤ τό ἀπώτερο μέλλον, τό μακεδονικό Κόσοβο. Καί τότε θά ἐρωτηθοῦμε ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες, οἱ γηγενεῖς. «Εἶστε Ἕλληνες ἤ Μακεδόνες; ὅσοι Ἕλληνες κάτω ἀπό τόν Ὄλυμπο… ἡ Μακεδονία ἀνήκει στούς Μακεδόνες».

Τέταρτον: «Τήν δέ πόλιν σοί δοῦναι οὐτ’ ἐμόν ἐστί οὐτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ…». Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ ἡρωικός αὐτοκράτορας, διδάσκει ἐς ἀεί. Κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά πουλήσει πατρίδα. Στήν πατρίδα ἀνήκουμε καί δέν μᾶς ἀνήκει. Αὐτό πού κερδήθηκε μέ αἷμα δέν μπορεῖ κανείς νά τό περιφέρει σέ συνέδρια παρανόμων, νά τό διαγράψει μέ τό μελάνι μιᾶς ὑπογραφῆς. Κάποιοι θέλουν νά «ρευστοποιήσουν» κόκαλα ἱερά σέ σταδιοδρομίες, ἀξιώματα ἔδρανα πρωθυπουργικά. «Παίζουνε πασιέντζες τό ἔθνος ὁλάκερο γιά νά ἱκανοποιήσουν τίς μωροφιλοδοξίες τους», ὅπως ἔλεγε ὁ Παν. Κολοκοτρώνης.

Ματαιοπονοῦν. Πολλές φορές σταυρώθηκε ὁ Ἑλληνισμός ἀπό ξένους καί βαρβάρους, πολιτισμένους καί ἀπολίτιστους, πολλές φορές καί ἀπό τούς δικούς μας, τούς ἐφιάλτες καί μηδίζοντες, παλαιούς καί νέους, ἀλλά, «ἰδού ζῶμεν». «Τρῶνε ἀπό μᾶς καί μένει καί μαγιά». Καί ἄλλη φορᾶ ἡ Μακεδονία χάθηκε μέ τό μελάνι τῆς ὑπογραφῆς. Τό 1878 ἡ συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τήν παραχωροῦσε σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου στή Βουλγαρία. Εἰς μάτην. Κατέπεσε μέσα σέ λίγους μῆνες τό ψεῦδος καί ἡ ἀδικία. Ἡ συνθήκη τοῦ Βερολίνου ἀποκατέστησε τήν τότε τάξη τῶν πραγμάτων. Σ’ αὐτά τά ζητήματα λειτουργοῦν καί πνευματικοί νόμοι. «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ». (Ψαλμός, ΚΔ΄).

Πέμπτον: Τυχόν ὑπογραφή σέ κείμενο καταισχύνης καί διασυρμοῦ πού θά ἀναγνωρίζει κράτος Μακεδονίας, θά τινάξει στόν ἀέρα τήν ἑλληνική ἐκπαίδευση. Θά παρουσιαστοῦμε ἐνώπιον τῶν μαθητῶν μας ψεῦτες, ὑποκριτές, μέ ἔλλειψη φιλοπατρίας, ἀφοῦ τόσα χρόνια διδάσκουμε μία καί μοναδική Μακεδονία, ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐλεγχόμαστε ἔτσι γιά τήν πνευματική μας ἀνεντιμότητα, γιά τήν παιδαγωγική μας εἰλικρίνεια. Ὅταν ἀντικρίσουν οἱ μαθητές μας στίς ὀθόνες τούς Σκοπιανούς νά πανηγυρίζουν γιά τήν ὑποκλοπή, καί τούς χάρτες νά ἐμφανίζουν «Νέα Μακεδονία», τί θά τούς ποῦμε τό ἄλλο πρωί; Πῶς ὁ φιλότιμος καί εὐαίσθητος Ἕλληνας δάσκαλος θά ἀτενίσει τό βλέμμα τῶν μαθητῶν του; Θά μᾶς τοξεύει ἀλύπητα ἡ ἀπορία ἡ εἰρωνεία, ἡ ἀγωνία τῶν παιδιῶν γιά τήν ἐπερχόμενη θύελλα.

Ντροπή νά ντροπιαστοῦμε ωρέ!! 8500 νεκροί πολεμιστές στό Κιλκίς, τό 1913, ἔπεσαν γιά τήν Μακεδονία μας. Θά καταδεχτοῦμε να μαγαρίσουμε τό χῶμα πού φιλοξενεῖ τά κόκκαλά τους τά ιερά;

Τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας οἱ γυναῖκες ἔδιναν στό παιδί πού βαφτίζανε μία εὐχή: «Μή χάσεις τό ὄνομά σου», ὑπονοώντας τόν κίνδυνο ἀλλαξοπιστίας. Καί σήμερα στήν ἀλαλιασμένη ἐποχή μας μιά πρέπει νά εἶναι ἡ εὐχή καί ἡ προσευχή μας: νά μήν χάσουμε τό ὄνομά μας, τό ὄνομά μας πού εἶναι Μακεδονία.

3 σχόλια:

 1. Ντοστογιέφσκι: "Χωρίς Θεό, ΟΛΑ επιτρέπονται".

  Από την Αγία Γραφή και από ΟΛΟΥΣ τους Αγίους της Εκκλησίας: Η αληθινή και υγιής αγάπη προς τον συνάνθρωπο, πηγάζει-γεννιέται από την αληθινή και υγιή αγάπη προς τον Θεό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΠΑΊΝΩ ΚΑΙ ΕΓΏ ΚΑΤΕΥΘΕΊΑΝ ΣΤΟ ΘΈΜΑ ΜΟΥ.ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΉΤΡΙΕ ΝΑΤΣΙΈ,ΜΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΌ ΠΟΥ ΣΑΣ ΈΧΩ,ΔΙΌΤΙ ΠΡΆΓΜΑΤΙ,ΕΊΣΤΕ ΈΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΉΣ ΔΆΣΚΑΛΟΣ,ΕΥΠΑΤΡΊΔΗΣ,ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΚΑΝΈΙΣ ΛΊΓΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΟΣ ΠΟΛΊΤΗΣ,ΕΘΝΙΚΆ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟΣ,ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΙ,ΣΤΕΡΉΣΕΙ.ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ ΌΜΩΣ,ΑΥΤΌ ΣΑΣ ΤΟ ΧΆΡΙΣΜΑ,ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ,ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΠΑΛΛΆΣΕΙ ΔΙΌΛΟΥ ΑΠΌ ΚΆΠΟΙΑ ΜΕΜΠΤΆ,ΤΡΩΤΆ,ΑΔΎΝΑΤΑ ΣΗΜΕΊΑ ΣΑΣ,ΟΛΟΦΆΝΕΡΑ ΌΜΩΣ.ΕΝ ΤΈΛΕΙ,ΚΆΠΟΥ ΠΑΡΕΚΛΕΊΝΑΤΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΡΘΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ,ΕΝ ΟΛΊΓΟΙΣ,Η ΚΡΙΤΙΚΉ ΠΟΥ ΑΣΚΕΊΤΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΏΣ,ΤΗΝ ΘΕΩΡΏ ΠΈΡΑ ΓΙΑ ΠΈΡΑ ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΗ.ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΚΡΥΣΤΆΛΛΙΝΟ,Ο ΓΙΏΡΓΟΣ Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΈΡΗΣ,ΑΠΟΚΡΎΨΑΤΕ ΌΛΟΙ ΣΑΣ,ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΈΣΤΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΉΤΩΝ,ΕΝ ΜΈΡΕΙ,ΕΜΦΑΝΏΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΙΚΉΣΑΤΕ ΚΑΤΆΦΟΡΑ,ΠΩΣ ΤΟ 2011,Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΎ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ,ΜΕ ΔΙΚΆ ΤΟΥ ΈΞΟΔΑ,ΠΕΡΊΠΟΥ 300.000ΕΥΡΏ,ΑΝΉΓΕΙΡΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΌΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΛΎΜΠΟΥ,ΕΠΆΝΩ ΑΚΡΙΒΏΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΌ,ΏΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΊΝΟΥΝΕ ΌΛΟΙ,ΟΙ ΥΠΕΡΆΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥΡΊΣΤΕΣ-ΠΡΆΚΤΟΡΕΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΊ,ΌΤΑΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΆ ΚΑΤΑΚΛΎΖΟΥΝΕ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΤΗΣ ΆΚΡΩΣ ΙΔΙΟΤΕΛΈΣΤΑΤΗΣ ΚΛΊΚΑΣ ΤΟΥ ΖΟΥΡΆΡΗ,ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΎ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΜΈΝΟΥ,ΚΑΙΡΟΣΚΌΠΟΥ ΕΝ ΠΟΛΛΟΊΣ,ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΏΣ ΥΠΕΡΑΣΠΕΊΖΕΣΤΕ ΜΕΤΆ ΒΑΊΩΝ ΚΑΙ ΚΛΆΔΩΝ,ΩΣ ΔΉΘΕΝ ΕΥΠΑΤΡΊΔΟΥ ΔΑΣΚΆΛΟΥ,ΚΑΙ ΜΆΛΛΟΝ ΨΗΦΊΣΑΤΕ ΚΙ ΌΛΑΣ.ΕΝ ΟΛΊΓΟΙΣ Η ΠΑΤΕΡΊΤΣΑ,ΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ,ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΑΜΙΓΏΣ ΜΠΟΛΣΕΒΊΚΙΚΟΎ ΣΎΡΙΖΑ.ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΊΔΙ,ΤΏΡΑ ΓΙΑΤΊ ΦΩΝΑΣΚΕΊΤΕ,ΑΣΚΌΠΩΣ ΩΣ ΕΊΘΙΣΤΑΙ,ΚΑΤΌΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΆ ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΈΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉΣ ΚΆΛΠΗΣ;ΜΑ,ΕΣΕΊΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΊΣΑΤΕ,ΕΣΕΊΣ ΤΟΥ ΔΏΣΑΤΕ ΔΎΝΑΜΗ-ΕΞΟΥΣΊΑ,ΣΤΟ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΆΖΟΥΝΕ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ,ΥΠΟΒΑΘΜΊΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΖΩΈΣ ΜΑΣ,ΤΟΥΣ ΔΉΘΕΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΎΣ,ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΏΣ ΠΆΝΤΟΤΕ,ΔΕΝ ΣΗΚΏΝΑΝΕ ΜΎΓΑ ΣΤΟ ΣΠΑΘΊ ΤΟΥΣ,ΠΕΡΊ ΕΘΝΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ.ΑΠΕΝΑΝΤΊΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ,ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΏΣ,ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝΕ ΑΣΦΑΛΏΣ ΠΑΡΆΝΟΜΑ,ΩΣ ΓΝΩΣΤΌΝ, ΠΡΟΣΚΥΝΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΌ ΧΡΉΜΑ ΚΑΙ ΜΌΝΟ,ΑΚΡΑΙΦΝΏΣ ΤΟ ΕΠΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΈΡΔΟΣ,ΣΤΟ ΝΑ ΕΙΣΈΡΧΟΝΤΑΙ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΜΑΣ,ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΌ-ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΌ ΓΙΑ ΕΜΆΣ ΜΚ.ΦΊΛΕ ΔΆΣΚΑΛΕ ΝΑΤΣΙΈ,ΕΞΑΠΑΤΉΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΉ ΦΟΡΆ ΔΥΣΤΥΧΏΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΏΣ ΕΝΝΟΏ,ΔΕΝ ΕΊΣΑΙ ΚΑΘΌΛΟΥ ΆΜΟΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΏΝ ΣΟΥ ΕΥΘΥΝΏΝ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΎΝΕ,ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΑΝΔΡΙΆΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΆΛΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ,ΑΝΗΓΕΙΡΕ ΣΤΟ ΛΙΤΌΧΩΡΟ ΠΙΕΡΊΑΣ,ΣΤΑ ΔΙΚΆ ΣΟΥ ΜΈΡΗ,ΚΑΙ ΌΜΩΣ ΚΑΝΈΝΑ ΈΠΑΙΝΟ-ΤΙΜΉ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΌΣΩΠΌ ΤΟΥ.ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ,ΈΦΤΑΣΕ Η ΏΡΑ,ΣΤΟ ΝΑ ΔΙΑΠΡΆΞΟΥΜΕ ΚΆΠΟΤΕ ΌΛΟΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΛΕΓΌΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ,ΝΌΜΊΖΩ ΠΩΣ ΜΌΝΟ ΤΌΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΦΈΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΎΜΕ ΠΡΏΤΙΣΤΩΣ ΩΣ ΆΝΘΡΩΠΟΙ,ΣΤΟ ΝΑ ΔΙΑΚΡΊΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΈΣΤΑΤΕΣ ΠΑΘΟΓΈΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.TAMYSTIKATOUBALTOU.BLOGSPOT,GR

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ένας Ρωμηός δάσκαλος18 Δεκεμβρίου 2017 στις 11:14 μ.μ.

   (Η αλήθεια για τον κ. Καρατζαφέρη...Διαβάστε ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ το Δελτίο Τύπου της "Κοινωνία", παράταξη των συνεχιστών της πολιτικής του Καποδίστρια. Εξεδόθη το 2011.)

   Δεν δίνουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας… για δανεικά!

   Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011
   Αρ. Πρωτ. 08

   Εκλέγουμε αδίστακτα τον έντιμο θάνατο από την ηθική ατίμωση!

   Το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη έχει πλέον ξεπεράσει και την πιο νοσηρή φαντασία. Μετά την «πατριωτική»(!) δήλωση της ευρωβουλευτού του κόμματος «Αν είναι να καεί η Ελλάδα να καεί για να υπάρξει μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη»(!) ήρθε ο αρχηγός, με την … «σταθερότητα» των θέσεων που τον διακρίνει, να ρίξει την βόμβα:
   Σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Παπαδάκη στις 13/12/2011 (απόσπασμα της εκπομπής είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο) ο κ. Καρατζαφέρης αναφερόμενος στην οικονομική δυσκολία της Ελλάδος έφερε ένα παράδειγμα από μία ταινία. Στην ταινία αυτή διάφοροι Πακιστανοί και άλλοι σύμμαχοι των Βρετανών μετά τη λήξη του 2ου Παγκοσμίου πολέμου μπαίνουν στην Ιταλία και «χαϊδεύουν» σεξουαλικά τα παιδάκια που στέκουν με τις μανάδες τους. Αυτές τα σπρώχνουν στις αγκαλιές των στρατιωτών κι όταν διερωτάται κάποια γυναίκα γιατί συμβαίνει αυτό το ανοσιούργημα, παίρνει σαν απάντηση ότι από το να δουν τα παιδιά τους νεκρά προτιμούν αυτό!...
   Μετά την επαίσχυντη επιχειρηματολογία του ο κ. Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ προσπαθούσε να πείσει τον εμβρόντητο κ. Παπαδάκη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή ακριβώς την κατάσταση της Ιταλίδας μάνας επειδή δεν έχει χρήματα!...
   Οποία ύβρις!! Τίνος απόγονος είναι άραγε ο κ. Καρατζαφέρης; Είναι Έλληνας και Χριστιανός αυτός;
   Κι οι Σουλιώτισσες κ. Καρατζαφέρη με τη δική σας ηθική θα περνούσαν μια χαρά στα χαρέμια των Τούρκων! Θα τρίζουν τα κόκκαλά τους όπως και τόσων άλλων στην ένδοξη Ελληνική ιστορία που δεν δέχθηκαν να ατιμαστούν, προτιμώντας έναν ένδοξο θάνατο. Πόσο μάλλον τώρα που η Πατρίδα μας πρέπει απλώς να απαλλαγεί από τους ξένους και ντόπιους αφέντες για να ορθοποδήσει.
   Ντροπή κ. Καρατζαφέρη! Το μόνο θετικό είναι ότι πλέον, μετά το απροκάλυπτο ξετσίπωμά σας, σας πήραν είδηση οι Έλληνες πολίτες και μάλιστα οι ευσεβείς που σας ψήφησαν και λάκισαν και από σας και το ψευδεπίγραφο τάχα χριστιανοπατριωτικό κόμμα σας.
   Εμείς εδώ στην Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παραμένουμε Ορθόδοξοι και Έλληνες γι’ αυτό εξακολουθούμε όχι μόνο να μην ενδίδουμε στους διαφόρους «κλόουν» που απαρτίζουν σήμερα την παγκόσμια πολιτική σκηνή αλλά και, όταν χρειασθεί, εκλέγουμε αδίστακτα τον έντιμο θάνατο από την ηθική ατίμωση!
   Μιχαήλ Ηλιάδης
   Πρόεδρος της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.