19 Οκτ 2017

Μητρόπολη Λέρου γιὰ Θρησκευτικά: "Εἶναι ἡ ὥρα τῶν γονέων, καιρὸς ἐγρήγορσης, καιρὸς ἑλληνορθόδοξης ἀφύπνισης, καιρὸς ἀνάληψης εὐθυνῶν"

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Ὁ Μητροπολίτης καὶ οἱ ἱερεῖς, ὡς μοναδικοὶ καὶ γνήσιοι ἐκφραστὲς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀφουγκραζόμενοι τοὺς κραδασμοὺς τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀγωνία μαθητῶν, γονέων, κηδεμόνων καὶ ἐκπαιδευτικῶν των νησιῶν μας γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικών σε ὅλες τὶς βαθμίδες, πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, καὶ ἀφοῦ ἔγινε σχετικὴ μελέτη καὶ ἀνάλυση τῶν «Φακέλων Μαθήματος», ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, κατέληξε στὰ ἑξῆς:
Α) Οἱ φάκελοι μαθήματος δὲν παρέχουν στὴν μαθητιώσα νεολαία ἑλληνορθόδοξη ἀγωγὴ καὶ ἐκπαίδευση, καθόσον ἀπουσιάζει τὸ Ἀληθινὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ παρουσιάζεται ἕνας «Χριστὸς» παραμορφωμένος κατὰ τὰ πρότυπά τς Νέας Τάξης Πραγμάτων, προβάλλεται ἡ εἰκόνα ἑνὸς ἀπροσώπου ἀφηρημένου Θεοῦ, σχετιζομένου μὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ἰδεολογίες τῆς γῆς, οὐσιαστικὴ ἄρνησή της καθὼς ἐστὶ ἱστορικῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν παρουσιάζεται ὁ Χριστὸς ὡς ἄξονας τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ ὡς ἕνα σχετικὸ πρόσωπο μέσα στὴν ἱστορία καὶ σύμβολο ἀφηρημένου....
προσδιορισμοῦ καὶ ταυτότητας, κατὰ τὶς θεωρήσεις ἐθνῶν καὶ θρησκειῶν, προβάλλοντας τὸ τερατούργημα τῆς πανθρησκείας.


Β) Τὰ Ἱερὰ Κείμενα τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς διαθήκης καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων, τὰ χρησιμοποιοῦν κατὰ βούληση. Τὰ ἐξομοιώνουν μὲ τὰ λεγόμενα ἱερὰ κείμενα καὶ πηγὲς πίστεως, ἄλλων θρησκειῶν (ἰσλάμ, ἰουδαϊσμός), μὲ τὴν καλὴ πρόφαση τῆς θρησκειολογίας, ἐνῶ οὐσιαστικὰ οἱ ἀναφορὲς δὲν εἶναι θρησκειολογικοὺ τύπου καὶ ἀναφορᾶς, ἀλλὰ ἕνας ἀνεκδιήγητος συγκρητισμός, σὲ γνωστικὸ ἐπίπεδο ἀντιπαιδαγωγικός, στὸ δὲ θεολογικὸ ἐπίπεδο ἐξυπηρετεῖ τὸ ἰδεολόγημα «πῶς ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἕνα, καὶ πῶς ὅλοι οἱ θρησκευόμενοι πιστεύουν καὶ ὁμολογοῦν ἕναν Θεό». Παράλληλα παρουσιάζεται ἕνας δογματικὸς μινιμαλισμός, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς στόχο νὰ διαπλάσει οἰκουμενιστικὲς συνειδήσεις, σὲ βάρος τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητας.

Γ) Ὑπάρχει ἕνα συνονθύλευμα κειμένων καὶ εἰκόνων, ποὺ ἀποπροσανατολίζει τὸν μαθητὴ ἀπὸ τὴν καθ’ ἐαυτὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια, συγχέει ἱερὲς εἰκόνες μὲ ὑποκειμενικὲς παραστάσεις, καὶ κυρίως παραθέτει τραγούδια, ποιήματα καὶ ἑτερόκλητα κείμενα, τῶν ὁποίων ἡ κατεύθυνση ἔχει ἀναφορὰ σὲ ἀλλότριες ἰδεολογίες ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Τὸ καθεστὼς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων κατευθύνει τὰ πράγματα στὴν παγκόσμια παιδεία, ἔχοντας ὡς στόχο τὶς ἀθῶες ψυχὲς καὶ τοὺς ἄπλαστους χαρακτῆρες τῶν παιδιῶν μας. Τὸ περιεχόμενο τῆς ὕλης τῶν φακέλων δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἡλικία καὶ στὶς γνωσιολογικὲς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν καὶ δὲν τὰ σέβεται διόλου. Χρησιμοποιεῖ ὕπουλες στρατηγικὲς καὶ παίζει πολιτικὰ παιχνίδια σὲ βάρος τῆς διαμόρφωσης τοῦ ἤθους καὶ τοῦ χαρακτήρα τους. Δημιουργεῖ μιὰ νεοταξικὴ παιδεία μὲ στόχο τὴν ἀπώλεια τῆς ταυτότητας τῶν λαῶν, ὅπως αὐτὴ πηγάζει ἀπὸ κάθε θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστική του παράδοση, μὲ ἀπώτατο σκοπὸ μιὰ παγκοσμιοποιημένη κοινωνία-ὁδοστρωτήρα.

Δ) Ἡ χριστιανικὴ θεώρηση τῆς διαφορετικότητας δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ αὐτὴν τὴν «διαφορετικότητα» κάποιων παραγράφων τῶν φακέλων μαθήματος στὶς μικρὲς τάξεις τοῦ δημοτικοῦ. Ἡ ἀγάπη, γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, εἶναι δεδομένη στὸ πρόσωπο τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου. Δὲν τὴν προσλαμβάνει ὅμως γιὰ νὰ τὴν κάνει κτῆμα της, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν θεραπεύσει. Ὁπότε κάθε ἄλλη θεώρηση τῆς διαφορετικότητας, πέραν τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία προβάλλεται ὡς πρότυπο στὴν ἐποχή μας, γιὰ νὰ μᾶς διχάσει σὲ προοδευτικοὺς καὶ ἀναχρονιστικούς, πόρρω ἀπέχει ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία καὶ τὴν διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης. Τὰ παρόντα βιβλία μὲ μιὰ «παιδαγωγικὴ» κοπτοραπτικὴ ἐπιχειροῦν νὰ ἀντλήσουν ἐπιχειρήματα μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐναντίον τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Ε) Παρατηροῦμε ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἔχει ὑποβαθμιστεῖ. Τὰ βιβλία ἔγιναν φάκελοι. Παρότι δὲν ἄλλαξε ὁ τίτλος τοῦ μαθήματος «Θρησκευτικά», ἰδίως στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση ἔγινε ἕνα συγκρητιστικὸ μάθημα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ γνωστικὴ ἱκανότητα τῶν μαθητῶν δὲν εἶναι ἐπαρκὴς γιὰ νὰ δεχθεῖ τὰ δεδομένα γνώσεων. Τὸ μάθημα ἔχει ὑποβαθμιστεῖ σὲ θέμα ὡρῶν, κατήντησε «ἐλεύθερη ὥρα», καὶ τὸ τραγικότερο ἔχει περισσότερα στοιχεῖα κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ἀγωγῆς, φιλολογίας, λογοτεχνίας καὶ φιλοσοφίας, παρὰ θεολογίας. Τὰ παιδιά μας, εἴτε τὸ θέλουν κάποιοι εἴτε ὄχι, εἶναι μεγαλωμένα σὲ ἕνα ἑλληνορθόδοξο περιβάλλον, μὲ συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες παραστάσεις, ἤθη, ἔθιμα τὰ ὁποῖα πηγάζουν ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων καὶ εἶναι ρίζα γιὰ τὸ μέλλον τους. Ἡ ὕλη τῶν φακέλων προσπαθεῖ νὰ ἀποκόψει αὐτὴ τὴν ρίζα καὶ νὰ μεγαλώσει τὰ παιδιά μας στὸ θερμοκήπιο τῆς νεοταξικῆς παιδείας, τὴν στιγμὴ ποὺ δίνει τὴν ἐλευθερία σὲ ἀλλόδοξους καὶ ἀλλόθρησκους μαθητὲς νὰ ἐπιλέγουν τὴν ὕλη τοῦ θρησκευτικοῦ τους μαθήματος!
Παρακαλοῦμε τοὺς ἐκπαιδευτικούς της καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ λάβουν καλοπροαίρετα ὑπ’ ὄψιν τοὺς τὴν ἀνησυχία τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, ὄχι ὡς πίεση, ἀλλὰ ὡς κάλεσμα τῆς Μεγάλης Μάνας τοῦ Γένους μας, ποὺ ὀνομάζεται Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Καλοῦμε τοὺς γονεῖς καὶ κηδεμόνες ὅπως ἐπανέλθουν μὲ συνείδηση στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ παράδοση, ὥστε νὰ δώσουν τὸ καλὸ ὑπόδειγμα στὰ τέκνα τους. Εἶναι ἡ ὥρα τῶν γονέων, καιρὸς ἐγρήγορσης, καιρὸς ἑλληνορθόδοξης ἀφύπνισης, καιρὸς ἀνάληψης εὐθυνῶν. Εἶστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν σας, μορφώνοντας αὐτοὺς μέσα στὴν κατ’ οἶκον ἐκκλησία τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας «ἐν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου», καὶ ὁδηγοὶ πρὸς τὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Πλαισιῶστε τὰ κατηχητικά, τὰ ὁποῖα καλοῦνται ὡς νέα «κρυφὰ σχολειὰ» νὰ διδάξουν Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, πάνω ἀπὸ πολιτικὲς ἰδεολογίες καὶ κομματικὲς σκοπιμότητες!
Παρακαλοῦμε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἐπαναφέρει τὰ περσινὰ βιβλία (περιόδου 2016-2017) καὶ νὰ ἀναδιαμορφώσουν ἄμεσά τους στόχους τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν περὶ τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος, σὲ οὐσιαστικὸ καὶ καίριο διάλογο μὲ τὴν ἐπίσημο Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν δεχτοῦν ὡς ἰσότιμο συνομιλητὴ καὶ ἰσχυρὸ θεσμικὸ φορέα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Ὡς Ἕλληνες ἀκρίτες τοῦ Αἰγαίου, φυλᾶμε Θερμοπύλες, ὄχι μόνο γεωγραφικές, ἀλλὰ κυρίως πολιτισμικές, καὶ ἔχουμε κύριο λόγο στὶς κεντρικὲς λήψεις ἀποφάσεων γιὰ τὴν μόρφωση καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.