31 Οκτ 2017

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Νὰ ἀπαλλάξουμε ἀπὸ τοὺς φόβους τοῦ δῆθεν πανθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ ὅσους ἀνησυχοῦν γιὰ τοὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους


Παρέμβαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν 2η Διεθνῆ Διάσκεψη Ἀθηνῶν γιὰ τὸν «Θρησκευτικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Πλουραλισμὸ καὶ τὴν Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴ Μέση Ἀνατολή».
Στὴν ἀξία τοῦ Διαλόγου καὶ στὴν ἀναγκαία διεύρυνση καὶ ἀναβάθμιση τῶν διαθρηκειακῶν διαλόγων λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς ἀστοχίες τοῦ παρελθόντος ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν ὁμιλία του στὴν 2η Διεθνῆ Διάσκεψη Ἀθηνῶν γιὰ τὸν «Θρησκευτικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Πλουραλισμὸ καὶ τὴν Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴ Μέση Ἀνατολὴ» καλώντας σὲ συνεργασία «γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἐμφύλιων σπαραγμῶν, καταστροφῆς προαιωνίων θρησκευτικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀγαθῶν, ἐκριζώσεως ὁλοκλήρων λαῶν ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες αὐτῶν, διὰ τὴν ἀποφυγὴν θανατηφόρων θαλασσίων μετακινήσεων καὶ πλείστων ἄλλων δεινῶν».
Ἡ ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη πραγματοποιήθηκε σήμερα τὸ μεσημέρι ἀμέσως μετὰ τὸ μεσημεριανὸ διάλειμμα.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τόνισε ὄτι «εἶναι ἀναμφιβόλως κοινὴ ἡ ἐπιθυμία δημιουργικῆς συμβολῆς εἰς τὴν προσπάθεια προαγωγῆς τοῦ διαλόγου διὰ τὰ διαθρησκειακὰ καὶ διαπολιτισμικὰ ζητήματα, ἡ διευθέτησις τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ....
προϋπόθεσιν διὰ τὴν ἀποκατάστασιν εἰρηνικῆς συνυπάρξεως εἰς τὴν δεινῶς δοκιμαζομένην Μέσην Ἀνατολήν, καθὼς καὶ εἰς ἄλλας περιοχὰς τοῦ ἐμπεριστάτου συγχρόνου κόσμου μας».
Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες ποὺ ἔχουν καλλιεργηθεῖ στὴν πόλη τῆς Ἀθήνας καὶ στὴν χώρα γενικότερα ποὺ χαρίσθηκαν σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ὅπως εἶναι ἡ Δημοκρατία καὶ ὁ Πολιτισμός.
Ὁ Πατριάρχης ἐπεσήμανε, ὅτι τρεῖς θεμελιώδεις πολιτισμικὲς κατηγορίες καὶ ἀξίες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης χρειάζονται ἐπειγόντως προστασία στὴν Μέση Ἀνατολή, «Τὸ Ἀληθές, διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Τὸ Ἀγαθόν, διὰ τῆς Ἠθικῆς καὶ τοῦ Δικαίου, καὶ Τὸ Κάλλος, τὸ Ὡραῖον, διὰ τῆς Τέχνης».
Ἀναφέρθηκε, ἐξάλλου, στὴν ἀξία τοῦ Διαλόγου ὑπογραμμίζοντας πως «ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἀποστρέφονται ἢ διακόπτουν τὸν διάλογο τὰ περαιτέρω ἀναλαμβάνουν ὡς γνωστόν, αἳ μονολιθικαὶ ἰδεολογίαι, τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, ἡ στυγνὴ δημαγωγία καὶ τέλος τὰ ὄπλα, δηλαδὴ ἡ καταστροφὴ καὶ ὁ θάνατος. Διὰ τοῦτο προτείνομεν καὶ ἐν προκειμένω τὸν διάλογον τῆς ἀληθείας ἐν ἀγάπη, ὁ ὁποῖος ἰκανώνει τοὺς μετέχοντας νὰ ἀναλαμβάνουν ἀπὸ κοινοῦ ἀναγκαίας πρωτοβουλίας καὶ εὐθύνας. Ὁ εἰλικρινὴς διάλογος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἄλλαζει τὸν ροῦν τῆς ἱστορίας».
Θεωρεῖ, βέβαια, ἀναγκαία τὴν διεύρυνση καὶ ἀναβάθμιση τῶν διαθρηκειακῶν διαλόγων λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς ἀστοχίες τοῦ παρελθόντος.
«Οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι ὀφείλουν καὶ δύνανται νὰ ἀποκτήσουν νόημα καὶ ἀποτελεσματικότητα, μόνον ἐὰν τοὺς ἐκ τῶν πιστῶν ἀνθρώπων ἀνησυχοῦντας, ἁπαλλάξωμεν τοῦ φόβου, ὅτι διὰ τῶν διαλόγων αὐτῶν ἐπιδιώκεται δῆθεν πανθρησκειακὸς συγκρητισμός, καὶ ἐὰν ταυτοχρόνως ἀναδείξωμεν πειστικῶς τὴν ἀξίαν καὶ ἀναγκαιότητα τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, τῆς συγχωρήσεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, διὰ τὴν κοινωνικὴν συνοχήν, τὴν εἰρήνην, τὴν ἀπόδοσιν τῆς δικαιοσύνης, τὴν ἀποθάρρυνσιν φονταμενταλιστικῶν φανατισμῶν, τὴν ἀποδοχὴν τῆς ἑτερότητος εἰς τὴν ταχέως παγκοσμιοποιουμένην κοινωνίαν, ὅπου ἀναπόφευκτος εἶναι πλέον ἡ συμβίωσις ὁμοεθνῶν καὶ ἀλλοεθνῶν, ὁμοθρήσκων καὶ ἐτεροθρήσκων, ὁμοδόξων καὶ ἑτεροδόξων, πιστῶν καὶ ἀπίστων» ἐπεσήμανε ὁ Πατριάρχης.
Κάλεσε, ἐπίσης, σὲ συνεργασία «γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἐμφύλιων σπαραγμῶν, καταστροφῆς προαιωνίων θρησκευτικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀγαθῶν, ἐκριζώσεως ὁλοκλήρων λαῶν ἀπὸ τὰς πατρογονικᾶς ἑστίας αὐτῶν, διὰ τὴν ἀποφυγὴν θανατηφόρων θαλασσίων μετακινήσεων καὶ πλείστων ἄλλων δεινῶν. Ἐξ ὧν, ὡς πλέον ἀποτρόπαιον ἔγκλημα θεωροῦμεν καὶ καταδικάζομεν τὴν πολύμορφον κακοποίησιν, ἐκμετάλλευσιν καὶ θανάτωσιν ἀνεξιχνιάστου ἀριθμοῦ παιδίων εἰς τὸν εὐρύτερον χῶρον τῆς Μεσογείου, ἀλλὰ καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον».
Μίλησε γιὰ την «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» ποὺ καταδίκασε τὸν φυλετισμὸ καὶ ἀναφέρθηκε στὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας.
Ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία τοῦ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τόνισε ὄτι «ὁ δίαυλος τὸν ὁποῖον προτείνομεν καθίσταται ἔτι μᾶλλον ἀναγκαῖος καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι εὐρισκόμεθα ἐνώπιον δυσχερεστάτου προβλήματος, διφυοῦς. Ἀκόμη δηλαδὴ καὶ ἄν, ὡς εὐχόμεθα, ἐπιτευχθῆ συντόμως ἱκανοποιητικὴ ἀντιμετώπισις τρεχόντων προβλημάτων, ὅπως π.χ. τὸ μεταναστευτικόν, καὶ συμφωνηθῆ ἡ πολυπόθητος εἰρήνη, τὰ ἐναπομένοντα προβλήματα θὰ ἀπαιτήσουν ὄχι μόνον χρόνον καὶ μόχθον πολύν, ἀλλὰ καὶ κοινὴν εὐθύνην, συνέργειαν καὶ συνεργασίαν. Διότι ἡ τραγικὴ δοκιμασία τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔχει ἐπιφέρει ἤδη καὶ συνεχίζει, ὡς γνωστόν, νὰ προκαλῆ μεγάλων διαστάσεων καταστροφᾶς, τόσον εἰς τὸ διανθρώπινον ὅσον καὶ εἰς τὸ φυσικόν, τὸ πολιτισμικόν, ἀλλὰ καὶ τὸ θρησκευτικὸν περιβάλλον. Καὶ θὰ χρειασθῆ ἀκριβῶς τότε ἡ εἰς μέγιστον βαθμὸν ἐνεργοποίησις τῆς διαθρησκειακῆς συνεργασίας, προπαντὸς διὰ τὴν διαχείρισιν παρατεινομένων θρησκευτικῶν κρίσεων, διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ψυχικῶν τραυμάτων τῶν λαῶν, τὰ ὁποία συνεχίζει νὰ προκαλῆ ἡ ἀντιπαράθεσις, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλλιέργειαν τοῦ ἀναγκαίου εὐκράτου κλίματος διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συνυπάρξεως Θρησκειῶν, Λαῶν καὶ Πολιτισμῶν».
katanixis.gr

5 σχόλια:

 1. Ο οικουμενικός νυν πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσπαθεί να ενώσει την Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία με την αιρετική δυτική καθολική. Στηρίζει αυτή του τη θέση στην αγάπη και τη συγχωρητικότητα που πρέπει να δείχνουμε ως ευσεβείς χριστιανοί. Το κύριο πρόβλημα όμως που υπάρχει, για να ξεκαθαριστεί επιτέλους, είναι πως ενώ εμείς έχουμε κάνει αυτές τις τόσες προσπάθειες να δείξουμε στον πάπα και στους καθολικούς γενικότερα την αλήθεια του Ιησού Χριστού αυτοί δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Έτσι λοιπόν με το να συζητούνται τέτοια σοβαρά θέματα χωρίς να επιφέρουν καρπό, δεν υπάρχει καν λόγος να γίνονται από η στιγμή που δεν θέλουν να δεχτούν την αλήθεια. Ο Χριστός και Θεός ημών δεν εξαναγκάζει κανέναν να γίνει Χριστιανός με το ζόρι, ίσα ίσα που μας έχει αφήσει ελευθέρους να αποφασίσουμε για το αν θα σώσουμε την ψυχή μας εκ των πεπραγμένων της ζωής ταύτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα συμπεριφερόμαστε απάνθρωπα σε κανέναν συνάνθρωπό μας. Συγχωρήστε με τον αμαρτωλό που εκφράζω αυτή μου την γνώμη ενώ είμαι τόσο αχάριστος αχρείος και πανάθλιος απέναντι στον παντοδύναμο Θεό και Σωτήρα μου Ιησού Χριστό. Προσεύχεστε σε αυτόν να μη μας αφήσει στις δύσκολες ημέρες που καταφθάνουν και ζητείτε από την Παναγία να μεσιτεύει και αυτή και όλοι οι Άγιοι στο Χριστό δια την σωτηρία όλου του κόσμου από τον πονηρό δαίμονα. Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὁ κύριος Βαρθολομαῖος ἐπεσήμανε λοιπόν,
  ὅτι τρεῖς θεμελιώδεις πολιτισμικὲς κατηγορίες καὶ ἀξίες
  τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης χρειάζονται ἐπειγόντως προστασία στὴν Μέση Ἀνατολή,

  «Τὸ Ἀληθές, διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν.
  Τὸ Ἀγαθόν, διὰ τῆς Ἠθικῆς καὶ τοῦ Δικαίου, καὶ
  Τὸ Κάλλος, τὸ Ὡραῖον, διὰ τῆς Τέχνης».

  Ὁμιλεῖ ὡς καλός φιλόσοφος, ἢ πολιτικός, ἢ κοινωνιολόγος,
  ἀλλά ὂχι ὡς Ἐπίσκοπος τοῦ Χριστοῦ.

  Τόν Χριστόν δέν τόν ἀναφέρει!
  Τόν Χριστόν χρειάζεται ἐπειγόντως ἡ Μέση Ἀνατολή καί ὂλος ὁ κόσμος.

  Τόν Χριστόν καί μόνον αὐτόν πρέπει νά κηρύττει ὁ Ἐπίσκοπος,
  δι΄αὐτό ἒγινε καί αὐτό ὡρκίσθη εἰς τήν χειροτονίαν του!
  Οὒτε "Ἃγια Κοράνια" οὒτε φιλοσοφίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. > καλώντας σὲ συνεργασία «γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἐμφύλιων σπαραγμῶν, καταστροφῆς προαιωνίων θρησκευτικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀγαθῶν, ἐκριζώσεως ὁλοκλήρων λαῶν ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες αὐτῶν, διὰ τὴν ἀποφυγὴν θανατηφόρων θαλασσίων μετακινήσεων καὶ πλείστων ἄλλων δεινῶν».

  Αν θέλει να τα αποτρέψει όλα αυτά, ας καταδικάσει πρώτα τους αφέντες του τους αμερικάνους και τους εβραίους που τα προκαλούν.
  Γιατί τώρα τους επαινεί και αυτό τον κάνει αιρετικό, απάνθρωπο και αντίχριστο.

  > Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες ποὺ ἔχουν καλλιεργηθεῖ στὴν πόλη τῆς Ἀθήνας καὶ στὴν χώρα γενικότερα ποὺ χαρίσθηκαν σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ὅπως εἶναι ἡ Δημοκρατία καὶ ὁ Πολιτισμός.

  Η αρχαία ελληνική δημοκρατία ποτέ δε χαρίστηκε στην ανθρωπότητα.
  Η σημερινή "δημοκρατία" δεν έχει καμιά σχέση με εκείνη των προγόνων μας και μόνο δημοκρατία δεν είναι.

  > Ὁ Πατριάρχης ἐπεσήμανε, ὅτι τρεῖς θεμελιώδεις πολιτισμικὲς κατηγορίες καὶ ἀξίες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης χρειάζονται ἐπειγόντως προστασία στὴν Μέση Ἀνατολή, «Τὸ Ἀληθές, διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Τὸ Ἀγαθόν, διὰ τῆς Ἠθικῆς καὶ τοῦ Δικαίου, καὶ Τὸ Κάλλος, τὸ Ὡραῖον, διὰ τῆς Τέχνης».

  Τιο γέλιο της αρκούδας...

  Η επιστήμη και η φιλοσοφία έχουν αποτύχει να βρουν έστω και μια ουσιαστική και βεβαιωμένη αλήθεια στις μέρες μας και γι αυτό είμαστε στα χάλια που είμαστε.
  Επειδή αντικαταστήσαμε με αυτές τον Χριστό.
  Και ποιον φιλόσοφο από όλους και ποιον επιστήμονα από όλους θα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την αλήθεια;
  Ο καθένας τα δικά του λέει.
  Και ο Μαρξ, ο Χίτλερ, ο Μάο, ο Στάλιν, ο Λένιν, και αυτοί φιλόσοφοι ήταν.
  Και οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, λάτρευαν την επιστήμη και την προωθούσαν όσο μπορούσαν, μερικοί και σαν θρησκεία.

  Όσο για το πόσο η σύγχρονη έννοια της "δικαιοσύνης" και της "ηθικής" είναι αγαθές δε χρειάζεται πολύ σχολιασμό (βλ. εκτρώσεις, ευθανασία, θανατική ποινή, κ.α.).

  Και η τέχνη (που και αυτήν την γράφει με κεφαλαίο ο ιερόσυλος) δεν προωθεί το ωραίο, αλλά ότι νοεί ο κάθε (άρρωστος ή μη) νους ως ωραίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. > Ἀναφέρθηκε, ἐξάλλου, στὴν ἀξία τοῦ Διαλόγου ὑπογραμμίζοντας πως «ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἀποστρέφονται ἢ διακόπτουν τὸν διάλογο τὰ περαιτέρω ἀναλαμβάνουν ὡς γνωστόν, αἳ μονολιθικαὶ ἰδεολογίαι, τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, ἡ στυγνὴ δημαγωγία καὶ τέλος τὰ ὄπλα, δηλαδὴ ἡ καταστροφὴ καὶ ὁ θάνατος.

  Πάντα μιλούσαμε με όλους, αλλά με τους αιρετικούς, μόνο για να τους συνεφέρουμε.
  Τόσα χρόνια που δεν μιλούσαμε μαζί τους, φιλώντας τους τα πόδια και τα χέρια, όπως κάνει χωρίς ντροπή αυτός, είχαμε πολέμους και όλες τις ανοησίες που λέει δηλαδή;

  > Οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι ὀφείλουν καὶ δύνανται νὰ ἀποκτήσουν νόημα καὶ ἀποτελεσματικότητα, μόνον ἐὰν τοὺς ἐκ τῶν πιστῶν ἀνθρώπων ἀνησυχοῦντας, ἁπαλλάξωμεν τοῦ φόβου, ὅτι διὰ τῶν διαλόγων αὐτῶν ἐπιδιώκεται δῆθεν πανθρησκειακὸς συγκρητισμός [...] τὴν ἀποθάρρυνσιν φονταμενταλιστικῶν φανατισμῶν, τὴν ἀποδοχὴν τῆς ἑτερότητος εἰς τὴν ταχέως παγκοσμιοποιουμένην κοινωνίαν, ὅπου ἀναπόφευκτος εἶναι πλέον ἡ συμβίωσις ὁμοεθνῶν καὶ ἀλλοεθνῶν, ὁμοθρήσκων καὶ ἐτεροθρήσκων, ὁμοδόξων καὶ ἑτεροδόξων, πιστῶν καὶ ἀπίστων

  Τι μας λέει καλέ;!!!
  Είναι ιεράρχης αυτός ή μασόνος πολιτικός;
  Μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα ετερόδοξοι θα έπρεπε να αποτελεί αποτυχία και δυστύχημα για αυτόν!
  Και γι αυτό έκαναν την αιρετική μάζωξη στο Κολυμπάρι; Για να μας "ἁπαλλάξωμεν τοῦ φόβου, ὅτι διὰ τῶν διαθρησκειακών διαλόγων αὐτῶν ἐπιδιώκεται δῆθεν πανθρησκειακὸς συγκρητισμός";

  > Μίλησε γιὰ την «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» ποὺ καταδίκασε τὸν φυλετισμὸ...

  ...και η οποία καταδικάστηκε ΑΜΕΣΩΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ από όλον τον πιστό ελληνικό λαό (όσος έχει απομείνει τουλάχιστον), ως αιρετική, αντιπατερική, αντικανονική, επικίνδυνη και αντίχριστη.

  > καὶ ἀναφέρθηκε στὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας.

  Ναι καλέ, χωρίς τις αιρετικές συνάξεις, τα συλείτουργα, τις ψευτοσυνόδους, το ταμπέλωμα των αιρετικών ως "εκκλησίες", και τις λοιπές ανωμαλίες που είδαμε τα τελευταία χρόνια θα είχε καταστραφεί το σύμπαν...
  Σωτήρες του κόσμου μας!
  Βρε ουστ!

  > Διότι ἡ τραγικὴ δοκιμασία τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς...

  ..., η άμεσα προερχόμενη από πιστούς "άλλων χριστιανικών ομάδων", των οποίων η αιρετική μάζωξη του Κολυμπαρίου "αναγνωρίζει με το ιστορικό τους όνομα (ως εκκλησίες)",...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ώστε καταφέρατε και βγάλατε "τον μέσο όρο", ορθόδοξοι ποιμένες; ΄Και μέσα στην αγκαλιά του αγιασμένου αυτού τόπου; Ενώπιον των οφθαλμών του Αποστόλου Παύλου, του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, του αγίου Ιεροθέου, της αγίας Φιλοθέης και Πάντων των αγίων; Είστε ικανοποιημένοι οι "ορθόδοξοι" συμμετασχόντες; Εύγε σε όλους σας! Ώστε η ορθόδοξη συνείδησή σας, η οποία εκφράζει την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, αποδέχεται πως είναι συνυπεύθυνη για όλα αυτά τα φοβερά εγκλήματα, που γίνονται στην ανθρωπότητα; Ώστε κλείνετε τα μάτια σας με υποκρισία, αδιάφορο για ποιο λόγο, μπροστά στην μέγιστη συκοφαντία κατά της Ορθοδοξίας; Ώστε πρέπει να νοιώθουμε ένοχοι οι Ορθόδοξοι γι` αυτά απάνθρωπα εγκλήματα, στα οποία, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι φανερό και ξεκάθαρο ποιοι είναι οι θύτες και ποιοι τα θύματα; Αλίμονο σε μας και: ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ!
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.