10 Σεπ 2017

Μητροπολίτης Γόρτυνος: Ὅταν λέμε γιά «δόγματα τῆς πίστης μας» εἶναι σάν μιλᾶμε γιά ἀγκωνάρια ἑνός σπιτιοῦ. Αὐτά κρατᾶνε ὅλη τήν οἰκοδομή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ
1. Μέ τά Κυριακάτικα κηρύγματα, πού σᾶς κάνω, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐπιθυμῶ νά τρέφεται ἡ ψυχή σας μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό κύριο ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου καί ἀλλοίμονό του ἄν δέν τό κάνει. Θά τόν τιμωρήσει πολύ αὐστηρά ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἄν εἶναι ἀδιάφορος γιά τήν Κατήχηση τοῦ λαοῦ πού ποιμαίνει. Προσωπικά πονάω πραγματικά, ἀδελφοί μου, πού διαπιστώνω ὅτι οἱ χριστιανοί, παρά τόν τόσο πολιτισμό πού ἔχουμε, ὅμως εἶναι ἀκατήχητοι στήν πίστη τους. Ἔρχονται στίς γιορτές στήν Ἐκκλησία, κάνουν πανηγύρεις, ἀλλά δέν παίρνουν τίποτε ἀπ᾽ αὐτές, ἀκριβῶς γιατί δέν ξέρουν τό θεολογικό τους νόημα. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ, λοιπόν, γιά νά μή μέ καταδικάσετε ὡς ἀδιάφορο Ἐπίσκοπο καί ὅτι σᾶς ἄφησα ἀπαίδευτους στήν θεολογία, προσπαθῶ μέ τά ἑβδομαδιαῖα κηρύγματά μου, ἀλλά καί μέ διάφορα βιβλία πού σᾶς προσφέρω, νά κατηχήσω τίς ψυχές σας. Ἐφέτος μάλιστα σᾶς παρέδωσα καί ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο μέ τύπο ἐρωταπαντήσεων ἀναφέρεται στά....
βασικά θέματα τῆς πίστης μας. Ἄν τό διαβάσετε θά εἶστε σχεδόν κατηχημένοι στά κύρια δόγματα τοῦ «Πιστεύω» μας. Ἐγώ, χριστιανοί μου, κουράζομαι, ὅσο μπορῶ, γιά νά μάθετε τά ὡραῖα καί θαυμάσια τῆς πίστης μας. Ἄν ἐσεῖς ἀδιαφορεῖτε, τότε ἡ εὐθύνη εἶναι δική σας. Τότε καί ἐγώ θά πῶ σάν τόν Πιλάτο: Φέρτε μου μία λεκάνη νά πλύνω τά χέρια μου. Εἶμαι ἀθῶος γιά τήν ἄγνοιά σας. Σᾶς ἐδίδαξα. Ἄν δέν γνωρίζετε τήν πίστη μας, σεῖς φταῖτε.
2. Ἀλλά παρατήρησα, ὅτι παρά τό ὅτι πολλές φορές σᾶς ἔχω γράψει κηρύγματα γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, ὅμως – πέρα ἀπό τό βιβλίο πού σᾶς παρέδωσα, «Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας» – δέν σᾶς ἔχω δώσει μία σειρά μέ σύντομα ἁπλᾶ κηρύγματα σχετικά μέ τό «Πιστεύω» μας. Αὐτό θέλω νά τό κάνω τώρα καί ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία ἄς βοηθήσει τό νέο μου αὐτό ξεκίνημα. Πρέπει ὅμως νά ἔχετε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι τά κηρύγματα αὐτά, πού θά σᾶς προσφέρω ἀπό τήν ἄλλη Κυριακή, θά εἶναι σοβαρά κηρύγματα, γιατί πρόκειται γιά τά δόγματα τῆς πίστης μας. Σοβαρά, δηλαδή, μαθήματα. Ὅταν λέμε γιά «δόγματα τῆς πίστης μας» εἶναι σάν μιλᾶμε γιά ἀγκωνάρια ἑνός σπιτιοῦ. Αὐτά κρατᾶνε ὅλη τήν οἰκοδομή. Γι᾽ αὐτό καί σᾶς παρακαλῶ, χριστιανοί μου, νά προσέχετε ἰδιαίτερα τά κηρύγματα αὐτά καί νά μή χάνετε τήν σειρά τους. Γιατί τά δογματικά μας αὐτά νέα κηρύγματα θά ἔχουν μιά συνέχεια καί κάθε νέο μάθημα θά στηρίζεται στό προηγούμενό του. Πρόκειται γιά ὑψηλά κηρύγματα, ἀφοῦ θά ἔχουν δογματικό περιεχόμενο, ἀλλά θά προσπαθῶ, πολύ θά προσπαθῶ, ὅσο γίνεται βέβαια, νά τά ἁπλοποιῶ καί νά σᾶς τά παραδίδω «ζυμωμένα» πού λέμε, γιά νά σᾶς γίνονται κατανοητά. 
3. Ὅμως γιά τήν πνευματική σας πρόοδο, ἀδελφοί, δέν ἀρκεῖ μόνο τό κήρυγμα. Πρέπει καί νά διαβάζετε πνευματικά βιβλία. Σᾶς τό εἶπα καί ἄλλοτε ὅτι τά βασικά καί πιό ἀπαραίτητα γιά τήν πνευματική μας ζωή εἶναι αὐτά τά δύο: Ἡ προσευχή καί τό διάβασμα πνευματικῶν βιβλίων. Ὁ χριστιανός πού προσεύχεται καί διαβάζει εἶναι βεβαιωμένο ὅτι θά προοδεύσει. Ἀντίθετα, ὁ χριστιανός πού δέν προσεύχεται καί δέν διαβάζει εἶναι βεβαιωμένο πάλι ὅτι δέν θά προοδεύσει. Καί οἱ πολλοί χριστιανοί μας σήμερα δέν προσεύχονται. Καί ὅταν λέω προσευχή, δέν ἐννοῶ νά κάνουν ἕνα σταυρό ἤ νά ποῦν δυό πρόχειρα λόγια, ἀλλά ἐννοῶ προσευχή, ἔστω καί ὀλιγόλεπτη, ἀλλά βγαλμένη ἀπό τήν καρδιά, σάν νά εἶναι μπροστά μας ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί οἱ ἅγιοι πού τούς μιλᾶμε. Λίγοι προσεύχονται τέτοια ἀπολαυστική προσευχή. Καί ἀκόμη οἱ χριστιανοί μας σήμερα δέν διαβάζουν χριστιανικά βιβλία. Ἀλλά εἶναι μερικοί πού διαβάζουν, ἀλλά δέν διαβάζουν σοβαρά καί καλά βιβλία. Καί ἰδιαίτερα δέν διαβάζουν ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, τό ἀνώτερα ἀπό ὅλα τά βιβλία. Τόν βασιλιᾶ τῶν βιβλίων, ΤΗΝ ΒΙΒΛΟ! ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ! Σ᾽ αὐτήν εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα μαζί μέ τό Ἅγιο Ποτήριο! Καί ὅμως, παρά τό ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι θεόπνευστο ἀνάγνωσμα καί σ᾽ αὐτήν στηρίζονται τά δόγματα τῆς πίστης μας, ὅπως θά τό δεῖτε στά νέα μας κηρύγματα, οἱ χριστιανοί μας σήμερα, δέν τήν διαβάζουν.  Πολύ σοβαρό αὐτό, γιά τό ὁποῖο ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς πρέπει νά κάνουμε μέ ἀγωνία συνέδρια καί νά ἀποφασίσουμε ποιούς τρόπους νά ἐφαρμόσουμε, γιά νά γίνει ἡ Ἁγία Γραφή τό ἀγαπητό ἀνάγνωσμα τοῦ λαοῦ μας. Ἀλλά, ἐπιθυμοῦμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη νά φροντίσει γιά τόν λαό της γιά τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό Ἡμερολόγιο τοῦ νέου ἔτους 2018 θά εἶναι τό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου μεταφρασμένο μάλιστα ἀπό τό Ἑβραϊκό κείμενο. Καί θά ἀκολουθήσει ἔπειτα καί μετάφραση τῶν ἄλλων βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Παρακαλῶ, καλοί μου χριστιανοί, νά βρίσκετε χρόνο γιά τήν πνευματική σας πρόοδο, γιά τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, γιατί αὐτή ὀμορφαίνει καί νοστιμίζει τήν ταλαίπωρη ζωή μας.

Μέ πολλές εὐχές, 
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.