28 Ιουν 2017

Τὸ «ἀδιέξοδό» της ἀνθρωπότητας καὶ ἡ πρόταση τοῦ Στίβεν Χόκινγκ

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης Δάσκαλος
Λέει ἡ εἴδηση: «Εἶπε ὁ Χόκινγκ, πὼς ἡ Γῆ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, τὴν ἐξάντληση τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τὴν κατάρρευση τῆς βιοποικιλότητας, γι' αὐτὸ τὰ διαστημικὰ ταξίδια εἶναι ζωτικά, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Ξεμένουμε ἀπὸ χῶρο καὶ τὰ μόνα μέρη νὰ πᾶμε, εἶναι οἱ ἄλλοι κόσμοι. Εἶναι καιρὸς πιὰ νὰ ἐξερευνήσουμε ἄλλα ἡλιακὰ συστήματα. Ἡ ἐξάπλωσή μας σὲ αὐτὰ ἴσως εἶναι τὸ μόνο πράγμα ποὺ θὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀφήσουν τὴ Γῆ» δήλωσε ὁ Χόκινγκ. «Δὲν πρέπει νὰ ἀρκούμαστε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ σύμπαν, ἀπὸ τὴ βολὴ τῆς Γῆς. Ἡ Γῆ ἀπειλεῖται ἀπὸ τόσα πολλὰ πράγματα, ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ εἶμαι θετικός».
Αὐτὴ εἶναι ἡ πρόταση ποὺ κάνει ὁ Χόκινγκ, ὁ ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ἡ γνώμη βαραίνει στὸ χῶρο τῆς παγκόσμιας ἐπιστημονικῆς σκηνῆς. Δηλαδή, τὸ ποτάμι δὲ γυρίζει πίσω. Ὁ ἄνθρωπος, κατὰ τὸν Χόκινγκ, πῆρε τὸ δρόμο τῆς καταστροφῆς καὶ δὲν μπορεῖ ἢ δὲν θέλει νὰ ἐπιστρέψει. Δὲν διαβλέπει πισωγύρισμα. Γὶ` αὐτὸ κάνει ἔκκληση στοὺς ἰσχυροὺς νὰ ἑτοιμάζονται τὸ συντομότερο γιὰ τὴ φυγή, τὴν ἐγκατάλειψη τῆς μητέρας Γῆς καὶ τὴν...
ἀναζήτηση ἄλλων ἀστέρων, ποὺ πιθανὸν θὰ εἶναι κατάλληλοι γιὰ ἐπιβίωση.
Ἡ πρόταση αὐτὴ τοῦ Χόκινγκ ἐκφράζει καταρχὴν μιὰ συγκεκριμένη κοσμοθεωρία καὶ βιοθεωρία. Μιὰ προσωπικὴ γνώμη καὶ γὶ` αὐτὸ ἔχουμε τὸ δικαίωμα καὶ τὸ χρέος νὰ τὴν προσέξουμε καὶ νὰ τὴν σχολιάσουμε. Εἶναι μιὰ γνώμη, ποὺ ἐντυπωσιάζει καὶ ἐξάπτει τὴ φαντασία, ἀλλά, ὡς ἀνακοίνωση ἀπὸ χείλη ἐπιστήμονα τέτοιας ἐμβέλειας, δὲν ἀναπαύει τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο, μᾶλλον δέ, τοῦ δημιουργεῖ αἰσθήματα ἀβεβαιότητας, ἀνασφάλειας καὶ ἀπογοήτευσης.
Τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας λοιπόν, θὰ διασφαλισθεῖ μὲ τὴ φυγὴ τοῦ μιάστορος ἀνθρώπου (μιάστωρ = αὐτὸς ποὺ μολύνει, ποὺ κάνει ἔγκλημα) ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ (κόσμος = στόλισμα, στολίδι), ποὺ ὁ ἴδιος μετέτρεψε μὲ πλήρη ἀσέβεια σὲ μίασμα. Ἀπὸ τὴ μητέρα Γῆ, ποὺ τὸν ἀγκάλιασε χιλιετίες καὶ τὸν ἔθρεψε, προσφέροντάς του πλούσια τὸν ἑαυτό της. Πού τοῦ χάρισε ὅλα τα καλά της, γιὰ νὰ ζήσει καὶ νὰ χαρεῖ τὴ ζωή του. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ νὰ χαρεῖ καὶ ἀπογόνους «ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν» ἕως σήμερα. Αὐτὸ συμβουλεύει στοὺς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου ὁ παγκοσμίως γνωστὸς ἐπιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ, μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς στὴ γῆ, τῆς μόλυνσης τοῦ περιβάλλοντος, τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τῶν ἄλλων προβλημάτων.

Δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε ἂν αὐτὴ ἡ ἰδέα ἐκφράζει καὶ τὴν πλειονότητα τῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὡς μιὰ σοβαρὰ συγκλίνουσα πεποίθηση. Οὕτως ἢ ἄλλως ὅμως, τί κρίμα γιὰ τὸν ἄνθρωπο! Νὰ προτιμᾶται καὶ νὰ προτείνεται ὡς ἐπιλογή, στὸ ὑποτιθέμενο ἀδιέξοδο, ἡ ἀγωνιώδης καταφυγὴ σὲ ριψοκίνδυνες οὐτοπιστικὲς «ἐξόδους», ἀπὸ τὴ ρεαλιστικὴ καὶ θαρραλέα παραμονή του στὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε καὶ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, πού, ὄντως εἶναι μιὰ πραγματικότητα! Νὰ ὡραιοποιεῖται τo πλάνο ὄνειρο, τὸ ποτισμένο μὲ αὐτοπεποίθηση καὶ αὐταρέσκεια, τὸ βασισμένο σὲ πιθανολογίες μελλοντικῆς προόδου τῆς ἐπιστήμης καὶ νὰ προτείνεται στὸν ἄνθρωπο ἡ φυγή, παρὰ ἡ γενναία ἐπιστροφὴ στὴν κατὰ μέτωπο συνάντηση μὲ τὸν ἑαυτό του, μὲ τὰ πάθη του καὶ τὴν πάλη γιὰ τὴν ἀλλοίωσή τους, τὴν ἀλλαγὴ συμπεριφορᾶς στὸ βίο καὶ στὴν πολιτεία τοῦ ἀπέναντι στὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ συνάνθρωπό του!

Ὁ ἄνθρωπος τῆς Δύσης - ἀκόμη καὶ τῆς μακρινῆς Ἀνατολῆς σήμερα- τυφλωμένος ἀπὸ τὸ συνεχὲς κυνήγι τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς ἐπιτυχίας, ὡς δικαίωσης ἐνώπιόν της συνειδήσεώς του – ὅση τοῦ ἀπέμεινε- καὶ τῆς ἐκπλήρωσης τοῦ προορισμοῦ του στὴν παροῦσα ζωή, δὲν ἔχει ἐμπειρίες ἀσκητικῆς παράδοσης. Δὲν γνωρίζει συνεπῶς τί σημαίνει αὐτάρκεια καὶ ὀλιγάρκεια ὡς ἐπιλογὴ τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς. Τί σημαίνει ἡ μεσότητα μεταξύ τοῦ «ὑστερεῖσθαι» καὶ τοῦ «περισσεύειν» τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Δὲν ἔχει φερέγγυες πηγές, γιὰ νὰ διδαχθεῖ αὐτὲς τὶς ἀρετές.

Ἔτσι ἡ συνέχιση τῆς ἀσέλγειας ἐπὶ τῆς «πνεούσης τὰ λοίσθια» μητέρας Γῆς, καθὼς φαίνεται, κατάντησε μονόδρομος καὶ ἀφοῦ ἡ γῆ ἀντέχει ἀκόμη νὰ ἱκανοποιεῖ τὸ ἀκόρεστό των παθῶν τοῦ ἀνθρώπου μέχρις ἐσχάτων, ἀποκλείει τὴν ἐπιστροφή του στὴ φυσικὴ ζωή, στὴν κατὰ φύση παραμονὴ καὶ διαβίωσή του μέσα στὴν ἀγκαλιά της. Μεθυσμένος ἀπὸ τὴν αὐτοθέωσή του, θὰ τῆς δώσει καὶ τὴ χαριστικὴ βολή!

Δὲν ἀναφερόμαστε βέβαια στὸ ἔργο τῆς ἐπιστήμης, ποὺ σχετίζεται γενικὰ μὲ τὴ μελέτη τοῦ Σύμπαντος . Αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικό της φύσης τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑποχρεοῦται νὰ τὸ κάνει ἡ ἐπιστήμη, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς ἠθικῆς, ποὺ ἡ ἴδια θέτει στὸν ἑαυτό της, γιὰ τὴν ὠφέλεια πάντων των βιούντων ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο. Ὑπ` αὐτὴν τὴν ἔννοια, ναί, εἶναι «ζωτικά» τα διαστημικὰ ταξίδια. 

«Ἡ ἐξάπλωσή μας σὲ αὐτὰ (τὰ ἡλιακὰ συστήματα) ἴσως εἶναι τὸ μόνο πράγμα ποὺ θὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας», λέει ὁ Χόκινγκ. «Αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἀναζήτησης νέων ἀστέρων πρὸς ἐπιβίωση, θὰ ἑνώσει τὰ ἀνταγωνιζόμενα κράτη, γιὰ τὴ διάσωση τοῦ ἀνθρώπινου γένους».

Δηλαδή, ἂν ἀντιλαμβανόμαστε καλά, θὰ εἶναι ἡ εὐκαιρία, γιὰ νὰ καλλιεργηθεῖ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρξη μεταξύ των λαῶν. Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολή, ἂν λέγαμε πὼς ἡ πρόταση αὐτὴ μοιάζει μὲ τὴν περίπτωση ἑνὸς ψυχικὰ ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος πηγαίνει γιὰ θεραπεία στὸν ψυχίατρο κι ἐκεῖνος, ἀντὶ γιὰ θεραπεία, τοῦ συστήνει τὴν … αὐτοκτονία! Διότι, ὅπου κι ἂν πάει ὁ ἄνθρωπος, «ἂν δὲν τὰ βρεῖ μὲ τὸ Θεό, μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὸ συνάνθρωπό του», δὲν πρόκειται νὰ σωθεῖ ἀπὸ τίποτε, δὲν πρόκειται νὰ συμβιώσει ποτὲ ἐν εἰρήνη καὶ πουθενά.

Ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδείξει πώς, ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω στὴ γῆ, δὲν ἔλειψαν ποτὲ οἱ συγκρούσεις γιὰ τὰ συμφέροντα καὶ τὶς ἐπεκτατικὲς διαθέσεις τῶν ἰσχυρῶν. Καὶ πάντα οἱ ἀδύνατοι ἦταν τὰ θύματα. Ποιὰ θὰ εἶναι λοιπὸν αὐτὴ ἡ δύναμη, ποὺ θὰ μεταμορφώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ θὰ κάνει διατηρήσιμη τὴν προσωρινὴ ἑνότητα καὶ τὴν ἀγάπη στὴ συνεργασία τοὺς αὐτή, ὅταν θὰ ἔρθει ἡ ὥρα τῆς μοιρασιᾶς στὶς νέες κατακτήσεις; Διότι ἡ περιστασιακὴ συνεννόηση καὶ συνεργασία γιὰ κάποιο σκοπὸ μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ εὔκολη ἀλλὰ εἶναι καὶ πολὺ εὔθραυστη, ὅταν θὰ μπεῖ στὴ μέση το συμφέρον.

Πάντως, γιὰ νὰ προσεγγίσουμε περισσότερό το θέμα, εἶναι καταφανὲς πὼς πουθενά, σ` ὅλη τὴν δημοσιευθεῖσα εἴδηση, δὲν διαφαίνεται οὔτε ὑπονοεῖται τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο. Μᾶλλον παρακάμπτεται καὶ μάλιστα μὲ προφητικὲς ἀναγγελίες. Δὲν ὑπάρχει ὁ Θεὸς Δημιουργὸς καὶ ἡ πίστη στὴ διαρκῆ παρουσία του στὸν κόσμο. Ἡ πίστη στὴ δημιουργική, συνεκτική, συντηρητικὴ δύναμή Του, ποὺ ἀφορᾶ σ` ὅλα τα κτίσματά Του. Ἡ πίστη στὴν αἰωνιότητα. Ἀλλὰ τὸ σημαντικότερο ὅλων, δὲν ὑπάρχει ἡ πίστη στὴν μεταμορφωτικὴ δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία προσφέρεται σὲ κάθε ταπεινή, σὲ κάθε ἀνιδιοτελῆ ψυχή. Ἡ Χάρη, ποὺ μπορεῖ νὰ μεταβάλει ὅλον τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τοῦ ξαναδώσει πίσω τὴν ἀντιβασιλεία τῆς κτίσης. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀποστατικὴ θέση ἔναντί τοῦ Θεοῦ εἶναι πραγματικά το ὄντως ἀδιέξοδο!

Ὁ αὐτόνομος ἄνθρωπος αὐτοθαυμάζεται καὶ ὁδηγεῖται αὐτοβούλως στὴν αὐτοκαταστροφή. Δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ ἐμπιστευτεῖ κανέναν ἄλλον.

Αὐτὲς οἱ λίγες φτωχὲς σκέψεις ἐπάνω σε ἕνα θέμα, ποὺ ἀγγίζει τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ γεννὰ ἐρωτήματα ὑπαρξιακά, ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνουν στοὺς καλοπροαίρετους ἀφορμὴ προσέγγισης, μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν εὐαγγελικὸ λόγο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἀσκητική, περὶ σεβασμοῦ τῆς κτίσεως καὶ τῶν δημιουργημάτων, τὰ ὁποῖα βιώνονται καὶ γίνονται πράξη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας.
Περισσότερα γιὰ τὴν εἴδηση: http://www.protothema.gr/webtv/?mmid=17561


Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 24-6-2017

3 σχόλια:

 1. O Χόκινς κλασικός Εβραίος και σουπερ σταρ των σιωνιστων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Χόκινγκ λέει φοβερές ανοησίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Την απάντηση στα παραπάνω την δίνει ο Πλάτωνας:
  "πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη δι­και­ο­σύ­νης καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νεται"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.