8 Ιουν 2017

Ὀντάριο: Νόμος ἀφαιρεῖ τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν ἀπὸ γονεῖς πού ἀντιτίθενται στὴν «ἐπιλογὴ τοῦ φύλου τους»!

Φωτο: Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ στὸ gay pride τοῦ Vancouver
Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Ἡ ἐπαρχία Ὀντάριο τοῦ Καναδά ἔχει ἐγκρίνει νομοθεσία ποὺ ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση νὰ «κατάσχει» παιδιὰ ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὴν ἐπιλεγόμενη "ταυτότητα φύλου" ἢ "ἔκφραση φύλου" τοῦ παιδιοῦ τους. Ὁ λεγόμενος «Νόμος γιὰ τὴ στήριξη τῶν παιδιῶν, τῶν νέων καὶ τῶν οἰκογενειῶν» τοῦ 2017 ἐγκρίθηκε μὲ ψηφοφορία 63 ἔναντι 23, σύμφωνα μὲ τὸ The Christian Times.
Ἀπαιτεῖ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τοὺς βοηθούς, τοὺς παροχεῖς ὑπηρεσιῶν υἱοθεσίας καὶ τοὺς δικαστὲς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη καὶ νὰ σέβονται τὴν "φυλή, καταγωγή, τόπο καταγωγῆς, χρῶμα, ἐθνοτικὴ καταγωγή, ἰθαγένεια, οἰκογενειακὴ ποικιλομορφία, ἀναπηρία, πίστη, φύλο, σεξουαλικὸ προσανατολισμό, φύλο Ταυτότητα καὶ ἔκφραση φύλου. "
"Θὰ τὸ θεωροῦσα μιὰ μορφὴ κακοποίησης, ὅταν ἕνα παιδὶ ἀναγνωρίζει ἕναν τρόπο καὶ ἕνας φροντιστὴς λέει ὄχι, πρέπει νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ διαφορετικά", ἀνέφερε ὁ ὑπουργὸς παιδικῶν καὶ οἰκογενειακῶν ὑπηρεσιῶν Michael Coteau, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ νομοσχέδιο. "Ἐὰν πρόκειται γιὰ κακοποίηση καὶ ἂν εἶναι ἐντός του ὁρισμοῦ, ἕνα παιδὶ μπορεῖ νὰ....
ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιβάλλον καὶ νὰ τεθεῖ σὲ προστασία ὅπου ἡ κατάχρηση σταματᾶ."
Τὸ νομοσχέδιο ἀντικαθιστᾶ τὸν νόμο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες παιδιῶν καὶ οἰκογενειῶν ἢ τὸν νόμο 28, ὁ ὁποῖος διέπει τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, τὶς ὑπηρεσίες φροντίδας καὶ υἱοθεσίας.Τὸ νομοσχέδιο 28 ἀνέφερε ὅτι ὁ γονέας ἑνὸς παιδιοῦ στὴν περίθαλψη διατηρεῖ τὸ δικαίωμα "νὰ κατευθύνει τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴ θρησκευτικὴ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ". Ὡστόσο, ὁ νέος νόμος τὸ τροποποιεῖ ὡς ἑξῆς: "νὰ κατευθύνει τὴν παιδεία καὶ τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ ἢ τοῦ νέου, σύμφωνα μὲ τὴν πίστη τοῦ παιδιοῦ, τὴν ταυτότητα τῆς κοινότητας καὶ τὴν πολιτιστικὴ ταυτότητα".
Ο Irwin Elman, ἐπαρχιακὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ Ὀντάριο γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὴ νεολαία, δήλωσε: "Πιστεύω ὅτι ὁ νέος αὐτὸς νόμος, στὶς ἀρχές του, ἀντιπροσωπεύει μιὰ μεταβολὴ τῆς πρότασης γιὰ τὴν ἐπαρχία μὲ τὴ δέσμευσή της γιὰ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων σὲ κάθε ἀπόφαση ποὺ τοὺς ἐπηρεάζει, τὴ δημιουργία ἑνὸς συστήματος ἐξυπηρέτησης μὲ ἐπίκεντρό το παιδὶ καὶ τὴ δέσμευση γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν ».Ο Jack Fonseca, ἀνώτερος πολιτικὸς στρατηγὸς γιὰ τὸ συνασπισμὸ τῆς ἐκστρατείας ζωῆς, διαφωνεῖ καὶ ἀναφέρθηκε ὡς ἑξῆς: «Μὲ τὸ πέρασμα τοῦ Νόμου 89, ἔχουμε εἰσέλθει σὲ μιὰ ἐποχὴ ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸ κράτος, ὅπως ποτὲ δὲν εἶχε γίνει πρὶν στὴν ἱστορία τοῦ Καναδᾶ. Χωρὶς ἀμφιβολία, ὁ Νόμος 89 ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἀπειλὴ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ὅλους τους ἀνθρώπους τῆς πίστης ποὺ ἔχουν παιδιὰ ἢ ποὺ ἐλπίζουν νὰ μεγαλώσουν τὴν οἰκογένειά τους μὲ υἱοθεσία ».
Τὸν Ἀπρίλιο, ἕνα χριστιανικὸ ζευγάρι κατέθεσε ἀγωγὴ κατὰ τῆς Ἑταιρείας Παιδικῆς Βοήθειας Hamilton γιὰ τὴν ἀφαίρεση δύο παιδιῶν ἀνατροφῆς ἀπὸ τὸ σπίτι τοὺς ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ ποῦνε ψέματα στὰ παιδιά, λέγοντάς τους δηλαδὴ ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα εἶναι πραγματικό.
"Ἔχουμε τὴν τακτικὴ νὰ μὴ λέμε ψέματα", δήλωσε τότε ὁ Derek Baars, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀναδόχους, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἕνας ἐργαζόμενος ὑποστήριξης παιδιῶν ἐπέμεινε ὅτι αὐτὸς καὶ ἡ σύζυγός του,  Frances Baars, εἶπαν στὰ δύο κορίτσια τοὺς 3 καὶ 4 ἐτῶν, ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα εἶναι πραγματικό.
"Ἐξηγήσαμε στὸν ὀργανισμὸ ὅτι δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ ποῦμε στὰ παιδιὰ ψέματα. Ἂν τὰ παιδιὰ ρωτοῦν δὲ θὰ λέμε ψέματα, ἀλλὰ θὰ τοὺς λέμε πάντα τὴν ἀλήθεια.
Ἡ θέση τῆς οἰκογένειας Baar, μελῶν τῆς Μεταρρυθμισμένης Πρεσβυτεριανῆς Ἐκκλησίας τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς, ἀκυρώθηκε καὶ τὰ παιδιὰ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ὁ ἐργαζόμενος τοῦ CAS, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι οἱ Baars δίδασκαν στὰ παιδιὰ ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα εἶναι γνήσιο, εἶπε πλέον στὰ δυὸ κορίτσια ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα ἦταν ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ καναδικοῦ πολιτισμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.