3 Ιουν 2017

Ἀντίσταση στὸν παραλογισμὸ τοῦ «φύλου χωρὶς ταυτότητα» ! Συμμετέχουμε ὅλοι στὴ δημόσια διαβούλευση ἕως 12.6.17

Ἡ Κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νὰ θεσμοθετήσει ἀκόμη μιὰ παράλογη καὶ παρὰ φύση κατάσταση, τὴ λεγόμενη “Ταυτότητα Φύλλου”. Δηλαδὴ μὲ μιὰ ἁπλὴ δήλωση ἐνώπιόν τς δικαστικῆς ἀρχῆς, νὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὴν κοινωνία: ὁ ἄνδρας ὡς γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα ὡς ἄνδρας. Χωρὶς ψυχιατρικὴ ἐξέταση, χωρὶς χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Δὲν λαμβάνεται ὑπόψη καθόλου τὸ βιολογικὸ φύλλο, ἀλλὰ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο το “πὼς αἰσθάνεται” κάθε ἄτομο.
Ἂν λ.χ τὸ παιδὶ μᾶς εἶναι κορίτσι, ἀλλὰ αἰσθάνεται δυναμικὸ σὰν ἀγόρι, ἀντὶ νὰ ἐνισχυθοῦν τὰ χαρίσματά του μέσα ἀπὸ τὸ φύλο του, τὸ νομοσχέδιο δίνει τὴ διάστροφη λύση νὰ δηλωθεῖ ὅτι εἶναι ἀγόρι!
Ποιοὶ εἶναι οἱ 20 παραλογισμοὶ;
1. Τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας μας γνωρίζει μόνο δύο βιολογικὰ φύλλα στὰ ἄρθρα 4 πάρ. 1 καὶ 116 πάρ. 2 Σ. Ἄλλη μιὰ χυδαία Συνταγματικὴ καταπάτησή του στὰ χρόνια τν...
Μνημονίων ποὺ προσβάλει τὰ Χρηστὰ ἤθη.
2. Παραβιάζει τὴ ἀνθρώπινη φύση ! Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς μακροχρόνιες ἐπιπλοκὲς στὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τῶν ἀτόμων ποὺ θὰ ἀλλάξουν φύλο καὶ εἰδικὰ στὴ μετεφηβικὴ ἡλικία. Ὅταν αὐτὲς οἱ ἀσθένειες θὰ ἐκδηλωθοῦν, οἱ ὑποστηρίζοντες τὸ παρὸν Ν/Σ, θὰ ἀποποιοῦνται ὁποιαδήποτε ἀστικὴ καὶ ποινικὴ εὐθύνη , ὅπως ἔγινε καὶ μὲ σωρεία ἄλλων ἀντισυνταγματικῶν νόμων !
3. Κινδυνεύει ἡ Δημόσια καὶ Κρατικὴ Ἀσφάλεια: Δὲν θὰ παρακολουθοῦνται ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχὲς μὲ τὴν ἴδια ταχύτητα καὶ ἀποτελεσματικότητα ὅσοι τελοῦν ὑπὸ καθεστὼς ἐπιτήρησης λόγω ἀσύλου, ἀπέλασης ἢ ποινικῶν ἐκκρεμοτήτων. Ὁ Ἀμπτούλαχ γίνεται Μαρία, γιὰ ὅσο διάστημα χρειάζεται νὰ δράσει μὲ φονταμενταλιστικοὺς πυρῆνες στὴ Χώρα μας.
4. Κακοποιὰ στοιχεῖα μποροῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν ἀλλαγὴ φύλου γιὰ ἔκνομες ἐνέργειες, τρομοκρατικοὺς σκοπούς, παραπλάνηση τῶν συναλλαγῶν, δεδομένου ὅτι θὰ ἀργεῖ ἡ διασταύρωση τῶν στοιχείων τους στοὺς ἐλέγχους.
5. Καταλύεται ἡ ἀσφάλεια στὶς συναλλαγὲς : Τὸ Ἐθνικὸ Ποινικὸ Μητρῶο, Ἐθνικὸ Κτηματολόγιο, ΕΛΑΣ, ΤAXIS, ΥΠΕΣ, ΥΠΕΘΑ, ΔΙΑΣ, ΕΦΚΑ, Δασολόγιο, Τειρεσίας, Κοινωφελεῖς Ὀργανισμοὶ κλπ πῶς θὰ γνωρίζουν γιὰ τὸν “νέο συναλλασσόμενο” ἀφοῦ ἡ ἀλλαγὴ φύλου ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἀπόρρητη ;
6. Μὲ μιὰ ἁπλὴ δήλωση, μὲ δυνατότητα μεταγενέστερης ἀνάκλησης, θὰ μποροῦν οἱ νέοι νὰ ἀποφύγουν τὴ στράτευση.
7. Καταλύεται τὸ ἐπιστρατευτικὸ σύστημα τῆς Χώρας :.Σὲ περίπτωση ἐπιστράτευσης ἢ ἀσκήσεων πῶς θὰ κληθοῦν οἱ ἄνδρες ποὺ ἔχουν ἀλλάξει φύλο καὶ σὲ τί θὰ μποροῦν συνεισφέρουν στὴν ἄμυνα τῆς Χώρας; Φανταστεῖτε τίς (τους) νὰ ἀμύνονται μπροστὰ στοὺς ἐξαγριωμένους ἐπιτιθεμένους ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ ἀποβατικὰ ἐξ΄ ἀνατολῶν!
8. Οἱ γυναῖκες περαιτέρω ποὺ δηλώνονται ὡς ἄνδρες, θὰ ἐγγράφονται στοὺς στρατολογικοὺς καταλόγους ἀλλὰ δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ὑπηρετήσουν τὴ θητεία τους. Αὐτὸ ἄλλωστε ἀποτελεῖ προφανῆ παράβαση τοῦ ἄρθ. 4 πάρ. 6 τοῦ Συντάγματος.
9. Ποιὸν πᾶνε νὰ κοροϊδέψουν μὲ τὸ δῆθεν ἀπόρρητό της ἀλλαγῆς φύλου , ὅταν θὰ παραμένουν σταθερά το ΑΜΚΑ καὶ τὸ ΑΦΜ ; Ὅλοι ποὺ τὰ χειρίζονται (ἰδιῶτες καὶ Δημόσιο) θὰ βλέπουν τὴν ἀναντιστοιχία προσώπου καὶ στοιχείων .
10. Ἡ προτεινόμενη μυστικότητα τῆς διαδικασίας θὰ ὁδηγήσει σὲ σχέσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ἕνας ἄνδρας θὰ νομίζει ὅτι ἐπέλεξε μιὰ γυναίκα, ἐνῶ βιολογικὰ εἶναι ἄνδρας καὶ τὸ ἀντίστροφο.
11. Ἀναπόφευκτα καθίσταται προβληματικὸς ὁ περιορισμὸς τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀλλαγῶν φύλου, ἀφοῦ τὴν 2η φορὰ (καὶ ἐξαπατώντας τὴν 3η φορὰ) ποὺ θὰ ἐμφανιστεῖ ἐνώπιόν το δικαστηρίου ὁ/ἡ ἐνδιαφερόμενος/ἡ θὰ προσκομίσει ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης, στὴν ὁποία δὲν θὰ ἀναγράφεται τὸ ἱστορικό τν προηγούμενων διορθώσεων φύλου.
12. Μὲ τὸ νομικὸ θεμέλιο ποὺ τίθεται (“πῶς αἰσθάνεται τὸ ἄτομο”), θὰ προστεθοῦν ὡς “φύλα” στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον ἀρκετὲς δεκάδες “τύποι φύλων”, μὲ ἀνάλογα δικαιώματα , ἀκόμη καὶ μὲ ζωώδεις ἢ παιδοφίλες κλπ. ὀρέξεις καὶ προσανατολισμούς.
13. Προσβάλλεται βάναυσα ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας. Ἀπαξιώνεται τὸ βιολογικὸ φύλο, ποὺ ἀπὸ τὴ φύση ἔχει τὸν ἀπαραίτητο ρόλο στὴ δημιουργία οἰκογένειας καὶ τὴν γέννηση παιδιῶν.
14. Μὲ τὸ σχέδιο νόμου ἐνῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει φύλο ἔγγαμος, μπορεῖ νὰ τὸ πράξει ἄτομο ποὺ ἔχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Ἄρα εἰσάγεται ἐμμέσως: α) ἡ δυνατότητα συνάψεως γάμου ὁμοφυλοφίλων καὶ κατ’ ἐπέκταση β) ἀνατροφῆς τέκνων ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, γ) στὸ ἀμέσως ἑπόμενο στάδιο, ἐφαρμόζοντας τὴ νομικὴ ἀρχὴ τῆς ἴσης μεταχείρισης καὶ τῆς ἀναλογικότητας, θὰ θεσπιστεῖ ΚΑΙ ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια.
15. Ἡ ἔνταξη στὸ ἴδιο Ν/Σ διατάξεων γιὰ τὸν “Ἐθνικὸ Μηχανισμὸ Παρακολούθησης καὶ Ἀξιολόγησης τοῦ Σχεδίου Δράσης γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοὺ” μήπως κρύβει πίσω ἀπὸ τὸν πομπώδη τίτλο, ἕναν ὀργουελικὸ μηχανισμὸ ποὺ θὰ “τιμωρεὶ” τὶς οἰκογένειες καὶ θὰ τοὺς ἀφαιρεῖ τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν τοὺς ἂν θέλουν νὰ τὰ ἀναθρέψουν μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες τῆς οἰκογένειας ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕναν ἄνδρα, μιὰ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά τους;
16.  Μὲ βάση τὶς Διεθνεῖς Συμβάσεις ἡ κάθε οἰκογένεια εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν της καὶ τὴν διαμόρφωση τῶν πεποιθήσεών τους καὶ ὄχι τὸ Κράτος, ὅπως διαστρεβλωμένα δηλώθηκε.
17. Ἡ ἀθέμιτη ἐπιβολὴ τῆς θεωρίας τοῦ κοινωνικοῦ φύλλου ποὺ ἤδη παράνομα ἔγινε φέτος στὴν ἐκπαίδευση καὶ μάλιστα χωρὶς συγκατάθεση τῶν γονέων , συνιστᾶ βιασμὸ τῆς παιδικῆς προσωπικότητας καὶ πρέπει νὰ ἀσκηθοῦν διώξεις κατὰ παντὸς ὑπευθύνου.
18. Καταγγέλλεται ἡ σπουδὴ τῆς Κυβέρνησης, ποὺ κάνει πρόθυμη ἐκστρατεία νὰ προσφέρει “ἀποτελεσματικὴ” κάλυψη σὲ μιὰ πολὺ μικρὴ μερίδα συμπαθῶν συνανθρώπων μας. Ἀγνοεῖ ὅμως τὴ Συνταγματική της ὑποχρέωση νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν Δημογραφικὴ Καταστροφὴ ὅλης τς Ἑλλάδας μὲ ἄμεσα μέτρα καὶ μὲ ἐνημερωτικὴ καμπάνια γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας.
19.  Τὸ νομοσχέδιο τροφοδοτεῖ μιὰ καλοστημένη βιομηχανία ἀλλαγῆς φύλλου μὲ νομικὲς καὶ ἰατρικὲς εἰδικότητες κυρίως, ποὺ πίσω της ὑπάρχει ἕνας τεράστιος οἰκονομικὸς τζίρος. Διότι ὁποῖος δηλώσει ἀλλαγὴ φύλλου χωρὶς ἐπέμβαση, ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ θελήσει νὰ φαίνεται ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ καὶ ἐξωτερικά.
20. Θὰ διώκεται μὲ τὶς διατάξεις τοῦ “ἀντιρατσιστικοῦ νόμου” (ν. 4285/2014), ὅποιος τολμᾶ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι τέτοιου εἴδους συμπεριφορὲς δὲν συμφωνοῦν μὲ ὅσα ἡ πλειοψηφία τῆς κοινωνίας θεωρεῖ χρηστὰ ἤθη.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὶς ἡμέρες αὐτὲς βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη πάνδημο λαϊκὸ προσκύνημα τῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας καὶ Ἰσαποστόλου Βασιλίσσης Ἑλένης, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὸν υἱὸ της Ἅγιο Κωνσταντῖνο, ἔσωσαν τὸν ἀρχαῖο κόσμο ἀπὸ τὴν ὁριστικὴ κατάρρευση καὶ τὸ χάος. Αὐτοὶ προστάτευσαν τὴν οἰκογένεια, ἀνύψωσαν τὸ ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδό τς κοινωνίας καὶ ἔβαλαν τὰ θεμέλια γιὰ μιὰ ἀνεπανάληπτη στὴν ἱστορία μακροημέρευση τοῦ Ἔθνους. Δὲν ἰσοπέδωσαν σύριζα τὶς ἀξίες !
Γιὰ αὐτὸ καλούμαστε ὅλοι
νὰ ἀντισταθοῦμε στὴ διάλυση τῆς Χώρας μας !
• Νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀντίθεσή μας ἕως τὶς 12.6.2017 , καταθέτοντας μὲ σοβαρότητα τὴν ἄποψή μας στὴν ἀνοικτὴ διαβούλευση: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8078
• Ἀπευθύνοντας ἐπιστολὴ στὰ ΜΜΕ καὶ στοὺς :
1. κ. Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, Σταῦρο Κοντονῆ,
kontonis@parliament.gr fax 210 7755835,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, ΤΚ 11527, Ἀθήνα
2. κ. Πρωθυπουργό, gge@ggk.gr, fax 210 3252723
Γενικὴ Γραμματεία τῆς Κυβέρνησης Βασ. Σοφίας 2
ΤΚ 10021 Ἀθήνα
3. κ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
pr@presidency.gr καὶ pressoffice@presidency.gr
fax 210 7232342 καὶ 210 7248938
Προεδρικὸ Μέγαρο, Βασ. Γεωργίου Β’ 2
ΤΚ 10028 Ἀθήνα
4. Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἱερὰ Σύνοδο Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
iaath.gr@gmail.com καὶ contact@ecclesia.gr
fax 210 7272210
Ἁγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 105 56, Ἀθήνα
5. κ. Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης,
Δημήτριο Παπαγγελόπουλο
yyddad@justice.gov.gr fax 210 7758742
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, ΤΚ 11527, Ἀθήνα

4 σχόλια:

 1. Πρέπει να σταματήσουμε την ψευτοαναθεωρηση που στόχο έχει την Κατάργηση του Συντάγματος μας


  3 Απρ 2017

  Γιώργος Κασιμάτης: Θέλουν αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε αυτά που περνάνε τώρα παρανόμως, αντισυνταγματικά, να τα περνάνε νομίμως.

  ...Γνώμη μου είναι όμως, γνωρίζοντας και
  εκ πείρας και από ιστορικής άποψης, το θέμα, η αναθεώρηση του Συντάγματος για
  να γίνει, πρέπει να μην παραβιάζεται το ισχύον Σύνταγμα και πρέπει να υπάρχει
  πλήρης ελευθερία άσκησης της Εθνικής Κυριαρχίας. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα και
  αυτό θέλω να τονίσω. Δεν υπάρχει λόγω των δεσμεύσεων που έχουμε απέναντι στους δανειστές.
  Επομένως, εάν παρέμβουν οι δανειστές – και θα παρέμβουν, διότι από εκεί έρχεται
  η πολιτική αναθεώρησης, αυτό το ξέρουμε από την Ευρώπη, θέλουνε μείωση των
  κοινωνικών δικαιωμάτων. Θέλουνε μείωση των διαδικασιών εξουσίας της Βουλής.
  Ούτως ώστε να μπορούνε να περνάνε ευκολότερα αυτά που περνάνε τώρα παρανόμως,
  αντισυνταγματικά, να τα περνάνε νομίμως. Ε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, και
  αυτό κρύβει η Αναθεώρηση σήμερα, όπως ακριβώς προσθαθούνε να το ξεκινήσουν και
  σε άλλες χώρες, της Ανατολικής Ευρώπης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑς ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΜΑς ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΜΑς ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.