22 Μαΐ 2017

Ἡ πρωτογενὴς παραγωγὴ

Οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἔχουν θεωρήσει τὸν τουρισμὸ ὡς τὴ ναυαρχίδα τῆς οἰκονομίας μας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶχαν κατασκευαστεῖ σειρὰ ξενοδοχείων ἤδη στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, κάποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν καταντήσει ἐρείπια καὶ εἶχε λειτουργήσει τὸ καταστροφικὸ γιὰ ἀρκετοὺς παθιασμένους μὲ τὸν τζόγο καζίνο, ποὺ ἔφερε τὴν ἑλληνικότατη ὀνομασία «Μὸν Παρνές»! Ὅτι ἡ χώρα μᾶς εἶναι ἑλκυστική, ὅπως καὶ ἄλλες μεσογειακὲς χῶρες, γιὰ θερινὲς διακοπὲς εἶναι ἀναμφισβήτητο. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν θέλουμε νὰ δεχθοῦμε εἶναι ὅτι οἱ «ἑταῖροι» μᾶς ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία ποὺ γράψαμε μᾶς προόριζαν γιὰ χώρα τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν συνεδρίων. Θεωροῦσαν δηλαδὴ ὅτι δὲν ἤμασταν ἄξιοι γιὰ τίποτε ἄλλο παρὰ γιὰ νὰ τοὺς ὑπηρετοῦμε φορώντας τὴ στολὴ τοῦ ὑπηρέτη ποὺ ἀκούει στὸ ἑλληνικότατο ὄνομα «γκαρσόν»!  Καὶ ἐμεῖς ἀποδεχθήκαμε αὐτὸν τὸν ρόλο! Ἔκτοτε ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἐπιδιώκουν τὴν....
αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν περιηγητῶν δαπανώντας σημαντικὰ ποσὰ γιὰ ἐκθέσεις σὲ διάφορες χῶρες, γιὰ φιλοξενία πρακτόρων τοῦ τουρισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τὴν ἀγορὰ τοῦ εἴδους, καὶ γιὰ πανάκριβες διαφημίσεις. Τὰ δελτία εἰδήσεων προβάλλουν τὸ θέμα τῶν ἀφίξεων ὡς κυρίαρχο καὶ ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν θεωρεῖται θρίαμβος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας! Θεωροῦμε εὐλογία τὴν ἔκρυθμη κατάσταση σὲ ἀνταγωνιστικὲς χῶρες, ὅπως Τουρκία, Αἴγυπτο, Τυνησία καὶ παραβλέπουμε ὅτι ἡ αὔξηση τῶν ἀφίξεων δὲν ἀντιστοιχεῖ σὲ ἀνάλογη αὔξηση τοῦ εἰσρέοντος συναλλάγματος λόγω τῶν χυδαίων ἐκβιασμῶν τῶν μεσαζόντων, ποὺ κατευθύνουν σημαντικὸ ἀριθμὸ περιηγητῶν σὲ προορισμοὺς ἐπωφελεῖς γιὰ τοὺς ἴδιους! Ἂν σ’ αὐτὰ προστεθεῖ ἡ εἰσαγόμενη διαφθορὰ στοὺς τουριστικοὺς προορισμοὺς καὶ οἱ προκλήσεις κατὰ τῆς ἀξιοπρέπειάς μας, οἱ ὁποῖες μένουν ἀτιμώρητες λόγω τῆς ἀπεμπόλησης τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς καὶ τῆς υἱοθέτησης τῆς ἀντίληψης ὅτι ἀρκεῖ το ὅτι οἱ τουρίστες ἀφήνουν χρήματα, τότε ἀσφαλῶς συνειδητοποιεῖται τὸ μέγεθος τοῦ κακοῦ. Δὲν γράφω γιὰ νὰ δηλώσω ἐχθρός το τουρισμοῦ. Ἄλλος εἶναι ὁ στόχος μου, τὸν ὁποῖο θέτω μὲ τὸ ἐρώτημα: Ἂν κάποτε καταστεῖ ἔκρυθμη ἡ κατάσταση καὶ στὴν περιοχή μας, τί θὰ κάνουμε; Ἡ πρωτογενὴς παραγωγὴ φθάνει γιὰ νὰ διαθρέψει τὸν γηγενῆ πληθυσμὸ καὶ τοὺς πρόσφυγες-μετανάστες;
  Ἡ βιομηχανική μας παραγωγὴ ἦταν καταδικασμένη σὲ συρρίκνωση μὲ τὴν ἔνταξή μας στὸν ΕΟΚ. Τὸν κίνδυνο διέβλεψαν πρῶτοι οἱ Ἕλληνες βιομήχανοι, οἱ ὁποῖοι βέβαια δὲν ἔχασαν τὰ πάντα μὲ τὸ νὰ καταστοῦν εἰσαγωγεῖς ὁμοειδῶν πρὸς τὰ ἐδῶ παραγόμενα προϊόντα. Ἔχασαν οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ ὁποῖοι ἀπωθήθηκαν στὴν ἀνεργία. Τότε οἱ ὑπέρμαχοι τῆς δῆθεν ἕνωσης τῶν λαῶν, ποὺ ἐξασφάλιζε ὅλες τὶς προϋποθέσεις τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης, δὲν ἔκαναν λόγο γιὰ τὴ βιομηχανία μας, ποὺ στηριζόταν ὡς τότε στὴ δασμολόγηση τῶν εἰσαγομένων προϊόντων. Θριαμβολογοῦσαν ὅμως προκαταβολικά, ἐπειδὴ τὰ ἀγροτικά μας προϊόντα θὰ κατέκλυζαν τὶς τεράστιες εὐρωπαϊκὲς ἀγορές. Δυστυχῶς γίναμε μάρτυρες τῆς προϊούσας συρρίκνωσης τῆς πρωτογενοῦς μας παραγωγῆς, ἡ ὁποία συνοδευόταν ἀπὸ ἔκρηξη εἰσαγωγῶν εἰδῶν διατροφῆς τόσο ἀπὸ χῶρες οἰκονομικὰ ἰσχυρότερες ἀπὸ τὴ δική μας ὅσο καὶ ἀπὸ φτωχές. Ὑπῆρξε παντελὴς ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἀπορρόφηση ἀπὸ τοὺς ἑταίρους μᾶς τῆς πρωτογενοῦς γεωργικῆς παραγωγῆς. Οἱ ἐπιδοτήσεις ἐκμαύλισαν τὸν ἀγρότη, ὁ ὁποῖος κατέστη ἐχθρικὸς πρὸς τὴ γῆ του καὶ τὸν ἀέρα, ποὺ δηλητηρίασε μὲ τὴν κατάχρηση χημικῶν λιπασμάτων καὶ ἐντομοκτόνων πρὸς ὄφελος καὶ μόνο των πολυεθνικῶν. Ἡ προτροπὴ πρὸς ἐγκατάλειψη παραδοσιακῶν καλλιεργειῶν καὶ ἡ στροφὴ πρὸς τὶς πολλὰ ὑποσχόμενες ἐναλλακτικὲς καλλιέργειες ἀπέτυχε παταγωδῶς. Ὅμως πλῆθος σπόρων ἐντοπίων ποικιλιῶν φυτῶν, τὰ ὁποῖα ἀπὸ αἰῶνες εἶχαν ἐναρμονιστεῖ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ γῆ ἔχουν ἀπολεσθεῖ. Εὐτυχῶς κάποιες φιλότιμες προσπάθειες μοναχῶν καὶ μὲ ὅραμα καλλιεργητῶν διατήρησαν μέρος τῆς πλούσιας βιοποικιλότητας τῆς χώρας μας, καθὼς οἱ πιέσεις γιὰ τὴν ἀδειοδότηση καλλιέργειας γενετικὰ τροποποιημένων φυτῶν ἐντείνονται καὶ τὸ ὀχυρό της ἀντίστασης εἶναι ἕτοιμο νὰ καταρρεύσει! Ἔχει ἀπομείνει ὡς μόνη παρηγοριὰ ἡ ἐπιδότηση, ἡ ὁποία εἶχε ὁδηγήσει περὶ τὸ τέλος τοῦ 20ου αἰώνα στὴν «ὕβριν» τῆς χωματερῆς, ὅπου οἱ «πολιτισμένοι» ἀπέρριπταν τροφή, ποὺ θὰ συντηροῦσε στὴ ζωὴ λιμοκτονοῦντες ἐξ αἰτίας μᾶς συνανθρώπους μας σὲ χῶρες ἐκτὸς ΕΕ! Καθένας ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς «ἑταίρους» μᾶς ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν προώθηση τῶν προϊόντων της χώρας του. Ἔτσι μὲ ὑποταγμένη τὴ Βουλή μας στὰ ξένα συμφέροντα ψηφίσαμε πλῆθος νόμων κατὰ τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς κτηνοτροφικῶν προϊόντων ἀπὸ τὸ γάλα (αὔξηση τῆς διάρκειας κατανάλωσης παστεριωμένου) ὡς τὸ κατ’ ἐξοχὴν προϊὸν ΠΟΠ, τὴ φέτα μας, ποὺ ἐκχωρήθηκε πρόσφατα καὶ μὲ ἑλληνικὲς ψήφους ἀπὸ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο στοὺς Καναδούς! Ὅσο γιὰ τὴν παραγωγὴ βοείου κρέατος αὐτὴ τείνει νὰ ἐκλείψει, ἀφοῦ τὰ ἰσχυρὰ συμφέροντα, Γάλλων κυρίως, αὐτὸ ἐπιθυμοῦσαν.
Οἱ ἀγρότες βλέπουν τὸ κόστος παραγωγῆς νὰ ὀγκώνεται, λόγω τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὶς μεθόδους ποὺ ἐπέβαλαν οἱ ἰσχυροὶ μὲ τὴ φαρμακευτικὴ κτηνοτροφία καὶ τὴ χημικὴ γεωργία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη παραμένουν αὐτοὶ ὑποχείρια των μεσαζόντων, οἱ ὁποῖοι ἐκβιάζουν γιὰ τὴν τιμὴ ἀγορᾶς τῶν προϊόντων, ἰδίως τοῦ γάλακτος, καὶ δὲν διστάζουν νὰ εἰσαγάγουν προϊόντα φθηνὰ ἀπὸ φτωχὲς χῶρες, μὲ συνέπεια νὰ παραμένουν ἀζήτητά τα ἐγχώρια. Τὸ συνεταιριστικὸ πνεῦμα ἐξοστρακίστηκε μὲ τὴν παρέμβαση τῶν κομματικῶν ἐγκαθέτων σ’ αὐτὸ καὶ οἱ παραγωγοὶ εἶναι μόνοι καὶ ἀβοήθητοι. Τὸ ἐχθρικὸ πρὸς τὴν παραγωγὴ κράτος παρακολουθεῖ ἀπαθὲς τὴν ἀπόγνωση τῶν καταχρεωμένων παραγωγῶν ταυτίζοντας τοὺς ἐλάχιστους μεγάλους μὲ τὴν πληθώρα τῶν μικρῶν. Ὅσο γιὰ τοὺς καταναλωτὲς ἐξακολουθοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ νὰ προτιμοῦν εἰσαγόμενα καθετοποιημένα προϊόντα, κατώτερης, κατὰ κανόνα ποιότητας, ἐνισχύοντας τὶς πολυεθνικές, ποὺ ὑπόκεινται σὲ εἰδικοὺς φορολογικοὺς ὅρους, καὶ συμβάλλοντας στὴ συρρίκνωση τῆς καθετοποίησης τῶν πρωτογενῶν ἐγχωρίων προϊόντων. Οἱ εἰσαγόμενοι σὲ ἐκπληκτικὴ ποικιλία καφέδες ἔχουν καταστεῖ τὸ σῆμα κατατεθὲν τοῦ Νεοέλληνα, ἀκόμη καὶ τῆς πληθώρας τῶν ἀνέργων. Ὅσοι ἐπιστήμονες δὲν ἔχουν λάβει ἀκόμη τὸ δρόμο γιὰ τὴν ξενιτιά, ἀναγκάζονται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν ρόλο τοῦ «γκαρσόν»! Δὲν ὑπάρχει στὶς καφετερίες ἑλληνικὸ ἀφέψημα ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς φύσης μας. Ὑπάρχει μόνο το τυποποιημένο εὐρωπαϊκὸ τσάι, ποὺ δὲν εἶναι βέβαια εὐρωπαϊκό.  Καὶ ἡ πρωτογενὴς παραγωγὴ διαρκῶς συρρικνώνεται! Καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διατεθεῖ, ἂν τὸ προϊὸν εἶναι ἐξαγώγιμο, ὅπως τὰ ροδάκινα, λόγω τῆς ἄνευ ὅρων ὑποταγῆς στὴν πολιτικὴ τῆς ΕΕ ἔναντί τς «ἐχθρικῆς» Ρωσίας!
Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ διαθρέψει τὸν πληθυσμό της, σήμερα ἀδυνατεῖ λόγω τῆς ἐχθρικῆς πρὸς τὴν πρωτογενῆ παραγωγὴ πολιτικῆς. Οἱ κυβερνήσεις ὑποχείρια των τραπεζιτῶν καὶ τῶν πολυεθνικῶν ἐταιριῶν ὑπηρέτησαν μὲ συνέπεια τὸ μεγάλο κεφάλαιο σὲ βάρος τῶν παραγωγῶν. Καὶ οἱ ἀσκοῦντες τὴν ἐξουσία διαρκῶς παραμυθιάζουν τὸν λαὸ μὲ ὑποσχέσεις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση καὶ γιὰ πορεία σὲ τροχιὰ ἀνάπτυξης μὲ τὴν προσέλευση ξένων ἐπενδυτῶν. Καὶ καυχόμαστε ὅτι εἴμαστε ἔξυπνος λαός!
«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.