4 Απρ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: "Παλιά το νὰ ἀντιμιλήσει ἡ γυναίκα στὸν ἄνδρα, τὸ θεωροῦσαν πολὺ βαρύ. Τώρα μπῆκε ἕνα ἀλήτικο πνεῦμα. Τότε τί ὄμορφα ἦταν!"

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου - περὶ ἰσότητας καὶ ἀγάπης μεταξύ το ἀνδρογύνου. 
Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος
Ὁ Θεὸς τὰ ρύθμισε ὅλα μὲ σοφία. Μὲ ἄλλα χαρίσματα προίκισε τὸν ἄνδρα, μὲ ἄλλα τὴν γυναίκα. Ἔδωσε στὸν ἄνδρα ἀνδρισμό, γιὰ νὰ τὰ βγάζει πέρα στὶς δύσκολες ὑποθέσεις καὶ γιὰ νὰ ὑποτάσσεται σ’ αὐτὸν ἡ γυναίκα. Γιατί, ἂν ἔδινε καὶ στὴν γυναίκα τὸν ἴδιο ἀνδρισμό, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σταθεῖ οἰκογένεια. Ἔλεγαν στὴν Ἤπειρο γιὰ μία γυναίκα ὅτι ἦταν φοβερή! Φοροῦσε ἕνα ἄσπρο πουκάμισο μέχρι κάτω καὶ εἶχε πάντα μαζί της ἕνα γιαταγάνι! Οἱ ληστὲς τὴν ἔπαιρναν στὴν συντροφιά τους! Σκεφθεῖτε νὰ ἔχουν μιὰ γυναίκα στὴν σπείρα τους! Μιὰ φορὰ πῆγε ὧρες δρόμο μὲ τὰ πόδια σὲ ἕνα μακρινὸ χωριό, γιὰ νὰ πάρει ἕνα Βλαχάκι καὶ νὰ τὸ κάνει γαμπρὸ στὴν κόρη της. Ἐπειδὴ ὅμως ἐκεῖνο ἀντιδροῦσε, τὸ ἔκλεψε, τὸ φορτώθηκε στὴν πλάτη της καὶ τὸ ἔφερε στὸ χωριό της! Αὐτὰ ὅμως εἶναι ἐξαιρέσεις. Ἂν ἐπιστρατεύσεις γυναῖκες καὶ κάνεις μὲ αὐτὲς ἕναν λόχο καὶ βάλεις καμμιὰ δεκαριὰ προσκοπάκια νὰ ἔρχονται ἀπὸ πέρα, οὔ, ἔφυγαν ὅλες! Θὰ νομίζουν ὅτι εἶναι ὁ ἐχθρός!
«Ὁ ἀνήρ, λέει ἡ Γραφή, ἐστὶ κεφαλὴ τῆς γυναικός». Δηλαδὴ ὁ Θεὸς κανόνισε, ὥστε ὁ ἄνδρας νὰ ἀφεντεύει στὴν γυναίκα. Νὰ ἀφεντεύει ἡ γυναίκα στὸν ἄνδρα εἶναι ὕβρις στὸν Θεό. Ὁ Θεὸς ἔπλασε πρῶτα τὸν Ἀδὰμ καὶ ὁ Ἀδὰμ εἶπε γιὰ τὴν γυναίκα: «Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου».
Ἡ γυναίκα, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, πρέπει νὰ φοβᾶται τὸν ἄνδρα, δηλαδὴ νὰ τὸν σέβεται, καὶ ὁ ἄνδρας νὰ....
ἀγαπάει τὴν γυναίκα. Μέσα στὴν ἀγάπη εἶναι ὁ σεβασμός. Μέσα στὸν σεβασμὸ εἶναι ἡ ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀγαπῶ, τὸ σέβομαι κιόλας. Καὶ αὐτὸ τὸ ὁποῖο σέβομαι, τὸ ἀγαπῶ. Δηλαδὴ δὲν εἶναι ἄλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο, ἕνα πράγμα εἶναι καὶ τὰ δύο.
Οἱ ἄνθρωποι ὅμως φεύγουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁρμονία τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν καταλαβαίνουν αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔτσι ὁ ἄνδρας παίρνει στραβὰ αὐτὸ ποὺ γράφει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ λέει στὴν γυναίκα: «Πρέπει νὰ μὲ φοβᾶσαι». Μά, ἂν σὲ φοβόταν, δὲν θὰ σὲ παντρευόταν! Εἶναι καὶ μερικὲς γυναῖκες ποῦ λένε: «Γιατί ἡ γυναίκα νὰ φοβᾶται τὸν ἄνδρα; Αὐτὸ δὲν τὸ παραδέχομαι. Τί θρησκεία εἶναι αὐτή; Δὲν ὑπάρχει ἰσότητα». Ἀλλὰ βλέπεις τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή; «Ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου». Φόβος Θεοῦ εἶναι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν Θεό, ἡ εὐλάβεια, ἡ πνευματικὴ συστολή. Αὐτὸς ὁ φόβος σὲ κάνει νὰ αἰσθάνεσαι δέος. Εἶναι κάτι τὸ ἱερό.
Ἡ ἰσότητα ποὺ ζητοῦν οἱ γυναῖκες μὲ τοὺς ἄνδρες, μόνον ὡς ἕνα σημεῖο μπορεῖ νὰ ἰσχύσει. Σήμερα στὶς γυναῖκες, ἐπειδὴ ἐργάζονται καὶ ψηφίζουν, μπῆκε ἕνα ἀρρωστημένο πνεῦμα καὶ νομίζουν ὅτι εἶναι ἴσες μὲ τοὺς ἄνδρες. Φυσικὰ οἱ ψυχὲς ἴδιες εἶναι. Ἀλλά, ὅταν ὁ ἄνδρας δὲν ἀγαπᾶ τὴν γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα δὲν σέβεται τὸν ἄνδρα, δημιουργοῦνται σκηνὲς στὴν οἰκογένεια. Παλιά το νὰ ἀντιμιλήσει ἡ γυναίκα στὸν ἄνδρα, τὸ θεωροῦσαν πολὺ βαρύ. Τώρα μπῆκε ἕνα ἀλήτικο πνεῦμα. Τότε τί ὄμορφα ἦταν!
Εἶχα γνωρίσει ἕνα ἀνδρόγυνο ποὺ ὁ ἄνδρας ἦταν πολὺ κοντὸς καὶ ἡ γυναίκα μιὰ ἀνδρογυναίκα, ψηλὴ μέχρι ἐκεῖ ἐπάνω! Ἀφοῦ ἑκατὸν ὀγδόντα ὀκάδες σιτάρι τὸ ξεφόρτωνε ἀπὸ τὸ κάρρο μόνη της. Μιὰ φορὰ ἕνας ἐργάτης – ψηλὸς κι ἐκεῖνος – πῆγε νὰ τὴν πειράξει καὶ ἐκείνη τὸν ἅρπαξε καὶ τὸν πέταξε πέρα σὰν σπιρτόξυλο! Ἀλλὰ νὰ βλέπατε τί ὑπακοὴ ἔκανε στὸν ἄνδρα της, πὼς τὸν σεβόταν! Ἔτσι κρατιέται ἡ οἰκογένεια, ἀλλιῶς δὲν γίνεται.
Μὲ ρώτησε κάποιος:
«Γέροντα, τί ἑνώνει περισσότερο τὸν ἄνδρα μὲ τὴν γυναίκα;».
«Ἡ εὐγνωμοσύνη», τοῦ λέω. Ὁ ἕνας ἀγαπάει τὸν ἄλλον γι’αὐτὸ ποὺ τοῦ χαρίζει. Ἡ γυναίκα δίνει στὸν ἄνδρα τὴν ἐμπιστοσύνη, τὴν ἀφοσίωση, τὴν ὑπακοή. Ὁ ἄνδρας δίνει στὴν γυναίκα τὴν σιγουριὰ ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν προστατέψει. Ἡ γυναίκα εἶναι ἡ ἀρχόντισσα τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη ὑπηρέτρια. Ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ κυβερνήτης τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ χαμάλης.
Μεταξύ τους τὰ ἀνδρόγυνα πρέπει νὰ ἔχουν τὴν ἐξαγνισμένη ἀγάπη, γιὰ νὰ ἔχουν ἀλληλοπαρηγοριὰ καὶ νὰ μποροῦν νὰ κάνουν καὶ τὰ πνευματικά τους καθήκοντα. Γιὰ νὰ ζήσουν ἁρμονικά, χρειάζεται νὰ βάλουν ἐξαρχῆς ὡς θεμέλιό τς ζωῆς τους, τὴν ἀγάπη, τὴν ἀκριβῆ ἀγάπη, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν πνευματικὴ ἀρχοντιά, στὴν θυσία, καὶ ὄχι τὴν ψεύτικη, τὴν κοσμική, τὴν σαρκική. Ἂν ὑπάρχει ἀγάπη, θυσία, πάντα ἔρχεται ὁ ἕνας στὴν θέση τοῦ ἄλλου, τὸν καταλαβαίνει, τὸν πονάει. Καὶ ὅταν παίρνει κανεὶς τὸν πλησίον του στὴν πονεμένη του καρδιά, παίρνει τότε μέσα του τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος τὸν γεμίζει καὶ πάλι μὲ τὴν ἀνέκφραστη ἀγαλλίασή Του.
Ὅταν ὑπάρχει ἀγάπη, καὶ μακριὰ νὰ βρεθεῖ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἂν οἱ περιστάσεις τὸ ἀπαιτήσουν, κοντὰ θὰ βρίσκεται, γιατί τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν τὴν χωρίζουν ἀποστάσεις. Ὅταν ὅμως, Θεὸς φυλάξοι, τὰ ἀνδρόγυνα δὲν ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους, μπορεῖ νὰ βρίσκονται κοντά, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα βρίσκονται μακριά. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ προσπαθήσουν νὰ διατηρήσουν σὲ ὅλη τὴν ζωὴ τοὺς τὴν ἀγάπη, νὰ θυσιάζεται ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον.

10 σχόλια:

 1. Δεν αντιμιλά ΜΟΝΟ η γυναίκα προς τον άνδρα.
  Σήμερα αντιμιλούν ΟΛΟΙ (και τα παιδάκια μικρής ηλικίας) προς ΟΛΟΥΣ (και προς τους ηλικιωμένους ανθρώπους).
  Σήμερα επικρατεί μια γενικευμένη ΑΝΑΡΧΙΑ, όπου καθένας επιθυμεί να κάνει τις δικές του επιθυμίες.
  Ποιος καλλιεργεί αυτή την αναρχία; την καλλιεργεί ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ, μέσα στην δημιουργία, ο σατανάς (αυτός επαναστάτησε εναντίον του Θεού).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το Υπουργείο Παιδείας πιστοποίησε ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ένα εργαστήριο Αστρολογίας.
  Η "Αστροπαιδεία" πανηγυρίζει στο Facebook και η "Διαύγεια" την επιβεβαιώνει...

  http://www.lifo.gr/articles/mikropragmata/139528

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο άγιος Παϊσιος μιλούσε πάντα σωστά και τα βέλη του χτύπαγαν "κέντρο". Πραγματικά το αλήτικο και αναρχικό πνεύμα έχει μπει και στην κοινωνία και στην νομοθεσία και στην οικογένεια.

  Ευχαριστούμε πολύ για το επίκαιρο άρθρο.

  Τίτος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η γυναίκα αρχόντισα και υπηρέτρια στο σπίτι αλλά παλιά που δεν δούλευε τώρα που δουλεύει έξω? Ο άνδρας εξακολουθεί να παίζει τον παλιό ρόλο... αυτό θέλει ο Χριστός την αδικία ή να μην δουλεύει η γυναίκα που λένε πολύ στην εκκλησία και να κακοποιείται? Το μη χριστιανικό πνεύμα των ανδρών που ήταν αρχηγοί... μαζί με το οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού η λατρεία του χρήματος χάλασε τα πράγματα... το αναρχικό πνευμα είναι απόρια του αυταρχισμού στην οικογένεια που συνήθως επιβάλεται από τον Πατέρα που όντας ανώριμος χωρίς Χριστιανική πίστη βγάζει βία και αυταρχικότητα. Είναι υποκριτικό να λέμε μας πειράζει η αναρχία... η υποταγή στο κοσμικό πνεύμα των καιρών δεν μας πειράζει? Να υποτάσεται η γυναίκα αλλά με ελευθερία όχι γιατί ο άνδρας είναι κοσμικά δυνατός αλλά γιατί την πείθει με την συμπεριφορά του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Ἀγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε : "δώστε μου Χριστιανές γυναίκες να αναμορφώσω την κοινωνίαν", όταν δε έλεγε Χριστιανές , εννοούσεν όχι κατ΄όνομα ,αλλά με φιλότιμον, αυτοθυσίαν, αγάπην ,μυστηριακήν ζωήν κι όλες τις άλλες αρετές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Απορώ γιατί δεν δημοσιεύτηκε η δημοσίευση που έστειλα το πρωϊ σχετικά με το ότι σήμερα η γυναίκα δουλεύει και είναι δύσκολη η θέση της και ότι η αναρχία οφείλετε στην αυταρχικότητα μέσα στο σπίτι και στην κοινωνία επίσης ότι γιατί δεν ανυσυχούμε με την υποταγή στο κοσμικό σύστημα ήταν κάτι προσβλητικό? Τον χριστιανισμό τον αντιλαμβάνομαι ως ελευθερία όχι ως ολοκληρωτισμό και είναι υποκριτικό να λέμε ότι ανυσυχούμε για την αναρχία μόνο και όχι και για την υποταγή της γυναίκας ακόμα και της εκκλήσίας στο κοσμικό πνεύμα! Δεν διαφωνώ με τον Πατέρα Παϊσιο αλλά δεν μου αρέσουν οι φωνές μέσα στην εκκλησία που βλέπουν τα πάντα από την οπτική του άνδρα. Θα χαρώ πολύ να δω ένα άρθρο σας που να μιλάει για την καταπίεση και για την βία ενάντια στη γυναίκα, μην ξεχνάμε ότι στα κέντρα εξουσίας είναι πλειοψηφία οι άντρες πως λοιπόν την ευθύνη γι ατην κατάντια την έχουν οι γυναίκες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Άγιος Παίσιος μιλά για Αγάπη κ Θεό. Το κακό θα υπάρχει πάντα.. η βία, η αδικία, η εκμετάλλευση.
   Ο γάμος όμως για να είναι επιτυχημένος,θέλει για βάση την αγάπη. Να γυρνάς κουρασμένος σπίτι κ μετά από λίγο να ρχεται ο άλλος κατάκοπος. Κ να μη σκεφτείς τη κούραση σου, εκείνη τη στιγμή αλλά πως θα τον ξεκουράσεις. Μ αυτή τη λογική ο γάμος δεν είναι θυσία. .. είναι μόνο αγάπη.... Κάποτε τον ρώτησαν..Γέροντα ποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές στο σπίτι? Κι εκείνος απάντησε "όποιος προλάβει πρώτος"!

   Διαγραφή
  2. Ο Άγιος Θεός τα έχει ισορροπήσει όλα στην πίστη μας και μέσω των λόγων των Αγίων πατέρων μας τα προσφέρει. Το δικό μας χρέος είναι να εντρυφούμε και να τα δεχόμαστε ταπεινά.
   Επίσης αν θυμαμαι καλά στο site αυτό είχε ανεβεί και ένα άρθρο από λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που μιλούσε για τη θέση που οφείλει να έχει ο άντρας απέναντι στη γυναίκα... : http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/02/blog-post_49.html?m=1
   Ταπεινά λοιπόν και "μόνο έτσι, αλλιώς δε γίνεται", όπως λέει παραπάνω και ο Άγιος Παΐσιος!

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ για την δημοσίευση των παραπάνω σχολίων μου σχετικά με την θέση της γυναίκας στο συγχρονο κόσμο, ομολογώ ότι σας παρεξήγησα ζητώ συγνώμη νόμισα πως αμέσως δημοσιεύονται τα άρθρα. Καλό Πάσχα!

   Διαγραφή
 7. Η Αγία Γραφή και ο άγιος Παΐσιος τα λένε άριστα. Έτσι λειτουργεί μια οικογένεια καλά και με ευλογία.

  Οι σχολιαστές/τριες που δεν τους αρέσουν να κοιτάξουν μήπως έχουν οι ίδιοι προσβληθεί από το αλήτικο και αναρχικό πνεύμα του ψευτοπροοδευτισμού και της ισοπέδωσης.

  Ρωμιός Έλλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.