7 Απρ 2017

Ὁ πόλεμος τῶν Πανεπιστημίων ἐναντίον τῆς ἀλήθειας!

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Δὲν εἶναι πλέον ἀνεκτό νὰ ἔχεις "πιστεύω" καὶ νὰ τὸ ἐκφράζεις!
Οἱ νέοι σήμερα εἶναι πολὺ διστακτικοὶ γιὰ νὰ ὑποθέσουν ὅτι κάτι εἶναι βέβαιο καὶ αὐτὴ ἡ διστακτικότητα ἀποκαλύπτεται στὴ γλώσσα τους. Σὲ κάθε θέμα ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει διαφωνία θὰ βάλουν ἕνα ἐρωτηματικὸ στὸ τέλος τῆς πρότασης. 
Καὶ γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴ στάση αὐτῆς τῆς οὐδετερότητας  θὰ εἰσάγουν λέξεις ποὺ λειτουργοῦν γιὰ «ἀποποίηση εὐθυνῶν», ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ «περίπου». Μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι ἀνένδοτος ὅτι ἡ γῆ εἶναι σφαιρική, αὐτοὶ θὰ ὑποστηρίξουν ὅτι ἡ γῆ εἶναι «περίπου σφαιρική».
Ἀπὸ ποῦ πηγάζει αὐτὸς ὁ μόνιμος δισταγμός; Ὅπως καταλαβαίνω, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ νέα ἰδεολογία τς μὴ διάκρισης/διαφοροποίησης. Ἡ σύγχρονη ἐκπαίδευση στοχεύει νὰ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους, καὶ αὐτὸ σημαίνει, νὰ μὴν ἀκούγεται πολὺ σίγουρό το ὁτιδήποτε, καὶ εἰδικὰ στὴν περίπτωση ποὺ κάνει κάποιους ἀνθρώπους ποὺ δὲν συμμερίζονται αὐτὰ τὰ «πιστεύω» νὰ αἰσθανθοῦν ἄβολα. Πράγματι, ἀκόμα καὶ ἀποκαλώντας τὰ «πιστεύω» εἶναι ἐλαφρῶς ὕποπτο. Ἡ σωστὴ λέξη εἶναι «ἀπόψεις». Ἂν προσπαθήσεις νὰ ἐκφράσεις τὰ δεδομένα σου σήμερα σὲ μιὰ αἴθουσα ἐκπαιδευομένων μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖς μὲ ἀπορία, ὄχι ἐπειδὴ εἶσαι λάθος ἀλλὰ ἀπὸ....
τὴν «περιέργειά» του νὰ εἶσαι σίγουρος γιὰ ὁτιδήποτε, καὶ ἀκόμη περισσότερο ὅταν προσπαθεῖς νὰ τὰ μεταλαμπαδεύσεις στοὺς ὑπολοίπους. Ὁ ἄνθρωπος μὲ βεβαιότητες χαρακτηρίζεται ὡς αὐτὸς ποὺ δὲν τηρεῖ τὸ δικαίωμα ποὺ ἔχουμε ὅλοι νὰ σχηματίσουμε τὴ δική μας γνώμη γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα.
Ὡστόσο, ὅσο ἡ πληρότητα ἀπόψεων τίθεται ὑπὸ ἐρωτηματικὰ ἡ ἐλευθερία περιορίζεται. Οἱ μαθητὲς φαίνεται νὰ εἶναι τόσο ἕτοιμοι ὅσο ἦταν ποτὲ νὰ ἀπαιτήσουν το ὅτι δὲν πρέπει νὰ δοθεῖ «χῶρος» σὲ ἀνθρώπους ποὺ μιλοῦν ἢ σκέφτονται μὲ «λάθος τρόπο».  
Μιλώντας ἢ σκεπτόμενος μὲ λάθος τρόπο δὲν σημαίνει ὅτι διαφωνεῖς μὲ τὶς πεποιθήσεις τῶν φοιτητῶν – γι' αὐτοὺς δὲν ἔχεις πεποιθήσεις. 
Αὐτὸ σημαίνει σκέψη χωρὶς πραγματικὰ νὰ ὑπάρχει κάτι νὰ σκεφτεῖς  λὲς καὶ ὑπάρχει πραγματικὰ μιὰ ἀλήθεια ποὺ προσπαθοῦμε νὰ φτάσουμε. Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς νομίζαμε ὅτι εἶναι ἀνοιχτόμυαλος τείνει τελικὰ νὰ γίνει ἔλλειψη μυαλοῦ: ἡ ἀπουσία πεποιθήσεων καὶ μιὰ ἀρνητικὴ ἀντίδραση σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν. Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία εἶναι ἡ ἄρνηση νὰ τελειώσει κάθε πρόταση μὲ ἕνα ἐρωτηματικό.

Μὲ τόσες ἀλλαγὲς στὴ γλώσσα μας καὶ στὸν πολιτισμὸ τὰ τελευταῖα 25 χρόνια, ὁ στόχος εἶναι νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ ἐπίσης νὰ ξεχάσουμε τὶς κρυμμένες μορφὲς διακρίσεων. Σχεδὸν κάθε σύστημα πεποιθήσεων ποὺ στὸ παρελθὸν φάνηκε ἀντικειμενικὸ καὶ σημαντικὸ τώρα ἔχει ἀπορριφθεῖ ὡς θεωρία ἡ φοβία ἔτσι ὥστε ἐκεῖνοι ποὺ τὸ ὑποστηρίζουν νὰ φαίνονται ὡς ἰδεολογικὰ φανατικοί.

Στὴ δεκαετία τοῦ 1970, ὅταν ὁ φεμινισμὸς ἄρχισε νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή του, τέθηκε τὸ ζήτημα ἐὰν ὑπῆρχαν ριζικὲς διαφορὲς μεταξύ τν δύο φύλων, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξηγεῖ γιατί οἱ ἄνδρες ἦταν ἐπιτυχὴς σὲ ὁρισμένους τομεῖς καὶ οἱ γυναῖκες σὲ ἄλλους. Οἱ φεμινίστριες ἐπαναστάτησαν ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἰδέας. Ὡς ἀποτέλεσμα, ἐφευρέθηκε ἡ ἔννοια «διαφορετικοῦ φύλου», τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι μιὰ βιολογικὴ κατηγορία, ἀλλὰ ἕνας τρόπος περιγραφῆς εὔπλαστων καὶ πολιτιστικὰ μεταβαλλόμενων  χαρακτηριστικῶν. Δὲν μπορεῖς νὰ ἐπιλέξεις τὸ «φύλο σου», ἴσως. Ἀλλὰ μπορεῖς νὰ ἐπιλέξεις τὸ «σεξουαλικό σου προσανατολισμό». Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ ἔκαναν οἱ γυναῖκες – ἐπαναπροσδιορισμὸ τῆς θηλυκότητας ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐπικρατοῦν σὲ χώρους ποὺ μέχρι τώρα μονοπωλοῦνται ἀπὸ ἄντρες. Στὴ συνέχεια ἡ βιολογία ὑποβαθμίστηκε καὶ στὴ θέση τοποθετήθηκε ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἡ «ἐπιλογὴ τοῦ φύλου». 

Τόσο ἐπιτυχὴς ἦταν αὐτὴ ἡ τακτικὴ ποὺ πλέον τὰ «βιολογικὰ φύλα» ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ «σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ» σὲ ὅλα τα ἐπίσημα ἔγγραφα καὶ μὲ τὸν ὑπαινιγμὸ ὅτι ἡ σεξουαλικὲς διαφορὲς ἔχουν καθοριστεῖ καὶ ὑποβιβαστεῖ στὴν κατηγορία τῶν ἀπαγορευμένων. Ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ φύλου εἶναι ἕνα κοινωνικὸ κατασκεύασμα, οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ ἐπιλέξουν τὸ δικό τους καὶ ὅποιος ὑπονοεῖ τὸ ἀντίθετο εἶναι ὁ φανατικός. Ἀκόμα καὶ σὲ μία πρωτοπόρο φεμινίστρια τὴν Germaine Greer ἀπαγορεύτηκε νὰ μιλήσει σὲ μιὰ πανεπιστημιούπολη ὑπὸ τὸ φόβο του ὅτι οἱ ἀπόψεις της περὶ τοῦ «σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ» μπορεῖ νὰ ἀπειλοῦσαν τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν φοιτητῶν ποὺ μπορεῖ ἀκόμα νὰ μὴν εἶχαν ἀποφασίσει γιὰ τὸ σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Οἱ σεξουαλικὲς διαφορὲς ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς μιὰ ἐπικίνδυνη περιοχὴ ὅπου οἱ ἀπόψεις, ἀκόμα καὶ τῆς Germaine Greer, εἶναι ἐπισφαλεῖς. 

Μία-μία οἱ μέχρι τώρα δεδομένες καταστάσεις-βεβαιότητες καταγγέλλονται καὶ τείνουν νὰ γίνουν μία θεωρία ἢ μιὰ φοβία. Θεωρεῖται ὅτι οἱ ἄνθρωποι διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα;  Τότε εἶστε θύμα τοῦ «εἰδισμοῦ». Θεωρεῖται ὅτι ὑπάρχει μιὰ πραγματικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ διάκριση μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικών; «Τρανσφοβία». Θεωρεῖται ὅτι οἱ συμπεριφορὲς ποῦ ὁδηγοῦν σὲ μαζικὴ δολοφονία εἶναι ὕποπτες; «Ἰσλαμοφοβία». Τὸ μόνο σίγουρο γιὰ τὸν κόσμο στὸν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι ὅτι ἂν πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει πραγματικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ διάκριση μεταξύ τν ἀνθρώπων, καλύτερα νὰ μὴν μιλᾶτε γιὰ αὐτό, εἰδικὰ ἂν εἶναι ἀλήθεια.
life

3 σχόλια:

 1. Αγαπητοί φίλοι του Ρωμέ'ι'κου Οδοιπορικού,

  θα σας διηγηθώ μια προσωπική μου εμπειρία σχετική με το θέμα της αναρτήσεώς σας και ταπεινώς θα σας παρακαλέσω να την δημοσιεύσετε ως ανάρτηση ώστε να πάρουν θάρρος οι αδελφοί μας και να δουν όλοι ότι ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ.

  Σήμερα ως γνωστόν η επιβεβλημένη "θρησκεία" της Νέας Τάξης είναι η "πολιτική ορθότητα", κατά την οποία οι Παραδοσιακές Οικογενειακές και Χριστιανικές Αξίες είναι "ξεπερασμένες" , "οπισθοδρομικές" και πρέπει να εξαφανιστούν.

  Η πνευματική δικτατορία της "πολιτικής ορθότητας" - μέσω των μασωνικών ΜΜΕ - έχει δηλητηριάσει τα μυαλά εκατομμυρίων νέων , ειδικά στον λεγόμενο "Δυτικό" κόσμο.

  Ακόμα και στην Ορθόδοξη Ελλάδα - παρά την ισχυρή άμυνα της Παραδόσεώς μας - πρακτικές όπως η πορνεία, η μοιχεία, οι εκτρώσεις και η ομοφυλοφιλία θεωρούνται πλέον κάτι το δεδομένο.

  Μια ολόκληρη κοινωνία άρρωστη πνευματικά και σωματικά λόγω της απομακρύνσεως από την Ελληνορθόδοξη Παράδοση.

  Εμείς όμως οι Ελληνορθόδοξοι δεν πρέπει ποτέ να τα αποδεχτούμε όλα αυτά ως δεδομένα και πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ να λέμε με ΠΑΡΡΗΣΙΑ την γνώμη μας, διότι ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ και κάθε Ομολογία έχει σημασία !

  Διαβάστε λοιπόν την δική μου ιστορία :

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πριν από αρκετά χρόνια - το 2004 - ήμουν 30 ετών και αναζητούσα μια καλή κοπέλα για να παντρευτώ.

  Πάντοτε ήθελα να κάνω οικογένεια με μια ηθική κοπέλα, όπως τα μάθαμε από την Πίστη μας και από τους Προγόνους μας.

  Κάποιος γνωστός μου συνέστησε μια κοπέλα 26 ετών, την οποία μου περιέγραψε με τα καλύτερα λόγια : όμορφη, σεμνή, εργατική, αμέμπτου ηθικής κλπ.

  Δέχτηκα να την δω και όντως ήταν πολύ όμορφη...έδειχνε επίσης πολύ σοβαρή και συγκροτημένη.

  Της εζήτησα να βγούμε για μια σοβαρή γνωριμία και αυτή δέχτηκε αμέσως.

  Μπορώ να πω ότι την αγάπησα σχεδόν αμέσως...τόσο καλή εντύπωση μου έκανε.

  Για να μην μακρυγορώ, βγαίναμε επί τρεις μήνες και δεν μου επέτρεπε ούτε καν να την φιλήσω ή να της κρατήσω το χέρι.

  Εγώ είχα ενθουσιατεί διότι είχα πιστέψει ότι επιτέλους βρήκα το ηθικό κορίτσι που έψαχνα για να κάνω οικογένεια.

  Ώσπου μια μέρα ήρθε η ψυχρολουσία : η κοπέλα μου είπε με απόλυτα φυσικό τρόπο - σαν να μην συμβαίνει τίποτα - ότι είχε στο παρελθόν μια μακροχρόνια και σαρκικώς ολοκληρωμένη σχέση με έναν άλλο άνδρα.

  Είχε κρατήσει αυτή τη σχέση κρυφή από όλους...ούτε ο πατέρας της δεν το γνώριζε.

  Εγώ φυσικά ταράχτηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ...όμως δεν εδίστασα και της είπα ευθαρσώς ότι αυτό που έκανε ήταν ΠΟΡΝΕΙΑ και ήταν αντίθετο προς τις Αρχές μου, προς την Πίστη μας και προς τα Ήθη μας.

  Της είπα επίσης πως ένιωσα εξαπατημένος από την μέχρι τότε συμπεριφορά της και ότι θα έπρεπε να μετανοήσει και να εξομολογηθεί για αυτό που είχε κάνει.

  Η αγνότητα της κοπέλας είναι το πολυτιμότερο στολίδι της και πρέπει να την δίνει μόνο στον νόμιμο σύζυγό της. Αυτό λέει η Πίστη των Πατέρων μας και τα Ήθη του λαού μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τότε λοιπόν αγαπητοί μου η εν λόγω κοπέλα μου εξαπέλυσε μια απίστευτη επίθεση : με κατηγόρησε ότι ήμουν οπισθοδρομικός, ότι οι απόψεις μου ήταν..."μεσαιωνικές" και ότι κανονικά θα έπρεπε να...χαίρομαι διότι είχε συνευρεθεί μόνο με έναν άνδρα και όχι με περισσότερους !!

  Προσέθεσε μάλιστα ότι εάν ήταν άλλος στην θέση μου θα την θεωρούσε "ανόητη" που δεν είχε συνευρεθεί και με άλλους (!!!) και ότι δεν επιτρέπεται ένας μορφωμένος άνθρωπος σαν εμένα να έχει τέτοιες "σκοταδιστικές" αντιλήψεις περί αγνότητος και λοιπές "ανοησίες" !!

  Στο τέλος δε μου είπε - Θεέ μου, συγχώρεσέ με - ότι ο "πρώην" της ήταν και..."πολύ καλός στο σεξ" !!!

  Ήταν σαν να μιλούσε ο ίδιος ο Διάβολος μέσω αυτής !!

  Πέρασα πολλές άγρυπνες νύχτες προσευχόμενος στον Θεό να με φωτίσει για να πάρω την σωστή απόφαση.

  Από την μια ο έρωτας που ένιωθα γι'αυτήν και από την άλλη η πορνεία της και - κυρίως - η αμετανοησία της.

  Τελικά με την βοήθεια του Θεού αποφάσισα : κανένας ανθρώπινος έρωτας δεν μπορεί να είναι υπεράνω των επιταγών της Πίστης μας.

  Εάν η κοπέλα μετανοούσε ειλικρινώς και εξομολογείτο, πιθανότατα θα την συγχωρούσα και θα την παντρευόμουν.

  Όμως η αμετανοησία της, η αυθάδης και επιθετική συμπεριφορά της με έπεισαν ότι έπρεπε να διακόψω αυτή την γνωριμία.

  Το να υπερνικήσω την ερωτική έλξη και το πάθος που είχα νιώσει για την συγκεκριμένη κοπέλα και να σταθώ πιστός στις Αρχές μου περί γάμου και αγνότητας δεν ήταν καθόλου εύκολο, πιστέψτε με !!

  Όμως μια φωνή μέσα μου έλεγε : "στάσου δυνατός και ο Θεός δεν θα σε ξεχάσει".

  Πιστεύω ότι ήταν ο άγγελος φύλακάς μου .

  Τελικά ο Θεός με βοήθησε και μετά από 3 χρόνια γνώρισα μια ηθική και αγνή κοπέλα από χριστιανική οικογένεια, την οποία και παντρεύτηκα.

  Έχω περιγράψει σε παλαιότερη ανάρτηση του ιστολογίου τον θαυματουργό τρόπο συλλήψεως της κόρης μου με την εμφάνιση της Παναγίας σε όνειρο της συζύγου μου.

  Αυτό λοιπόν που θέλω να πω σε όλους τους Ορθοδόξους αδελφούς μας είναι το εξής :

  ΜΗΝ ΥΠΟΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ !! ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ !!

  Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.