11 Μαρ 2017

Ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ βιομετρικὰ στοιχεῖα γιὰ μετανάστες

Ἡ ἠλεκτρονικὴ ἄδεια διαμονῆς ἀλλοδαπῶν φτάνει στὴν Ἑλλάδα μέσα στὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἐπιλύοντας τὰ προβλήματα τῆς γραφειοκρατίας ἐγείροντας ὅμως καὶ ἐρωτήματα. Γιὰ τὴ νέα ἄδεια παραμονῆς ἀπαγορεύονται οἱ φωτογραφίες μὲ μαντίλα, χιτζάμπ, νικάμπ, γυαλιὰ καὶ γενικὰ μὲ ὅποιο ἄλλο στοιχεῖο μπορεῖ νὰ κρύβονται τὰ χαρακτηριστκὰ τοῦ προσώπου.  Ἡ ἐφαρμογὴ ἀφορᾶ στοὺς 557.476 πολίτες τρίτων χωρῶν οἱ ὁποῖοι διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ τοὺς νόμιμους μετανάστες στὴ χώρα. Θὰ ἔχει θέση ταυτότητας γιὰ ὅσους τὸ ἀποκτοῦν, ἀλλὰ νὰ σημειωθεῖ πὼς ὅσοι ἤδη διαθέτουν ἄδεια παραμονῆς ἡ ὁποία ἔχει ἐκδοθεῖ ἕως τὶς 20 Φεβρουαρίου δὲν χρειάζεται νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν. Μόλις λήξει ἡ ἰσχύς της ἡ ἀντικατάσταση θὰ γίνει ἔτσι κι ἀλλιῶς. 
Σημειώνεται πὼς ἡ ἠλεκτρονικὴ ἄδεια διαμονῆς εἶναι μία ὑποχρέωση τὴν ὁποία πρέπει νὰ τηρήσει ἡ χώρα μας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κανονισμοῦ 1030/2002 ὁ ὁποῖος τροποποιήθηκε τὸ 2008. Σύμφωνα μὲ αὐτόν, οἱ πολίτες τρίτων χωρῶν ποὺ διαμένουν μόνιμα στὴν Ἑλλάδα ἐπιβάλλεται νὰ....
ἔχουν ἄδεια διαμονῆς μὲ τὰ βιομετρικά τους δεδομένα, ἤτοι καὶ δακτυλικὰ ἀποτυπώματα. Ἐπίσης ἡ κάρτα θὰ ἔχει καὶ μικροτσὶπ ὅπου θὰ βρίσκονται ἀποθηκευμένα τὰ σχετικὰ στοιχεῖα. 
Στὸ ἴδιο ἔγγραφο θὰ ὑπάρχει ψηφιοποιημένη ἡ ὑπογραφὴ τοῦ κατόχου, ἡ χώρα γέννησης, τὸ φύλο, ἀλλὰ καὶ ἡ πληροφορία - ἐνημέρωση ἐὰν ὁ κάτοχος ἔχει δικαίωμα πρόσβασης στὴν ἐργασία. 
Ἡ νέα ἐφαρμογὴ θὰ βάλει τέλος στὴ χαρτούρα τῆς γραφειοκρατίας καὶ στὰ χιλιάδες διαβατήρια. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀσφαλὲς ἔγγραφο ὑψηλῶν προδιαγραφῶν μὲ ἐχέγγυα ἔναντι πιθανῶν παραποιήσεων ὥστε νὰ προστατεύονται οἱ ἑλληνικὲς καὶ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀρχὲς ἀλλὰ καὶ ὁ κάτοχός του. 
Πάντως, ἐγείρονται καὶ ἐρωτήματα καθὼς ἀρκετοὶ ἐκτιμοῦν πὼς αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀρχή. Θὰ ξεκινήσει μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες καὶ θὰ ἰσχύσει τελικὰ γιὰ ὅλους τους πολίτες τῆς χώρας. 
Μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν Καθημερινὴ

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.