3 Μαρ 2017

Ἡγούμενος Τύχων Σεβκούνωφ: «Δὲν ὑπῆρχε ἀναγκαιότητα σύγκλησης Συνόδου στὴν Κρήτη. Ἀποροῦμε: Τί νὰ συζητήσουμε;»

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Τύχωνος Σεβκούνωφ, Ἡγουμένου Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σρέτενσκ (Ὑπαπαντῆς) στὴ Μόσχα
Γιατί ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία δὲν συμμετεῖχε 
στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης
Ἀρχιμ. Τύχων: Ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὴ Ρωσία εἶναι ἀσυνήθιστα κοντινή. Πρέπει νὰ εἶναι κατανοητὸ ὅτι οἱ διμερεῖς σχέσεις ποικίλουν, διάφορα μπορεῖ νὰ συνέβησαν, ὅμως οἱ Ἕλληνες ἦταν πάντοτε οἰκεῖοι, γιατί ἡ Ρωσία αἰσθάνεται καὶ παραμένει εὐγνώμων γιὰ ὅσα ἡ Ἑλλάδα προσέφερε στὸν λαό μας.
Τ.Κ.: Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία δὲν συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Πρόκειται γιὰ σχίσμα;
Ἀρχιμ. Τύχων: Ἐλᾶτε τώρα, ποιὸ σχίσμα; Δὲν ὑπάρχει καμμία διάσπαση, οὔτε κάτι παραπλήσιο. Ὑπῆρξε μία διοικητικοῦ τύπου ἀπόφαση. Ἐλᾶτε νὰ συναντηθοῦμε καὶ νὰ συζητήσουμε. Κι ἐμεῖς ἀποροῦμε: Τί νὰ συζητήσουμε; Τί ἰδιαίτερο ὑπάρχει; Οἱ θεολόγοι ἐπινόησαν. Σᾶς μιλῶ ὡς ἁπλὸς ἄνθρωπος. Κάθισαν καὶ σκέφτηκαν τί πρέπει νὰ συζητηθεῖ. Μπορεῖ νὰ ἔχουν δίκιο, ὅμως ὁ ἁπλὸς Ὀρθόδοξος, ὁ Ἕλληνας, Σέρβος, Ρῶσος, Ἄραβας Ὀρθόδοξος δὲν αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη ὅτι οἱ ἱεράρχες του πρέπει ἐπειγόντως κάτι νὰ συζητήσουν. Γιὰ ποιὸ λόγο συγκαλοῦνταν οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι (ἀφοῦ ἔγινε τώρα τέτοια ἀπόπειρα ἢ ὑπῆρξε μία ἀξίωση γιὰ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο); Ἐμφανίστηκε ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, ποὺ κατέστρεφε τὴν Ἐκκλησία. Διαδίδεται μία ἰδέα μεταξὺ ὅλων τῶν...
Χριστιανῶν ἢ τῆς πλειονότητάς τους, ἡ ὁποία διαλύει πλήρως τὴν Ἐκκλησία. Διακηρύσσει ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καταστρέφεται τὸ θεμέλιο. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συγκαλεῖται Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῆς Οἰκουμένης συγκεντρώνονται μαζὶ γιὰ νὰ ἀποφασίσουν τί θὰ κάνουν. Νὰ δοῦν ποιὸς καὶ ποῦ ἔχει δίκιο. Ὑπῆρχαν οἱ ὑπερασπιστὲς καὶ οἱ πολέμιοι τοῦ θεολόγου Ἀρείου. Ἦταν ὅμως ἕνα θέμα ζωῆς καὶ θανάτου. Γι΄ αὐτὸ καὶ συγκεντρώθηκαν ἅπαντες.

Ἐνῶ τώρα τέτοια ἀναγκαιότητα εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δὲν ὑπῆρχε. Ὑπάρχει καὶ μία ὁλόκληρη σειρὰ λόγων ποὺ ὅλοι ἀντιμετώπισαν αὐτὴ τὴ Σύνοδο πολὺ ἀδιάφορα – εἴτε ὑπῆρξε, εἴτε ὄχι, τὸ ἴδιο κάνει – καὶ μὲ ὁρισμένη καχυποψία. Γιατί τέθηκαν ὁρισμένα ζητήματα ποὺ εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἀμφιλεγόμενα στὴ συνείδηση πάρα πολλῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν: ἡ σχέση μὲ τοὺς ἀλλόδοξους, γιὰ παράδειγμα. Ὅλοι μας ἀγαπᾶμε τοὺς καθολικούς, πολλοὶ μάλιστα ἔχουμε εἰλικρινεῖς σχέσεις, ἔχω πολλοὺς φίλους Ἰταλοὺς κ.λ.π. Νὰ ἀρχίζει ὅμως ἕνα θέμα γιὰ κάτι παραπάνω ἀπὸ φιλία, δὲν λέω γιὰ ἐνοποίηση Ἐκκλησιῶν, δόξα τῷ Θεῷ τέτοιο ζήτημα δὲν τέθηκε, εἶναι πάντοτε μία διαδικασία ἐπώδυνη. Γιὰ ἕνα νέο στάδιο κατοχύρωσης τῶν σχέσεών μας. Ἴσως ἄξιζε λίγο ἀκόμη νὰ ἐργαστοῦμε. Ἴσως ἄξιζε νὰ πετύχουμε ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νὰ προσέλθουν ἐλεύθερα – τὸ ὑπογραμμίζω – καὶ μὲ χαρὰ σὲ αὐτὴ τὴ Σύνοδο.

Ὅμως, πάντοτε ὅταν ἐφαρμόζονται μέτρα διοικητικῆς λογικῆς – ὅπως λέμε στὴ Ρωσία, «Ἀπὸ τὰ γόνατα λυγίζει ὁ ἄνθρωπος» – εἶναι πάντα βαρετὸ καὶ ἀδιάφορο, θὰ προκαλεῖ πάντοτε ἀντίδραση, ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης καὶ συμπάθειας. Καὶ προεργασία ὑπῆρξε συνολικὰ τεράστια. Πολλὲς δεκαετίες ἐπιδιώκαμε τὸν στόχο αὐτό. Ἔπρεπε μᾶλλον λίγο ἀκόμη νὰ περιμένουμε καὶ νὰ δράσουμε μὲ τρόπο κατανοητὸ γιὰ τοὺς πιστούς, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξει αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ ἀπόρριψη.
[...]

Τ.Κ.: Θα θέλατε νὰ εὐχηθεῖτε κάτι στοὺς τηλεθεατές μας;
Ἀρχιμ. Τύχων: Θὰ ἤθελα νὰ εὐχηθῶ καὶ νὰ παρακαλέσω. Οἱ Ἕλληνες ἦταν γιὰ ἐμᾶς πάντα παράδειγμα. Παράδειγμα πίστης, πραγματικῆς ὀρθῆς κρίσης, παράδειγμα ἀφοσίωσης στὸν Θεό, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν ἐξαίρετο πολιτισμὸ τοῦ ὁποίου εἶναι κληρονόμοι. Θὰ εὐχόμουν νὰ παραμείνετε γιὰ ἐμᾶς τὸ πιὸ ἀξιοθαύμαστο καὶ ὑπέροχο παράδειγμα σὲ ὅλα.
Τ.Κ.: Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ τὸν χρόνο ποὺ μᾶς ἀφιερώσατε
Ἀρχιμ. Τύχων: Παρακαλῶ. Νὰ εἶστε καλά.

Σημ.:
Ἀρχιμ. Τύχων: Ἀρχιμανδρίτης Τύχων Σεβκούνωφ, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σρέτενσκ (Ὑπαπαντῆς) στὴ Μόσχα.
Τ.Κ.: Ταμίλα Κουλίεβα, παρουσιάστρια.
Μετάφραση ἀπὸ τὰ Ρωσικά: Γ. Καραντινάκης.
Πηγή: Ντοκιμαντὲρ τῆς ΕΡΤ «ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΙ ΜΟΣΧΑ», 19 Φεβρουαρίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.