8 Μαρ 2017

Διαμαρτυρία γονέων ὡς πρὸς τὸν ἄξωνα «ἔμφυλες ταυτότητες»

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Ὡς γονεῖς κι γνωρίζοντας τὴ μόρφωση καὶ τὴν εὐαισθησία σας θὰ θέλαμε νὰ σᾶς γνωρίσουμε τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὸ παρακάτω θέμα. Πληροφορηθήκαμε ὅτι ἀποστείλατε τὴν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 Ἐγκύκλιο μὲ θέμα: «Ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ - Ἐξαρτήσεων καὶ Ἐμφύλων Ταυτοτήτων» κατὰ τὸ Σχολικὸ ἔτος 2016-2017». Στὴν ἑνότητα «Ἔμφυλες Ταυτότητες» οἱ ἐπιμέρους θεματικὲς ἀναφέρονται: «1. Σωματικές ἀλλαγὲς στὴν Ἐφηβεία, 2. Βιολογικό καὶ Κοινωνικὸ φύλο, 3. Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα καὶ 4. Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δικαιώματα τῶν γυναικῶν». Στὶς θεματικὲς ποὺ ἀφοροῦν γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς, ἀναφέρονται ἐκτὸς  τῶν ἄλλων καὶ οἱ θεματικές: «σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα», «ἡ ὁμοφοβία...
καὶ ἡ τρανσφοβία στὴν κοινωνία καὶ τὸ σχολεῖο» [1].


Κατὰ τὸν θεματικὸ αὐτὸ ἄξονα καλοῦνται τὰ παιδιά μας νὰ «ἀποδομήσουν τὰ ἔμφυλα στερεότυπα», νὰ προβληματιστούν  ἴσως καὶ αὐτὰ μὲ τὸν «σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ τους» ὅπως προστάζουν τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ὥστε νὰ πάψει τάχα ἡ «ὁμοφοβία καὶ ἡ τρανσφοβία στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο.»
Σεβόμενοι ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἄρα καὶ ἐκείνους μὲ διαφορετικὸ σεξουαλικὸ προσανατολισμό, διδάσκουμε καὶ στὰ παιδιά μας τὸ σεβασμὸ στὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ (σωστὴ ἢ μὴ) τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὡστόσο ἀντιτιθέμεθα στὴν διαφήμιση τῆς πρόωρης ἔναρξης σεξουαλικῶν σχέσεων καθὼς καὶ τῶν διαφορετικῶν σεξουαλικῶν προτιμήσεων ποὺ μπορεῖ νὰ μπερδέψει ἢ νὰ ἀποπροσανατολίσει τὰ παιδιά μας.

Ἡ ὡς τώρα εὐκαιριακὴ ἐφαρμογὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπὸ Φορεῖς στὰ σχολεῖα ἔχει δείξει ὅτι συχνὰ οἱ «εἰδικοὶ» στὶς παρουσιάσεις τους, θεωροῦν τὶς προγαμιαῖες σχέσεις ὡς δεδομένο γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου καὶ τὴν ἐγκράτεια ὡς κάτι τὸ μὴ ἐφικτὸ – μὴ σεβόμενοι, ἔτσι, τὰ πιὸ συγκρατημένα παιδιὰ καὶ ὠθώντας τὰ ἔμμεσα στὸ νὰ δοκιμάσουν πρόωρα κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἀκόμα ἕτοιμα ἢ προσκρούει στὶς ἠθικές τους ἀξίες. Τὰ πολὺ σημαντικὰ ἀλλὰ συγχρόνως δύσκολα καὶ εὐαίσθητα θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς δὲν εἶναι σωστὸ οὔτε καὶ ἀποτελεσματικό, να παρουσιάζονται σὲ ἕνα μεγάλο καὶ ἀνομοιογενὲς ἀκροατήριο, ὅπως π.χ. ἕνα τμῆμα σχολείου ἢ -ἀκόμα χειρότερα- σὲ περισσότερα τμήματα ταυτόχρονα. Τὰ ἄτομα ποὺ ἀπαρτίζουν αὐτὸ τὸ ἀκροατήριο εἶναι παιδιὰ διαφορετικῶν φύλων, μὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα ὡριμότητας, διαφορετικῶν ἰδεολογικῶν καὶ ἠθικῶν ἀντιλήψεων, καὶ μὲ ἄλλο βαθμὸ σεξουαλικῶν ἐμπειριῶν. Τὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου εἶναι βιολογικὰ καὶ ψυχολογικὰ ἀνώριμα καὶ αὐτὸ τὰ καθιστὰ εὐάλωτα στὴν ἐπικίνδυνη περιέργεια παρὰ τὶς προειδοποιήσεις γιὰ τὸν κίνδυνο τῶν ἀφροδίσιων νοσημάτων. Μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση -παρὰ τὶς καλὲς προθέσεις- δὲν ἔχει τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα [2]: Δὲν μειώνονται οἱ ἐφηβικὲς ἐγκυμοσύνες [3] καὶ παράλληλα -σὰν ἀποτέλεσμα τῆς «διαφήμισης» χρήσης τῶν προφυλακτικῶν ἔναντι τῆς ἀποχῆς- ὁ μέσος ὅρος τῆς ἡλικίας ἔναρξης τῆς σεξουαλικῆς δραστηριότητας γίνεται ὅλο καὶ χαμηλότερος [4].

Εἰδικὰ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ἐπιπλέον καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ. Πρόσφατες ἔρευνες ἔχουν ἐπιβεβαιώσει ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι  παρουσιάζουν πολὺ συχνότερα κατάθλιψη, ἀπόπειρες αὐτοκτονίας, γενικευμένη ἀγχώδη διαταραχή, διαταραχὴ διαγωγῆς, χρήση οὐσιῶν καὶ ἀλκοολισμό. Τὰ προβλήματα αὐτὰ εἶναι πολὺ πιὸ ἔντονα στὰ ἀμφισεξουαλικὰ ἄτομα. Ἐπίσης οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες παρουσιάζουν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ μεταδιδόμενα νοσήματα, ὅπως σύφιλη, γονόρροια, ἡπατίτιδα B καὶ C,  ἕρπητα γεννητικῶν ὀργάνων καὶ AIDS, καθὼς καὶ ὁρισμένους τύπους καρκινωμάτων. Οἱ πρῶτες περιπτώσεις HIV/AIDS ἀναφέρθηκαν τὸ 1981 σὲ νέους ἄνδρες ὁμοφυλοφίλους. Στὶς ἀνεπτυγμένες δυτικὲς κοινωνίες, ἡ πλειοψηφία τῶν νοσούντων καὶ τῶν φορέων, εἶναι ἄνδρες ὁμοφυλόφιλοι [5]. Γιὰ κανένα λόγο λοιπόν  δὲν πρέπει ἡ ὁμοφυλοφιλία  νὰ συζητιέται μέσα στὴ σχολικὴ κοινότητα, ὡς ἐναλλακτικὸς τρόπος σεξουαλικότητας.

Μπορεῖ ἡ κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων νὰ χαιρετίζει καὶ νὰ συγχαίρει τὴν «καινοτομία» τῆς ἐγκυκλίου [6], ἐμεῖς ὅμως οἱ γονεῖς ἀντιτιθέμεθα. Ἐν μέσω ἠθικῆς, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπιμένουμε νὰ κρατάμε  τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά μας. Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε σὲ κανέναν «προοδευτικὸ» νὰ ἐνθαρρύνει τὶς προγαμιαῖες σχέσεις καὶ να προπαγανδίσει τὴ διαστροφὴ τῆς σεξουαλικότητας. Δεν θὰ δεχτοῦμε πειραματισμοὺς καὶ πρωτοβουλίες εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας.

Ἐμεῖς οἱ γονεῖς ἐμπιστευόμαστε καθημερινὰ τὰ παιδιά μας, ποὺ εἶναι ὄτι  πολυτιμότερο ἔχουμε, στὰ σχολεῖα, τοὺς θεματοφύλακες τῆς παιδείας, καὶ περιμένουμε νὰ λάβουν «τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγή, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες.» όπως ἀκριβῶς ἀναγράφεται στὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος. Ὅμως ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἐν λόγω ἐγκυκλίου, καταπατώντας εὐθέως τὸ Σύνταγμα, βάζει τοὺς φύλακες τῆς παιδείας νὰ εἰσηγοῦνται τὴν ἠθική, πνευματικὴ καὶ φυσικὴ ἀποδόμηση, ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἠθική, καὶ θρησκευτική μας συνείδηση καὶ  μετατρέπει τὰ παιδιά μας σὲ χειραγωγούμενα ὄντα.

Ἐξάλλου, τὸ Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α΄ ποὺ κύρωσε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ ἢ Σύμβαση τῆς Ρώμης) καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 2του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αὐτῆς "Δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση" ὁρίζει ὅτι:
«Οὐδεὶς δύναται νὰ στερηθῆ τοῦ δικαιώματος ὅπως ἐκπαιδευθῆ. Πᾶν Κράτος ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ἀναλαμβανομένων ὑπ' αὐτοῦ καθηκόντων ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μορφώσεως καί τς ἐκπαιδεύσεως θα σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων ὅπως ἑξασφαλίζωσι τὴν μόρφωσιν καὶ ἐκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως πρὸς τὰς ἰδίας αὐτῶν θρησκευτικᾶς καὶ φιλοσοφικάς πεποιθησεις».
Βάση τοῦ νόμου αὐτοῦ, δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ εἰσάγετε στὰ σχολεῖα μὲ αὐτὸν τὸν αὐταρχικὸ καὶ ἀντιδημοκρατικὸ τρόπο, θέματα ἀσύμφωνα μὲ τὶς πεποιθήσεις μας καὶ ἐρήμην μας!

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, οἰ Ειδικοὶ προτείνουν πλέον τὴν ἐξατομικευμένη σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση (Tailor-made sex education) ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ κάθε παιδιοῦ καὶ σὲ συνεργασία πάντα μὲ τοὺς γονεῖς[7]. Τὴν ἐξατομικευμένη αὐτὴ διαπαιδαγώγηση ἁρμόδιοι νὰ τὴν κάνουμε εἴμαστε ἐμεῖς. Ἡ θέση μας εἶναι ὅτι ἐμεῖς οἱ γονεῖς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ ἐνημερωνόμαστε ἀπὸ ἁρμόδιους ἰατρικοὺς φορεῖς, καὶ στὴ συνέχεια ἐμεῖς - γνωρίζοντας τὴν ψυχοσύνθεση καὶ τὸ ἐπίπεδο ὡριμότητας τῶν παιδιῶν μας- νὰ τοὺς προσφέρουμε τὴν ἐξατομικευμένη σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση ποὺ ἔχουν ἀνάγκη.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 ΕΓΥΚΥΚΛΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ!

ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Βιβλιογραφικὲς Πηγές:
[1]  Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, «Ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ-Ἐξαρτήσεων καὶ Ἔμφυλων Ταυτοτήτων κατὰ τὸ Σχολικὸ Ἔτος 2016-2017», Ἐγκύκλιος μὲ Ἄρ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2 /23-12-2016.
[2] Wight, Daniel (Leader of the Sexual Health and Families programme at the MRC Social and Public Health Sciences Unit, Glasgow) “The effectiveness of school-based sex education: What do rigorous evaluations in Britain tell us?”, Education and Health journal, Vol.29 No. 4, 2011
[3] Sabia, Joseph J., “Does sex education affect adolescent sexual behaviors and health?,”Journal of Policy Analysis and Management, 6 September 2006.
[4] Oettinger, Gerald S. (University of Texas at Austin) « The Effects of Sex Education on Teen Sexual Activity and Teen Pregnancy», Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 3, June 1999. 
[5] Προκοπάκη Καλλιόπη (Ψυχιάτρος παιδιῶν καὶ ἐφήβων), «Ἰατρικὰ Δεδομένα γιὰ τὴν Ὁμοφυλοφυλία», ἐκδόσεις «Λυχνία», 2008.
[6] Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Ἀθήνας,  «Περὶ τῶν ἀντιδράσεων στὴν ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὶς Ἔμφυλες Ταυτότητες», διαθέσιμο ἀπό http://colouryouth.gr/2017/01/21/peri_ton_antidraseon_stin_egkiklio_tou_upourgeiou_paideias_gia_tis_emfiles_tautotites/ 21 Ἰανουαρίου 2017.
[7] Paton, David (καθηγητῆςστο Nottingham University), “Compulsory sex education won’t reduce rates of teenage pregnancy”, The Conversation, October 24, 2014.

1 σχόλιο:

  1. Μπράβο! Πάρα πολύ καλό το κείμενο!!! Γονείς μην διστάσουμε να υπογράψουμε!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.