21 Μαρ 2017

Μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ Ἰσλὰμ μὲ ἄλλο τρόπο;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Τὸ Ἰσλὰμ καλπάζει κατακτώντας τὸν δυτικὸ κόσμο! Ὁ ἰσλαμικὸς ἐπεκτατισμὸς καὶ ἡ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη διείσδυσή του στὶς δυτικὲς κοινωνίες, κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, εἶναι πλέον μία ἀναντίρρητη πραγματικότητα, ὁρατὴ καὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, ἀπόλυτα ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὸν ἀλλοτριωμένο Χριστιανισμὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ θέλοντας νὰ πληρώσει τὸ ὑπαρξιακὸ κενό, ποὺ δημιούργησε στὴν ψυχή του ἡ αὐξανόμενη ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ ἄθεος «Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμός», στρέφεται μὲ κλειστὰ μάτια πρὸς τὸ Ἰσλάμ, ἀναζητώντας λύτρωση καὶ σωτηρία σ’ αὐτό. Στὴν κατάλληλη αὐτὴ χρονικὴ συγκυρία, πλῆθος μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, ὅπως ἡ «Παγκόσμια Ὀργάνωση Εὐρωπαίων Μωαμεθανῶν», ἡ «Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα», τὸ «Συμβούλιο Ἰσλαμικοῦ Προσανατολισμοῦ» κ.ἂ. φιλοδοξοῦν νὰ κυριαρχήσουν στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν...
τὸ θεοκρατικό, φασιστικὸ καὶ ἰμπεριαλιστικὸ αὐτὸ κατασκεύασμα τοῦ «προφήτου» Μωάμεθ. Ἐργάζονται ἐντατικὰ καὶ συστηματικὰ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ μὲ στόχο νὰ ἀντικαταστήσουν τὶς ἀξίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ, ἑνὸς Πολιτισμοῦ  ὁ ὁποῖος ἔχει τὶς ρίζες του στὴ χριστιανικὴ πίστη, μὲ ἰσλαμικὲς ἰδέες, ἀντιλήψεις καὶ πρακτικές, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Κορανίου, τῆς ἰσλαμικῆς παραδόσεως καὶ τῆς «Σαρία».

Ὡστόσο βλέπουν, ὅτι ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους των μὲ τὴ βία καὶ τὸ ξίφος, (μὲ τὸ λεγόμενο Τζιχάντ), διότι οἱ εὐρωπαῖοι ἀνθίστανται σθεναρά, ἐπειδὴ γνωρίζουν τί ἐστὶ Ἰσλάμ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπινόησαν τὸ λεγόμενο «πολιτισμικὸ Τζιχάντ», ποὺ εἶναι μία μὴ βίαιη μορφὴ τοῦ Τζιχάντ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰδεολογία τῶν ὀπαδῶν τῆς «Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος», ἡ μὴ βίαιη μορφὴ τοῦ Τζιχὰντ εἶναι ὄχι μόνο ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Τζιχάντ, ἀλλὰ καὶ κυρίαρχο στοιχεῖο του. Ἡ ὡς ἄνω «ἀδελφότητα» χρησιμοποιεῖ τὸ μὴ βίαιο, ἢ «πολιτισμικὸ Τζιχὰντ» στὶς Η.Π.Α. καὶ στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπου κυριαρχεῖ ὁ Χριστιανισμός, ὄχι γιατί ἀπαρνήθηκε τὸ βίαιο Τζιχάντ, ἀλλὰ διότι ἡ παροῦσα φάση τῆς προετοιμασίας τοῦ «πεδίου τῆς μάχης» πραγματοποιεῖται καλύτερα μὲ κρυφὰ καὶ ὑπόγεια μέσα, ἐξ οὐ καὶ τὸ ἀποκαλοῦν ἐπίσης «κρυφὸ Τζιχάντ». Οἱ προπαγανδιστὲς του ἀποκρύπτουν τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ, καὶ προσπαθοῦν νὰ τὸ παρουσιάσουν διαφορετικό, μὲ εὐρωπαϊκὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ προσωπεῖο. Ὡς ἕνα δῆθεν φιλάνθρωπο, φιλειρηνικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ θρησκευτικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἔχει «παρεξηγηθεῖ».

Μέσα στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς θὰ πρέπει νὰ ἐντάξουμε πρόσφατο σχετικὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν «ΕΘΝΟΣ» (29-1-2017), μὲ τίτλο: «ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟ ΙΣΛΑΜ». Συντάκτης ὁ κ. Θανάσης Διαμαντόπουλος. Θέμα τοῦ ἄρθρου του, ἡ παρουσίαση μίας Δανῆς, τῆς κ. Σέριν Κανκᾶν, ἡ ὁποία εἶναι ἐπικεφαλής τοῦ τζαμιοῦ Μαριὰμ στὴν Κοπεγχάγη, ὡς ἰμάμης, ποὺ διοικεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ γυναῖκες. Κατὰ τὸν ἀρθρογράφο: «Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ πληθαίνουν οἱ ἰσλαμοφοβικὲς ‘κορόνες’ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, στὴν Κοπεγχάγη ἀνοίγει τὸ πρῶτο τζαμὶ ποὺ ἔχει ὡς ἰμάμη γυναίκα, ἀλλὰ καὶ διοικεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ γυναῖκες». Ἰδοὺ καὶ τὸ προφίλ της: «Ἡ Σέριν Κανκᾶν ἐργάζεται καὶ ὡς ψυχολόγος στηρίζοντας  γυναῖκες ποὺ ἔχουν πέσει θύματα ἐνδοοικογενειακῆς βίας. Ἡ Σέριν Κανκᾶν, ἰμάμης τοῦ τζαμιοῦ, ἔχει γίνει τὸ πρόσωπο τοῦ θηλυκοῦ καὶ προοδευτικοῦ Ἰσλάμ, ἐνῶ πολλὰ ΜΜΕ παγκοσμίως ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἐκτενῶς μὲ τὴ δράση της».

Πρώτη φορὰ ἀκοῦμε γι’ αὐτὴ τὴν κυρία καὶ δὲν γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο, σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπό της καὶ τὶς δραστηριότητές της, ἀπὸ ὅσα μᾶς πληροφορεῖ ὁ συντάκτης. Ἐκεῖνο ποὺ μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε, μὲ βάση τὰ παραπάνω στοιχεῖα, εἶναι ὅτι ἡ γυναίκα αὐτή, πέρα ἀπὸ τὸν κοινωνικό της ρόλο ὡς ψυχολόγος, ἐμφανίζεται ὡς πρωτοπόρος σ’ ἕνα νέο προοδευτικὸ καὶ ριζοσπαστικὸ Ἰσλάμ, μὲ εὐρωπαϊκὸ καὶ φεμινιστικὸ πρόσωπο. Τοὺς ὁραματισμούς της καὶ τὶς ἐπιδιώξεις της φαίνεται ὅτι κατόρθωσε νὰ τοὺς πραγματοποιήσει, διότι, ὅπως ἀναφέρει ὁ συντάκτης, ἐπέτυχε νὰ ἀποκτήσει, κατὰ παράβαση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Νόμου, τὸ ἀξίωμα τοῦ ἰμάμη καὶ νὰ γίνει  ἐπικεφαλής τοῦ τζαμιοῦ «Μαριάμ», πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ μία πρωτοφανῆ καινοτομία καὶ ἀνατροπὴ τοῦ παραδοσιακοῦ Ἰσλάμ. Πρόκειται γιὰ μία καινοτομία, τὴν ὁποία θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιπαραβάλλουμε μὲ τὴν χειροτονία τῶν γυναικὼν στὸ χῶρο τοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Εἶναι γνωστό, τί διδάσκει τὸ «ἱερὸ» βιβλίο τοῦ Ἰσλάμ, τὸ Κοράνιο, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς του αἰώνιο καὶ ἄναρχο, ὅπως καὶ ὁ Ἀλλάχ, σχετικὰ μὲ τὴ γυναίκα. Τὸ Κοράνιο θεωρεῖ τὴ γυναικεία φύση κατώτερη, σὲ σχέση μὲ τὴ φύση τοῦ ἄνδρα καὶ ὡς ἐκ τούτου κτῆμα τοῦ ἀνδρός, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν «θεϊκὴ ἐντολὴ» νὰ χρησιμοποιήσει ἀκόμη καὶ βία σ’ αὐτήν. Γιὰ παράδειγμα στὴ Σούρα «Αἱ Γυναῖκες, 4:38» ὁρίζεται: «Οἱ ἄνδρες εἶναι ἀνώτεροι τῶν γυναικῶν ἕνεκα τῆς ἰδιότητος δι’ ἢς ὁ Θεὸς ὕψωσε τοὺς μὲν ἐπὶ τῶν δέ, καὶ διότι οἱ ἄνδρες προικίζουσι τὰς γυναίκας ἐκ τοῦ πλούτου αὐτῶν… Ὀνειδίζετε ἐκείνας, ὧν τὴν ἀπείθειαν πτοεῖσθε. Θέλετε ὁρίσει εἰς αὐτᾶς χωριστὴν κοίτην, τύπτοντες αὐτᾶς. Ἐὰν ὅμως ὑπακούωσιν ὑμᾶς, ἔστε πρὸς αὐτᾶς εὐμενεῖς».

Σὲ ἄλλο ἐδάφιο τοῦ Κορανίου, (Κοράνι 2:223), ἀναφέρεται: «Οἱ γυναῖκες σας εἶναι σὰν ἕνα κομμάτι καλλιεργημένης γῆς γιὰ σᾶς· ἔτσι πλησιάστε τὴ γή σας ὅποτε καὶ ὅπως θέλετε», ὅπου κατοχυρώνεται «θεϊκά», ἡ χωρὶς ὅρια, ἱκανοποίηση τῶν ἀνδρῶν ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θέληση ἐκείνων! Ἡ ὑποτίμηση τῆς γυναίκας φθάνει μέχρι τὴν προσευχή, καθότι δὲν ἐπιτρέπεται σ’ αὐτὲς νὰ προσεύχονται στὰ τζαμιὰ μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες! Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀρθρογράφος: «Οἱ γυναῖκες δὲν εἶναι πάντα καλοδεχούμενες στὰ τζαμιὰ καὶ ὑποχρεώνονται νὰ προσεύχονται στὰ σπίτια τους, ἢ νὰ συγκεντρώνονται σὲ λιγότερο ἄνετες τοποθεσίες - ὅπως γιὰ παράδειγμα στὸ μεγάλο τζαμὶ τοῦ Παρισιοῦ δὲν ἐπιτρέπουν στὶς γυναῖκες νὰ προσεύχονται στὴν κεντρικὴ αἴθουσα καὶ τὶς στριμώχνουν στὸ ὑπόγειο».

Αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τῆς γυναίκας στὸ Ἰσλάμ. Ἀπόλυτα κατώτερη ἀπὸ τὸν ἄνδρα, σὲ σημεῖο ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ προσευχηθεῖ μαζί του. Νὰ μὴ μπορεῖ νὰ εἰσέλθει σὲ τζαμί, ἀλλὰ νὰ προσεύχεται ἰδιωτικὰ στὸ σπίτι! Καὶ ὅλα αὐτὰ βεβαίως ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ «θεολογία» τοῦ Κορανίου καὶ τῆς Ἰσλαμικῆς Παραδόσεως. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ ἐν λόγω ἰσλαμίστρια ἰμάμης προσπαθεῖ νὰ καταργήσει τὸν μισογυνισμὸ τοῦ Ἰσλὰμ καὶ νὰ τὸν μετασκευάσει σὲ …ἰσλαμικὸ φεμινισμό! Παρασιωπᾶ ὅμως τὴ σκληρὴ καὶ φρικτὴ πραγματικότητα, τὴν ὁποία βιώνουν οἱ γυναῖκες στὶς ἰσλαμικὲς χῶρες, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ αὐθεντικὸ Ἰσλὰμ καὶ ἐφαρμόζεται ὁ νόμος τῆς «Σαρία». Ἐκεῖ οἱ γυναῖκες στεροῦνται καὶ αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων καὶ στοιχειωδῶν δικαιωμάτων. Εἶναι κυριολεκτικὰ φυλακισμένες στὶς ἀποκρουστικὲς μποῦργκες. Ἀπαγορεύεται νὰ κυκλοφοροῦν μόνες σὲ δημόσιους χώρους. Ἰμάμηδες δίνουν ὁδηγίες πῶς νὰ τὶς ξυλοκοποῦν οἱ ἄνδρες. Κορίτσια δώδεκα ἐτῶν εἶναι ἀναγκασμένα νὰ παντρεύονται ἐνήλικες, ἀκόμα καὶ ὑπερήλικες ἄνδρες, (ξεκάθαρη παιδεραστία) καὶ τὸ χειρότερο καὶ ἀπάνθρωπο: νὰ ἐφαρμόζεται ἡ ἀποτρόπαια, ἀνατριχιαστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ κλειτοριδεκτομὴ στὰ μικρὰ κορίτσια, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν σωματικὸ καὶ ψυχικό τους εὐνουχισμό! Γιὰ ὅλα αὐτὰ δὲν λέει οὔτε λέξη ἡ κ. Σέριν!  

Ἀλλά, οἱ καινοτομίες της ἔχουν καὶ συνέχεια: Ἡ ἴδια πέταξε τὰ κακόγουστα καὶ βασανιστικὰ γιὰ τὶς μουσουλμάνες γυναῖκες παραδοσιακὰ ἐνδύματα καὶ ντύθηκε εὐρωπαϊκά, πράγμα τὸ ὁποῖο  ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὴ θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, καὶ μάλιστα μὲ αὐστηρὲς ποινές, ἀκόμα καὶ μὲ θάνατο στὶς ἰσλαμικὲς χῶρες. Ἐπίσης «παντρεύει ἄτομα διαφορετικῶν θρησκειῶν, δίνει δικαίωμα διαζυγίου, (ποὺ εἶναι ἀρχὴ τοῦ Ἰσλὰμ ὅπως ἐξηγεῖ ἡ ἴδια), ἀλλὰ καὶ ἰσότιμης κηδεμονίας, δὲν ἐπιτρέπει τὴν πολυγαμία καὶ βέβαια μάχεται κατὰ τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας». Φαίνεται νὰ ἀγνοεῖ, ἢ συνειδητὰ νὰ περιφρονεῖ, ἡ ἰμάμης τῆς Κοπεγχάγης, ὅτι οἱ ἐκτός τοῦ Ἰσλὰμ ἀλλόθρησκοι θεωροῦνται, σύμφωνα μὲ τὸ Κοράνιο, «ἄπιστοι» καὶ ἄξιοι ἐξοντώσεως καὶ ἑπομένως εἶναι ἀδιανόητος ὁ γάμος ἑνὸς «ἀπίστου» μὲ μουσουλμάνο, ὅπως ἐπίσης εἶναι ἀδιανόητη καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῆς πολυγαμίας στοὺς ἄνδρες. Ὁ γάμος «ἀπίστου» μὲ μουσουλμάνο εἶναι ἀντίστοιχος μὲ τοὺς μικτοὺς γάμους Ὀρθοδόξων μὲ ἑτεροδόξους, ἢ ἀλλοθρήσκους, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ἔχουν καθιερωθεῖ κατ’ οἰκονομίαν στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης.

Παρὰ κάτω ἐξηγεῖ ἡ ἴδια, γιατί προχώρησε καὶ καθιέρωσε ὅλες αὐτὲς τὶς καινοτομίες, μὲ τὶς εὐλογίες φυσικὰ τῶν παρὰ πάνω μνημονευθέντων μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, ποὺ προωθοῦν παραπλανητικὰ τὸ μὴ βίαιο, ἢ «πολιτισμικὸ Τζιχάντ», (ἀλλιῶς θὰ τὴν εἶχαν «καθαρίσει» ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ οἱ μουσουλμάνοι ἐξτρεμιστές). Γράφει: «ὑπῆρχε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει αὐξανόμενη ἰσλαμοφοβία στὴ Δανία ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Καὶ τὸ τζαμὶ τῆς Μαριὰμ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ σημαντικὴ προσπάθεια στὸ ἀφήγημα κατὰ τῆς ἰσλαμοφοβίας. …Πρεσβεύουμε πολλὲς προοδευτικὲς ἰσλαμικὲς ἀξίες κι αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀντίδοτο στὸν γενικότερο φόβο ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι ἀπέναντι στὸ Ἰσλὰμ .... Οἱ ἄνθρωποι φοβοῦνται περισσότερό τούς προοδευτικοὺς ἀπὸ τοὺς παραδοσιακοὺς Ἰσλαμιστές. Ξέρετε γιατί; Γιατί οἱ προοδευτικοὶ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιλαμβάνονται οἱ ἄνθρωποι τὸ Ἰσλὰμ στὴ Δύση. Γι' αὐτὸ εἴμαστε ἐπικίνδυνοι γι’ αὐτούς. Ἀλλάζουμε τὴν ἰσορροπία δυνάμεων προκαλώντας τὴν πατριαρχικὴ δομὴ τῆς κοινωνίας».

Νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀποκαλυπτικὴ στὸ ἐγχείρημά της, νὰ παρουσιάσει ἕνα διαφορετικὸ Ἰσλάμ, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἶναι. Ὁ στόχος εἶναι νὰ ἀρθεῖ ἡ ἰσλαμοφοβία στὴ Δανία, στὴν Εὐρώπη καὶ σὲ ὅλο τὸ δυτικὸ κόσμο! Προσπαθεῖ νὰ ἀλλάξει, «τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιλαμβάνονται οἱ ἄνθρωποι τὸ Ἰσλὰμ στὴ Δύση». Ὡστόσο οἱ ἄνθρωποι στὴ Δύση γνωρίζουν πολὺ καλά, τί εἶναι τὸ Ἰσλάμ. Βλέπουν τὶς θηριωδίες στὴ Συρία, στὸ Ἰράκ, στὸ Ἀφγανιστᾶν, στὴ Νιγηρία, στὸ Σουδᾶν καὶ σὲ ὅλες τὶς ἰσλαμικὲς χῶρες. Βλέπουν πολὺ καλὰ τὴν ἄρνησή του νὰ ἀνεχθεῖ ἄλλες θρησκευτικὲς πίστεις, οἱ ὁποῖες διώκονται καὶ πνίγονται στὸ αἷμα, σ’ αὐτές. Στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία λ.χ. δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας χριστιανικὸς ναὸς σὲ δημόσιο χῶρο, παρὰ μονάχα στὶς πρεσβεῖες, ὅπου ἐξυπηρετοῦνται οἱ ἀνάγκες τῶν ξένων χριστιανῶν, ποὺ ἐργάζονται ἐκεῖ. Τὸ ἴδιο καὶ στὰ Ἀραβικὰ Ἐμιράτα καὶ τὸ Ἰρᾶν καὶ ἀλλαχοῦ. Καὶ ὅλα αὐτὰ βεβαίως μὲ τὴν «βούλα» τοῦ Κορανίου, τοῦ «ἱεροῦ» βιβλίου, ποὺ διδάσκει ἡ ἰσλαμίστρια ἰμάμης στὸ τζαμί της!

Ἀπὸ ὅλα ὅσα παραθέσαμε παρὰ πάνω, εὔκολα ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας, ὅτι τὸ «Ἰσλὰμ» ποὺ διδάσκει ἡ κυρία αὐτή, ἁπλὰ δὲν ὑπάρχει, διότι εἶναι διαμετρικὰ ἀντίθετο μὲ τὸ Ἰσλὰμ τοῦ Κορανίου, τῆς Ἰσλαμικῆς Παράδοσης καὶ τὸ Ἰσλαμικοῦ Νόμου, τῆς «Σαρία». Οἱ καινοτομίες της δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ μία καλὰ ὀργανωμένη προσπάθεια παραπλανήσεως τοῦ λαοῦ τῆς Δανίας καὶ ὄχι μόνον. Ὅπως ἡ ἴδια ὁμολογεῖ, εἶναι μία «προσπάθεια διεύρυνσης τῶν ὁριζόντων τῆς θρησκείας (τοῦ Ἰσλάμ)», ὥστε νὰ πάψει ἡ δικαιολογημένη ἰσλαμοφοβία, νὰ μπορέσει τὸ Ἰσλὰμ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια του καὶ νὰ ἐπικρατήσει στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο καὶ γενικὰ στὸν δυτικὸ κόσμο. Τὸ ἰσλαμικὸ «φεμινιστικὸ» κίνημά της δὲν εἶναι ἐπίσης ἄσχετο μὲ τὸ γενικότερο ρεῦμα τοῦ σύγχρονου Θρησκευτικοῦ Συγκρητισμοῦ, τὸν ὁποῖο προωθεῖ ὁ Διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμός, ἀμβλύνοντας τὶς παραδοσιακὲς θρησκευτικὲς πίστεις, προκειμένου νὰ προσαρμοστοῦν στὴ νέα ὑπὸ κατασκευὴ Πανθρησκεία, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσει καὶ τὴν ταφόπετρα ὅλων τῶν θρησκειῶν! Ἡ κ. Σέριν, ἂν δὲν εἶναι συνειδητὸ ὄργανο αὐτῆς τῆς σκοπιμότητας, τουλάχιστον τὴν ἐξυπηρετεῖ μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο!

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

1 σχόλιο:

  1. Πληρώθηκε πολλαπλῶς ἡ ἰμάμισσα,γιά νά προσηλυτήσει γυναῖκες,εὔκολα θύματα......
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.