17 Φεβ 2017

Νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ «ἔμφυλες ταυτότητες» ἀπ’ τὰ σχολεῖα ζητούν 10 σύλλογοι τῆς Λάρισας

Τὴν ἀπόσυρση τοῦ θέματος «ἔμφυλες ταυτότητες» ποὺ ἐντάσσεται στὴ διδασκαλία τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας στὰ γυμνάσια τῆς χώρας μας, ζητοῦν δέκα σύλλογοι τῆς Λάρισας.
Ἐνημερώνουν ὅτι οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν «δήλωση ἀπαλλαγῆς» τοῦ παιδιοῦ τους ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἑνότητα καὶ τονίζουν ὅτι μόνο σύγχυση μπορεῖ νὰ φέρει, ἐξηγώντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι: «Ἂν στὴν κρίσιμη ἡλικία τῆς προεφηβείας καὶ ἐφηβείας, καθὼς τὸ παιδὶ ἀρχίζει νὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ταυτότητά του, τοῦ ἐνσπείρουμε τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητά του αὐτή, μποροῦμε ἄραγε νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τοῦ ὑπαρξιακοῦ κλονισμοῦ ποῦ τοῦ προκαλοῦμε;».
Ἀναλυτικότερα ἀναφέρουν: «Μὲ ἐγκύκλιό του χαρακτηρισμένη ὡς ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προωθεῖ σὲ ὅλα τα γυμνάσια τῆς πατρίδας μας τὴν ὑλοποίηση Θεματικῆς Ἑβδομάδας μὲ θέμα «Σῶμα καὶ ταυτότητα». Οἱ θεματικοὶ ἄξονες τοῦ....
συγκεκριμένου προγράμματος εἶναι: α) διατροφὴ καὶ ποιότητα ζωῆς, β) πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καὶ τῶν ἐξαρτήσεων, καὶ γ) ἔμφυλες ταυτότητες.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς δύο πρώτους ἄξονες, ὁ τρίτος ἔχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριῶν, καθὼς προβλέπει τὴν ἐνημέρωση τῶν μαθητῶν σὲ καινοφανεῖς θεματικὲς ὅπως «Βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο» καὶ «Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα».
Διαβάζοντας κανεὶς γιὰ τὶς θεωρίες περὶ κοινωνικοῦ φύλου καὶ ἔμφυλων στερεοτύπων καὶ ἐξετάζοντας τὸ σχετικὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχει ἑτοιμαστεῖ καὶ διατίθεται ἀπὸ τὸν ἰστότοπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π.), μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ἀρκετὰ σαφῆ εἰκόνα γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ συγκεκριμένου θεματικοῦ ἄξονα.
Ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἁπλὰ λόγια ὑποχρεώνονται νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ μας εἶναι ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ βιολογικό του φύλο ἔχει καὶ ἕνα ἄλλο φύλο, τὸ «κοινωνικό», τὸ ὁποῖο δικαιοῦται νὰ προσδιορίσει σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία του. Μάλιστα κατὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ κοινωνικοῦ του φύλου ὁ ἔφηβος πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι δὲν περιορίζεται ἀπὸ τὸ βιολογικό του φύλο.
Ἔτσι π.χ. ἕνα ἀγόρι ποὺ ἀντιλαμβάνεται ξεκάθαρα πὼς τὸ βιολογικό του φύλο εἶναι ἐκεῖνο τοῦ ἄνδρα, ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ ἐπιλέξει ὡς κοινωνικό του φύλο ἐκεῖνο τῆς γυναίκας. Ἄλλωστε ὅσα ἡ κοινωνία μᾶς ἀναγνωρίζει ὡς συμπεριφορὲς ἢ ρόλους τῶν φύλων ἀποτελοῦν στερεότυπα καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδομηθοῦν. Ἀξίζει μάλιστα ὁ ἔφηβος νὰ δοκιμάσει τὴν οἰκειοποίηση στερεοτύπων το ἄλλου φύλου, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσει καλύτερα σὲ ποιὸ φύλο προτιμᾶ νὰ ἀνήκει. Ἔτσι καλοῦνται π.χ. τὰ ἀγόρια «νὰ δοκιμάζουν πῶς εἶναι νὰ στέκονται ἢ νὰ περπατᾶνε καὶ μὲ τὰ παπούτσια τῆς μαμᾶς, νὰ δοκιμάζουν τὰ ροῦχα καὶ τὰ κοσμήματα τῆς ἀδελφῆς τους» (ἀπὸ τὸ σχετικὸ ὑλικό το Ι.Ε.Π.).
Ἐὰν μάλιστα οἱ γονεῖς ἀντιληφθοῦν τέτοιες συμπεριφορὲς ἐκ μέρους τοῦ παιδιοῦ τους, δὲν πρέπει νὰ δείξουν ἔκπληξη ἢ νὰ ἀντιδράσουν, καθὼς κάτι τέτοιο συνιστᾶ «ὁμοφοβικὴ» ἢ «τρανσφοβικὴ» ἀντιμετώπιση. Γι’ αὐτὸ ἐξάλλου ὁ ἴδιος ἄξονας τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας προβλέπει τὴν ἐνημέρωση τῶν γονέων σχετικὰ μὲ τὴν «Ὁμοφοβία καὶ τρανσφοβία στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο».
Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἐννοήσει κανεὶς σὲ ποιὲς ἀτραποὺς ἐξωθοῦνται τὰ παιδιά μας μὲ τὶς θεωρίες αὐτές. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο το γεγονὸς ὅτι ἡ Κοινότητα LGBTQ (Λεσβιῶν, Ὁμοφυλοφίλων, Ἀμφιφυλοφίλων, Διεμφυλικῶν, καὶ Κουὴρ) Νέων Ἀθήνας ἔσπευσε νὰ «χαιρετίσει τὴν ἔκδοση τῆς συγκεκριμένης ἐγκυκλίου καὶ νὰ συγχαρεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν κίνησή του αὐτή».
Ἃς ἀναλογισθοῦμε ὅμως:

α) Δὲν εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ θεωρίες αὐτὲς παραβλέπουν τὴ φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπινου σώματος καὶ ἐναντιώνονται στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία; Ἀλήθεια, μὲ τέτοια μαθήματα ἐκπληρώνει ἡ παιδεία τὴ Συνταγματική της ἀποστολὴ γιὰ ἠθικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων; Ἢ μήπως ἡ ἐφαρμογὴ τέτοιων προγραμμάτων ὁδηγεῖ τὴ νεολαία μας στὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση;

β) Ἂν στὴν κρίσιμη ἡλικία τῆς προεφηβείας καὶ ἐφηβείας, καθὼς τὸ παιδὶ ἀρχίζει νὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ταυτότητά του, τοῦ ἐνσπείρουμε τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητά του αὐτή, μποροῦμε ἄραγε νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τοῦ ὑπαρξιακοῦ κλονισμοῦ ποῦ τοῦ προκαλοῦμε; Καὶ σὲ περίπτωση ποῦ κάποιος ἔφηβος μέσα στὴν ἀνωριμότητα τῆς ἡλικίας τοῦ ἐπιλέξει νὰ αὐτοπροσδιορίζεται μὲ τὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὸ βιολογικό του φύλο, μποροῦμε νὰ νιώσουμε τὸν διχασμὸ προσωπικότητας ποῦ στὸ ἑξῆς βιώνει;
Ἀλήθεια, ποιὰ μεγάλη πρόκληση εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιμετωπίσει στὴ ζωὴ τοῦ ἕνας ἄνθρωπος ποῦ ἀδυνατεῖ νὰ βασιστεῖ ἐσωτερικὰ σὲ μιὰ στερεὴ ταυτότητα τοῦ «ἐγώ» του; Ἔτσι διαπλάθουμε «ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες», ὅπως ἐπιτάσσει τὸ ἐθνικό μας Σύνταγμα, ἢ μήπως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παράγουμε χειραγωγήσιμα ἀνδράποδα; Μήπως ἀπὸ τέτοια προτιμοῦν κάποιοι νὰ συγκροτεῖται στὸ μέλλον ἡ κοινωνία μας;
γ) Μήπως πίσω ἀπὸ τὴν προώθηση τῶν θεωριῶν αὐτῶν κρύβονται καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα, ποῦ ἀποσκοποῦν στὴν κερδοφορία ἀπὸ τὶς διαδικασίες ἀλλαγῆς φύλου; Καὶ θὰ ἐπιτρέψουμε ποτὲ νὰ καταντήσουν τὰ παιδιὰ μᾶς ἐλεεινὰ ἀθύρματα στὰ χέρια τέτοιων συμφερόντων;
Οἱ θεωρίες περὶ κοινωνικοῦ φύλου καὶ ἔμφυλων στερεοτύπων εἶναι παντελῶς ξένες πρὸς τὴν παράδοσή μας, τὴν πίστη μας, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας, τοὺς θησαυροὺς αὐτοὺς στοὺς ὁποίους στηρίζεται τὸ Ἔθνος μας καὶ στοὺς ὁποίους ὀφείλει νὰ ἐπιστρέψει ἡ Παιδεία μας, ἂν θέλουμε ὁ τόπος αὐτὸς νὰ ἐπανέλθει σὲ πορεία προόδου ἀντάξια της Ἱστορίας του.
Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς:
Ζητοῦμε νὰ ἀποσυρθεῖ ὁ θεματικὸς ἄξονας γιὰ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες» καὶ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ κάθε ἀνάλογος σχεδιασμός.
Καλοῦμε τοὺς καθηγητὲς γυμνασίου, ποὺ ἐξακολουθοῦν μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης νὰ ἐπιτελοῦν τὸ λειτούργημά τους, νὰ μὴν δεχθοῦν νὰ γίνουν συνεργοὶ στὰ μηχανεύματα γιὰ ψυχοσωματικὸ ἐκφυλισμὸ τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ νὰ ἀντιδράσουν, λαμβάνοντας συλλογικὰ τὴν ἀπόφαση νὰ μὴ συμπεριλάβουν τὸν συγκεκριμένο θεματικὸ ἄξονα στὸν προγραμματισμὸ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας τοῦ σχολείου τους.
Καλοῦμε τοὺς γονεῖς τῶν μαθητῶν γυμνασίου νὰ ἐκφράσουν στὸν διευθυντὴ τοῦ σχολείου τῶν παιδιῶν τοὺς τὴν ἀντίθεσή τους στὴν ὑλοποίηση τοῦ ἄξονα γιὰ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες», νὰ κινητοποιήσουν τὸν Σύλλογο Γονέων καὶ Κηδεμόνων σὲ κοινὴ ἀντίδραση, καθὼς ἐπίσης νὰ καταθέσουν στὸ σχολεῖο Δήλωση Ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου ἄξονα, ἀσκώντας δικαίωμά τους ποὺ προβλέπεται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ). Τὴ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ τὴν ἀναζητήσουν στὸ Διαδίκτυο.
Καλοῦμε ὅλους τους σκεπτόμενους συμπολίτες μας νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὸ ἐπιχειρούμενο ἀτόπημα. Ἡ σιωπὴ ἰσοδυναμεῖ πλέον μὲ συνενοχή».
Οἱ σύλλογοι ποὺ ὑπογράφουν τὴ διαμαρτυρία εἶναι οἱ ἑξῆς: Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καὶ Περιχώρων, Ἕνωση Θεολόγων Λάρισας, Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωσις «ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ») Λάρισας, Χριστιανικὴ Ἑστία Λάρισας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων Λάρισας
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος», Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος», Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης» καὶ Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
Ὅπως ἀναφέρουν στὴν «Ε», ἡ διαμαρτυρία αὐτὴ ἔχει ἀποσταλεῖ σὲ ὅλους τους Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεμόνων τῶν γυμνασίων τῆς Λάρισας καθὼς καὶ στοὺς Συλλόγους Διδασκόντων ἀντίστοιχα, ἐνῶ παράλληλα θὰ παραδοθεῖ ἄμεσα τόσο στὴν περιφερειακὴ διευθύντρια Ἐκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Ἑλένη Ἀναστασοπούλου, ὅσο καὶ στὸν διευθυντὴ τῆς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ν. Λάρισας κ. Ι. Καψάλη καθὼς καὶ στὸν μητροπολίτη Λάρισας κ. Ἰγνάτιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.