5 Ιαν 2017

Σὲ μισή ὥρα τὸ συναινετικὸ διαζύγιο...

Ἡ ἐποχὴ ποὺ γιὰ ἕνα διαζύγιο οἱ πολίτες περίμεναν ἕναν καὶ πλέον χρόνο, ἂν ἦταν συναινετικό, ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί. Στὸ ἑξῆς καὶ μὲ βάση νέες ρυθμίσεις, ποὺ ἔχει ἕτοιμες τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, τὰ συναινετικὰ διαζύγια θὰ βγαίνουν σὲ μισῆ ὥρα τὸ πολύ!
Ἀκούγεται ἐξωπραγματικό, ἀλλὰ μὲ βάση τὶς νέες ρυθμίσεις, ποὺ θὰ κατατεθοῦν στὴ Βουλὴ ἀμέσως μετὰ τὶς γιορτές, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ χωρίσουν μὲ συναίνεση δὲν θὰ πηγαίνουν καθόλου σὲ δικαστήριο.
Οἱ σχετικὲς δικαστικὲς διαδικασίες ποὺ ἰσχύουν ὡς τώρα θὰ καταργηθοῦν. Ἁρμόδιος γιὰ τὴ λύση τοῦ γάμου συναινετικὰ θὰ εἶναι στὸ ἑξῆς ὁ συμβολαιογράφος, ὁ ὁποῖος θὰ ἐκδίδει τὴν ἀπαραίτητη συμβολαιογραφικὴ πράξη, χωρὶς ἄλλες διατυπώσεις. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ συναινετικὸ διαζύγιο, ἐνώπιον συμβολαιογράφου μὲ συμβόλαιο (συμβολαιογραφικὴ πράξη) οἱ πρώην σύζυγοι θὰ ρυθμίζουν μὲ κοινὴ συμφωνία καὶ κρίσιμα θέματα τὰ ὁποῖα...
ἀποτελοῦν ἀπότοκες συνέπειες ἑνὸς διαζυγίου.

Ἀπαραίτητος ὁ συνήγορος
Σύμφωνα μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις ποὺ ἑτοίμασε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Σταῦρος Κοντονής, μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη θὰ ὁρίζονται καὶ θὰ συμφωνοῦνται θέματα ἐπιμέλειας τῶν τέκνων, ἐπικοινωνίας τῶν διαζευγμένων γονέων, ἀλλὰ καὶ τῆς διατροφῆς. Ἀρκεῖ βεβαίως νὰ ὑπάρχει κοινὴ καὶ συναινετικὴ θέση καὶ τῶν δύο πλευρῶν. Κρίσιμο εἶναι τὸ σημεῖο τῶν νέων ρυθμίσεων ποὺ ἐπιβάλλει –γιὰ τὴ λύση τοῦ γάμου μὲ συναίνεση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ ρύθμιση θεμάτων ἐπιμέλειας, διατροφῆς καὶ ἐπικοινωνίας– νὰ παρίσταται καὶ γιὰ τὶς δύο πλευρὲς συνήγορος, ὥστε νὰ ὑπάρχει πλήρης προστασία καὶ συμβουλευτικὴ ὑποστήριξη σὲ νομοθετικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα αὐτονοήτως ὑπάρχουν σὲ τέτοιες περιπτώσεις.

Μὲ βάση τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία ποὺ θὰ καταργηθεῖ, προκειμένου νὰ λυθεῖ συναινετικὰ ὁ γάμος, γινόταν δίκη στὸ μονομελὲς πρωτοδικεῖο, ὅπου προσέφευγαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο καιρὸ ἐκδιδόταν ἡ ἀπόφαση. Δὲν ἴσχυε ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ σύστημα τῆς διπλῆς ἀπόφασης (ἀνὰ ἑξάμηνο περίπου), ποὺ στόχο εἶχε νὰ δώσει χρόνο στὰ ὑπὸ διάζευξη ζευγάρια νὰ τὸ ξανασκεφθοῦν. Ὡστόσο, καὶ ἡ ἰσχύουσα νομοθεσία προϋπέθετε χρῆμα καὶ κυρίως χρόνο, ἐνῶ ἡ διευθέτηση θεμάτων ἐπικοινωνίας, ἐπιμέλειας καὶ διατροφῆς ἀκολουθοῦσε ἐπίσης δικαστικὴ ὁδό.

Μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις, ποὺ ἐνθαρρύνουν τὴ συναίνεση, χωρὶς νὰ παραβλέπουν τὴν οὐσία τῆς διευθέτησης τῶν ἐκκρεμοτήτων ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ λύση τοῦ γάμου, ἐπιχειρεῖται ἡ ἁπλοποίηση τῶν σχετικῶν διαδικασιῶν καὶ κυρίως, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ κ. Κοντονής, ἀφαιρεῖται σιγὰ σιγὰ κρίσιμη δικαστικὴ ὕλη ἀπὸ τὰ δικαστήρια, προκειμένου νὰ μπορέσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ δύσκολο καὶ σύνθετο ρόλο τους. Στὸ πλαίσιο αὐτό, λοιπόν, ἐντάσσονται καὶ οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἀναφέρονται παραπάνω.

Παρόμοιες, ἐπίσης, ρυθμίσεις ἀναμένεται νὰ κατατεθοῦν καὶ γιὰ σωρεία ἄλλων δικαστικῶν διαδικασιῶν, σὲ μία προσπάθεια ἀποσυμφόρησης τῆς δικαστικῆς ὕλης καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ βασικῶν δομῶν τῆς Δικαιοσύνης. Βεβαίως στὶς περιπτώσεις ὅπου οἱ πρώην σύζυγοι δὲν συμφωνοῦν καὶ ἀντιδικοῦν γιὰ τὸ διαζύγιο (διότι ὑπάρχουν καὶ αὐτές), ἡ δικαστικὴ ὁδὸς θὰ εἶναι ἀναπόφευκτη μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ χρόνο, χρήματα, ἀλλὰ καὶ ψυχικὸ κόστος.

Τὸ ἴδιο θὰ συμβαίνει ἂν οἱ ὑπὸ διάσταση εὐρισκόμενοι πρώην σύζυγοι ἀντιδικοῦν γιὰ τὸν τρόπο ἐπιμέλειας καὶ ἐπικοινωνίας μὲ τὰ παιδιά τους ἢ γιὰ θέματα διατροφῆς.
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

1 σχόλιο:

  1. Και ΜΕΤΑ το διαζύγιο, τι επακολουθεί;
    Ακολουθούν τα πραγματικά και σοβαρότερα προβλήματα.

    * * *

    Ο κοινός εχθρός του ανθρωπίνου γένους, συνηθίζει να δείχνει στους ανθρώπους τη "σωτηρία" τους, εκεί όπου αυτή ΔΕΝ υπάρχει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.