15 Δεκ 2016

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: "Ἐκεῖνοι πού θὰ παρακαθίσουν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο ἔχουν ἀλωθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ"

Ἀπό τό βιβλίο το † π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου: Δύο ὁμιλίες ἀναφερόμενες στήν Ἀποστολική Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων, 52 μ.χ., ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» Μάιος 2016
Ὁ σκοπός μιᾶς Συνόδου εἶναι νά φέρει τήν εἰρήνη• ὅμως ἔρχεται πάντοτε ἡ εἰρήνη; Λοιπόν. Φημολογεῖται ἡ συγκρότηση μιᾶς Πανορθόδοξης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι θά εἶναι ἡ ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδος. Ξέρετε ὅτι μέχρι τώρα ἔχουμε ἑπτά Οἰκουμενικές Συνόδους, ἀλλά καί κάποιες Τοπικές Συνόδους.
Ἔτσι λοιπόν φημολογεῖται μία ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ ὁποία θά γίνει στίς μέρες μας. Εἶναι πολλά χρόνια πού ἔχουν ἤδη ἀρχίσει καί ξεκινήσει ἐργασίες γι᾽ αὐτή τήν ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδο• ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μάλιστα καί Προσύνοδοι. Ἐπίσης ἔχουν ἐξαγγελθεῖ προγραμματικές δηλώσεις ἀπό τόν καινούργιο μας πατριάρχη [ἐνν. τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο], καί μεταξύ τῶν ἄλλων πού εἶπε –καί λέγονται κατά καιρούς πολλά– ἦταν ὅτι θά προσπαθήσει νά πραγματώσει τήν ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδο. [...]
Ὅμως μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τί ἀποτελέσματα θά....
εἴχαμε ἀπό τέτοιες ἀποφάσεις μιᾶς τέτοιας Συνόδου; Ἐγώ εἶχα ἑτοιμάσει τίς σημειώσεις μου γι᾽ αὐτά πού σᾶς λέω τώρα· χάρηκα ὅμως ὅταν εἶδα ὅτι καί ὁ πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς λέει τό ἴδιο πρᾶγμα. Τί ἄλλο θά ἔχουμε, παρά σχίσματα! Ὅπως εἴχαμε κάποτε μέ τήν μεταφορά τοῦ ἡμερολογίου τό Παλαιοημερολογιακό φαινόμενο, ἔτσι θά ἔχουμε καί τώρα ἅμα γίνουν τέτοια πράγματα.

Διότι πολλοί θά ποῦνε: «Ἐγώ δέν τά δέχομαι αὐτά τά πράγματα». Τότε ὅμως, τί λέτε; δέν θά γίνουν σχίσματα; Καί λέει ὁ πατήρ Ἰουστῖνος: «Τίποτα καλό νά μήν περιμένουμε ἀπό μία τέτοια Σύνοδο, παρά μόνο σχίσματα, σχίσματα, σχίσματα!». Λέει καί κάτι ἄλλο: «καί αἱρέσεις»! Δέν εἶναι πολύ φυσικό; Κάθε ἄλλο παρά θά εὐχαριστήσει μία τέτοια Σύνοδος μέ τέτοιες ἀποφάσεις, ὅπως εὐχαρίστησε ἡ Ἀποστολική Σύνοδος τῶν Ἱεροσολύμων. Παρατηροῦμε ὅμως καί μία βιασύνη. Αὐτό τό παρατηρεῖ καί τό σημειώνει καί ὁ πατήρ Ἰουστῖνος, βεβαίως παρά πάνω ἀπό δέκα χρόνια πίσω, ὅτι δηλαδή ὑπάρχει μία βιασύνη. Ἡ βιασύνη αὐτή ὑπάρχει καί σήμερα. Βιασύνη! νά γίνει αὐτή ἡ Σύνοδος!

Ἴσως ρωτήσετε: «Καλά, καί τί εἶναι ἐκεῖνο πού τούς κάνει νά κινηθοῦν ἔτσι;». Θά σᾶς πῶ. Ὅμως θά σᾶς πῶ τήν ἀπόλυτα προσωπική μου γνώμη. Δέν ἦρθε νά μοῦ τό πεῖ κανείς, οὔτε φυσικά τό διάβασα πουθενά. Μία τέτοια Σύνοδο δέν τήν κινεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ἀλλά τήν κινοῦν οἱ σκοτεινές δυνάμεις, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Μασονία! Αὐτό ἄς γίνει δεκτό. Ναί. [...] Γι᾽ αὐτό, ἐάν γίνει ἡ Σύνοδος, θά χαρακτηριστεῖ Ψευδοσύνοδος• δέν θά γίνει ἀποδεκτή.

Εἶναι ὅμως καί κάτι ἄλλο. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά συγκαλέσουν τήν Σύνοδο, ἤ ἐκεῖνοι πού θά παρακαθίσουν στήν Σύνοδο –ἐδῶ τώρα θέλω νά τό προσέξετε καλά-καλά καί αὐτό– ποιοί θά εἶναι; [...] Ἀπ᾽ ὅσο μποροῦμε νά ξέρουμε σήμερα, καί ἐγώ καί ἐσεῖς, καί ὅλοι μας, ἐκεῖνοι πού θά παρακαθίσουν ἔχουν ἁλωθεῖ ἀπό τόν Οἰκουμενισμό. Ἀπερίφραστα, ἐκτός ἴσως ἀπό κάποιες ἐξαιρέσεις, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ὀρθοδοξοῦν, ἔστω καί ἄν λέγονται πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καί ἐπίσκοποι. Δέν ὀρθοδοξοῦν! Τό γνωρίζουμε αὐτό ἀπό ἀτομικές δηλώσεις πού κάνουν, ἀπό τόν τρόπο πού κινοῦνται καί ἐκφράζονται. [...] Λοιπόν. Αὐτά πού λέμε, μέ κύριο στοιχεῖο τήν ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδο, καί δέν ξέρουμε τί ἄλλα μπορεῖ νά βρεθοῦν καί νά σταθοῦν, ξέρετε ὅτι ἀποτελοῦν ἕναν πειρασμό στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας παγκοσμίως; Ναί, εἶναι ἕνας πειρασμός!

Αὐτός ὁ πειρασμός ξέρετε τί ἐπιδιώκει νά ἐπιτύχει; Προσπαθεῖ νά ξεθωριάσει τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! [...] Ἐκεῖνο πού ὁ Ἄρειος καί ὁ Μονοφυσιτισμός δέν κατάφεραν, τώρα ὁ Οἰκουμενισμός ἔβαλε μπροστά νά τό καταφέρει! [...] Αὐτός ὁ πειρασμός φαίνεται ὅτι θά εἶναι ὁ τελευταῖος τῆς Ἱστορίας. Ἐδῶ τώρα προσέξτε καλά. Φαίνεται ὅτι θά εἶναι ὁ τελευταῖος τῆς Ἱστορίας, καί μάλιστα πειρασμός δεινός! Εἶναι προφητευμένο• τό προφητεύει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού τό λέει στόν ἄγγελο, δηλαδή στόν ἐπίσκοπο, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδελφείας, καί εἶναι στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀκοῦστε τί λέει:

«Ὅτι ἐτήρησας τόν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης –ὥρας ἐννοεῖται– ἔρχεσθαι ἐπί τῆς οἰκουμένης ὅλης –ἀκοῦστε: «ἐπί τῆς οἰκουμένης ὅλης»!– «πειρᾶσαι τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς· ἔρχομαι ταχύ• κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου». Ἐπειδή ἐσύ τήρησες, λέει, φύλαξες τόν λόγο τῆς ὑπομονῆς μου, δηλαδή ὅ,τι ἀφορᾶ στό νά ἔχεις ὑπομονή καί νά μέ κρατᾶς, ἐμένα τόν Κύριο, μέσα σέ ἀντίξοες καταστάσεις, γι᾽ αὐτό καί ἐγώ θά σέ φυλάξω. Ἐπειδή τήρησες, καί ἐγώ θά σέ τηρήσω, θά σέ φυλάξω. Εἴδατε; ἐσύ φύλαξες; κι ἐγώ θά σέ φυλάξω! [...]

Προσέξτε ὅμως ἐδῶ. Εἶναι γραμμένο• θά ἔρθει! Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ πειρασμός αὐτός; Ὁ πειρασμός αὐτός, ἀγαπητοί, πού θά καλύπτει ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, δέν θά εἶναι παρά ἡ μεγάλη νοθεία τῆς πίστεως στό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ! Τό ξαναλέω: τῆς πίστεως στό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ! Καί αὐτό θά τό πετύχει μόνο ὁ Οἰκουμενισμός, μέ τήν ἕνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν. Ἀκούσατε; Μέ τήν ἕνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν!...Μέ συγχωρεῖτε πού τά λέω δύο καί τρεῖς φορές• συνέχομαι! Ἔτσι λοιπόν ὁ Οἰκουμενισμός κατ᾽ οὐσίαν προσβάλλει τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μέχρι νά τό ἐξαφανίσει. Ἀλλά ἄν θέλει νά ἐξαφανίσει τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ –κάτι πού θά κάνει ὁ Ἀντίχριστος– τότε τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός; Εἶναι ἀντίχριστος μέθοδος, ἀντίχριστος τρόπος!

Προσέξατε κάτι; Ὅταν βγάζουν διαγγέλματα ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα, δηλαδή ταγοί τῆς Ἐκκλησίας, τό προσέξατε; δέν ἀναφέρουν οὔτε μία φορά τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό! οὔτε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Οὔτε μία φορά! Λένε: «ὁ Θεός»! Μά «ὁ Θεός» μπορεῖ νά εἶναι καί ὁ ΜΑΤΣ, δηλαδή ὁ Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος, πού εἶναι ὁ θεός τῶν Μασόνων! Ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσουν καί νά εὐχαριστήσουν αὐτά τά... τά πανάθλια ἀφεντικά τους, ἀποφεύγουν νά ἀναφέρουν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἤ τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ• λένε μόνο «ὁ Θεός»! Διαβάστε διαγγέλματα μεγάλων προσώπων, καί θά μέ θυμηθεῖτε, καί θά δεῖτε! Μυρίζει!

Πηγή: Παρακαταθήκη, Νοέμβριος-Δεκέμβριο 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.