12 Νοε 2016

Ποιὸς ὁ λόγος σύγκλησης τῆς Ἱεραρχίας;

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Τὸ ἀκούσατε ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι καὶ προβληματιζόμενοι καὶ ἀνησυχοῦντες περὶ τῆς «συνόδου τῆς Κρήτης»; Ἐπισφραγίστηκαν ἐπιστημονικὰ καὶ μὲ βουλοκέρι τὰ ἀποτελέσματα καὶ οἱ ἀποφάσεις της.  Ἄρα λοιπόν, πάρτε τὰ μέτρα σας, ὅσοι σκέφτεστε νὰ τοποθετηθεῖτε σχετικά, σὲ ὁποιαδήποτε ἑπόμενη συζήτηση, οἱουδήποτε ἐπιπέδου. Αὐτὰ ὑπενόησε ἐμμέσως, πλὴν σαφῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μετὰ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα «Μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο». 
     Ποιοὶ ἐπιστήμονες ἦταν αὐτοὶ ποῦ ἔβγαλαν τὰ σχετικὰ πορίσματα; Κλήθηκαν νὰ συνεργαστοῦν ἐπιστήμονες ἀπὸ κάθε πλευρὰ καὶ νὰ ἀκουστεῖ ἐλεύθερα ἡ κάθε ἄποψη; Δὲν φαίνεται νὰ συνέβη κάτι τέτοιο. Δὲν εἶναι μόνο αὐτοὶ ποὺ ἔχουν γνώμη. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ ἀξιολογότατοι. Δὲν μπορεῖ! Ἀγνοήθηκαν. Σκοπίμως.
     Εἶπε λοιπὸν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ τὴ «σύνοδο»: «…ὁ χρόνος ποὺ περνᾶ ἐξωραΐζει τὰ πράγματα καὶ δείχνει μόνο τὴν ὀμορφιά. Κάθε μεγάλο γεγονὸς ἔχει πολλὲς εἰκόνες. Ὅταν περάσει ὁ καιρός, αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν τὴν κρίση τῆς συνόδου τῆς Κρήτης θὰ βροῦν κάποια καλὰ λόγια νὰ ποῦνε, ποὺ δὲν....
βρίσκουν οἱ σημερινοί». 
     Ὀμορφιά, λοιπόν. Μὴ διανοηθοῦμε τίποτε ἄλλο. Αὔριο κιόλας ὁ ἐξωραϊσμὸς θὰ ἔχει προχωρήσει, ἐνῶ στὰ τέλη Νοεμβρίου  θὰ λάμπει τὸ φῶς τῆς «συνόδου»  ἐκτυφλωτικά. Προσέχετε πῶς θὰ προσέλθετε! 
          Πρῶτα πρῶτα, οἱ Σύνοδοι, ὡς γεγονότα, δὲν «ἔχουν πολλὲς εἰκόνες». Μία εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ ζωγραφίζουν στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας: Αὐτὴ τῆς ὁριοθέτησης τῆς μιᾶς Ἀλήθειας, ἡ ὁποία εἶναι διαχρονική. Εἶναι ἐλεύθερή το χρόνου καὶ αἰώνια. Κάθε συνερχόμενη Σύνοδος ἐπικυρώνει τὶς προηγούμενες καὶ καθίστανται ὅλες ἀπλανεῖς ὁδοδεῖκτες ἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Αὐτὴ δὲν τὸ ἔπραξε. Θὰ τὴν διαγράψει ὁ χρόνος.
     Οἱ Σύνοδοι δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ «κάποια καλὰ λόγια». Δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ «εὖγε». Ὑποβαθμίζεται μὲ τέτοια λόγια ἕνα γεγονὸς θεοφανείας. Διότι κάθε Ἁγία Σύνοδος εἶναι καὶ μιὰ «μικρὴ Πεντηκοστή». Αὐτὴ εἶχε ἀπόλυτα ἀνθρωποκεντρικὸ χαρακτήρα.
     Σχετικοποιεῖται  καὶ ἀπαξιώνεται ὁ θεσμὸς τῆς Συνόδου, ὅταν προβάλλεται  ὡς ἕνας αὐτῶν τῶν κοσμικῶν συνεδρίων καὶ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς, ὡς τιθέμενο ὑπὸ κρίση καὶ σύγκριση, ὅταν  ἀφήνεται ὡς ἀσθενὴς στὸν ἰατρὸ τὸ χρόνο νὰ ἀναδείξει σταδιακὰ τὶς ἀλήθειές της. Δηλαδή, ὅταν οἱ γιατροὶ ἐφευρίσκουν νέα φάρμακα, ἐπιβεβαιώνουν τὴν γνησιότητά τους καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά τους δοκιμάζοντάς τα ἐπάνω στοὺς ἀσθενεῖς; Τὰ χρησιμοποιοῦν καὶ  διακινδυνεύουν τὶς ζωὲς τῶν ἀσθενῶν, ἐλπίζοντας πὼς θὰ ἀποδειχθοῦν σωτήρια καὶ ἐντέλει ἀφήνεται ὁ χρόνος νὰ μετράει τοὺς νεκρούς;
     Ἀκόμη, δὲν εἶναι οἱ Σύνοδοι ἔργα τέχνης, γιὰ νὰ βαθμολογηθοῦν ἀπὸ τοὺς κριτικούς. Δὲν ἔχουν ὡς θέμα τοὺς τίποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διατύπωση τῶν ὅρων τῆς Ἀλήθειας. Δὲν εἶναι ἐπιτυχία ἀνθρώπινη, ἀλλὰ ἀποκάλυψη, δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρὸς τὴ στρατευόμενη Ἐκκλησία, διὰ τῶν  κεκαθαρμένων ψυχῶν, ποὺ συνῆλθαν ἀκριβῶς γὶ` αὐτὸν τὸ λόγο. Ἔγιναν ἔτσι τὰ πράγματα; Λέει ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: «Τὸ θέτω τὸ ἐρώτημα». Καὶ συνεχίζει:
      Καὶ γι' αὐτὸ οἱ Πατέρες λένε: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίω Πνεύματι καὶ ἠμίν». Ἐπικαλοῦνται τὸ γεγονός, ὅτι ἔτσι θέλει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Ποῦ τὸ ξέρουν ὅτι ἔτσι θέλει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον; Ἐὰν συνέλθει μιὰ ὁμάδα ἑκατὸ ἐπισκόπων καὶ οἱ εἴκοσι πέντε ἐπίσκοποι βρίσκονται σὲ κατάσταση  φωτισμοῦ, οἱ εἴκοσι πέντε θὰ εἶναι οἱ καθοδηγητὲς τῆς  Συνόδου. Οἱ ἄλλοι θὰ ἀκολουθήσουν. Γιατί; Διότι, ὄχι μόνον ὁμιλοῦν ἐκ πείρας γὶ` αὐτὰ τὰ θέματα, ἀλλὰ ἐπικαλοῦνται καὶ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὴν πατερικὴ Παράδοση καὶ κάνουν τὴ σωστὴ ἑρμηνεία. Ὁπότε, ἐκεῖνοι ποὺ παρακολουθοῦν αὐτὴν τὴν ἑρμηνεία ποὺ κάνουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πείθονται ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα καὶ δέχονται αὐτὲς τὶς ἀπόψεις καὶ ἃς μὴν εἶναι οἱ ἴδιοι ἀκριβῶς σὲ κατάσταση φωτισμοῦ». 
     Οἱ Σύνοδοι δὲν συνέρχονται γιὰ τὸ σχετικὸ καλὸ οὔτε γιὰ τὸ ὡραῖο οὔτε γιὰ τὸ κατὰ ἄνθρωπον ἀρεστὸ καὶ εὐχάριστο. Οὔτε περιορίζονται ἀπὸ σκοπιμότητες καὶ μεθοδεύσεις, ποὺ ἔχουν κινητήρια δύναμη τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Σύνοδο, ποὺ θὰ ὁριοθετήσει τὴν Ἀλήθεια, ἀγωνιζόμενη εὐθέως κατὰ οἱασδήποτε πλάνης καὶ αἱρέσεως, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νὰ μολύνει τὴν καθαρότητα τῆς πίστης μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ κυριότερο καὶ βαρύτερο ἔγκλημα τῆς συνόδου τῆς Κρήτης. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἡ προσπάθεια νὰ ἀναδείξει ὡς ἐκκλησίες τὶς αἱρέσεις.
     Οἱ Σύνοδοι δὲν ἐξωραΐζονται οὔτε σπιλώνονται ἀπὸ τὸ διάβα τοῦ χρόνου μὲ μεθοδεύσεις καὶ προσπάθειες ἐπιβολῆς τῶν ἀποτελεσμάτων τους καὶ τῶν ἀποφάσεών τους. Δὲ χρειάζονται λιβάνισμα ἀπὸ κανέναν.
     Οἱ Σύνοδοι ἐπικρατοῦν ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα, ὡς θεσμοί, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν μόνο γιὰ τὴν Ἀλήθεια καὶ τίποτε ἄλλο. Δὲν ἐπιβάλλονται, ἀλλὰ ἀγκαλιάζονται ἀπὸ τὸ πλήρωμα, ἀφοῦ διασφαλίζουν καὶ ὁριοθετοῦν τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐκκλησία. Ἑδράζονται στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν καὶ γίνονται ἀποδεκτὲς καὶ ἐφαρμόζονται μὲ θεία πληροφορία καὶ ὄχι μὲ διαφήμιση καὶ προπαγάνδα καὶ ἐπιβολὴ βίας οὔτε μὲ ἐπιστράτευση ἐπιστημόνων καὶ ἀκαδημαϊκῶν, ὡς ὀργάνων ἐπιβολῆς καὶ ἐπιβεβαίωσης τῆς ὀρθότητας τῶν ἀποφάσεών τους.
     Ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἀλήθειά της οὔτε ἔχουν ἀνάγκη οὔτε ζητοῦν ἀνταλλαγὲς φιλοφρονήσεων γιὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ ἐντέλει γιὰ τὴ διατύπωση τῶν ἀποφάσεών τους. Ζητοῦν τὴ γνησιότητα διὰ τῆς μίας ὁδοῦ: Αὐτῆς ποὺ δίδαξαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ συνέχισαν οἱ φωτισμένοι καὶ ἅγιοι Πατέρες στὴν ἱστορική της πορεία.
     Ὅπως προαναφέραμε,  ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐκπέμπεται πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὡς ἔμμεση προειδοποίηση ἢ καὶ ὡς προϊδεασμὸς γιὰ τὴν τοποθέτηση ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν μελλόντων νὰ συνέλθουν στὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ἐπισκόπων. Ἄρα πρὸς τί ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας; Γιὰ νὰ κλείσουν μάτια καὶ στόματα; Εἶναι κάτι ἀνάλογο μ` αὐτὸ ποὺ συνέβαινε μὲ ἕναν ὑπουργὸ ἐπὶ παχιῶν ἀγελάδων, ὁ ὁποῖος ἄγεται καὶ φέρεται τώρα ἀπὸ δικαστήριο σὲ δικαστήριο καὶ ἀπὸ φυλακὴ σὲ φυλακή. Δήλωνε στοὺς δημοσιογράφους πὼς «λειτουργοῦσαν οἱ θεσμοὶ τῆς δημοκρατίας» κι ἀπὸ τὴν ἄλλη κατέκλεβε τὴ χώρα. 
     Καταλαβαίνουμε λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ οὐσία;
     Ἕτερον, ἑκάτερον: Θὰ συνέλθουν οἱ Ἀρχιερεῖς στὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἐνῶ τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι προαποφασισμένο. Θλιβερότατο γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλήθειας!
Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 12-11-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.