1 Απρ 2016

Εἶναι Ὀρθόδοξοι οἱ Νεορθόδοξοι;

Τοῦ π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)
Ὁ π. Θεόκλητος ἀπαντᾶ εἰς τὸν κ. Γιανναράν
«Στὸ βιβλιαράκι του «ἐρωτικῶν ἀµφιλογίες» καὶ στὴ σελίδα 56, ἀπαντώντας στὸν ἰσχυρισµό µου ὅτι: «Ὁ ὅρος ἔρως δὲν ὑπάρχει στὴν πατερικὴ ὁρολογία γιὰ τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Ἔρως εἶναι ἡ φλογερὴ ἀγάπη, ποὺ ἀναφέρεται µόνον στὸν Θεὸ καὶ δὲν ἔχει καµµία θέση οὔτε πρὸ τοῦ γάµου, οὔτε µέσα στὸν γάµο», γράφει τὰ ἑξῆς: «∆ὲν ἔχει νόηµα νὰ παραθέσει κανεὶς τὶς πλήθουσες ἀναφορὲς τῆς πατερικῆς γραµµατείας στὸν ἀνθρώπινο ἑτερόφυλο ἔρωτα καὶ στὴ δυναµικὴ τῆς εἰκόνας τοῦ τριαδικοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς «κενώσεως» τοῦ Χριστοῦ, ποὺ αὐτὸς ὁ ἔρωτας ἀντανακλᾶ.
«∆ὲν ἔχει νόηµα;» ἀπαντᾶ ὁ πατήρ. «Ὄχι µόνο ἔχει, ἀλλὰ ἡ λύση τοῦ προβλήµατος εἶναι ἡ παράθεση τῆς σχετικῆς πατερικῆς γραµµατείας. Λοιπὸν «ὅπερ ἔδει δεῖξαι», ὅπως λένε καὶ οἱ µαθηµατικοί. Φέρε µας δύο, τρία, πέντε κείµενα Πατέρων, ποὺ ἀποδέχονται τὸν ἑτερόφυλο ἔρωτα ὡς ἀναµάρτητον, ὡς διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν θεῖον ἔρωτα καὶ ἰδοὺ οἱ νεορθόδοξοι εἶσθε πλέον ὀρθόδοξοι». Ἂν µπορῆτε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες νὰ φέρετε µαρτυρίες ὅτι....
δέχονται οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὸν ἑτερόφυλο ἔρωτα, τότε πραγµατικὰ εἶσθε ὀρθόδοξοι.

«Ἔχω γράψει κατὰ τῶν θεωριῶν αὐτῶν περίπου τριακόσιες σελίδες. Εἶµαι ἕτοιµος νὰ τὶς ἀποκηρύξω δηµοσίως», λέει ὁ π. Θεόκλητος, «ἅµα τῇ ἐµφανίσει ἐλαχίστων πατερικῶν µαρτυριῶν καὶ νὰ δηλώσω ὅτι ἐπλανήθην, χωρὶς βέβαια «ἀναλύσεις», γιατί ἐκεῖ πέρα ἀρχίζει ἡ παρερµηνεία τῶν κειµένων ἢ «δυναµικὲς εἰκόνες» ὁποιωνδήποτε µὴ Ἁγίων Πατέρων». Μιλᾶµε βάσει τῆς διδασκαλίας Ἁγίων Πατέρων καὶ ὄχι µὲ αὐθαίρετες παρερµηνεῖες. «Προσκοµίσατέ µας, ἀδελφοί, κείµενα χωρὶς ἀναφορὲς (ὅπως πάλι ἐπιχειρεῖτε οἱ νεορθόδοξοι) στὸ Ἆσµα τῶν Ἀσµάτων». Τώρα λοιπόν, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν αὐτὲς τὶς ἀπόψεις πῆραν τὸ Ἆσµα τῶν Ἀσµάτων, µελετοῦν τὸ Ἆσµα τῶν Ἀσµάτων, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς θέσεις των, καὶ λέει ὁ πατὴρ καὶ γι᾽ αὐτό: «Αὐτὸ εἶναι βιβλίο ἀλληγορικό, ὅπως τὸ δέχθηκε ἡ Ἐκκλησία καὶ ἑποµένως δὲν προσφέρεται γιὰ ἑτεροφύλους ἔρωτες, ἀλλὰ µόνο γιὰ θείους».

Ἔτσι µένουµε µὲ αὐτὸ τὸ ἐρωτηµατικό, ποῦ εἶναι οἱ ἀποδείξεις; ποῦ εἶναι τὰ τεκµήρια; Ἀλλὰ ὑπάρχει, ὑπάρχει ἕνα ἐξ ἀντιθέτου ἐπιχείρηµα φοβερό, τὸ ὁποῖον ἀναπτύσσει ἐν συνεχείᾳ ὁ πατήρ. Λέγει δηλαδὴ ὅτι ἐµεῖµαρτυρίες τέτοιες δὲν εἴδαµε. Ἀλλὰ εἴδαµε στὰ διάφορα βιβλία, ποὺ ἔχει γράψει καὶ τελευταίως στὸ «Καταφύγιο Ἰδεῶν» ἐρωτικὰ παραληρήµατα καὶ παραπέµπει σὲ σελίδες ἀλλὰ καὶ ὑβριστικὲς ἐκφράσεις, «µὴ δυσωπούµενος οὔτε ἀπὸ τὸ ἱερὸ σχῆµα τοῦ µοναχοῦ, οὔτε ἀπὸ τὸ γῆρας τῶν 73 ἐτῶν». Γιὰ σκεφθῆτε καὶ τὸ λέει ἐν συνεχείᾳ πάλι, ἕνας ποὺ ἔχει τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριόν µας, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκπέµπεται σὲ ὕβρεις, εἶναι δυνατὸν νὰ µὴ σέβεται ἕνα γέροντα µοναχό, ποὺ εἶναι σαράντα καὶ πλέον χρόνια στὴν ἄσκηση στὸ Ἅγιο Ὄρος; Καὶ τί λέει; Τί χαρακτηρισµοὺς λέγει; «Θηριώδης ἐµπάθεια ἀπὸ συσσωρευµένη στέρηση». Σκεφθῆτε χαρακτηρισµό, ποὺ λέει, ποὺ ἔγραψε καὶ σὲ µία ἡµερήσια, αὐτό, λέει, ποὺ κάνει ὁ π. Θεόκλητος, εἶναι θηριώδης ἐµπάθεια ἀπὸ συσσωρευµένη στέρηση. Ποῦ εἶναι ὁ ἐξαγιασµὸς τῆς ψυχῆς, ποὺ εἶναι ἡ καθαρότης τῆς ψυχῆς, ποῦ εἶναι ὁ θεῖος ἔρωτας;

Ἕνας, ποὺ εἶναι συνεπαρµένος ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα, µπορεῖ νὰ πῆ τέτοιες ἐκφράσεις; Καὶ ἀκόµα ὅτι «ὑπεραµύνοµαι τῆς ἀτοµικῆς µου εἰδωλοποιηµένης στέρησης, ὁ ἀνέραστος ἐγωκεντρισµός µου µὲ ἐγκλωβίζει στὶς ἐρωτικές µου στερήσεις πάσχοντας, τὴν ἐρωτικὴ στέρηση τὴν µετατρέπω σὲ µανιασµένο πάθος αὐτοδικαίωσης καὶ ἡ τραγική µου στέρηση µετατρέπεται σὲ ἐπιθετικότητα καὶ ἄλλες καὶ ἄλλες πολλὲς τέτοιες ἐκφράσεις, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθµὸς µὲ φροϋδικοὺς ὅρους, γύρω ἀπὸ τὸ σέξ, ποὺ δείχνει τὴν προσφιλῆ ἐνασχόλησή του. Ἀλλὰ οἱ φθάσαντες στὶς κορυφὲς τοῦ θείου ἔρωτος, εἶχαν προηγουµένως ἐλευθερωθῆ (αὐτὸ ποὺ εἴπαµε προηγουµένως) ἀπὸ τὰ ψεκτὰ πάθη καὶ δὲν ὕβριζαν.

Ὅµως οἱ νεορθόδοξοι, δέσµιοι τῶν παθῶν τους καὶ ἐνεργούµενοι ὑπὸ τῶν δαιµόνων, ποὺ τοὺς ἐµπαίζουν, ἐνῶ κυλίονται στὸν βόρβορο τῶν ἡδονῶν αἰσθάνονται µέσα στὴ φιλήδονη βακχεία τους ὅτι ἀπολαµβάνουν τὸν θεῖο ἔρωτα». Τοῦτο εἶναι τὸ σκοτάδι τους, ἡ πλάνη τους. Τὸ παράδειγµα τῶν ἐγγάµων Ἁγίων Ἐδῶ νοµίζω πρέπει νὰ σταµατήσουµε καὶ ἂν θέλη ὁ Πανάγαθος Θεός, θὰ προχωρήσουµε καὶ τὴν ἄλλη ∆ευτέρα νὰ δοῦµε καλλίτερα τί µαρτυρίες φέρνει γι’ αὐτὴ τὴν αἵρεση καὶ τὴν πλάνη ὁ Γιανναρᾶς καὶ οἱ ὁµόφρονές του καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ὀρθόδοξος ἀπάντηση πάνω σ’ αὐτό.

Ὅµως ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι κάτι τὸ φανταστικό, δὲν εἶναι κάτι ἔξω ἀπὸ µᾶς, εἶναι µία πραγµατικότητα, εἶναι κάτι ποὺ κινδυνεύουµε ὅλοι µας καὶ γι’ αὐτὸ ἂς τὸ προσέξουµε. Καὶ ἂς παρακαλέσουµε καὶ τὸν Κύριό µας, ἐκείνους ποὺ κηρύσσουν αὐτὲς τὶς πλάνες νὰ τοὺς φωτίση καὶ νὰ µετανοήσουν, ἀλλὰ καὶ µᾶς ἐπίσης νὰ µᾶς βοηθήση νὰ ζοῦµε τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή µας, τὸν ὀρθόδοξο τρόπο τῆς µετανοίας καὶ ἀσκήσεως, ὅπως µᾶς τὸν ἔχουν παραδώσει οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ τὸ βλέπουµε καὶ στοὺς βίους τῶν Ἁγίων.

Ἕνα µικρὸ παράδειγµα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς πῶ, πῶς σκέπτονται οἱ νεορθόδοξοι, εἶναι ὅτι τελευταίως βγῆκε καὶ ἕνα βιβλίο γιὰ τοὺς ἐγγάµους ἁγίους, ποὺ συνῆψαν τὸν γάµο, εἶχαν οἰκογένειες καὶ ἐπειδὴ φαίνεται ἀπὸ ὅλα τὰ συναξάρια ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, ποὺ ἁγίασαν πραγµατικὰ ἔφθασαν σὲ µεγάλα ὕψη ἀρετῆς, ἔζησαν µὲ µεγάλη καθαρότητα, σήµερα ἑορτάσαµε τὸν Ἅγιο Ἀνδρόνικο καὶ τὴν συµβία του τὴν Ἁγία Ἀθανασία. Ἦσαν παντρεµένοι καὶ σχηµάτισαν οἰκογένεια. 

Ἐπέτρεψε ὁ Κύριος µία δοκιµασία καὶ ἐκοιµήθησαν τὴν ἴδια µέρα καὶ τὰ δύο τους παιδιά. Στενοχωρήθηκε ἡ συµβία, ἡ Ἁγία Ἀθανασία, ἔκλαιγε ἀπαρηγόρητη, ἀλλὰ ἐκεῖ στὸ κοιµητήριο παρουσιάστηκε, ὁ Ἅγιος µάρτυς Ἰουλιανὸς νοµίζω καὶ τῆς λέγει: γυναίκα µὴ στενοχωρῆσαι, νὰ εἶσαι βεβαία ὅ,τι ἔχουν στερηθῆ τὰ παιδιά σου, θὰ τὰ ἀπολαύσουν ὅλα στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἕνας ἄνθρωπος ποὺ πεινάει καὶ θέλει τὴν ἀναγκαία τροφή, ἔτσι τὰ παιδιά σου θὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα, αὐτὰ ποὺ στερήθηκαν σ’ αὐτὴ τὴ ζωή. 

Καὶ ἔλαβε µία τέτοια ἔτσι παρηγορία, µία ἀνακούφιση, ποὺ πῆγε στὸν ἄνδρα της καὶ λέει αὐτὰ ἔζησα, αὐτὰ εἶδα, ζήσαµε τὴν οἰκογενειακὴ ζωή, θὰ ἤθελες τώρα νὰ ζήσωµε καὶ τὴν µοναχικὴ πολιτεία, τὴν µοναχικὴ ζωή; καὶ πῆραν ἀπόφαση, ἔδωσαν τὰ ὑπάρχοντά τους, ἔκαναν ἐλεηµοσύνες καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησαν τὴν µοναχικὴ πολιτεία, σχεδὸν ζῶντας ἄγνωστοι, νὰ µὴ ξέρη ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, κάτω ἀπὸ ἕνα διακριτικώτατο Γέροντα, τὸν Ἅγ. ∆ανιήλ, πατέρα τους πνευµατικὸ καὶ ἔφθασαν σὲ µεγάλα πραγµατικὰ ὕψη ἀρετῆς, ἁγιότητος καὶ ἡ Ἐκκλησία µας τοὺς τιµᾶ σήµερα 9 Ὀκτωβρίου, τὴν εὐχή τους νὰ ᾽χουµε, ὡς Ἁγίους. 

Καὶ λέει καὶ ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς στὶς διδαχές του, θυµᾶσθε; «ὅτι ὁ σπόρος ὁ καλός, ποὺ ἔπεσε στὴν ἀγαθὴ γῆ ἔφερε καρπὸν τριακονταπλάσιο σὲ κείνους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ζοῦν κατὰ Θεόν, φέρουν παιδιὰ στὸν κόσµο, ὅπως ἦταν ὁ πολύτεκνος ἱερεὺς µὲ τὰ πολλὰ παιδιά, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἔζησαν τὴν οἰκογενειακὴ ζωή, πάλαιψαν νὰ ζήσουν καὶ τὴν µοναχικὴ πολιτεία, καὶ ὅπως εἶναι, λέει, ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνικος µὲ τὴν συµβία του Ἁγία Ἀθανασία, αὐτοὶ ἔφερναν τὰ ἑξήκοντα καὶ εἶναι καὶ ἄλλοι ὅπως εἶναι ἡ Ἁγία Παρασκευή, ποὺ ἔζησε ἐν παρθενίᾳ, ἔλαβε τὸ στεφάνι τῆς παρθενίας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε καὶ τὸ στέφανο τοῦ µαρτυρίου, αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἔφεραν τὰ ἑκατό».

Τώρα αὐτὰ τὰ ὡραῖα παραδείγµατα ἐστενοχώρησαν τοὺς νεορθοδόξους. Αὐτοὶ ἤθελαν νὰ ἔχουν παραδείγµατα ἐνδεχοµένως νὰ ζοῦν ἐν τῷ κόσµῳ, ἐν ἁµαρτίαις βέβαια, κάπως ἡ οἰκογένεια καὶ ταυτόχρονα νὰ φθά- σουµε καὶ στὴν ἁγιοσύνη. ∆ὲν γίνονται αὐτὰ καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο. Ἡ κάθαρση, ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ σωτηρία του ἐπιτυγχάνεται δι᾽ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ καὶ δι᾽ αὐτὸ τὸ βιβλίο αὐτὸ ποὺ ἐξεδόθη, τὸ ἐπολέµησαν, λέει δὲν µᾶς εὐνοεῖ στὶς ἀπόψεις, αὐτὸ δὲν µᾶς ἐξυπηρετεῖ, τὸ ἐπολέµησαν πραγµατικά, τοὺς βίους τῶν ἁγίων πολέµησαν. Ποῦ πᾶµε: δηλαδὴ εἶναι ἕνα κατασκεύασµα δικό τους αὐθαίρετο, ἀντίθετο ἀπὸ ὅ,τι παραλάβαµε. Ὁ Κύριος πραγµατικὰ νὰ µᾶς φυλάττη ὅλους καὶ νὰ θελήσουµε ταπεινά, νὰ ζοῦµε τὴν ἀληθινὰ ὀρθόδοξη ζωή.

Σᾶς παρακαλῶ ὅπως εἶπα ἀπόψε νὰ προσευχηθοῦµε ἰδιαιτέρως καὶ γιὰ τὴν Σεπτὴ Ἱεραρχία µας, δὲν εἶναι ἄσχετο τὸ θέµα αὐτό, ποὺ εἴπαµε ἀπόψε, δὲν εἶναι ἄσχετο καὶ µὲ τὰ πρόσωπα, ποὺ θὰ ἐκλέξουν αὔριο καὶ ὁ Θεὸς νὰ δώση, νὰ ὑπάρχη ἔτσι κατὰ Θεὸν ἐκλογή, γιὰ νὰ χαροῦν καὶ οἱ ἄγγελοι στὸν Οὐρανὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι
ἐδῶ στὴ γῆ καὶ νὰ εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἁγίας µας Ἐκκλησίας.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ 2110

14 σχόλια:

 1. Πριν το θάνατό του, ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης και ο Χρήστος Γιανναράς συναντήθηκαν (με "διαμεσολάβηση" του προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβήρων Βασιλείου Γοντικάκη) και αλληλοσυγχωρέθηκαν. Δόξα τω Θεώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα ήθελα να ρωτήσω τον π. Θεόκλητο για την άποψη του ότι δεν υπάρχει έρωτας εντός του γάμου:
  -η εκκλησία ευλογεί στο μυστήριο του γάμου μια αμαρτία;
  -δεν είναι πορνεία η σαρκική πράξη του έρωτα χωρίς την συμμετοχή όλου του ανθρώπου σε αυτήν δηλ. διασπάται ο άνθρωπος κατά την πράξη αυτή και ικανοποιείται μόνο σαρκικά χωρίς να νιώθει αγάπη για το έτερον ήμισυ ;
  -«καταλήψει τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» οι λόγοι αυτόι είναι ΠΡΙΝ την πτώση συνεπώς δεν είναι μεταπτωτική πράξη η ένωση.
  -λέει ο απόστολος Παύλος «Ηγίασται ο ανήρ ο άπιστος εν τη γυναικί, και ηγίασται η γυνή η άπιστος εν τω ανδρί», φαίνεται καθαρά η σωτηριολογική προοπτική του γάμου.
  - Ε.Π.Ε. έργα Χρυσοστόμου τόμ. 22, σ. 343: ««Πώς είναι μυστήριο; Μα συνενώνονται οι δύο και κάνουν ένα…Έρχονται για να γίνουν ένα σώμα. Τι μεγάλο μυστήριο αγάπης! Εάν οι δύο δεν γίνουν ένα, δεν κάνουν πολλούς. Όταν όμως ενωθούν, τότε κάνουν. Βλέπεις λοιπόν το μυστήριο του γάμου; Από τον ένα ο Θεός έκανε ένα, και πάλι αφού έκανε ένα, απ’ αυτούς του δύο, πάλι δημιουργεί έναν άνθρωπο. Ώστε από τον ένα γεννάται ο άνθρωπος. Γιατί η γυναίκα και ο άνδρας δεν είναι δύο άνθρωποι, αλλά ένας άνθρωπος»
  Το ότι ελάχιστοι άνθρωποι διαφυλάσσουν την ορθή πίστη και πράξη της Εκκλησίας στο θέμα του έρωτα δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραποιηθεί η διδασκαλία των Πατέρων. Η κανόνες τις Εκκλησίας αφορούν όλους τους πιστούς και δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ μοναχών και λαϊκών. Η άσκηση, η νηστεία η υπακοή και όλες οι άλλες αρετές οδηγούν στην σωστή βίωση του αγνού έρωτα, όπου ο άλλος είναι η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΔΟΝΗΣ.

  Ευαγγελία Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα ζευγάρια που πιστεύουν στο Θεό δεν ασχολούνται με την θεωρία περί έρωτος του π. Τάδε ή του καθηγητή Τάδε, αλλά μέσα στο σκοτισμό της Νέας Εποχής αναζητούν απλές συμβουλές από αγιασμένους γέροντες, όπως ο π.Πορφύριος, που θα τους οδηγήσουν στην αγάπη του Θεού και του ανθρώπου. Δυστυχώς και οι δύο απόψεις είναι ακραίες και δεν σέβονται την απλότητα της πατερικής διδασκαλίας.
  Κανάκη Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Aν δεν μπορειτε να καταλαβετε τη διαφορα του π. Θεοκλητου με τον Γιανναρα [που ειναι οση της μερας με τη νυχτα], αρχισετε να διαβαζετε [πατερες, βιβλο] γιατι δεν πατε καθολου καλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είδα να κάνεις κάποια αναφορά σε Πατέρες ή στην Βίβλο. Περιμένω να δω τι έχεις διαβάσει που στηρίζει τα λόγια του σεβαστού γέροντα...

   Διαγραφή
 5. Λόγια του Π.Πορφυρίου και του αγ. Ιωάννη του χρυσοστόμου για τον συζυγικό έρωτα:
  https://antexoume.wordpress.com/2014/11/14/%CE%AE-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BB%CE%BE%CE%B7-%CE%AC%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81/

  Κάποτε τόν ρώτησα: «Γέροντα, αύτή η ψυχοσωματική έλξη, που αναπτύσσεται άνάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, είναι δαιμονική;» Καί μού άπάντησε: «’Άλλοτε ναί, άλλοτε όχι. Έξαρτάται».

  Σέ έπόμενη συνάντησή μας, επανήλθα στο θέμα καί μού άπάντησε πιο συγκεκριμένα: «Ξέρεις, αύτό πού ονομάζουν εύτυχία μέσα στο γάμο ύπάρχει, άλλά άπαιτεί μιά προϋπόθεση: νά έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, άγαπώντας τό Χριστό καί τη­ρώντας τις εντολές Του. Έτσι θά φθάσουν νά άγαπιούνται άληθινά μεταξύ τους καί νά είναι εύτυχισμένοι. Διαφορετικά, θά είναι ψυχικά πτωχοί, δέ θά μπο­ρούν νά δώσουν άγάπη καί θά έχουν δαιμονικά προβλή­ματα, πού θά τούς κάνουν δυστυχισμένους».  https://antexoume.wordpress.com/2016/02/14/17829/#more-17829
  Τίποτα δεν στηρίζει τόσο την ζωή μας, όσο ο έρωτας του άνδρα και της γυναίκας.

  Κανάκη Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αριστα τα ειπε ο π. Θεοκλητος Διονυσιατης!
  Οι ανωνυμοι δεν ξερουν την τυφλα τους. Και γι αυτο δεν παραδεχονται τα πατερικα λογια του π.Θεοκλητου!

  Φιλιππισιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρα κι εσυ ως ανώνυμος δεν ξέρεις την τύφλα σου.
   Ο Γιανναράς είναι απαράδεκτος, ο π. Θεόκλητος λέγοντας έρωτα προφανώς εννοεί τον αμαρτωλό έρωτα κι όχι την αγάπη στο ζευγάρι

   Διαγραφή
  2. Ο Φιλιππίσιος επειδή υποστηρίζει τον π. Θεόκλητο, ξέρει πολύ καλά τι λέει.
   Οι ανώνυμοι που υποστηρίζουν την σαρκικότητα όπως ο ανώνυμος 5 Απριλίου 2016 - 3:30 μ.μ., και οι άλλοι ανώνυμοι αυτοί δεν ξέρουν την τύφλα τους.
   Είναι επηρεασμένοι από τον νεονικολαϊτισμό που έχει επηρεάσει πολλούς "θεολόγους" και ιερείς.

   Κ.

   Διαγραφή
 7. Αριστα τα ειπε και ο π. Μαρκος Μανωλης !!


  Φιλιππισιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ένα σοβαρό άρθρο επί του θέματος:
  http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/04/blog-post_4.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Yπέροχοι λόγοι του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

  Ο συζυγικός έρωτας είναι η βάση της κοινωνικής ζωής

  Τίποτα δεν στηρίζει τόσο την ζωή μας, όσο ο έρωτας του άνδρα και της γυναίκας.  Ο συζυγικός έρωτας στηρίζει τον γάμο

  “Μην παρατηρήσεις με πάθος ξένο κάλλος”. Δεν είπε απλώς “μην παρατηρείς το κάλλος” αλλά πρόσθεσε “ξένο”, γιατί απαιτεί το να απολαμβάνει κανείς την ομορφιά της γυναίκας του. …

  “Σαν προς αξιαγάπητο ελάφι και χαριτωμένο πουλαράκι ας είναι η αγάπη σου και η συμπεριφορά σου προς τη γυναίκα σου”. Μέσον συνδέσμου του γάμου είναι κι αυτό, ώστε οι άνθρωποι να κυριεύονται από σφοδρό πόθο για τα σώματα. Επειδή δηλαδή ο Θεός έφτιαξε τη ζωή μας επίπονη και κοπιαστική, μας χάρισε και κάποια παρηγοριά. Έτσι λοιπόν η ομορφιά γίνεται για μας μέσο διεγέρσεως της αγάπης που συγκρατεί τα πάντα. Γιατί πολλά πράγματα βρήκε και έκανε ο Θεός, ώστε ο σύνδεσμος του γάμου να μείνει αδιάσπαστος.

  .


  Ο συζυγικός έρωτας είναι νόμιμος

  Αν θέλεις να βλέπεις και να τέρπεσαι, κοίταζε τη γυναίκα σου και αγάπα την ερωτικά συνεχώς. Κανείς νόμος δεν το εμποδίζει.

  .

  Η δύναμη της συζυγικής αγάπης

  “Και δούλεψε ο Ιακώβ για την Ραχήλ εφτά χρόνια και φαινόταν σ΄αυτόν σαν λίγες μέρες, γιατί την αγαπούσε”. Ο αριθμός των εφτά χρόνων, λέγει, του φαινόταν σαν λίγες μέρες, εξ αιτίας της υπερβολικής αγάπης που είχε για την κόρη. Γιατί, όταν κανείς πληγωθεί από τον πόθο της αγάπης, δεν βλέπει καμιά απο τις δυσκολίες, αλλά εκείνα που είναι γεμάτα κινδύνους και πολλές ταλαιπωρίες, όλα τα υποφέρει εύκολα, επειδή αποβλέπει μόνον σε ένα, δηλαδή να ικανοποιήσει τον πόθο του.

  .

  από το βιβλίο: Παιδαγωγική Ανθρωπολογία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου Χαρώνη και Ουρανίας Λανάρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην προσπαθείς να διαστρέψεις τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ανώνυμε.
   Δεν εννοεί την σαρκικότητα μέσα στον Γάμο. Η σαρκικότητα είναι στοιχείο μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και δεν θα υπάρχει ΜΕΤΑ την Δευτέρα Παρουσία.

   Κ.

   Διαγραφή
 10. Δυστυχώς τους νεοορθόδοξους δεν τους άγγιξε η σύνοδος ακόμη παρά το γεγονός ότι με τα ολέθρια γραπτά τους οδηγούν ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε στην κόλαση! Τον Ιούνιο του 1989 οι μακαριστοί Φλωρίνης Αυγουστίνος, Κονίτσης Σεβαστιανός και Σιδηροκάστρου Ιωάννης έθεσαν στην τότε σύνοδο θέμα καταδίκης των γιανναρικών αιρεσιολογημάτων αλλά η τότε σεραφειμική πλειοψηφία "αγρόν ηγόρασε"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.