6 Μαρ 2016

Δημογραφικό: Οἱ κολοβωμένες ἀλήθειες εἶναι ψέματα

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Οἱ λέξεις καὶ τὰ νοήματα ποὺ περιέχουν, εἶναι γεννήματα τῆς κοσμοθεωρίας καὶ τῆς  βιοθεωρίας αὐτῶν ποὺ τὶς ἐκφέρουν. Συνεπῶς, κάθε λέξη, αὐτὴ καθ` ἐαυτή, μπορεῖ νὰ περιέχει «φορτίο» ἀμελητέο ἀλλὰ ἀντίθετα, καὶ «φορτίο» ἀπροσμέτρητο, ἀνυπολόγιστο. Ὁ λόγος ἐπὶ τοῦ παρόντος γιὰ τὸ θέμα τοῦ δημογραφικοῦ καὶ οἱ δηλώσεις ὑψηλὰ ἱσταμένων κυβερνώντων περὶ αὐτοῦ. Ἀντιπαρερχόμαστε κατ` ἀρχὰς τὸν ὑβριστὴ τῶν πολυτέκνων, τὸν ἀσεβῆ βουλευτή, ὁ ὁποῖος δημοσίως εἶπε πὼς «γράφει στὰ παλιά του τὰ παπούτσια τοὺς πολυτέκνους». Δὲν ἀξίζουν σχόλια γι` αὐτὸ τὸ πρόσωπο. Ἔδειξε καταφανῶς τὴν «ἀξία» του.
Εἶπαν ἄλλοι δύο ὑπουργοί. Ὁ πρῶτος: «Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι τεράστιο, μεσομακροπρόθεσμα μπορεῖ νὰ ὠφεληθεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωση ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ μποῦν στὴν κοινωνία νὰ ἐργαστοῦν νά νσωματωθοῦν… Ἐγὼ λέω ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει μεγάλα προβληματα, ἔχει καταρχᾶς ἀνεργία καὶ ὕφεση τὸ ὁποῖο εἶναι ἕνα δομικό προβλημα αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὡστόσο μπορεῖ νὰ ἐνσωματώσει ἀνθρώπους».  Ἄλλος εἶπε: «εἶναι ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια ὅτι....
τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα σώζει δημογραφικὰ τὶς περιοχὲς ποὺ πηγαίνει». 

Ὁμολογεῖ, λοιπόν, τὸ κράτος διὰ τῶν ἀρχόντων, πὼς τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα εἶναι τεράστιο καὶ τὸ ἴδιο το κράτος διώκει τοὺς νομοταγεῖς καὶ φιλοπάτριδες πολυτέκνους. Τοὺς ἐξουθενώνει καὶ τοὺς ἀπαξιώνει καὶ ζητάει νὰ καλύψει τὴν ἀνοησία του μὲ ἀντεθνικὲς καὶ παράλογες ἐπιλογές. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὲς μεθοδεῖες, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν παρακμὴ καὶ στὴν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης;

Πᾶμε ὅμως παρακάτω. Ὅπως καὶ πάντα, ὅταν γίνεται λόγος γιὰ ἐθνικὰ θέματα, καμιὰ ἀναφορὰ στὰ ἀνώτερα, κανένας συσχετισμὸς μὲ τὰ ὑψηλότερα. Μέχρι ἐκεῖ. Πάντα. Χωρὶς προεκτάσεις. Ἀλλὰ καὶ προσβολὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα. Γιατί; Ἀφοῦ εἶναι δομικό το πρόβλημα, ὅταν τακτοποιηθεῖ, αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ ὑπάρχουν σήμερα μαζὶ μ` ἐκείνους ποὺ ἔφυγαν σὲ ἄλλες χῶρες καὶ μὲ τὴ στήριξη τῆς πολυτεκνίας, δὲν εἶναι ἀρκετοὶ νὰ λυθεῖ τὸ θέμα τῆς ἀνεργίας;

Αὐτὲς εἶναι θέσεις ἀνθρώπων, ποὺ ὁρίζουν τὴν τύχη τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς ἱστορίας της. Ὅτι δημογραφικό, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲ σημαίνει τίποτε παραπάνω ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων. Ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔρθουν νὰ ἐγκατασταθοῦν, νὰ χρησιμοποιηθοῦν, νὰ δουλέψουν, νὰ μειωθεῖ ἡ ἀνεργία καὶ νὰ σώσουν τὴν πατρίδα ἀπὸ τὴ δύσκολη κατάσταση ποὺ περνάει. Ἐπενδύεται μάλιστα αὐτὴ ἄποψη καὶ μὲ ἐπιστημονικὴ ἀληθοφάνεια. Ἐκεῖ τελειώνει γι` αὐτοὺς ἡ ἔννοια τοῦ δημογραφικοῦ γιὰ τὴ χώρα μας. Διότι δὲν ἔχουν τὶς προθέσεις καὶ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς προϋποθέσεις καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀγγίξουν καὶ τὴν περαιτέρω διάσταση τοῦ θέματος, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα ξεχωριστὸ καὶ ὕψιστης σημασίας θέμα καὶ καίει κυριολεκτικὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ἐκεῖ περιορίζεται, λοιπόν, τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα; Στὸ μικρὸ πληθυσμὸ καὶ στὴν ἔλλειψη ἐργασίας; Εἶναι δυνατόν; Ἕνας λαὸς μὲ ἱστορία αἰώνων, μὲ πολιτισμὸ διαχρονικό, μὲ συνεχῆ ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ὁμοιογένεια καὶ μὲ ἀγῶνες γιὰ κοινὰ ἰδανικά, αὐτὴν τὴ δύσκολη ὥρα νὰ προσβάλεται ἀπὸ τοὺς ἄρχοντές του μὲ τέτοιες φτωχὲς διαπιστώσεις καὶ ὁμολογίες; Νὰ παραβλέπονται καὶ νὰ ἀποσιωπῶνται αὐτὲς οἱ μεγάλες ἀλήθειες; Δηλαδή, ἡ κρίση στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀριθμητική, ὅσο ἀφορᾶ τὸν πληθυσμὸ καὶ τὸ μέγεθος τῆς παραγωγῆς ἀγαθῶν καὶ ὄχι πνευματική!

Ἐσεῖς κυβερνῶντες καὶ κατέχοντες τὴν ἐξουσία, ὅσοι ἔχετε φυλακισμένο τὸν πνευματικό σας ὁρίζοντα στὴν ἰδεολογία σας, ἔχετε τὸ θράσος νὰ ἀρνεῖστε τὴ βαριὰ παρακαταθήκη ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ πρόγονοί μας καὶ νὰ ἐγκλωβίζετε στὰ ὅρια τῶν δικῶν σας ἐπιλογῶν τὸ μέλλον τῆς πατρίδας; Καὶ νὰ πιστεύετε πὼς μὲ ἑτερογενεῖς πληθυσμοὺς θὰ δώσετε, ὡς διὰ μαγείας, ζωὴ στὸν τόπο καὶ συνέχεια, διακινδυνεύοντας τὴν ἐθνική μας ὀντότητα; Δὲν μπορεῖτε νὰ μᾶς ἀλλάξετε τὴ γνώμη, πὼς ἐργάζεστε γιὰ τὸ συμφέρον ἄλλων κι ὄχι τῆς Ἑλλάδας.

Κάνετε λάθος, σὲ ἐπίπεδο προδοσίας, ἂν μένετε σ` αὐτὴν τὴ διαπίστωση. Δημογραφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, πέρα ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς, σημαίνει καλλιέργεια κοινοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος, κοινῆς πίστης στὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ μᾶς δίδαξαν οἱ πατεράδες μας. Συνέχιση τῆς κοινῆς ρωμαίικης παράδοσης καὶ ἐντρύφηση στὶς ἀρχές της, συναρμόζοντάς την μὲ τὴ σημερινὴ πραγματικότητα. Διότι μ` αὐτὰ ἔζησε ὁ ἑλληνισμὸς καὶ χωρὶς αὐτὰ δὲν ἔχει μέλλον. Μ` αὐτὰ ξεπέρασε ὅλες τὶς φουρτοῦνες, πολὺ βαρύτερες ἀπὸ τὴ σημερινή. 

Δημογραφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα σημαίνει αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ, μὲ προσφορὰ παιδείας μὲ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Καὶ ὑπάρχουν πνευματικὲς ἀποθῆκες στὴν παράδοσή μας, νὰ γίνουν καὶ τὰ δυό. Ἡ πίστη στὸ Χριστὸ καὶ ἡ ἀγάπη στὴν πατρίδα δὲν προσβάλλονται καὶ μάλιστα μὲ πυροτεχνήματα. Μὲ συνθήματα καὶ φτωχοὺς ἑλιγμούς. Μὲ ξερὴ ἐκλογίκευση τῶν πραγμάτων. Εἶναι θέματα καρδιᾶς. Ἔτσι ἔζησε ὁ Ἕλληνας. Ὄχι μὲ ἀριθμούς. 

Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ Ἕλληνας τὶς τελευταῖες δεκαετίες βρέθηκε δέσμιος τς καλοπέρασης καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παροχὴ ἀχρίστιανης καὶ ἀνιστόρητης παιδείας νὰ περιπέσει σὲ ἀπώλεια τοῦ ἱστορικοῦ του «εἶναι». Χωρὶς νὰ εἶναι ἄμοιρος τς εὐθύνης του καὶ ὁ λαός, εἶναι ἀλήθεια πὼς ξεγελάστηκε. Κι αὐτὸ ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ ὅπλο ἰσχυρό τν ἐχθρῶν τς παράδοσής μας. Μὲ ἄλλα λόγια: «Βρῆκαν καὶ κάνουν».

Τὸ κύμα τῆς ὁμογενοποίησης τῶν λαῶν, τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς ἀπογύμνωσής τους ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἰδιομορφία τους εἶναι πολὺ δυνατό. Ἔχει ἐπηρεάσει καὶ πολλοὺς ἄλλους λαοὺς καὶ κοντεύει νὰ τοὺς καταπιεῖ. Ἔχει ἐπηρεάσει ἀκόμη καὶ τοὺς πνευματικούς μας ὁδηγούς. Πόσο μᾶλλον τοὺς κοσμικούς. Δὲν μᾶς φαίνονται πρωτόγνωρες αὐτὲς οἱ θεωρίες, τὶς ὁποῖες ὑπηρετοῦν καὶ δικοί μας, δυστυχῶς, ἄρχοντες «ἀπάτριδες πατριῶτες». 

Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε καὶ νὰ ὁμολογοῦμε μέχρι τέλους τὴν ἀλήθεια. Νὰ φωνάζουμε καθὼς ὁ Ἰωσὴφ ὁ Βρυέννιος γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, παραλλάσσοντας ἐλαφρῶς: «Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα• οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας• ἐν σοί ἐγεννήθημεν, καὶ σοί ζῶμεν, καὶ ἐν σοί κοιμηθησόμεθα• εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπέρ σου τεθνηξόμεθα».

Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 5-3-2016

10 σχόλια:

 1. Τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες (300000) εκτρώσεις-δολοφονίες αγέννητων παιδιών, σύμφωνα με άλλους πολλές χιλιάδες περισσότερες, γίνονται κάθε χρόνο μέσα στην Ελλάδα.
  Κάποια στιγμή μελλοντικά, η ιστορία της σημερινής εποχής θα ξαναγραφεί από την αρχή και αντικειμενικά, και οι σήμερα λεγόμενες «προοδευτικές» εκτρώσεις-δολοφονίες θα χαρακτηριστούν σαν αποκρουστικά και απάνθρωπα κακουργήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αδερφια πανε να μας αλλιωσουν σαν εθνος ο Θεος να μας δινει ημερες μετανοιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ.ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ.ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΟ ΟΜΩΣ!ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ.
  ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΜΩΣ.1ον)ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α.Σ.Π.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ?ΕΧΟΥ ΓΙΝΕΙ ΜΑΓΑΖΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ.ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ?ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ...
  2ον)ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ?ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ.ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΙΡΗΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΗΝΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ?(ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΕΡΕΣΕΩΝ).ΟΙ ΙΔΟΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ.(ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΕΡΕΣΕΩΝ).ΓΕΝΙΚΑ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΑΜΟΣ-ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΔΙΟΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΟΛΟΓΕΙ.
  3ον)ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ?ΑΥΤΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ.ΟΤΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ.
  ΜΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑ.ΕΛΕΓΕ ΠΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΔΥΟ-ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΖΑΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ.ΣΗΜΕΡΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΠΕΣΕΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΟΛΟΙ.ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ (ΠΑΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΩΝ) ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκφράζεις, αδελφέ, το σύνολο των πολυτέκνων με αυτά που επισημαίνεις. Έτσι είναι, δυστυχώς, τα πράγματα.

   Διαγραφή
 4. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ7 Μαρτίου 2016 - 12:27 π.μ.

  Οι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ανθελληνισμού και προδοσίας.

  Η εθνολογική αλλοίωση της χώρας συνιστά Εσχάτη Προδοσία και είναι συνυπεύθυνοι όλοι τους.

  Αντί να φέρουν πίσω τα 300.000 Ελληνόπουλα που ξενιτεύτηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, φέρνουν Αφγανούς και Πακιστανούς.

  Αντί να δώσουν κίνητρα στους νέους Έλληνες να κάνουν παιδιά, αυτοί λένε ότι το δημογραφικό θα λυθεί με τους μουσουλμάνους λαθρομετανάστες....

  Ας δώσουν αυτοί τις κόρες τους - όσοι έχουν κόρες - σε Αφγανούς και Πακιστανούς.

  Δουλειές και κίνητρα στους νέους Έλληνες για να κάνουν παιδιά και ΑΜΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ είναι η λύση στο δημογραφικό πρόβλημα.

  Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ό,τι μπορεί κάνει δάσκαλος μήπως και αφυπνίσει κάποιες συνειδήσεις!Αλλά οι Έλληνες δάσκαλε καθεύδουν,μη τους χαλάς τον ύπνο!Οι νέοι από ένα χαζοκουτάκι στο χέρι σερφάρουν στο facebook-το χαζοκούτι είναι η τηλεόραση,το χαζοκουτάκι είναι το κινητό-αγωνίζονται για τα όσια και ιερά της φυλής!Οι δε γέροι το παλαίβουν με τη συνταξούλα,λίγο φαγητό με τη μασέλα,περισσότερα τα χάπια!Κάποιοι άλλοι έφυγαν ή φεύγουν για το πολεμικό μέτωπο της αλλοδαπής,βάζουν τα κορμιά τους να προστατεύσουν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας από τα χαρακώματα της Γερμανίας,της Βρετανίας ή της Σουηδίας!Και όλοι οι άλλοι που δε μπορούν να φύγουν,κοιτάμε τα περασμένα μας μεγαλεία,δάφνες και δόξες που έγιναν γιορτές σχολικές-οι πατριώτες πολιτικοί ταγοί μας..πάνε τις καταργήσουν κι αυτές-έγιναν φιέστες σε πανηγύρια και εκδηλώσεις υπαίθριες με σουβλάκι και κρασί.Πολλές φορές αυτές οι εκδηλώσεις παίρνουν τη μορφή της σοβαροφάνειας,γίνονται σε κλειστού τύπου συγκεντρώσεις,λέει ο καθένας το ποίημά του και μετά κορδώνεται ότι έκανε το καθήκον του αφού όλοι πηγαίνουν στον οίκο τους ευχαριστημένοι χωρίς να γίνεται ουσιαστικά τίποτα παρά μια ταραχή των υδάτων σε λιμνάζοντα έλη..Και η πατρίδα χάνεται,η πίστη λιγοστεύει,μιξάρουν το πληθυσμό με αλλογενείς,οι πνευματικοί ταγοί στέκονται επί των επάλξεων της υπνώσεως με βροντερό ροχαλητό!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΞΕΧΝΑΝ ΟΤΙ Ο ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ(ΑΠΟ 7 ΕΚΑΤ.ΑΤΟΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 12).ΣΕ 70 ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΑ ΠΗΓΑΜΕ ΠΑΡΟΛΗ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΣΧΡΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ
  ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ας μην ανησυχούμε.
  Με την πρόσφατη «νομιμοποίηση» της φοβερής και αφύσικης διαστροφής της ομοφυλοφιλίας, οι καταστάσεις στην Ελλάδα θα εξελιχθούν σίγουρα προς το καλύτερο.

  Ταλαίπωρε Ελληνικέ λαέ, πόσο πολύ θα υποφέρεις ακόμα, μέχρι να συνέλθεις και να συνετισθείς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΙΣΡΑΗΛ: Η Βουλή απέρριψε τον «γάμο» των ομοφυλόφιλων - ξανά. «Αμαρτωλούς» είπε τους ομοφυλόφιλους μέσα στην Βουλή ο Υπουργός Υγείας.

  http://redskywarning.blogspot.gr/2016/03/blog-post_6.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου: «Αμφιβολίες το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές...» - πρόσφυγες.

  https://vasilinos.wordpress.com/2016/03/05/αμφιβολίες-το-μυαλό-μου-βασανίζουνε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.