19 Δεκ 2015

Ἀνησυχητικὲς θέσεις Σχολικῶν Συμβούλων Θεολόγων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Οἱ δεκατέσσερις ἀπὸ τοὺς συνολικὰ δεκαοκτὼ Σχολικοὺς Συμβούλους Θεολόγων τῆς πατρίδας μᾶς κυκλοφόρησαν πρόσφατα κείμενο ποὺ ἀφορᾶ στὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Στόχος τοῦ κειμένου ἡ προώθηση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὸ Δημοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο. Ὡς γνωστόν τα Προγράμματα αὐτὰ ὁδηγοῦν σὲ μιὰ ἐκ βάθρων ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος καὶ γιὰ τοῦτο ἔτυχαν τὰ τελευταῖα χρόνια αὐστηρῆς κριτικῆς ἀπὸ θεολόγους, κληρικούς, ἀκόμη καὶ ἐπισκόπους
λόγω τῆς ὑποβάθμισης τῶν ἀναφορῶν στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τοῦ «ἀνοίγματος» στὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ τὶς ξένες θρησκεῖες ποὺ ἐπιχειροῦν, ἤδη μάλιστα ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου. Μολονότι μετὰ τὴ διετῆ πιλοτική τους ἐφαρμογὴ εἶχαν τεθεῖ στὸ συρτάρι, κάποιοι ἐπιχειροῦν νὰ τὰ ξαναφέρουν στὴν ἐπιφάνεια ἐκμεταλλευόμενοι τὴν εὐνοϊκή, ὅπως ἐκεῖνοι κρίνουν, στάση τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὸ ἔργο τοὺς καθὼς καὶ τὸ «ξεπάγωμα» τῶν κονδυλίων τοῦ ΕΣΠΑ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, μέσω τῶν ὁποίων φιλοδοξοῦν νὰ....
χρηματοδοτήσουν τὴν ἔκδοση νέων σχολικῶν ἐγχειριδίων ποὺ θὰ συνάδουν μὲ αὐτὰ τὰ νέα  Προγράμματα Σπουδῶν.
Ἡ παρέμβαση τῶν 14 Σχολικῶν Συμβούλων ἐντάσσεται ἀκριβῶς στὴν παραπάνω προσπάθεια ἐπικαιροποίησης τοῦ δῆθεν ἐπιτακτικοῦ αἰτήματος ἀλλαγῆς τοῦ περιεχομένου τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Ἐκπλήσσει πραγματικὰ ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Σχολικῶν Συμβούλων Θεολόγων ποὺ συνυπογράφει τὸ κείμενο στὸ ὁποῖο τονίζεται μεταξὺ ἄλλων ὅτι«θεωροῦμε θετικὸ γεγονὸς τὴν ἐκπόνηση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, καθὼς καὶ τὴν πιλοτικὴ ἐφαρμογή τους στὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο» καὶ ὅτι «ἡ καθολικὴ ἐφαρμογὴ τοὺς μπορεῖ νὰ συντελέσει στὴν ἀνανέωση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὴν προαγωγὴ τῆς σύγχρονης μαρτυρίας της, καθὼς ἐπίσης στὴν προάσπιση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ δημόσιο σχολεῖο». Η ἀπουσία τῶν ὀνομάτων τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων Σχολικῶν Συμβούλων ἔχει ἀσφαλῶς τὴν ἀξία της.
Γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ ἑρμηνεύσει τὴ στάση τῶν 14 Σχολικῶν Συμβούλων Θεολόγων ὑπὲρ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἔχει προηγηθεῖ ἀναλυτικὴ κριτικὴ τῶν πολλῶν προβληματικῶν τους σημείων ἀπὸ ἄποψη παιδαγωγική, θεολογική, ἐκκλησιολογικὴ ἀλλὰ καὶ νομική, καὶ ἀπὸ πρόσωπα μὲ ἐγνωσμένο κύρος στὸ χῶρο τους, θὰ πρέπει νὰ συνυπολογίσει μία σημαντικὴ παράμετρο. Ἡ θητεία τῶν Σχολικῶν Συμβούλων ὅλων των εἰδικοτήτων παρατάθηκε μέχρι τὸ τέλος Αὐγούστου τοῦ 2016 μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας. Μέχρι τότε ὅμως θὰ ὑπάρξει ἐπιλογὴ νέων Σχολικῶν Συμβούλων μὲ διαδικασίες ποὺ θὰ «τρέξουν» μέσα στὴν ἐρχόμενη ἄνοιξη ἢ τὸ ἀργότερο τὸ καλοκαίρι.  Τὸ νομικὸ πλαίσιο ποὺ θὰ καθορίζει τὸν τρόπο ἐπιλογῆς δὲν ἔχει ἀκόμη ξεκαθαριστεῖ ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι κάποιοι ἐπιδιώκουν τὴ διατήρηση ἢ τὴν καλλιέργεια «καλῶν σχέσεων» μὲ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ποὺ τὴ ἐπαύριον ἴσως γίνουν οἱ ἀξιολογητές τους γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ἢ ὄχι στὶς θέσεις τῶν Σχολικῶν Συμβούλων. Ἐὰν τοῦτο συμβαίνει πρόκειται περὶ μιᾶς προσωπικῆς μικροφιλοδοξίας ποὺ ἐμποδίζει τὴν ἔκφραση τῆς προσωπικῆς ἀντίρρησης στὸ μεῖζον θέμα τοῦ περιεχομένου τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης. Ἂν πάλι ἡ συμφωνία μὲ τὸ περιεχόμενο τόσο τοῦ συνυπογραφόμενου κειμένου ὅσο καὶ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν εἶναι πραγματικὴ – καὶ τοῦτο ἀσφαλῶς ἰσχύει γιὰ ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς ὑπογράφοντες, ἄλλωστε κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐνεργὰ συμμετεῖχαν στὴ σύνταξη τῶν Προγραμμάτων – τότε τὸ πρόβλημα εἶναι πραγματικὰ μεῖζον καὶ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ μέλλον τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν μαθητῶν τῆς πατρίδας μας, ἀφοῦ οἱ ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ὑποστήριξη τῶν μάχιμων Θεολόγων κρίνουν ὅτι ἀπαιτεῖται ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος ποὺ μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι μᾶλλον εὐτυχές το γεγονὸς ὅτι λόγω τῆς μεγάλης ἔκτασης τῶν περιοχῶν εὐθύνης τῶν Σχολικῶν Συμβούλων Θεολόγων ἀλλὰ καὶ λόγω τῆς περιορισμένης ἐν γένει δράσης πολλῶν ἐξ αὐτῶν οἱ περισσότεροι Θεολόγοι τῶν σχολείων δέχονται ἐλάχιστες «συμβουλὲς» ἀπὸ τοὺς παιδαγωγικὰ προϊστάμενούς τους.
Σὲ κάθε περίπτωση μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τὶς προσωπικὲς ἀπόψεις τῶν Σχολικῶν Συμβούλων ἔχει ἡ πνευματικὴ κατάρτιση καὶ τὸ φρόνημα ὅσων ὑπηρετοῦν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν τάξη. Καὶ οἱ ὀρθῶς φρονοῦντες γνωρίζουν  πῶς πρέπει νὰ ἐργάζονται γιὰ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν μαθητῶν τοὺς χωρὶς νὰ λησμονοῦν ὅτι ὁ μάχιμος ἐκπαιδευτικὸς εἶναι ὁ «βασιλιὰς» τῆς τάξης ποὺ μοναδικὸ «ἐχθρό» του ἔχει τὴν προσωπική του πνευματικὴ πενία.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 18/12/2015

1 σχόλιο:

  1. ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.